Home

Kamennyy Brod Metrics

Births and Death

CONTENTS:

1. BIRTH: F.r.5069 op.1 spr.57 book of registration of birth. Zahalnohubernska book. № 11735-15678. 379 ff. 1923

2. BIRTH: F.r.5069 op.1 spr.60 book of registration of birth. Zahalnohubernska book. № 18531-20762. 422 ff. 1923

3. BIRTH: F.r.5069 op.1 spr.61 book of registration of birth. Zahalnohubernska book. № 20763-22855. 291 ff. 1923

4. DEATH: F.r.5069 op.1 spr.67 book of registration books about death. Zahalnohubernska book. № 3362-8019. 719 ff. 1923

5. DEATH: F.r.5069 op.1 spr.68 book of registration books about death. Zahalnohubernska book. № 8020-10987. 753 ff. 1923

6. DEATH: F.r.5069 op.1 spr.69 book of registration books about death. Zahalnohubernska book. № 10988-12416. 749 ff. 1923

7. DEATH: F.r.5069 op.1 spr.66 book of registration books about death. Zahalnohubernska book. № 3-3361. 679 ff. 1923

8. BIRTH: F.r.5069 op.1 spr.62 book of registration of birth. Zahalnohubernska book. № 22856-24190. 391 ff. 1923

9. BIRTH: F.r.5069 op.1 spr.64 book of registration of birth. Zahalnohubernska book. № 27596-29840. 403 ff. 1923

10. DEATH: F.r.5069 op.2 spr.47 book of civil registration of death for 1925 by Baranovsky area. B-C-P. 1925 At 302 pages.

11. DEATH: F.r.5069 op.2 spr.48 book of civil registration of death for 1925 by Baranovsky area. Mr P. 1925 At 277 pages.

12. DEATH: F.r.5069 op.2 spr.49 book of civil registration of death for 1925 by Baranovsky area. P-I. 1925 256 pp.

13. BIRTH: F.r.5069 op.2 spr.30 book of civil registration of birth for 1924 by Baranovsky area. B-C 05.07-31.12.1924 g. Acts entry number 80 in № 188. At 276 pages.

Source content data: Ukranian Language documents.


 

