KehilaLinks/JewishGen Lithuania

List of Trashkuner Jews who perished in the Holocaust
  Yizkor Date for Troskunai:  23 August 1941  •  30 Av 5701

Yad Vashem

Yad Vashem
Valley of the Communities,
detail  (full view)

Jews from Troškūnai (Trashkun) known to have perished in the Holocaust

This list is based on the best evidence we can find and is surely incomplete.  Birth years may be estimates.  Some people on the list were born in Trashkun and lived elsewhere when war broke out; some were born elsewhere and lived in Trashkun when war broke out.

YV = Page of Testimony at Yad Vashem.
Family pages are based on JewishGen records, families, and survivor memoirs.

SURNAME variants NAME variants MAIDEN NAME BORN SOURCE COMMENTS
BARKHINBerchin BerkhinNosenNatan, Elye Nosn1904YV
BARKHINBerchin BerkhinMeraMariRUTENBERG1908YV|familyDaughter of Yisrael and Paya (Kushner) Rutenberg, wife of Elye Nosen Barkhin
BARKHINBerchin BerkhinIsrael Itzik1935YVchild of Nosen and Mera Barkhin
BARKHINBerchin BerkhinYakovYankel1938YVchild of Nosen and Mera Barkhin
BEINERBeyner BejnerLipmanLipa1904YV
BEINERBeyner BejnerEtelEthelSOLOMON1902YV|familywife of Lipa Beiner
BEINERBeyner BejnerMera1932familychild of Lipa and Etel Beiner
BEINERBeyner BejnerTzipaTsipa1935familychild of Lipa and Etel Beiner
BERKAbram Yosel1880family
BERKToybaTaubaKOTSIN1894familywife of Yosel Berk
BERKZalman1930familychild of Yosel and Toyba Berk
BERKDvora~1930familychild of Yosel and Toyba Berk
BERKFrida1913familyborn in Vilna
BERKBerl1910familyborn in Vilna, killed in Kovno ghetto
BERMANMoisheMoyshe1861YV|family
BRAUERChaim Eliahu1880YV
BRAZGBretskyJosef1909YV|familyhusband of Etel Konkurovich
BRAZGBretskyEttaEtelKONKUROVICHYV|familywife of Josef Brazg
BRAZGBretskyBatiaBasia BasyaYV|familychild of of Etel and Josef Brazg
BRAZGBretskyChaim Sholemfamilychild of of Etel and Josef Brazg
BRAZGBretskyRachelRakhelYV|familychild of of Etel and Josef Brazg
BULAVKAReizlReyzlSHNEIDER1874YVborn in Trashkun, married to Henekh, lived in Aniksht during the war
CHAIMOVICHChaimoviczChanaKhana(unknown)1898YVborn in Trashkun, lived in Vishinte during the war
CHAIMOVICHKhaimovichRachel
(Rocha Shifra)
RakhelMARKEL1889YV|familyShifra (Rocha Shifra?) Markel Chaimovich was the wife of Gimpel Eliya Chaimovich.
CHAIMOVICHKhaimovichChaimKhaim1906YV|familyson of (Rocha) Shifra and Gimpel Chaimovich
CHAIMOVICHKhaimovichMarkMarkel1910YV|familyson of (Rocha) Shifra and Gimpel Chaimovich
CHAIMOVICHKhimovitzNakhumNokhum Nochum1886YV|family
CHAIMOVICHKhimovitzFeygaEIDUS | ADES1891YV|familywife of Nochum Chaimovich
CHAIMOVICHKhaimovitzMeyerHirsh Meir1920familyson of Nochum and Feyga Chaimovich
CHAIMOVICHKhimovitzBelaBeila1915YV|familydaughter of (Rocha) Shifra and Gimpel Chaimovich
CHARASHKharashYekhezkelChatskel1915YV
CHAYETChait, HayetFrida GitaGitl, GitelKONKUROVICH1899YV|familymarried to Mortkhel Chayet, lived in Birzh during the war