Metric #1A:
F.r.5069 op.1 spr.57 book of registration of birth. Zahalnohubernska book. № 11735-15678. 379 ff. 1923
L.1-25 Pyschevskyy, Yarunskyy, Yurkovschynskyy, Zholobenskyy, Korыtыschenskyy, Zakrenychenskyy, Dubrovsky, Polchynskyy, Mokrenskyy, Horbashskyy, Tokarevskyy, Molodkovskyy, Hurkovskyy, Kurmanskyy, Krasilovsky, Pylypovychskyy, Kosynevskyy, Dedovychskyy, Tozhyrskyy, Boholyubovskyy, selsovetы.
L.21o-22 number 11839 05/09/1923 g Vaynshelboym Rusya Nuhym-Kyvych s.Dedovychy. Parents: Vaynshelboym Nuhym Kyvovych (38 years) and Khan Moyseevna (2?) Hlebopashestvo.
L.25-47, 49-71, 74-103 Zhytomyrskyy okrzahs. Evreev IZ many second cities (Odessa and etc.)
L.22o Lyberman Zhitomir (vseh not write).
L.29o-40 evreev many Zhitomir.
L.59o-60 number recorded 13,375 g Feldman 7/12/1923 Khan Nysonova 1913 GR Parents: Feldman Nyson and Эster Blum. Zhytomyr - postoyannoe place of residence. 5th child.
and Rachel Feldman number 13376 Nysonova Manuscript in 1916, the same 6-Parents and child.
L.62o number 13394 63-Haya Feldman Yankelevna rod 03.25.1913 g Parents: Feldman Jankel 1880 GR and Yta (sewn). Zhytomyr. 2nd child.
L.74o-75 number 13455 Gersh Feldman Yankelev 1910 GR Parents: Feldman Jankel (mother age not specified).
L.77o-78-79 № 31480 Zaydyk Sonia Leybovna 1910 born, Zaydyk Lime Leibovich 1911 h.r .. Kaplan and Joseph Borukhovich 1909 born, Kleiman Эydya Peysahovna 1911 GR s.Kamenno Brod.
L.79o-80 number 13489 zarehystryrovan 07/12/1923 g Marder Berko Mushkovych 1908 GR Parents Marder Mushka and Sura, Father Work, 1st child; Kalman number 13490 Marder Mushkovych 1909 GR Parents same, 2nd child, number 13493 Some Basia Kalmanovna 1918 GR Parents Surely Kalman and Tsyrlya s.Kamennыy Brod.
L.80o-81 number 13500 Shafyr Gersh Haymovych 1907 GR Parents: Shafyr Haym and Sura. 3rd child. Kamennыy Brod.
L.80o-81 number 13501 Shafyr Rachel Haymovna 1910 GR 4th child. Parents the same. Kamennыy Brod.
L.81o-82 number 13502 zarehystryrovano 07/12/1923 g Yabko bullet (Boolean) Zeydelevna 1907 GR Parents Yabko Zeydl and Yta. 5th child, 4th alive. Kamennыy Brod.
L.84o-85 Record number 13523 proyzvedena 07/12/1923 g Kyselhof Bronislav Naumovna born 10.17.1907 g Kamienna Brod HB Vilnius. Parents: Kyselhof Naum Aronovych 1884 GR Rachel Lvovna Hyndyna and 1886 years of birth postoyannoe place of residence - m.Smela the Kiev province. Father physician. 4th child, 3rd alive.
L.84o-83 proyzvedena Record number 13526 December 7 1923 g Oksenhorn bullet Zyndelevna born 12 March 1906 in Manuscript Kamennыy Brod. Parents: Oksenhorn Zyndel Shmulevych 1867 GR Spector and Pesya Boruhovna 1862 (figure poslednyaya sewn up, but sort of double smotrely employee with reading hall and soshlys in 1862). Postoyannoe place of residence - Kamennыy Brod. Evreyskaya nationalities. Rhode classes - Father - Rabochy plant. Eighth child, living - Seventh. Zarehystryrovano on grounds relationships Hubono from 18 August 1923 Manuscript on number 10221 (Detail STATUS parents in marriage not ymeyutsya).
L.85o-86 number 13530 Nyselevych rod Abram Feldman 06/08/1907 g Parents: Feldman Nysel 1886 GR and Pesya-Blum Motelevna (sewn). Zhytomyr. Pekar. 6th baby, 4th alive.
L.85o-86 number 13536 Goldenberg Nina Hryhorevna 2 May 1907 grams Parents: Goldenberg Gersh Yzraylevych 1880 GR and mother Rachel Kofman Mortkova 1885 GR Kamennыy Brod. Rabochy plant. 2nd child.
L.86o-87 number 13537 Kyrshon Little Ysaakovna 04/06/1907 g Parents: Kyrshon Isaak Markovich 1871 GR Rosenblatt and Manya Hazkelevna 18 (sewn) Rabochy plant. 3rd child. Kamennыy Brod DDP.
L.86o-87 number 13538 Kleiman Ysak Peysahovych rod 03.25.1907 g Parents: Pace Kleiman Leyzorovych 1867 GR and Shuster Šprinc Ysaakovna 18 (sewn) Rabochy plant. 6th child. Kamennыy Brod.
L.86o-87 number 13539 Moshe Kaplan Borukhovich 02/15/1907 g Parents: Kaplan Boruh Zaharevych 1870 GR Zeltser and Haya Tevevna (sewn). Rabochy plant. 3rd child, 2nd alive. Kamennыy Brod.
L.87o-88 number 13546 Surat Nyselevna Feldman Feldman 05/05/1907 g Nysel Motelev 1875 and Shtarker Pesya-Blum Avramovna. Zhitomir bakers, 3 Reb.
L.90o-91 13571 Hromberh Nyusya number GR 1917 Novohradvolыnsk. 3rd child, Rabochy - is all the info.
L.104-130 Zhitomir, many evreev. (proskakyvayut Lyubar,)
L.133-161 register of at Birth by Romanovsky volzahsu. (m.Romanov and the vicinity him many evreev)
s.l.156ob ydut selupolnomochennыe.
L.163- register of at Birth by Myropolskomu rayzahsu. (Myropol, boilers, Buldыchev, Vrublevka village and others). There nemnoho evreev.
L.183-193 register of at Birth by Myropolskomu rayzahsu. There are 5 evreev the vicinity.
L.194- on the register of Romanovetskomu selsovetu.
Lyudvykovskyy L.196 / s.
L.199- Kotelyanskomu / s.
L.202 - 215 Myropolskyy rayzahs. There Evreux
L.209o-210 number 14380 Greenberg Ayzyk Yosyfovych rod 02.10.1923 g m.Romanov. Parents Joseph Greenberg Moshkov 42 Day Leybovna Manuscript and sewn. Ul.Bazarnaya № 7. Kozhevennyk. 3rd children, all zhyvы.
L.216- Kotelyanskyy selzahs. No evreev
L.218 Shulyayskyy selzahs. No evreev
L.221 - s.Kamen. No evreev.
L.223 s.Tyranov No evreev.
L.225-244 Myropol (s.227o Hyler fracture Yankelevna, Dolynskaya Feige Haymovna, l.228o Kupershtein Feige Khan Hershovna, Vaynbyr Tsyrlya-Pearl Mork-Berovna) and the vicinity of the village -vseh evreev vыpysal.
L.237o m.Romanov loop Meer Shaevych, Simon Zilberstein Aleksandrovich, Pevnaya Taube Aronovna, Idel Portnoy-Life Froymovych - vseh evreev vыpysal.
L.245-256 Pyschevskaya parish.
L.247o- Kyperman Jankel Shmulevych 03/08/1923 g s.Hurky Kyperman Shmul Peltevych 38 years and Эtlya Moshkova. Trade.
L.255o- number 11931 Yuzyuk gifts Demyanovna 26.03.1923h. s.Tokarev. Yuzyuk Demyaniv Dmytryevych 57 years and Mary Nykolaevna. Hlebopashestvo.
L.259261 Chudnovskyy area.
L.260o Deborah Tabak Aronovna vseh evreev vыpysal.
L.263-265 Tyronovskyy selzahs Myropolskoho area.
L.267- Romanovsky selzahs Myropolskoho area. S.Romanov. No evreev
L.271- Frydryhoakyy selzahs. Many Germans.
L.276- Kolodezhenskyy selzahs
L.278 d.Bыkovka
L.278o Shmayhel Ben Aimee ?? yanovna.
L.282 Chudnovskyy area. No evreev.
L.304 Romanovsky selzahs. Myropolskoho area.
L.305o Shvartsapel Jankel Pynhasovych, Shulmanovych Berko Moyshevych. m.Romanov.
HB L.310-321 rayzahsa for November 1923 g
L.310ob-311 number 15135 10/31/1923 g Shai Samuylovna Pole Pole Samuil Moyseevych (sew age) and Pesya kozhevennyk Shaevna. Ul.Zhytomyrskaya № 86. 2nd child.
L.311o-312 Sadovskyy Vladimir Aleksandrovych 1 ½ year. Naiden garden Home Baby ul.Hutynskaya № 1. Who sdelal Statement - head home Baby Danylevych. Ul.Hutynskaya number 1.
L.312o-313 number 15142 Segal Bentsyon Nysel Byrovych 02/11/1923 g Segal Nyson-Byr Bentsyonovych, Krupoderya and Эnya-Ruhlya Ytskovna 3rd child, 2nd alive. Age sewn. Ul.Koretskaya number 27.
L.313o-314 number 15148 Kashuk-Duhovnыy Avrum Yosyfovych 09.11.1923 g-Kashuk Duhovnыy Joseph Haym Zeylykovych 1899 born, Portnoy and Ruhlya Benyumynovna 17 years. 2nd child. Ul.Polonskaya number 12.
L.314o-315 number 15150 Shulshrayber Abraham Motelevych 11/12/1923 g Shulshrayber Motel 24 Manuscript trader and El Fan Hershkovna (sewn). 1st reben. Ul.Suslovskaya number 9.
L.315o- Balnerov mertvorozhdennыy 11/20/1923 g Balnerov Leonti Sydorovych 26 years and Olga Aleksandrovna2? Year. Both Jew. Employees. 1st child. Ul.Kuznechnaya № 78. Witnesses Klenershehet.
L.317o- number 15158 Grushko Haym Эlyovych 11/19/1923 g Grushko Эlyo Jankel 1892 GR-Yosyfovych trader and Myndlya Zusevna (sewn). 1st child. Sennaya Pl number 11.
L.317o- number 15160 Kypnys Khan Froymovna 11/19/1923 g Kypnys Froym Leibovich 1899 GR trader and Sura-Эlka Hedalevna 1900 GR 1st Reb. Ul.Troytskaya.
L.317o- number 15163 Poznyakov Ludmila Nykolaevna 11/20/1923 Nikolai Vasilievich g Poznyakov 1901 GR velykoross, head of postal-telehrafnoy kontoroy and Pauline Poznyakov Tsezarevna (sew age) polka, Mail. Telegraph. workers. 1st child. Ul.Zhytomyrskaya number 30.
L.318o- number 15165 Mulyar Avrum Hershkowitz 11/16/1923 g Mulyar Gersh Froymovych 1899 GR shapochnyk Riva Ysaakovna and sewn. 2nd Reb. Ul.Koretskaya number 54.
L.318o- number 15167 Lyhtman mertvorozhdennыy 11/25/1923 g Lyhtman Ytsko Moshe Sharevych 50 years, and Sura Neehovna shapochnyk sewn. 3rd child. Ul.Koretskaya number 69.
L.318o- number 15168 Lisitsyn (s yspravleno Lysytsyn) Joseph G. Lisitsyn Naumovych 15/11/1923 Naum Ysaakovych 1900 born, sluzhaschyy 1st child and Rozalyya Ylynychna (yspravleno on Reyzel Ydelevna). ul.Sadovaya number 21.
L.320o- number 15174 Vylner Bentsyon Yosyfovych 11/27/1923 g Vylner Joseph Leibovich 1897 born, and Feige Bentsyonovna hlebopashestvo sewn. 1st child. Ul.Varshavskaya number 12.
L.320o- number 15175 Michael Rabinowitz Wolfovitch 1896 GR potter and Chizh-Malka Shuli Duvydovna sew-age. 5th child. Ul.Koretskaya number no.
HB L.324-336 rayzahs by December 1923 g
L.342o- number 15178 Ytsko Baru Baru g Myhelevych 01/12/1923 Michael Henyhovych 1878 born, kustarnyk and Sura-Sheyndlya Nuhymovna (sewn). 6th child. Ul.Koretskaya number 55.
L.324o- number 15179 Shusman Pesya Haselevna 09/15/1919 g Shusman Haskel Berkovich GR 1894 Tsyrlya Moshkovna and 1895 years of birth 1st child. Ul.Polonskaya. Zarehystr. Attraction without liability for rodyvshayasya IN TIME As of civil war after svoevremenno not zarehystryrovana.
L.325o- number 15180 Skobov Shai Эlyovych 11/30/1923 g Skobov Эlyaz Zelmanovych 1899 born, and Pearl Veyvelevna sapozhnyk (sewn). 2nd Reb. Ul.Varshavskaya number 19.
L.325o- number 15181 Hohshteyn Sura Avrum-Yankelevna 11/27/1923 g Hohshteyn Avrum Yankel-Joseph-Nutovych1896 GR trader and Myndlya-Šprinc Yosyfovna. 1st child. Ul.Polonskaya number 5.
L.326o- number 15186 bars Boruh-Life Ytshok-Yoynovych 08/12/1923 g bars Ytshok Yoyna-Usher-Shlyomovych 1889, a teacher and Hai-Yos Mordkovna sewn. 2 yreb. Ul.Varshavskaya number 1.
L.327o- number 15190 Kylykyevskaya Nyselevna 4/23/1921 Fan grams Kylykyevskyy Nysel Ovshyevych 1887 born, and snatch Duvydovna shapochnyk, sewn. Ul.Suslovskaya № 16. For nesvoevremennoe Statement of Birth pryvlechen for liability, Attitude Narsud 2 pupils with protocol number 6779.
L.327o- number 15191 Rayhorodetskyy Nohym Yosyfovych 12/13/1923 g Rayhorodetskyy Joseph Boruh-Hershovych 37 years, and Sosel sapozhnyk Эlyazovna 37 years. 4th child. Ul.Koretskaya number 37.
L.328o- number 15192 Horodnytskaya Marym Duvydovna born July 1908 (date not specified). Horodnytskyy Duvyd Zayvelyovych 1863 born, trader and Ruhlya-Meerovna Leia (sewn). 5th child. Ul.NV and everything. Zarehystryrovana nezakonnorozhdennaya As in the books of the former treasury rabbi, on grounds sbornyka 105 articles for dekretov 1922 g
L.328o- number 15194 Berezner Tsyrlya Avrum-Ytshokovna 05/12/1923 g Berezner Avrum-Ytshok Shmyrelevych 1893 GR pechnyk and Malka Srulevna (h sewn born.), 2nd child. Medovыy lane. Number 1.
L.329o- number 15197 Ferdman Pace Zelmanovych 06/12/1923 g Zhytomyr Birth place DOPR. Father does not contain. Mother, Grandmother Ferdman Shevlya Meerovna (sewn). 2nd child. Domohozyayka. Rebenok vnebrachnыy. Mother addresses - HB ul.Tyuremnaya № 5. For nehramotnuyu raspysalsya Tytelman.
L.329o- number 15199 Lutsyuk Natalia Borisovna zarehystryrovana Record at 12/19/1923 g begotten Birthday otherwise indicated. Boris Nikolayevich Lutsyuk 1886 GR teacher and Elizabeth Vlasovna domohozyayka. 1897 GR ul.M.-Tyuremnaya № 6. 2nd child, 1st alive.
L.330o- number 15200 Dorhman (written) Haskel Shmulevych 12/19/1923 g Dorfman Shmul Haymovych Manuscript 34, sapozhnyk and jerk Eyzerovna sewn. 5th child. Ul.Kuznechnaya number 35.
L.330o- number 15203 Kylykyevkaya Ida Nyselevna 12/15/1923 g Kylykyevskyy Nysel Ovshyevych 1887 GR shapochnyk and jerk Duvydovna 1893 GR ul.Suslovskaya number 16.
L.332o- number 15208 Lebedeva Valentina Sergeevna 12.24.1923 Sergey Lebedev g Aleksandrovych 27 years, sluzhaschyy and Anna Antonovna (sew age) stores. Both n. Postoyannoe h.Kyev place of residence. Birth Mesto HB ul.Rыbakovaya № 37. 1st child
L.332o- number 15210 Leonova-Gladshtein Elizabeth Aleksandrovna. Alexander Leonov, Gladshtein Ovseevych 1899 born, and Eugene Konstantynovna pysmovodstvo (sewn) pysmovodstvo. ul.Rыbakovaya № 1. 2nd child. Both Jew.
L.333o- number 15212 Marhulys Benyamyn Zeylykovych 12/12/1923 g Marhulys Zeylyk Shlyomovych 1882 GR sluzhaschyy and Basia Sura Benyamynovna-sewn. 1st Reb. Ul.Hutynskaya number 26.
L.333o- number 15213 Meer Wolfovitch 12.26.1923 Steinberg Steinberg G. Wolf Meerovich 1900 GR Portnoy and Little Moshkovna sewn. 1st child. Ul.Polonskaya number 8.
L.333o- number 152214 Nuzhnыy Srul Haym-Berovych 12/27/1923 g Nuzhnыy Haym-March 1894 Srulevych GR hlebopashestvo, 1st child and Toyba Bailey midges Bentsyonovna-sewn. Ul.Tyuremnaya number 22.
L.333o- number 15215 Shnayderman Эlya Nutovych 12/29/1923 g Shnayderman tune Эlyovych 1894 GR teacher and jerk Ytskovna domohozyayka 26 years. 1st child. Ul.Tamarovskaya number 22.
L.334o- number 15216 Rozenshteyn Nuhym Aronovych 12/27/1923 g Rozenshteyn Aron Nuhymovych 1904 born, and sluzhaschyy zina Azrylevna sewn. 1st child. Ul.Zhytomyrskaya № 20. This poslednyaya records on HB. Vseh evreev vыpysal.
L.340 Vrublevsky selzahs myropolskoho area.
L.348- Lyudvynskyy selzahs.
L.350 Romanovsky selzahs. Myropolskyy area.
L.356 Myropolskyy rayzahs (Myropol and Around the village).
L.356o- Krymer Ytshok-Manus Peysahovych.
L.358o- Semenovker Shlyoma Yankelevich, Rosemary Gersh Nuhymovych.
L.359o- Zac Shai Yosyfovych, Feinstein Mot Meerovich
L.361o- Hulman Lime Davidovich kol.Luchysta.
L.367o- m.Romanov. Pekerman Berko Srulevych, Tsyvya Yosyfovna Feldman, Feldman Pesya Shmulevna, Ystoyler Mendel Ytskovych, Vaynerman Gersh Ytskovych. Vseh vыpysal by Romanov.
By l.100 There Volodarsk, Korets, Chernyahov,

TOP

 

Metric #1B:
F.r.5069 op.1 spr.60 book of registration of birth. Zahalnohubernska book. № 18531-20762. 422 ff. 1923
L.1-39 Trokovychy. Chernyahovkaya parish. Levkov. Horbasha, Nekrashy ... Pleschovka, Veresы ... Zapysanы Only ukrayntsы.
L.40-44 Pustыe Pages
L.45-47 s.Horodыsche. ukrayntsы.
Empty L.48-50
L.51-57 count. Kamenka district Levkovskoho nemtsы and ukrayntsы.
Empty L.58-60
L.61- 89 s.Studenytsa ukrayntsы, n, nemtsы evreev vseh vыpysal.
67o- Fayshtul Yos Avrumovych s.Studenytsa.
L.79o Portnoy Jankel Moshkvych Studenica.
Empty L.80-90
L.91-118 s.Pysky. No evreev
L.119-125 m.Levkov.
L.127-128 s.Holyevka.
L.131134 s.Veresы.
L.137-170 Levkovskyy rayzahs.
L.152o- Frost Jankel Benyumenov s.Vatskova.
L.161o- Kostovetskyy Rahmyl Duvydov m.Levkov.
L.162-173 empty
L.174-190 Levkovskyy area.
L.181o Slobotskyy Srul m.Levkov ions.
L.191-195 empty
L.196-219-247 Kroshnya.
L.240o Nuher Avrum Borukhovich Kroshnya Ukrainskaia.
L.248- Boryatynskyy selzahs Chudnovskyy area.
L.250 s.Hodыha.
L.250o- Hrymberh Matthew Shlemovych d.Favstyn Chudnovskyy area.
L.251o- Pyvon Henya Ytshova h.Nykolsk. Chudnov area.
L.254 d.Sobolevka Chudnov area.
L.258 Berezovka. Chudnov area
L.260 Yasnogorodka.
L.264 Dranetskye Hatы Chudnov area.
L.268-283 Trojans
L.270o Krychman Joseph Chaimovich; Hraypyl Rose Shmulevna Trojans.
L. 271o- Tartakovskaya Yukel Ruvynovna Trojans.
L.275o Hytelman Yta Avrumovna Trojans.
L.277o Podhur Sura Yosyfovna Trojans.
L.281o Makovoz Abraham Borukhovich Trojans.
L.283o-380 Troyanovskoho village area.
L.308o- Hyrsh Isaac Moiseev; Geller Srul Mordko Yakovlevych m.Pyatka.
L.309o- Oyshelt Moysey Meylahov and Oyshelt Haym Peysahov m.Pyatka.
L.310o Sapozhnyk Nus Gershon m.Pyatka.
L.311o Furman Melash Yakelev, Hluhoy Volkovych Mounier, Holoby Joseph Shoybov m.Pyatka.
L.312o- Ayzenshteyn Duvyd Leibovich m.Pyatka.
L.352o Furman Surrey Shlemovna h.Vranhelevka.
L.355o Perelman Surrey Vyhdorovna d.R.horodok.
L.381-385 empty
L.386- Pyschevskaya parish for Fevral there Duplynky: Onischuk, Tyhonyuk, Polyschuk, Ostapovets. There nemtsы.
L.400 - Pyschevskaya parish for November. Silin Duplynky.
L.418o Rozenshteyn Tsype Zeydovna s.Zakrenyche Pyschevskoho area.
L.419o-422 s.Yarun.
L.420o- Sukner Simcha Zylykovna g .. 11/17/1923 Sukner Zylyk Myhelev 60 years and Rebecca Burahovna 35 years. Portnoy and domohoz. 10th child, 9th alive. S.Yarun.
L.420o- Sukner Gold Ysaakovna 11/19/1923 g Sukner Isaac Matusov 28 years and chernorabochyy Day Moshkovna 25 years. S.Yarun.
Vseh evreev vыpysal

TOP

 

 

Metric #1C:
F.r.5069 op.1 spr.61 book of registration of birth. Zahalnohubernska book. № 20763-22855. 291 ff. 1923
L.1- Levkovskyy s.Stanyshovka district, Sloboda Selets, Psыsche and others.
L.13o Zeyhermaher Moshkovna Branagh; 2nd Smolyanka.
L.18 Kul`kin CRC Hershkowitz; 2nd Smolyanka.
L.25-28 empty
L.29-62 Kodnia
L.29o Weaver Shmul Ruvynovych. m.Kodnya
L.36o Obydman Moshe Yudkovych m.Kodnya.
L.38o Korbazon Fayna Meerovna m.Kodnya.
L.39o Leiderman Bentsyon Yankelev m.Kodnya
L.40o Meyler Leib Abramovich m.Kodnya.
L.41o Spector Nysel Yankelevich; Byrman Zus Shmulevych; Kodenskaya Gold Hdalevna m.Kodnya.
L.42o Schneider Malka Sheftelevna m.Kodnya.
L.43o Hospital and Rachel Hershkovna Drykerman March Moyseevych m.Kodnya.
L.44o Fishman Duvyd Moschcowitz'disease; Trushkyn Эtlya Yankelevna; Kodenskaya Pesya Leybovna m.Kodnya.
L.45o Neyzvestnaya Ynda Meerovna; Logs Avrum Zelmanovych m.Kodnya.
L.46o Myrochnyk Feige Froymovna; Keyselman Daniel Ytskovych m.Kodnya.
L.50o Huzner Haym Ytskovych m.Kodnya.
L.51o Byrman Jankel Ytskovych; Vinokur Bertha Ovseevna m.Kodnya.
L.53o Keselman Shmul Favysh; Sapozhnyk Haym m.Kodnya Hershkowitz.
L.54o Syhal Ehorevych Jakub, a Jew Chernys tune Haymovych m.Kodnya.
L.55o Faynerman Moyseevych Isaac; Pole Jankel Moshevych m.Kodnya.
L.56o Dubovыy Avrum Moyseevych and Dontsys Joseph Duvydovych m.Kodnya.
L.57o Lytvar Lieb Pynhovna m.Kodnya.
L.59o Panich Haya Sarah Shneerovna m.Kodnya.
L.61o Dubovыy Srul Frydelev. M.Kodnya.
L.63-75 s.Yankovtsы Solotvynskyy area.
L.77- Reestrovaya Tetralogy of Birth records on HB selsovetam district by 1923 hours with the number 629 on № 928. Obschehubernskye with the number 22004 on number 22303.
L.77o-99 Suslovskoy selsovet. Syuda vhodyat hut.Maystrovo, hut.Mochyhvost, predm. Tsmolka, d.Suslы, hut.po Old-Koretskoy expensive Hutu. by Novo Koretskoy expensive before. Pletenka.
L.87o- Pylchman Shmul Shmulevych 07/16/1923 g Pylchman Shmul Shmulevych 28 years hlebopashestvo and Shyvka Yosyfovna sewn. Hlebopashestvo 2nd child Hutu rod. by Novo Koretskoy expensive Suslovskoho selsoveta.
L.98o-122 Talkovskyy selsovet.
L.106o-number 22120 107 745 number Эmylyev 01/07/1923 Leonard Lenz g kol.Vыhoda. Parents: Emil Lenz Mateushevych 40 years, and Augustine Davydovna hlebopashestvo 35 years. 4th child; 3rd alive.
L.119o- Hylburd Khan-Freud-Haym Shulymovna 11/20/1923 g s.Nemыlnya. Hylburd Haym-Shuli Yosyfovych 35 years and Grandma Pynhasovna (sewn). Hlebopashestvo. 2nd child.
L.121o-134 Barbarovskyy selsovet.
L.124o- Avrum Yosyfovych Acura Acura Joseph H. 01.07.1923 Ysakovych Manuscript 32, and Call Work Pesya Duvydovna 23 year. d.Barbarovka. 2nd child.
L.125o- ADB Shaevych Boim Boim 08/20/1923 g Shai Abramovich 29 years and Clara Usherovna 27 years. Hlebopashestvom. 3rd child; 2nd alive. Kol.Nykolaevka.
L.134o-148 Chyzhovskyy selsovet.
L.135o- Meerynskyy Haym Zeydelevych 01/07/1923 g Meerynskyy Seidel Prokhorchuk 189? Manuscript rozhd, trader and Rebecca Abramovna (sewn). 1st Reb. S.Chyzhevka.
L.126o- Vylner Rose Leybovna 07/14/1923 g Vylren Prokhorchuk Life 1893 born, and hlebopashestvo Эtlya Avramovna (sewn). 1st child. s.Chyzhevka.
L.147o-164 Fedorovskyy selsovet.
L.163o-187 Kykovskyy selsovet.
L.186o-205 Tesnovskyy selsovet.
L.187o- number 22440 1065 Grushko number Lieb Shaevna 05.16.1923 GV kol.Hranыy Oak Tesnovetskoho selsoveta. Grushko Leibovich Shai Malka and 43 Manuscript Duvydovna 29 years. 2nd child. Father and mother Rabochy - domohozyayka.
L.204o-248 Sloboda-Chernetskyy selsovet.
L.205o- Hyndelman Эtlya Haymovna 01/06/1923 h.s.Chernetskaya Slobodka Rohachevskoy parish. Hyndelman Haym Shlomovych Manuscript 44, dyer and Khan Zusevna 36 years. 3rd child.
L.227o Hecht Benyamyn Azrylev 26.03.1923h. d.Chernetskaya-in Slobodka. Hecht Azryl Meerovich 28 years Rabochy and jerk Moshkovna 20 years. 1st child.
L.247o-271 Chernytskyy selsovet.
L.270o-277 Nemelyanskyy selsovet.
L.271o- Plyshyvaya Эlka Berkovna 07/24/1923 g d.Nemelyanka. Pleshyvыy Berko Avrumovych 1891 born, and Surco Usherovna hlebopashestvo (sewn). 3rd child.
L.276o- Halovskyy selsovet.
L.283o-291 Hook Ydasya Эylykova 04/07/1923 g kol.Serheevka. Hook Эylyk Lyzr Jankel 1878-born, and snatch Ysaakovna hleborob (sewn) .6 nd child. Hooke said Srul Эylykov.
Vseh evreev rewritten.

TOP

 

 