DEGUTNIKAsna RivkaLOWENSTEIN1898YVsecond wife of Mordechai Degutnik, whose first wife Sheva died in 1928
DEGUTNIKMordechaiMordkhel MotelYVhusband of Asna Rivka Degutnik
DEGUTNIKChanaHana1931YVdaughter of Mordechai and Asna Degutnik
DEGUTNIKFruma1936YVdaughter of Mordechai and Asna Degutnik
DIMANTChayaKUSHNER1912YVwife of Khonel Dimant
(unknown)ChavaEIZER1896YVborn in Trashkun, daughter of Sholom Eizer; lived in Kharkov, Ukraine, during the war; a physician, married
(unknown)BlumaEIZER1899YVborn in Trashkun, daughter of Sholom Eizer; lived in Kharkov, Ukraine, during the war; married
EIZEREyzerGita1901YVborn in Trashkun, daughter of Sholom Eizer; lived in Kharkov, Ukraine, during war; a physician, unmarried
EIZEREyzerChaim1904YVborn in Trashkun, son of Sholom Eizer; lived in Kharkov, Ukraine, during war
FEIFERTShmuelSamuelYVfought with Russian Army, survived the war, killed in anti-Semitic attack in 1948 (read more)
FISHERJacobYakov1915familymarried to Rosa Glezer, killed in Kovno
FISHERChaim1939familyson of Jacob Fisher and Rosa née Glezer, killed in Kovno
GLEZERGlazerMendel Leyb1876family
GLEZERGlazerGershonGerszon Gershke1904family
GLEZERGlazerRivka PesaBAS1905familywife of Gershon Glezer
GLEZERGlazerAron OrtzikOrchik Aharon1875YV|family
GLEZERGlazerBuna-GitelBERK1877YV|family wife of Aron Ortzik Glezer
GLEZERGlazerHertzelHertsl Hercel1920YV|family
GLEZERGlezerLeybLeib Lejb1905YV|family
GOF Chaya TANKHUM1895YV|familyborn in Trashkun, married to Nahum Gof, entire family killed at Pajuoste in 1941
GURWICHHurwitzChanaChana RivkaKONKUROVICH1890YV|family
GURWICHHurwitzSheynaSheina1928familydaughter of Chana and Idel Hurwitz
GURWICHGurevitzEtelLICHTIN1891YVmarried to Lipa Gurwich
ITZIKOVICHItsykovichHirshHirshke1905YV|familyBerl Glezer memoir, Itzhak Konkurovich testimony, Miriam Krakinovsky video
ITZIKOVICHItsykovichRuvenRuvke1907YV|familyBerl Glezer memoir, Miriam Krakinovsky video
JAKOBSONYakobsonShie LeibOvsey Leyb1880YV
JAKOBSONYakobsonChaya GitelKhaya GitlGORDON1882YVwife of Shie Leib Jakobson
JOSEFOVICHYosefovich IozefovichKopel1893YV
JUOZEPYuozepChayaChaykePUNER1901YV|familywife of Henoch Juozep
KATZSaraSora SoreleSHEPSHELEVICH1900familyBerl Glezer memories of Shepshelevich family
KELLERRivka ChayaLABO1895familysister of Abraham Yitzhak Labo, wife of Benzion Keller
KELLERYakob MeyerJacob Yankel1922familyson of Rivka Chaya and Benzion Keller, died in Vilna in 1942
KELLERChana Feiga1935familydaughter of Rivka Chaya and Benzion Keller, died in Vilna in 1942
KICHELKikhelAbram AbelAbba1898YV|familyfather of Sholom Meyer and Shevel Yankel
KICHELKikhelMusa FridaFrida MushaVIGITZSKI1900YV|familywife of Abram Abel Kikhel
KICHELKikhelSholom Meyer1914YV|familyson of Abram Abel
KICHELKikhelShevel YankelJacob Saul1920YV|familyson of Abram Abel
KICHELKikhelLeybLeibl1890YV|familybrother of Abram Abel and Moyshe Bine