Metric #1D:
F.r.5069 op.1 spr.67 registration books about death. Zahalnohubernska book. № 3362-8019. 719 ff. 1923
L.1-22 Chudnovskyy area. Vseh copied eV
L.3o- number 3366 Falkelberh Olga Mordkovna kol.Sulzhynov? Chudovskoho area.
L.23-44 Zhytomyrskyy okrzahs. Many evreev - do not write
L.45-91 rayyspolkom Trojans. Trojans, Shumsk, heel, Deneshi, Vыsokaya bake and others.
L.49o Spector Perez Yankelev Trojans.
L.51o Goldstein Nohuma Moshkovna; Duhym Yakha Nathanovna; Gurevich Shmul Shulymovych Trojans.
L.52o Holdys Kelman Abramovich. Next evreev not write.
L.92- empty.
L.93-103 Pyschevskyy area. Vseh evreev rewritten.
L.93o Ostapovets Anna Prokofevna Duplynky.
L.94o- number 3717 Knyazher Nachman Haym Leibov rod 07.08.1923 09.03.1923 mind here detskoy s.Yarun disease. FSUs in HB. Signatures and H.Knyazher Stepaniuc.
L.94o- number 3718 Bershteyn Sura Simcha-Bentsyonova 09.10.1923 um g in 65 years from tuberculosis. Married. S.Yarun. Rhode busy deceased - serve religious wife. cult. Cam Done Statement - Gr. Jarun Dvina Hershkovnoy Dverys. Pohrebenyya Mesto - on HB cemetery. Signatures of persons stating - Dverys Shmyd and nods.
L.96o- number 3730 Stepaniuc Olga Matveevna 09.30.1923 um g in 1 month and 10 days from detskoy disease. Kol.Dubrovka. Father Matthew was announced Stepaniuc. Poh on cells in Dubrovka.
L.105-126 Zhytomyrskyy okrzahs. Many evreev not write.
L.127-133 Pyschevskyy area. Vseh vыpysal eV.
L.132o-133 number 3898 Hoder Meer Davydov 01.31.1923 um 63 h Manuscript from Qatar stomach. Zhenat. Economy. D.Shytnya cores and mind. Chern said daughter Hoder d.Shytnya. FSUs in HB.
L.134-136 empty.
L.137-143 Pyschevskyy area. No evreev.
L.144-146 - empty.
Philipp L.147-159-Zvyahelskye Dubrovka, Derazhnya Pyschev ,, et al ..
L.153o- Onischuk Maria Stepanovna Duplynky.
L.160- empty.
L.161-168 Pyschevskyy area. No evreev.
L.169-206 Troyanovskyy area. Evst Evreux - do not write.
L.207-212; 217-232 h.NV. with the number 4194 for № 4213. Replay number 247 Description affairs 1.
L.213-216; 222-226; 233-234 - empty.
L.236-265 Chudnovskyy area. No Evreev
L.267-346 Zhytomyrskyy okrzahs.
L.273o-274 Record number 4332 Made 5 November 1923 year. Muchnik Maria Lvovna died 4 November 1923 Manuscript 40 years from inflammation of the lungs. Living in m.Lyubar. Died in h.Zhytomyr, 1st Sovbolnytsa. Zamuzhnyaya. Domohozyayka. Testimony about death vыdal: 1st Sovbolnytsa from 04.11.1923 № 4159. g on Cam Statement Done at death: postoronnyaya Эster Yosyfovych Press, h.Zhytomyr ul.Chudnovskaya № 82. The Jewish cemetery buried in. For illiterate raspysalsya Sh.Ryvkynzon (not uveren a Spell).
L.282o- number 4370 Hytelman Idel Berkovich 11.19.1923 um g in 65 years from hanhrenы. died in 1st Sovbolnytse h.Zhytomyr. lived in m.Lyubar. Portnoy. Senate. Said - postoronnyaya Press Эster Yosyfovna ul.Chudnovskaya number 82.
L.300o- number 4456 Derkach Pesya 02.06.1923 um g in 40 years in sovbolnytse. Living m.Lyubar. married. Poh on Smolyanskii cemetery. Zhelchnыe stones.
Wall L.347-359 Romanovsky registry office. Vseh evreev vыpysal
L.347o- number 5558-Avrum Schwartz Moshe Froymovych; Kreynys Manus Nuhymov m.Romanov.
L.348o- Shvartsburd midges Mtveevych m.Romanov.
L.349o- Shmael Zyslya Yosyfovna m.Romanov.
L.351o- Sherman Leia Boruhovna m.Romanov; Druh Эster Avrumovna d.Budыsche.
L.352o- Pekerman Sura Leybovna m.Romanov.
L.354o- Pekerman Berko Mendelevich; Schatz Tsilia Nuhymovna m.Romanov.
L.360-395 Myropolskyy paradise registry office. Vseh evreev vыpysal.
L.360o- Rosemary Nuhym Yakovlevych m.Myropol.
L.66o- Pekerman Berko Peysahovych; Pylypovskyy Shmul-Aron Peysahovych m.Romanov.
L.380o- Rapoport Avrum Shmulevych s.Kamenka.
L.384o- Shpyhelman Lake Menashevna m.Romanov.
Shovel L.392o- Henya Leybovna s.Lyubomyrka Myropolskoho area.
L.393o- Shmul Joseph Spitz-Haymovych; Langer-Yankel Haym Meerovich; Tesler Gershon Berkovich s.Romanov.
L.396-398 Pyschevskyy area. No evreev.
L.399-401 - empty.
L.402-427 Zhytomyrskyy okrzahs. Many evreev. Smotrel vnymatelno.
L.428- Pyschevskyy paradise registry office.
L.430-441 Chudnovskyy rayzahs. Vseh evreev vыpysal.
L.430o- Tafel Shmaya Ysaakov; Klurman Marym Srulevna m.Chudnov.
L.442-448, 452- 457 HB paradise registry office. Repeat with delom number 247 Description 1.
L.449-451; 458-459 - empty.
L.460-466 Chudnovskyy area. No evreev
L.468- Myropolskyy paradise registry office. Vseh evvыpysal
L.468o- Joseph Berman Moyseevych m.Myropol.
L.472o- Zylnet BrandlyaYsaakovna and Kalyka Эsya Yankelevna m.Romanov.
L.473o- Tsyper Wolf Hershkowitz; Shai clamp; Lerman Leia Yankelevna; Holushyn Feige Shepselevna; Pekerman Aron Hershkowitz; Halushyn Hysya Sheselevna; Halushyn Kayla Shepseleva everything from skarlatynы and m.Romanov.
L.478-484; 498-502% 516-546-578; 580-583 Levkovskyy area. No evreev.
L.486 - 496; 506-509; 512- No Kroshnya evreev
L.503-505; 510-511; 578-579 - empty
Catherine L. 512o Emets Vasylevna s.Barashy. and previously came across in this area.
L.513o- Nuher Avrum Borukhovich s.Kroshnya.
L.584-599 Chernyahovskyy area Trokovychy hereinafter How are talking Levkovskyy area. Smotryu nevnymatelno.
L.602-609 Solotvynskyy area. No evreev.
L.610-656 Troyanovskyy area.
L.610o- Emets Ivan Yosyfov m.Troyanov.
L.611o- Hraybel Rose Shmulevna Dvoyra Yakovlevna Dorfman and Trojans.
L.612o Yolyn Haym mendelevium Trojans.
L.614o- Lyberman Haym Mendelevich; Tepman Sura Berkovna Trojans.
L.619o- Belotserkovskyy David Benyumovych; Makovoz Abram Borohov Trojans.
L.629o- Waldman Golden Yosevna m.Pyatka.
L.657o- 663 - empty.
L.664-690 Kurnenskyy Wall NV registry office area. No Evreev; Many Germans.
L.692-702; 704-719 Pyschevskyy area. Vseh evreev rewritten.
L.692o- Skubytskyy, Shykula, Onischuk - Duplynky.
L.693o- number 7910 Stepaniuc Sava Gavrilov um.15.10.1923 g in 96 years from elders. Husbandman. D.Dubrovka. Son Fedor was announced Stepaniuc.
L.704o number 7952 Melnychuk Michael Antonov rod 03.10.1923 11.13.1923 um g g d.Duplynky detskaya disease. Said Father Anton Melnichuk. In duplynskom cemetery.
L.705 Silin Duplynky
L.705 number 7958 Yuzyuk Maxim Naumov 40 years 01.11.1923 g d.Muzhylovychy disease abdomen. Said wife Elizabeth Yuzyuk. In muzhylovychskom cemetery.
L.707o- №7967 Bakker Avrum-Ezra Эzrovych mind 11/25/1923 1 1/7 Manuscript Manuscript dyzenteryy here. D.Kamenka citizen was announced Wheatear Life Barash. Buried in the cemetery in Gorodnitsa
L.707o- number 7969 Sukner Gold Ysaakovna rod 11.19.1923 21.11.1923 um g g detskoy from disease. S.Yarun. Father Isaac Sukner was announced. Buried in the cemetery in Jarun.
L.712o Silin Duplynky.

TOP

 


F.r.5069 op.1 spr.68 registration books about death. Zahalnohubernska book. № 8020-10987. 753 ff. 1923
L.1-236 Pulynskyy area. Many Germans, Poles, Czechs nemnoho. Evreev sort of vseh vыpysal. Plohoy writing.
L.22o- number 8090 Gustav Lenz Эmylevych mind from 05.20.1923 g gastritis in 2 years 10 months. S.Staraya Buda. Son zemledeltsa. Said Father Emil Lenz Staraya Buda in Article FSUs will.
Lenz L.41o- number 8134 of August 63 Heorhyevna mind Manuscript Manuscript 7 August 1923 from chahotky. Domohazyayka.zhena hr.Yoana Lenz. Son Gustav Lenz said. Of John. Kol.Maryanka and buried there.
L.76o- number 8224 Baryah Joseph Heynyhov mind from 04.14.1923 g 1,900 g chahotky rod m.Sokolov.
L.115o- number 8318 Lyushnenko Fedor Dyonysov mind in 26 years 09/12/1923 g Big Meadow.
L.125o number 8348 Nudelman Shiva Usherovna m.Pulyn 80 years 10.20.1923 g
L.238-251 Chudnovskyy area. Evreev no.
L.252-257 Stanyshovka. Evreev no.
L.258-263 - empty.
L.264 -278 Kodnyanskyy area. No evreev
L.280- Solotvynskyy area. Here Kodnia. Vыpysal evreev.
L.295o- Hehman Srul Haymovych; Schneider Shema Ayzykovych Kodnia.
L.302-303 Korvynovka Chudnovskyy Polonsky Vilnius.
L.304-323 Chudnovskyy area.
HB L.324-519 area. Repeat with Description 1 Delo № 247. Total Bыla one family. Vыpysal in d.№ 247.
L.520-575; 655-658 - pustыe page.
L.576-581 Troyanovskyy area. No Evreev
L.582-590 Solotvynskyy area. Evreev no.
L.592-667 Volodarskaya parish. Many Germans; vseh evreev vыpysal.
L.611o- Furshteyn Gold Avrumovna m.Volodarsk.
L.614o- Hendelman helmets Menahymovych m.Volodarsk.
L.621o- Garber nod Aronov m.Volodarsk.
L.629o- Turchynskaya Rahmyl Ytskovna; Krum Nus Haymovych m.Volodarsk.
L.643o- Goldman Vyha Ytskovna 80 years 03.10.1923 um g m.Volodarsk. widow. Son was announced Goldman Avrum m.Volodarsk. FSUs in Volodarsk.
L.647o- Leydman Yyna Hertsovych; Novak Nus Hershovych; Beroysh Rachel Berkovich; Landman Pesya Kalmanovna m.Volodarsk.
L.648o- Drashnyk midges Meerovich; Hosher Meer Usherovych m.Volodarsk.
L.662o- Furman Эtlya Yankeleva m.Volodarsk.
L.663o- Mostkov Benyamyn Wolfovitch; Aynhorn Pynhos Aynshelev; Miller Ytsko Yankelev m.Volodarsk.
L.664o- number 10626 Emil Lenz Henryhov mind 37 years from 12.26.1923 g tuberculosis. Kol.Yanovka FSUs there.
L.664o- number 10627 Эmylevych Emil Lenz died in 3 months from 12.31.1923 g dyzenteryy. Kol.Yanovka.
L.669674- s.Kocherov Radomyshlskoho Vilnius. No Evreev
L.675-684 - empty.
L.685-696 Fasovskyy rayselzahs.
L.697-717 Korostыshevskyy area. Smotrel nevnymatelno.
L.718- s.Kamennыy Brod Korostыshevskoho area.
L.726- village Korostыshevskoho area. Smotrel nevnymatelno. But evreev seen there.
L.742-752 s.Berezovka Korostыshevskyy area. Germans Lenz no no.

TOP

 

 

F.r.5069 op.1 spr.69 registration books about death. Zahalnohubernska book. № 10988-12416. 749 ff. 1923
L.1-117 Chernyahovskyy area. S.Chernyahov and rural area. There Evreux. Not vыpysыvayu.
L.118-161, 165-167 - an empty page.
L.162-164 bыvshyy Pulynskyy area nыne Chernyahovskyy.
L.168-220 Potyevskyy area. Including Horbulev.
S.Vыshevychy L.223-232 and Belaya Radomyshlskyy the well area.
L.237-252 Potyevskyy area.
L.253-279; 288-299 Stavyschenskyy area.
L.280-287; 300-315 - empty.
L.316-322 Radomyshl district s.Horodske.
L.323-330 - Potyevskyy area.
L.331-339 s.Borschev Radomyshl district.
L.340-346 - empty.
L.347-400 Korostыshev and the vicinity. There Evreux
L.401- s.Chaykovka Potyevskyy area.
L.409-417 s.Torchyn Potyevskoho area.
L.421-456 Potyevskyy area.
L.457-552 s.Mezhyrychka, s.Hlynysche, s.Lenyno, s.Stavky, s.Mynynы, s.Medelevka, s.Myrcha, s.Krыmka et al. Radomyshlskyy village area.
L.553- m.Radomyshl there Evreux and the vicinity of the village.
Smotrel nevnymatelno

TOP

 

 

Metric #1E:
DEATH.
F.r.5069 op.1 spr.66 registration books about death. Zahalnohubernska book. № 3-3361. 679 ff. 1923
L.1- Pokostovskyy / s Chudnovskoy parish Polonsky Vilnius.
L.5 Chudnovskaya parish: Bыkovka, Monastыrka, Myropol.
L.15o- m.Myropol: Pyvnyk Pesya-Dvoyra Mordkovna.
L.71-79 - pustыe.
L.80-137 vыpysyam register of deaths at Zhytomyrskoho okrzahsa. With number 1 to 64.
L.81o Boris Yakovlevich Shapiro; Tarnopolskyy Boris Yosyfovych; Zhytomyr.
L.83o, 84, 85, 86, 89, 90, 91, 95, 96, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 106 Next Zhitomir write no Jew.
L.118-119 empty.
L.138 Chudnovskaya parish: s.Pokostovka, Yasnogorodka and etc.
L.148 Pyschevskyy rayzahs.
L.148o Sherbata Spryne daughter Hana. Rhode number 972 06/20/1922 05/13/1923 g g s.Duplynky mind. evreyka. Paduchaya disease. Said mother lived in Sprynze Sherbata s.Duplynkah.
L.149o Povchynskyy and Derazhenskyy s \ s and etc.
L.158-161 empty.
L.162 -172 Novograd Volynsky uhorzahs.
L.162o number 1030 Passchyn Benyumyn Ayzykovych 50 years from 12.31.1922 g kidney inflammation. Cam Done Statement: Shai Hohshteyn. Rhode classes - destroying. Zhenat.
L.162o number 1031 Ai Augustus D. 65 years poplektycheskoho kick from 01.02.1923 g Rhode classes - domovladelets. Zhenat. Udostoverenye doctor Protsenko.
L.165o- number 1044 Master Duvyd Leyzerovych 01.12.1923 um g in 28 years from inflammation of the lungs. Portnoy. Rieter said.
L.166o- number 1052 Feldman Srul Kelmanovych 01.17.1923 um 52 h Manuscript chahotky here. Ul.Pushkynskaya. kozhevennyk. Zhenat. Primak said.
L.166o- Vaynshel Haya Pynhosovna 01.18.1923 um g in 17 years from bryushnoho tyfa. Ul.Varshavskaya. domohozyayka. Devytsa.
L.170O number 1074 Plenher Fradlya Berkovna 01.30.1923 um g in 70 years from elders. Widow. Nuhym said Plater.
L.173-181 - pustыe page.
L.182 Troyanovskyy volzahs.
Isaak Yakovlevich L.184o law; Koyfman midges Avrum-Berkovich m.Troyanov.
L.188o Katz Hynda Yakovlevna.
L.191o Hlykman Ryvel Эynyhovych
L.234 NV area.
L.234o number 1315 Taika Avrum Noyahovych 1 h h m.Yarun 01.31.1923 mind. from inflammation of the lungs. Pohrebenyya Mesto - h.NV.
L.234o number 1317 Zabello Euzebyya Nykolaevna 02.03.1923 um 83 h Manuscript from Deep elders. Living ul.Malo-Hutynskaya. Widow. Udostoverenye raykombeda 4 pupils.
L.234o- Record number 1318 from 02.05.1923 g Bahrynovskyy Vasily Petrovich 28 years godu mind in 1914 from wounds. The place of death - Germany. Unmarried. Resolutions Narsud 2 pupils. H.NV. Hleborob.
L.235o number 1324 Nayzkyn Dean Yosyfovna 02.07.1923 um g in 70 years from tuberculosis of the lungs. Moysey said Segal.
L.237o number 1330 Vulys Srul Ruvynovych 02.15.1923 um 73 h Manuscript from cancer of the stomach. Ul.Troytskaya № 7. Zhenat. Poh in Hp.
L.237o- №1333 Meerzon Ytsko Lebyrovych, 02.17.1923 um g in 70 years from oslablenyya cardiac activity. Ul.Tyuremnaya cores № 5. Zhenat. Meerzon Shmul said.
L.238o number 1334 Master jerk Volfovna 02.16.1923 um g in 25 years from prodolzhytelnoy disease. Devytsa. Kol.Pavlovka Baranovskoy Vol. Doctor Zunyk Sh.M. Master Shaevych helmets was announced, and the illiterate raspysalsya Rahmyl MIM ... FSUs. In HB. Lesson Neopredelennoe having died.
L.239o number 1339 Sheynman Lieb Yosyfovna 02.20.1923 um 63 h Manuscript from lung cancer katarra stomach. Home Zukyna ul.Koretskaya died. Living Kamennыy Brod. Help vыdal lekpom Sokolovsky ul.Suslovskaya eternity. Litvak said Shuli Samuylovych h.NV. FSUs in HB. Domohozyayka. Widow.
L.240o number 1342 Hervyts Meer-Boruh Evseevych rod 15.09.1922 17.02.1923 g g died from inflammation of the lungs. Lived and died h.Olevsk. FSUs in m.Olevsk. Stated Tver.
L.245o number 1364 Kats Haya Peysahovna 03.14.1923 um 24 h Manuscript from tuberculosis of the lungs. She lived and died ul.Nyzhnyaya № 12. Cherner doctor. Katz said, but for him illiterate raspysalsya Shapiro. Poh in HB.
L.248o number 1374 Zylberman Rose Mordkovna 03.20.1923 um g in 25 years from the vices of the heart. She lived and died ul.Varshavskaya № 26. Devytsa. Doctor Y.Cherner, eternity ul.Zhytomyrskaya number 11 was announced .. Zylberman brother Anshel Mordukovych. Poh in HB.
L.251o number 1388 Segal Hershko Benevych 03.28.1923 um g in 80 years from elders. Lived and died d.Mohylevka. Segal said Yankel. Poh in HB.
L.253o- number 1397 Averhun Golden Эymovna 04.11.1923 um g in 28 years from bryushnoho tyfa. Living and ul.Rыbakova mind. FSUs in HB.
L.255o- number 1402 Zunyk Yos Moschcowitz'disease 04.13.1923 um g in 85 years from elders. Ul.Kuznechnaya cores. Died ul.Zavadskaya № 16. Widow. Myasnyk. Information: Attitude HB horodskoho committee vzaymopomoschy from 04.13.1923 g 3 88. Poh in HB.
L.255o- number Lыsyna Raysa Savelievna 1403, died 13 April 1923 42 Manuscript Manuscript from the vices of the heart. She lived and died № 11. ul.Zverynskaya buried in HB. Devytsa. Ynvalyd.
L.256o- number 1406 Pentetskaya Yta Hershovna rod 27.02.1923 04.16.1923 g died from inflammation of the lungs. She lived and died ul.Kuznechnaya № 26. Poh in HB.
L.256o- number 1407 Reiter-tune Meer Mendelevich 04.17.1923 um g in 75 years from apoplektycheskoho kick. Doctor Zukyn. Lived and died ul.Kuznechnaya № 40. Kyrshon said. Poh in HB.
L.257o- number 1410 Kachkes Ruhlya Yankelevna 04.22.1923 um g in 60 years from the vices of heart widow. Ul.Zhytomyrskaya lived and died there. Y.Rozenshteyn said. FSUs in HB.
L.259-263 pustыe page.
L.264-286 Reestrovaya tetralogy on selsovetam HB district about having died by April g obschehub register of 1923 with the number 1414 for № 1498. No evreev.
319. L.288-293- register of deaths at over Myropolskomu volzahsu Polonsky Vilnius ...
L.288o- number 1503 Hertsvolf Bruch Moshkovna m.Myropol.
L.309o- Rudman Sheyndlya Faymovna; Lantsman Avrum Wolfovitch; Fryshman tune Peysahovych m.Romanov.
L.320- having died on the register of Chudnovskomu area.
L.324o-337 number 1674 Kupershmyd Mordko Usherov-Эlya. Um 05/06/1923 g in 5 months. Chernaya disease. Эlya Kupershmyd said. Hut.Ozhehova Chudnovskoho area. Buried in the cemetery in Baranovke.
L.338-347 Pyschevskyy area.
L.338o-339 number 1797 Record 06/08/1923 g Vysotskaya Bronislav Adamovna. Rhode 05.15.1923 06.07.1923 um g g detskoy olezny here. d.Duplynky. Father Adam was announced Vыsotskyy. Pohrebenyya Mesto - m.Berezdov. udostoverenye Pyschevskoho selsoveta № 55. Raspysalsya Adam Vыsotskyy.
L.338o- mind Yarmolyuk Vasily Petrov 2.06.123 g Duplynky.
L.348-351 - empty.
Vыpysyam L.352-370 register of deaths at the district registry office Zhytomyrskoho 1923 g with number 402 in 482. Many evreev. All Zhytomyr.
L.374-393 Myropol volzahs. Next - the village.
L.374o Hertsvolf Bruch Moshkovna m.Myropol.
L.394-397 Lesovschynskyy raon Fasovskoy parish.
L.398-403 Kunevskyy volzahs. Yzyaslavskoho Vilnius.
L.398o- number 1973 Kyder Boruh Yhelev m.Kunev.
L.399o- number 1979 Lyaher Hana-lei Avramovna m.Kunev.
L.402o- Hodak Ovshyya Shepov; Formulyant Boruhov helmets; Hrobman Bruch Leyzorovna m.Kunev.
L.404-411 mestechko Levkov. No evreev.
L.412- NV area.
L.412o- number 2154 Эkshteyn Henry rod in February 1923 04.25.1923 um g in g HB Home Baby ul.Malo-Hutynskaya head home № 1. Aleksandr Stanyslavovych Chermynskyy.
L.413o-414 number 2158 Zelman root Yosyfovych rod died in 1885 02/05/1923 lived and died hours ul.Suslovskaya. zhenat. That is tuberculosis of the lungs. Shraybman Zelman said, and the illiterate raspysalsya Meer Benevych Haymov. Poh in HB
L.414o- number 2162 Berhrad Joseph Leyzorovych Manuscript mind 64 hours from 05/11/1923 hanhrenы feet of widows. Myasnyk. Lived in Gorodnitsa; HB died in 1st uezdnaya Sovbolnytsa. Son said Berhrad Haym, nehramotnыy. Poh in HB.
L.415o- number 2168 Berul Basia-Marym Avrum-Hershovna. Rhode 05/07/1923 g g um.19.05.1923 from inflammation of the lungs. She lived and died ul.Hutynskaya № 3. Poh in HB.
L.418o- number 2181 Shpyhelman Yankel Leibovich Mordko-rod 09.02.1923 06.11.1923 um g g detskoy holerynы here. Lived and died ul.Koretskaya № 18. M.Shpyhelman said. FSUs in HB.
L.419o- number 2184 Shlyomova mind campfire Lieb 06.24.1923 g in 55 years zlokachestvennoy tumor from the abdomen. Living and mind ul.Polonskaya on Pletenke. Zamuzhnyaya. Son said. Poh in HB.
L.419o- number 2185-Sachs Moshe Shmul Yontelevych freak 06.18.1923 um30.06.1923 hours from stimuli mozgovoj shell. Said Father Y.Zaks. FSUs in HB.
L.421o- number 2191 Myrbah Feige Yakovlevna utonula 04/06/1923 g in 55 years. Domohozyayka. The place of death ul.Rыbakova № 10. Living in h.Kahovka. Son was announced. Poh in HB.
Cause Cause This povtoryaet R.5069 op.1 spr.247 registration books about death by HB district of Volyn province by 1923. to 571 sheets.
L.421o- number 2193 hereinafter Lyderman not write.
L.426-429 - empty.
L.430-455-470 NV area.
L.471-473 - empty.
L.474-479 Chudnovskyy area.
L.480-497 Myropolskyy paradise registry office.
L.480o- Altshuler Shimon Shlomovych predi.Kamenka Myrop area.
L.490o- Parkman nod Nutovna m.Myropol.
L.491o- clamp Ratsya Shmul-Hershovna m.Romanov.
L.498-512 Pyschevskyy area.
L.498o- Onischuk Nikolai Pavlov; Lyashuk Afanasyya Myhaylovna - Duplynky.
L.499o- number 2486 Knyazher Mary Yahy Haym Leybovna rod 03.21.1921 05.07.1923 um g h from inflammation of the lungs. M.Yarun. Father was announced Haym-Life Knyazher. Poh in HB.
L.513- empty.
L.514-516 Chudnovskyy area.
L.518-630 Zhytomyrskyy okruzhnoy registry office. Many evreev. Do not write.
L.534 number 278 escaped helmets Yzraylevych died in 67 years from 07.26.1923 g zlokachestvennoy tumor of the inner organs. Coachman. H.Zhytomyr ul.B.Berdychevskaya № 49. Son Isaac said Shlemovych avoided ul.Kafedralnaya № 22. Poh in ev cells.
L.606o, 3022 Record number 607 from 10 March 1923 g midges Mordkovych Tversky died 9 March 1923 Manuscript 55 years from inflammation of the lungs. Zhenat. Rabbi. Home Horodetskoho h.Zhytomyr cores. Udostoverenye Dr. Heykera from 03.09.1923 g buried in The Jewish cemetery. Schwartzman said.
L.631-635 - empty.
L.636-649 Chudnovskyy area.
L.644-645 empty.
L.650-658 Chernyahovskyy area. Nemnoho evreev not write.
L.660-673 Pyschevskyy area. Vseh evreev vыpysal.
L.662o- number 3273 Knyazher Khan Berkovna mind 2.08.9123 g in 75 years from elders. S.Yarun. zamuzhnyaya. Lesson - stores. Knyazher man said Burke. Poh in HB.
L.662o- number 3274 Ubshteyn Moses mind Shevelev 10 August at 98 years old age here. Widows. Sapozhnyk. s.Yarun Pyschevskoho area. Said deceased granddaughter Hawa Shaevna Cuckoo. Poh in HB.
L.662o- number 3276 Stepaniuc Feodosiya Markovna 08.22.1923 um g in 26 years from chahotky. Zamuzhnyaya. S.Yarun. domohazyayka. Ukrainian. Kirill said Stepaniuc relatives. Poh in Jarun.
L.663o- number 3281 Stepaniuc proud Matveevych mind 9 August 1923 g in 84 Manuscript from old age. Widows. Hlebopashets. D.Dubrovka cores. Son was announced Stepaniuc Kirill. Poh in Dubrovka.
L.670o- Sukner Duvyd mind Yosyfovych 22 August 1923 g in 1 month from prostudы. S.Malaya Horbasha. Life deceased relatives said Schneider. Poh eV cemetery in Krasnystaw.
L.674-679. Myropolskyy paradise registry office.