KICHELKikhelMoyshe BineMose Bine1900YV|familybrother of Abram Abel and Leyb, husband of Chaya Shula née Shmit
KICHELKikhelChaya ShulamitChaya ShulaSHMIT1901YV|familywife of Moyshe Bine Kichel
KLATZKOKlatchkoChaimChaimke1913familyMiriam Krakinovsky video, Konkurovich testimony
KLATZKOKlatchkoNoselNoske1916family Miriam Krakinowky video, Konkurovich testimony, Berl Glezer memoir
KLATZKOKlatchkoZelman TuviaTevke1923familyMiriam Krakinovsky video, Konkurovich testimony, Berl Glezer memoir
KOTSINElkaSOLOMON1911YV|familydaughter of Gershon and Rachel Solomon
KONKUROVICHKonkorowichChaya SoraChaia SarahLEVINSON1862YV|family
KOTLERKutlerShmuel YakovShmulik Yankel1907familyhusband of Musya (Tankhum) Kotler
KOTLERKutlerMusyaMushkaTANKHUM1904familywife of Shmuel Yakov Kotler
KOTLERKutlerRikla1938familychild of Shmuel Yakov and Musya Kotler
KOTLERKutlerDvoraDveira1940familychild of Shmuel Yakov and Musya Kotler
KOVNOVICHKovnovitzShlomo1871familyShmuel Kovnovich memoir
KOZHENETZKozenetz KoziniecBinaBunka1916YV|familyborn in Trashkun, lived in Vilna when war started, killed at Ponar
KOZHENETZKozenetz KoziniecNosenNatan Noske1910YV|family
KOZHENETZKozenetz KoziniecRivkaRywkaSOLOMON1904YV|family
KOZHENETZKozenetz KoziniecNoyma1927family
KOZHENETZKozenetz KoziniecYosel1932family
KOZHENETZKozenetz KoziniecGolda1933family
KOZHENETZKozenetz KoziniecGlika1890family
KRASOVKYKrasovski KrasawskasShaulSasa Shaul1905YV|family
KRASOVSKYKrasovski KrasawskasBinyominBenjamin1897YV|family
KRASOVSKYKrasovski KrasawskasFeygaFejga FaigaSOLOMON1884YV|familywife of Binyomin Krasovsky; Konkurovich testimony, Miriam Krakinovsky video, Berl Glezer memoir
KUSHNERKushnirShlomo ChaimShleyme1887YV|familymarried to Dobra, Berl Glezer memoir
KUSHNERKushnirDobraSTOKOL1890YV|familyShlomo's wife. Berl Glezer memoir
KUSHNERKushnirEliahuElke1911YV|familyson of Shlomo and Dobra Kushner; Shmuel Kovnovich memoir
KUSHNERKushnerYisraelShrulik Yisrolke1932YV|familychild of Shlomo and Dobra Kushner; Berl Glezer memoir
KUSHNERPaya LeaPua Leikele1928YV|familychild of Shlomo and Dobra Kushner
LABOAbraham YitzhakEkhel1889familydied in Muldof Metterheim labor camp in 1944
LABOChaim LipaChaim Lippah1896YV | YV familyBerl Glezer memoir
LABOMichlaMikhlaFAYNBLUM1903familywife of Chaim Lipa Labo
LABORochel MiriamRokhel Miriam1933familychild of Chaim Lipa and Michla Labo
LABOSimchaShimkha1940familychild of Chaim Lipa and Michla Labo
LABOChana LeahKhana Leah1941YV|familychild of Chaim Lipa and Michla Labo
LEVINSONShmuel1890YVborn in Trashkun, lived in Kovno during the war
LICHTENSTEINLikhtenshteynLeyzerLozerke1923Berl Glezer memoir
LURIALurie, LuryeChavaTOKER1905YVmarried to Moyshe Luria
LURIALurieSaraSora SoreleYUZENT1919YV|familymarried to Itzik Luria, killed in Kovno in 1941
MARTSUSHKYMartsusky MarchuskyZavlZhul1891YV
MARTSUSHKYMartsusky MarchuskyHenochSon of Zavl Martsushky; Berl Glezer memoir, Shmuel Kovnovich interview