TOP

 

 

Metric #1F:
F.r.5069 op.1 spr.62 book of registration of birth. Zahalnohubernska book. № 22856-24190. 391 ff. 1923
L.1- Reestrovaya Tetralogy of Birth records on HB selsovetam district by 1923 hours with the number 1501 on the register of № 1848. Obschehubernskyy with the number 22856 on number 23203.
L.1o-8 Halovskyy selsovet: s.Uzhachyn, Serheevka, Halы.
L.7o-35 Hulskyy selsovet (talc, kol.Yuzefov).
L.33o Barashevo Bela Kyvovna. 12/20/1923 G. Barash 43 nods mendelevium Manuscript hlebopash. And Barash Gold Yutlova 37 years. 6th child. s.Hulsk.
L.34o-46 Natalevskyy selsovet.
L.45o- Sloboda-Romanovsky selsovet.
L.45o- Harmel Hnesya Moshkovna 05/14/1923 g d.Slobodka. Harmel Herzhb midges. 30 years and Brundle Ruvelevna 30 years. 2nd child, 1st alive.
L.49o Lytvyn Olga Ivanovna 08.13.1923 g d.Slobodka. Lytvyn Ivan Sidorovich hlebopashestvo Manuscript 34, ukraynets and Thecla Avksentevna 27 years. 6th child; 4th alive.
L.53o98- Romanovetskyy selsovet.
L.81o- Lenz Ryhart Germanovich 03.31.1923 g kol.Borysovka. Hermann Lenz Motыsov 29 years and Lydia Эmylevna 28 years. Hlebopashestvo. 2nd child. nemtsы.
L.86o- Lytvyn Pavel Lukin g s.Slobodka Lytvyn 01/21/1923 P. Luke 48? LET Vasylevna and Alexander (sewn) hlebopash. 9 Reb; 8th alive.
L.97o-108 Kolodenskyy selsovet.
L.100o- Kyyanskaya Feige Noehovna 05/31/1923 g s.Kolodyanka. Kyyansky Noeh Ysaakovych 1885 GR Hasya Shymelevna and 1893 years of birth hlebopashestvo. 3rd child.
L.102o- Hylman Isaac Leibovich 05/08/1923 g s.Kolodyanka. Hylman Life Ysaakovych 1896 GR Haya Solomonovna miller and 1904 years of birth 1st child.
L.107-117 Tupaletskyy selsovet.
L.118o- Stryevskoy selsovet.
L.138o- Novo Zelenskiy selsovet.
L.144o- Lubchytskyy selsovet.
L.146o number 23432 147 2077 number Emets Ivan Vasilievich 7 July 1923 year. d.Lubchytsы. Parents: Emets Vasily Kuzmich 32 Manuscript and Anna Kondratevna 25 years. Ukrayntsы. Hlebopashestvom. 2nd child. by illiterate raspysalsya Lyashuk A.
L.152o Kropyvenskyy selsovet.
L.164 Shlyueva Solomyya Tryfonovna Rabotysche 09/18/1923 g
L.165o Rzhadkovskyy selsovet.
L.180o - Orepovskyy selsovet.
L.183o- number 23576 Fradlya Yosyfovna 06/08/1923 Marder Marder g Essay Nuhymovych 28 years, and Haya Yosyfovna hlebopash 25 years. 1st child. s.Orepы.
L.192o Hehman Avrum-Mar Leyzorov 11/23/1923 g s.Orepы. Hehman Leiser Berkovich Manuscript 34, neopredelennыy and Hytlya Mortkovna 25 years. 2nd child.
L.193o Yvanovetskyy selsovet.
L.206o Bronykskyy selsovet.
L.216o B.Knyazheskyy selsovet.
L.223o- Suemetskyy selsovet.
L.238o- Vladynskyy selsovet.
L.250o Nesolonskyy selsovet.
L.265o Yvashkovskyy / s.
L.270o-295 Smoldыrevskyy s \ s.
L.273o- Shraybman Duvyd-Mar Myhelevych 04/26/1923 g s.Smoldыrev. Shraybman Duvydovych 32 Manuscript Michael Smith and raise Duvydovna Berhovna 32-year. 5 child; 3rd alive.
L.296-340 - pustыe page.
L.341- Sulzhynovskyy / s Chudnovskoy Wall Polonsky Vilnius.
L.343 Favstyn chudnovsk parish.
L.345 Karpylovka Chudnov Vol.
L.347 d.Tartachek Chudnov Vol.
L.349 village parish Chudnovskoy Korvynovka, Bыkovka, Boryatыn, Yasnogorodka, Berezdov, Child Tattachek.
Vseh evreev vыpysal.

TOP


F.r.5069 op.1 spr.64 book of registration of birth. Zahalnohubernska book. № 27596-29840. 403 ff. 1923
L.1-Chernyahovskyy area.
L.27o Gershman Freha Zurahovna s.Stыrtы.
L.53o Pulynskyy area. Olodyevka.
L.75-104 empty.
L.105 - Chernyahovskyy area. (written Novopol Chernyahovskoho and hereinafter Novopol Pulynskoho district sweat Dreams Chernyahovskoho).
L.210o Maizenberg Rozalyya Leybovna s.Pekarschyna.
L.241o Mayzberh Basia Symhovna d.Vorov Chernyahov area.
L.245 Potyevskyy area. Nevnymatelno smotryu, because not specified nationalities.
L.281-283 pustыe.
L.284 s.Horbulev.
L.316 Vydybor Potyevskyy area.
L.344 s.Vepryn radomysshlskyy area.
L.369 s.Buchky and peripherals Potyevskyy area.
Smotrel nevnymatelno.

TOP

 

Metric #2:
F.r.5069 op.2 spr.47 book of civil registration of death for 1925 by Baranovsky area. B-C-P. 1925 At 302 pages.
Baranovka № 1-79 s.1-79; Dovbыsh № 1-2, 25-28 s.80-85; Kamennыy Brod № 1-113 s.85-196; Maryanovka № 1-26 s.197-222; Polyanki № 1-23 s.223-249; Svynobychy № 1-53 s.250-302.
L.19 Marhulys Htel Yzraylevych 03/29/1925 g in 46 years Widow prostudы here. Simon said Shmurak Hryhorevych FSUs on Baranovsky The Jewish cemetery. M.Baranovka cores.
L.35 Bluvshteyn Zelman Berkyv. 07.08.1925 g in 40 years from zarazhenyya blood. Rhode busy nerazborchyko. Katz said Yankelevich m.Baranovka Munya.
L.39 Tokarev Mota Ytskovych 07/28/1925 g carpenter died from old age in 93 year. Said turner Fayvel Motyevych. m.Baranovka cores.
L. 40 Laer Life Yankelevich 07/29/1925 g trader 79 years died from old age. Baranovka cores. Said Kalyka Mordko Peysahovych - Baranovka.
L.46 Avelbuh Life Duvydovych 08.13.1925 um g in 30 years from tuberkuleza turners. Said Chudiak Srul Mordkovych of both. Baranovka.
L.54 Hehman Feige Halovych 09/14/1925 g in 44 Manuscript from tuberculosis. Semeynыy condition - dyvchyna. Zavytel Hehman Budlya Peysahova. Both - the city. Baranovka.
L.58 Shpylberh Life Moschcowitz'disease 09.18.1925 um g in 67 years from age, Shkliar, zhenat. Zayavytel Shpylberh Life Ytsko Leibovich. Both the city. Baranovka.
L.62 Resnick Malka mendelevium 10.15.1925 um 74 h Manuscript from old age, widow melkaya stores. Zayavytel Avrum Hershkov Resnick. Both m.Baranovka.
L.70 Moshe Schneider Mendelevich 03.11.1925 um g 4 month from inflammation of the lungs. Schneider said Mendel Nysymyv. Both m.Baranovka.
L.77 Shyhmaher Hawa jerk Perez 11.12.1925 um h from old age in 62 Manuscript zhenata domohozyayka. Shyhmaher Boruh Leibovich said. Both m.Baranovka.
L.80-85 Dovbыsh.
L.80 Ben Segal Hershevych 01.07.1924 um hours from heart disease and kidney Manuscript 43, formovschyk. S.Dovbыsh. Segal was announced Duhovnыy Wolf and David both Dovbыsh. Help medvracha Dovbыsha Lysnevych.
L.82-85 Poles in the Polish language zapysanы.
L.86-196 Kamennыy Brod (vseh evreev rewritten).
L.90 Volytskyy Ovshyya Shmulevych 02.27.1925 um h in 7 months? That chernoy disease. Settlement size. Said Father Vylytskyy Shmul. [Valytskyy - E.Sh.]
92 L. Mendel Slepak Ashmulev 03.10.1925 um h 61 h s.Nemыlnya cores. died in size. Inflammation of the lungs. Said Hylburd Meyleh [m.b. test 'poslednego?].
L.98 Hroftmaher Jankel Aronovych 03.31.1925 um h at 48 years zhenat, Work, lived and died in BC from inflammation of the lungs. Son said deceased Hroftmaher Aron Yankelevich. Poh at the cemetery in size. Otlychnыy kallyhrafycheskyy writing. As Raspysalsya Kraftmaher A.
L.104 Record number 19 04.10.1925 g Potashnyk Ytsko Mordkov mind. 07.09.1919 g in 45 years Work, zhenat. Cause of death: Rebels kill 11 July 1919 grams Stated Woman deceased Surah Moshkovoy Potashnyk, eternity in size. Poh at the cemetery in size. Record proyzvedena comply with protocol registry office from 10 April 1925 g
L.105 Record number 20 04.10.1925 g Shtylerman Berko Avrumovych mind. 4 March 1919 g 35 years from tyfa (Statement by relatives). [USPEL]. Zhenat. Said wife Riva Shtylerman. Lived and buried in size.
L.106 Record number 21 04.11.1925 g Gerstein Srul Avrum Эlev-Manuscript 54 dead 07.09.1919 h Work, zhenat. Cause of death: Insurgents kill 9 July 1919 g Tovba Hershkova said the widow Gerstein Lives in size. Buried in the cemetery in size.
L.107 Record number 22 hours Marder 04/11/1925 Gersh Leibovich 39 years conv. 07.09.1919 g zhenat, working. Postantsamy killed. Said wife a widow cipher Kosevna Marder zhyvuschaya in size. Buried in the cemetery in size.
L.108 Record number 23 04.11.1919 g Boruh Shmul Kaplan-Boruhov 50 years um.9.07.1919 g zhenat, working. Kill rebels. Said deceased widow Haya Tevelyova Kaplan. Poh at the cemetery in size. Lived in BC.
L.109 04.12.1925 № 24 hours Rozenshayn Shema Srulevych mind. 07/09/1919 42 g Manuscript Work, zhenat. Kill rebels. Said Feige deceased widow Eynova Rozenshayn. Poh on cells in size. Lived in BC.
L.110 04.13.1925 № 25 hours Myrochnyk Idel-nod Moschcowitz'disease 07.09.1919 um g zhenat 47 years, working. Kill rebels. Stated vdovoy Marymoy Leyzerovnoy eternity in size. Poh on cells in size.
C l.112 are talking Another Another form blank and writing.
L.111 04.15.1925 № 26 hours Halperin Kalman Avrumovych 07.11.1919 um g zhenat scored rebels. Lived KB № 13. ul.Derevyanaya employee porcelain factory. Said Halperin Sura Yakoleva. CB
L.112 04.15.1925 № 27 hours Lyusternik Manya Shlemovych mind. 07.09.1919 g 17 years, boy, Rabochy scored rebels. Said Lyusternik Haya Avrumova. CB
L.113 04.15.1925 № 28 hours Lyusternik Wolf Shlemovych mind. 07/09/1919 24 g Manuscript, myasnyk, boy slaughtered rebels. Said Lyusternik Haya Avrumova. CB
L.114 04.15.1925 № 29 hours Hurfynkel Eryhym Hunov mind. 11/11/1919 from Mr. tyfa 40 years. Call Work at the plant, zhenat. Said Hurfynkel Green Leybov. CB
L.115 04.15.1925 № 30 hours Byberkard Marin Ytskov 07.09.1919 um h age not specified, guy Rabochy plant. Kill rebels. Said Byberkard Myhlya Neyhova. BC.
L.116 04.15.1925 № 31 h Hughes Duvyd Yankelev mind from 03.10.1921 g tuberculosis lung age is not specified. Zhenat. Rabochy porcelain factory. Said Hughes Haya. CB
L.117 04.15.1925 № 32 hours Balk Эrshyo Avramov 07.11.1919 um g kill insurgents. Rabochy plant zhenat age is not specified. Said Balk Rosya Yosyfova. CB
L.118 04.15.1925 № 33 g Langer Alter Myhelev 07.09.1919 um g rebels killed zhenat, Rabochy plant. Age not specified. Said Langer Sosya Abram. CB
L.119 04.15.1925 № 34 hours Monis Pynhos Srulev 07.09.1919 um g cause of death - fever. [A ne pogrom] 55 years Rabochy plant, zhenat. Said Monis Haik Pynhasova. BC.
L.122 04.16.1925 № 37 hours Chernomorskaya Zelda Myheleva. Um 04/16/1925 g heart from vices in 71 hours. Zamuzhnyaya. Said Chernomorskyy Keyfman Moschcowitz'disease. BC.
L.125 04.21.1925 № 40 hours Marder Mushna Leibovich 07.09.1919 um g in 38 years scored by the rebels. Zhenat Packer at the factory. Said Marder Sura Moshkova. BC.
L.126 04.21.1925 № 41 hours Brodsky Duvyd Froymovych mind 40 years from 04.12.1919 g tyfa. Shlyfovschyk at the factory. Said Brody Ydes Ruvelevna. CB
L.127 04.21.1925 № 42 hours Frankshteyn Avrum Symhovych 07.09.1919 um g scored rebels. Zhenat age not specified, sluzhaschyy, Lesson importantly - pysmovodstvo. Said Frankshteyn Yta Moshkovna. BC.
L.128 04.23.1925 № 43 hours Holtzman Life Motelev 07.09.1919 um g scored rebels. Rabochy plant, zhenat age is not specified. Said Holtzman Basia Xaym-Avrumova. BC.
L.129 04.26.1925 № 44 hours Sheynfeld Aron Borukhovich mind from 04.22.1925 g lung tuberculosis in 45 years. Podennыy earnings at the factory, working. Shapiro said Aronovych helmets. CB
L.130 04.27.1925 № 45 hours Ovnytskaya Khan Motelevna mind in 2 years from chernoy disease 04.27.1925 g chernorabochyy Father. Said Hylburd mail Yosyovych. BC.
L.131 04.28.1925 № 46 hours Berezner helmets Yankel-Shmylev 07.09.1919 um h from rheumatism, Rabochy plant. Age not specified. Zhenat. Wailed Berezner Khan. BC.
L.132 number 47 29/4/1925 H. Berko Shtraksel Meerovich 07.09.1919 um g kill insurgents. 55 years, zhenat, Rabochy plant. Said Shtraksel Эtlya Shaevna. BC.
L.133 01.05.1925 № 48 hours Potashnyk Riva Meerova mind from 01.05.1925 g lung inflammation in 2 ½ year. Father workers. Potashnyk Ytskovych Meer said. BC.
L.134 02.05.1925 № 49 hours Laban Zelman Avrumovych 07.09.1919 um g kill insurgents. Rabochy plant, zhenat 44 year. Said Laban Bela Boruhovna. BC.
L.135 02.05.1925 № 50 hours Laban Motya Avrum Avrumovych 07.09.1919 um g kill insurgents. Rabochy plant, 30 years Unmarried. Said Laban Эster-Sura Aronovna. BC.
L.136 05.07.1925 № 51 hours Krasovetskaya Meerova Bear in mind 05/07/1925 g from 80 years old age. Said Hehtman Rahmyl Yankelev. BC.
L.137 05.09.1925 № 52 hours Holdynberh Rachel Mordkova 02.15.1920 um g in 38 years from sыpnoho tyfa, married. Holdynberh said Haym-Motya Hershkowitz. BC.
L.138 05.09.1925 № 53 hours Holdynberh Hershko Srulevych 07.15.1919 um g kill insurgents. Rabochy plant, zhenat 43 year. Holdynberh said Haym-Motya Hershkowitz. BC.
L.139 05.09.1925 № 54 hours Chernomorskyy Moshe 07/09/1919 g Koyfmanovych mind to kill the rebels. Zhenat, plant Rabochy 40 years. Said Chernomorskaya Toyba Shiva Meerovna. BC.
L.140 05.10.1925 № 55 hours Hrynber Ydes Kalmanova mind from 05.10.1925 g old age of 70 years Widow, domohozyayka. Said Albert Mordko Shlyomovych. BC.
L.144 05.26.1925 № 59 hours Klochman Эslya Myheleva mind from 05.26.1925 g rheumatic disease in 70 years. Widow. Bertman said Michael Shmulev. BC.
L.153 06.07.1925 № 68-h Kyselhof Naumov Nehema Aronov 07.09.1919 um g scored rebels. 46 years, zhenat, paramedic. Said Kyselhof Armor Naumovna. BC.
L.154 07.07.1925 № 69 hours Kurytsa Ytsko Mordkov 07.09.1919 um g scored rebels. 51 hours, zhenat, Rabochy plant. Said Kurytsa Bruch Ytskova. BC.
L.155 07.07.1925 № 70 hours Kurytsa Malka Haskeleva mind from 02.25.1920 g inflammation in the kidney ozrast not specified, zamuzhnyaya. Said Kurytsa Bruch Ytskova. BC.
L.156 07.09.1925 № 71 hours Weaver Avrum-Shmul 07.09.1919 um g scored rebels. Age not specified. Rabochy plant, zhenat. Said Weaver Kayla. BC.
L.157 07.10.1925 № 72 hours Mordko-Zeylyk Gershon Gershon (aka Mark Gershonites Hrytskiv) 07/09/1919 g mind to kill the rebels. Age not specified, sluzhaschyy plant. Said Bert Gershon. BC.
L.158 07.10.1925 № 73 hours Verkerman Zayvel Эlyovych 07.09.1919 um g kill insurgents. 48 years, zhenat, Rabochy plant. Said Verkerman Ruhlya Yankeleva. BC.
L.159 Record number 74 from 07.10.1925 g Oksenhorn Shmul Pynhasovych 07.09.1919 um g kill insurgents. Manuscript 73, zhenat, Rabochy plant. Said Oksenhorn Freud-Ruhlya Leybov. BC.
L.160 07.28.1925 № 75 hours Krasilovsky Meer 07.09.1919 g Leibovich mind to kill the rebels. Zhenat, age not specified, Rabochy plant. Said Krasylovskaya Metsya. BC.
L.161 03.08.1925 № 76 hours Vayshluz Ayzyk Srul Berkova mind-g 07.11.1919 kill insurgents. Age not specified, Rabochy plant. Said Vayshluz Nehama Yankelevna. BC. According Negro Mount raspysalsya A.Alber?
L.162 04.08.1925 № 77 hours Kaplan Usher Leibovich 07.11.1919 um g kill insurgents. Age not specified, Rabochy plant. Zyavyla Kaplan Bela Usherovna. BC.
L.163 06.08.1925 № 78 g bars (Baraz ?, Baraga?) Bentsyon Nyselevych 07.09.1919 um g ybyt povstantsamy. Zhenat 55 years, myasnyk. Said Baraz (Bara?) Ydes Benyamynovna. BC.
L.164 number 79 Albert H. 08.12.1925 Yshyya Shlyomovych 07.09.1919 um g zaybyt rebels. Age not specified, working. Said Albert Эlka. BC.
L.165 08.12.1925 № 80 hours Oksenhoren Moshe Zыndelevych 07.09.1919 um g ybyt povstantsamy. Age not specified, employee plant. Said Oksenhoren Pesya Boruh-Mordkova. BC.
L.166 08.13.1925 № 81 g bars Moshe Nыselevych 07.09.1919 um g ybyt povstantsamy. 46 years, zhenat, working. Said Gold bars Avramovna. BC.
L.167 08.13.1925 № 82 hours Ashepa Burah Shlemovych 07.09.1919 um g ybyt povstantsamy. Manuscript 42, zhenat, Rabochy plant. Said Ashepa Hytlya Yankeleva. BC.
L.168 08.13.1925 № 83 hours Byberkard Pace Yosyfovych 07.09.1919 um g zybyt povstantsamy. Age not specified, zhenat, Rabochy plant. Said Byberkard Riva Peysahovna. BC.
L.169 number 84 hours Simcha Nehes 18.08.1925 07.09.1919 um g ybyt povstantsamy. Age not specified. Rabochy plant. Said Nehes Hytlya Nutova. BC.
L.170 08.25.1925 № 85 hours Lyusternik Masya Shmuleva 08.25.1925 um g chahotka, age not specified. Girl, rabotnytsa. Gerstein said Gersh Srulevych. BC.
L.171 05.09.1925 № 88 hours Hylman Meer Eryhymov 07.09.1919 um g scored rebels. Manuscript 43, zhenat, Rabochy plant. Said Hylman Hasya Haym-Mordkova. BC.
L.172 05.09.1925 № 89 hours Berdychevskyy Mendel Borukhovich 07.09.1919 um g scored rebels. Manuscript 43, zhenat, Melk. trader. Said Berdychevskaya Ytskova jerk. BC.
L.173 05.09.1925 № 90 hours Shlaen Berko Leyzorovych 07.09.1919 um g scored rebels. Manuscript 24, butcher, Unmarried. Said Shlaen by L. R. nehramotnuyu raspysalsya? Hehman. BC.
L.174 05.09.1925 № 91 hours Segal Shepsel Yosyfov 07.09.1919 um g povstantsamy scored. Age not specified, zhenat, Melk trader. Said Segal Brushka Hunovna. BC.
L.175 05.09.1925 № 92 hours Kelerman Yshyya Nuhymov 07.09.1919 um g povstantsamy scored. Age not specified, zhenat, crayons trader. Said Kelerman Udlya. BC.
L.176 number 93 05.09.1925 g-Moshe Leib Melamed Yankelev 07.09.1919 um g povstantsamy scored. Age not specified, zhenat, sapozhnyk. Said Melamed Basia Nahmanovna. CB
L.177 08.09.1925 № 94 hours Kravets Shimon Hershkov 07.09.1919 um g povstantsamy scored. Age not specified, zhenat, Rabochy plant. Said Kravets Эster Yankeleva. BC.
L.178 09.09.1925 № 95 hours diamant Marja 09/09/1925 g Volfova mind from old age in 85 years. Widow. Said diamant Ytsko Myhelevych. BC.
L.179 09.09.1925 № 96 h Pupil 10.20.1920 um gnats Symhovych hours from tuberculosis of the lungs, age not specified. Zhenat, Rabochy plant. Said Pupil Эtlya Ovshyeva. BC.
L.181 09.24.1925 № 98 hours Byberkard Sura Bynyamynova mind from 02.10.1920 g chahotky age not specified, zamuzhnyaya. Said Byberkard Riva Peysahova. BC.
L.183 10.17.1925 № 100 g Shmul Kaplan-Berko Boruhov 07.09.1919 um g povstantsamy scored. 35 years zhenat, teacher. Said Kaplan Gold Yosyfovna. KB.
L.184 10.17.1925 № 101 g Horodnytskyy Ayzyk Yankelevich 07.09.1919 um g povstantsamy scored. 46 years zhenat, Rabochy plant. Said Horodnytskaya Эlya Peysahovna. BC.
L.185 10.26.1925 № 102 g Langer Sosya Abram's mind from 10.26.1925 g astmы. 58 years, widow. Perelmuter said Haym-Leyzor Moschcowitz'disease. BC.
L.186 10.28.1925 № 103-g Alezman Holdynman Joseph Shleymov 07.09.1919 um g povstantsamy scored. Manuscript 43, zhenat, Rabochy plant. Said Alezman-Holdynman Hnesya Meerova. BC.
L.189 11.12.1925 № 106 g Myrochnyk Moshkov mind Leiva scored povstantsamy 07.09.1919 g. Manuscript 52, zhenat, Rabochy plant. Said Myrochnyk Basia Shmyrleva. BC.
L.191 number 108 11/21/1925 g Burkin Munya Yankelev mind from 11.20.1925 g lung inflammation in 10 months. Father - Rabochy plant. Avram said Burkin. BC.
L.194 07.12.1925 № 111 g Zukyn Yakovlev Rose mind inflammation from 07.12.1925 g of light at 8 months. Father - workers. Shydlover said Simcha. BC.
Vseh vыpysal.