MILNERMusyaYUZENT1909familykilled in Birzhai with husband Moshe Milner and children
PEKELMinaSALTUPERwidow of Motel Pekel; Miriam Krakinovsky video, Berl Glezer memoir, Konkurovich testimony
PEVZNERLeyb1890YV|family
PEVZNERChanaSOLOMON1898family
PEVZNERMoshe-FayvelMoyshe-Fayvke1923familyBerl Glezer memoir, Kovnovich interview
PUNERAvraham ElyeAvram Elye1871familyKonkurovich letter, Resnick interview
PUNERYeshiahu (Shaya)Yeshike Szaja Ovsei1899YV | YV familymarried to Rivka Glezer
PUNERRivkaRiwkaGLEZER1903YV|familywife of Shaya Puner
PUNERChaim1939YV|familychild of Shaya and Rivka Puner
PUNERMichlaMikhla1941YV|familychild of Shaya and Rivka Puner
PUNERSheyndl PesaScheindl Pessa1903YV|family
PUNERShmuelShmuelke1905YV|family
PUNERYakovYaakov Yankele1908YV|family
PUNERMireleMiriam1914YV|family
RABINOWITZAsnatAsne(unknown)1876YV
RUTENBERGPayaPuaKUSHNER1880YV|familydaughter of Yakov and Miriam Kushner, married to Yisrael Rutenberg
SALTUPEREsterdaughter of Chatzke Saltuper; according to Berl Glezer memoir, Ester's mother was also killed, name unknown.
SEGALBasyaBasja1912YVnot married, daughter of Moshe and Rachel
SHENKMANSheinkmanLeyzerEliezer1906YV
SHENKMANSheinkmanSaraSarahRABINOWITZ1906YVdaughter of Asnat Rabinowitz, wife of Leyzer Shenkman
SHENKMANSheinkmanLeahLeaYVdaughter of Leyzer and Sara Shenkman
SHEPSHELEVICHLeybeLeibefamilyBerl Glezer's memories of Shepshelevich family.
SHMITShmidt SchmidtChayaKhaya(unknown)1896YV
SHMITShmidt SchmidtLeybeLeibe Tuvia1888 1897YV | YV
SHMITShmidt SchmidtAsherOsher1895YVMiriam Krakinovsky video
SHMITShmidt SchmidtRaysaRaisa Reyzl Reizl RayaLIF1897 1901YVwife of Asher Shmit
SHMITShmidt SchmidtYakovYaakovYVchild of Chaya Shmit
SHMITShmidt SchmidtEliash1885family
SHMITShmidt SchmidtVichnaVikhnaITZIKOVICH1900familywife of Eliash Shmit
SHMITShmidt SchmidtFeyga 1928familydaughter of Eliash & Vichna Shmit
SHMITShmidt SchmidtReyna1930familydaughter of Eliash & Vichna Shmit
SHMITSchmiedtNatanNosen1897YV
SHUMACHERShumakherChaim1898YVMiriam Krakinovsky video, Konkurovich testimony
SHUMACHERShumakherPerlPearlYUTER1901YV|familywife of Chaim Shumacher; Miriam Krakinovsky video, Konkurovich testimony
SHUMACHERShumakherChana Leah1930YVchild of Chaim and Perl Shumacher; Miriam Krakinovsky video
SHUMACHERShumakherHenia Esther1927YVchild of Chaim and Perl Shumacher; Miriam Krakinovsky video
SLAVINSKYDvoraDveiraKUSHNER1910YV|familydaughter of Shlomo and Dobra Kushner; Berl Glezer memoir
SLAVINSKYLeybLeib1908familyhusband of Dvora (Kushner) Slavinsky; Berl Glezer memoir
SLAVINSKY[son]1941familyson of Leyb and Dvora Slavinsky; Berl Glezer memoir
SOLOMONSolominChava EsterGORDON or SHNEIDER1861YV|family
SOLOMONSolominYechielHilke1892YV|familyson of Gershon and Rachel Solomon
SOLOMONSolominChaya BasyaChaja BasjaJAKOBSON1908YV|familywife of Yechiel Solomon
SOLOMONSolominShmuel1927familychild of Yechiel & Chaya
SOLOMONSolominMortchel KalmanMortkhel Kalman1929familychild of Yechiel & Chaya
SOLOMONSolominTzipa ReyzaTsipa Reiza1931familychild of Yechiel & Chaya
SOLOMONSolominLena1935familychild of Yechiel & Chaya
SOLOMONSolominShabtaiShabtaj Shepsel1901YV|familyson of Gershon and Rachel Solomon; hid woods until he was found and killed in 1944, according to Miriam Krakinovsky
SOLOMONSolominSora-LeahSora-LeykafamilyBerl Glezer memories of Solomon family
TANKHUMAvraham AbaAbel1863familywidower of Rikla (Kikhel) Tankhum
TANKHUMShmuel1888familyson of Abel Tankhum, husband of Rivka Tankhum
TANKHUMRivkaGURVITZ1896familywife of Shmuel Tankhum
TANKHUMGolda Ella1921familydaughter of Shmuel and Rivka Tankhum
TANKHUMLiba1923familydaughter of Shmuel and Rivka Tankhum
TANKHUMSoraSara1924familydaughter of Shmuel and Rivka Tankhum
TANKHUMDveiraDvora1928familydaughter of Shmuel and Rivka Tankhum
TANKHUMOsher1890familyson of Abel Tankhum, husband of Sora Tankhum
TANKHUMSora(unknown)1896familywife of Osher Tankhum
TANKHUMLea1923familydaughter of Osher and Sora Tankhum
TANKHUMRachelRakhel1925familydaughter of Osher and Sora Tankhum
TANKHUMFrida1925familydaughter of Osher and Sora Tankhum
TANKHUMShlomo1934familyson of Osher and Sora Tankhum
VILKERMiriamCHAIMOVICH1908YV
VINIKChaimKhaim Haim1865YV
VOSKOBOINIKNachmanNakhman1890YV|family
VOSKOBOINIKSora TsipaSarah ZippaREZNIKOVICH1884YV|family
VOSKOBOINIKYerachmiel, RachmilkeJerachmiel Rakhmilke1914YV|familykilled in Kovno ghetto on 13 July 1944
VOSKOBOINIKLeahLeaKAPLANfamilywife of Yerachmiel, killed in Kovno ghetto on 13 July 1944
YUZINTYuzint IuzentBerl1870YV|family
YUZENTYuzint IuzentChayaKhayaGLEZER1872YV | YV familywife of Berl Yuzent
YUZENTYuzint IuzentNosenNusen Nosn 1898YV|familyson of Berl and Chaya Yuzent
YUZENTYuzint IuzentDvoraDvoira DobraGLEZER1900YV|familywife of Nosen Yuzent
YUZENTYuzint IuzentMoyshe1902YV|familyson of Berl and Chaya Yuzent
YUZENTYuzint IuzentItzik1912YV|familyson of Berl and Chaya Yuzent
YUZENTYuzint IuzentChanaKhana(unknown)YV|familywife of Itzik Yuzent
YUZENTYuzint IuzentSoraSorka~1940YV|familychild of Itzik and Chana Yuzent
YUZENTYuzint IuzentBeylaBela1938familychild of Itzik and Chana Yuzent
YUZENTYuzint IuzentShmariahuShmerlke1922YV|familyson of Nosen and Dvora Yuzent
YUZENTYuzint IuzentTzivyaTsivele1928YV|familychild of Nosen and Dvora Yuzent
YUZENTYuzint IuzentNoymaNoymele1931YV|familychild of Nosen and Dvora Yuzent
YUZENTYuzint IuzentBasyaBasia1939YV|familychild of Nosen and Dvora Yuzent
ZAMETSoniaVINIK1901YVdaughter of Chaim Vinik
ZILBERSHEYNSilbersteinYisrael1891YVborn in Trashkun; lived in Sabile, Latvia; killed at Dachau in Germany

Yad Vashem Central Database of Shoah Victims' Names:
All Troskunai pages of testimony  •  Search entire database
(please be patient while Yad Vashem database is queried)

Yizkor Date for Troskunai:  23 August 1941  ( 30 Av 5701 )

(back to top)

If you have corrections or information to add, please contact us.