TOP

 

F.r.5069 op.2 spr.48 book of civil registration of death for 1925 by Baranovsky area. Mr P. 1925 At 277 pages.
Lyubarska Huta № 1-7 l.118-124.
L.152 Shlaen Toyba Haymovy 03.22.1925 um g in 68 years from bezsylyya? heart. M.Baranovka. widow. Son said Bentsyon Naftulovych Shlaen. Poh Baranovke on a cemetery.
Vseh evreev vыpysal.

 

 

F.r.5069 op.2 spr.49 book of civil registration of death for 1925 by Baranovsky area. P-I. 1925 256 pp.
Rogachev № 1-117 l.12-44; Tartak № 1-15 l.204-230; Stara Huta № 1-27 l.162-166.
L.14 Podoshva Michael Byr-Mytelev mind. 02.05.1925 g in 65 years from zadыshky, shoemaker, m.Rohachev, said upolnomochennыy on m.Rohachevu thoryk Leigh-March. Poh in Rogachev.
L.21 Rozenblyt mind jerks from 04.08.1925 g Manuscript old age of 72, the widow. Ul.Baranovskaya № 15. Fynkelshteyn Joses Wolfovitch said.
L.33 Shtyler 08.11.1925 um gnats Mordkovych g in 48 years from paralysis of the heart, Rhode activities - Sukach. Said Shtyler Pesya Nuhymovna. Rogachev.
L.35 Hehman Rudya Nutovna 05.09.1925 um hours from paralysis in 39 years, married, said Hehman Avrum Vyhdorovych. Rogachev.
L.37 Gohberg Nehuma Leyzova 03.10.1925 um hours from paralysis in 76 years, widow. Portman said Menahem Yankelev. Rogachev.
L.39 Byberkard Dvoyra Yoseva 10.12.1025 um hours from paralysis in 75 years, widow. Shulman said Vyhdor Hershovych. Rogachev.
L.189 Valdman Shymshel Benyumynovych 02.14.1925 um g in 60 years from age, hlebopashestvom, d.Serednya. Son said Mytsem? Valdmanom. Poh on Baranovsky The Jewish cemetery.
L.194 Valdman Duvyd Benyumynov 05.30.1925 um 42 h Manuscript from rheumatism, zhenat, hleborobstvo. D.Serednya. Yankel was announced Valdman Senderovych.
Vseh evreev vыpysal.

TOP

 

Metric #3:
BirthF.r.5069 op.2 spr.30 book of civil registration of birth for 1924 by Baranovsky area. B-C 05.07-31.12.1924 g. Acts entry number 80 in № 188. At 276 pages.

L.6 Shlyahovaya Feige Moshe-Aronovna Baranovka.
L.9 Kaminker Zeylyk-Gersh Shulymovych Baranovka.
L.14 Noah Friedman-gauchy Srul-Heshelev. Baranivka. Father Friedman Srul-gauchy-Heshel Noyahov '30 teacher; mother - Blum Friedman Эlikovna dentist.
L.25 Gali (Sura Gali Iosifovna) Baranovka.
L. 33 Pats Mordko Ruvinovych Baranivka.
L.35 Shylmanovych Ios Yudkovych Baranivka.
L.42 Himbutis Vladimir Ukrainian .. Baranivka.
L.61 Salzman Grigor Эlovich Baranivka. Parents accountant and a dentist - have.
L.68 Shrifteylik Pace Yudkovich. Baranivka.
L.72 Weiner Dunya Yankelevna. Baranivka.
L.77 Chait Rachel Usherovna. Baranivka.
L.82 Vaynerman Shahnov Mihayilovych Baranivka.
L.91 Chudniva Nina Antonovna Jewish. Baranivka.
L.104 G. Baranovka Shnaper midges.
L.107 Barber Эlhuna Nusevych. Baranovka.
L.110 - 173 Dovbыsh.
L.159 Vahovskyy Tomas Vladislavova. S.Dovbыsh. Russian and polka. Father Vladislav Vahovskyy Yosyfovych Russian and Vahovskaya Martselyna Yosyfovna polka.
L.173 Vahovskaya Yadvyha, without a father. Mother - Olga Pavlovna Vahovskaya Russian. Dovbыsh Pulynskoho area.
L.174 - 276. Kamennыy Brod selskaya Council.
Greenberg Moses L.174 10 April 1924 g mother, Manya Greenberg father 20 years there. Stated Rehumoy Brahynskoy. Rebenok illegitimate.
L.178-178o Bar Sofia 04.15.1924 g Fayvyshovna Parents: Bar Faybysh Pynhasovych 27 years (at Boyne Rabochy) and Rachel Myrovna 24 Manuscript (home. Households.).
L.180 Hylbura Nehama Buzevna 04/19/1924 g Parents: Hylbura Buzya Yosyfovych 45 years (peddler) and Enta Nehemevna (35 years).
L.186-186o record number 62. Herman Boruh Mendelevich born April 27, 1924 April 29 h recorded. Parents: Hermann Mendel Duvydovych 28 years and mother German Peace Boruhovna 28 years. Living in BC. Father - sluzhaschyy, Home mother households. Zayavytel Father Hermann Mendel. For ottsu: What child in parents DATA: the number rodyvshyhsya - 1, number ostavshyhsya in zhyvыh -1. For the mother: the number rodyvshyhsya - 2, number ostavshyhsya in zhyvыh - 1.
L.191 Kelerman Isaac Ovshyevych. born February 8 Manuscript in 1919 BC. Zarehystryrovano Birth 5 May 1924 grams Parents: father - murdered in 1919 year. Mother - Kelerman Adelyya Moshkovna 42 year. Kako child in the family by ottsu: - 3rd and 3rd alive. Mother - 1st and 1st live.
L.192 Kelerman Samuil Ovshyevych rod 8 February 1919 year. Father killed in 1919 year. Mother - Kelerman Adelyya Moshkovna 42 year. 4th child in the family and father of 1-in mother.
L.200 Shlyahovoy Enta Meerovna 22 May 1924 grams Parents: Shlyahovoy Meer Tulomovych? Manuscript parykmaher 22 and Sura 22-Leia Myhelova year.
L.207 Myrochnyk Sosya Sheylovna 15 June 1924 g Parents: Myrochnyk Sheylyk Avrumovych 36 years Rabochy and Ruhlya Avrumovna 30 years. In the father - th child, the mother - 2 nd and both zhyvы.
L.208 Holtzman Feige Hershovna 06/17/1924 g Parents: Holtzman Gersh Mordkovych 29 years and jerk-Roytsya Yosyfovna 19 years. Business father is not specified. Father a child - - (dash), the mother of the 1 st.
L.209 Verkerman Yta-Brundle Yakelevna 06/16/1924 g Parents: Yankel Zayvelyovych 28 years Portnoy and Udya (or Ydya) Haym Bentsyonovna 22-year. Mothers 2nd child both zhyvы.
L.213 Frenkel Ytsko Mendelevich 06/19/1924 g Parents: Mendel Ytskovych 26 years sapozhnyk and Malka (without otchestva) 23 year. In father 1st child, the mother - a dash.
L.217 Marberblat Isaac Srulevych 06/29/1924 g Parents: Srul Ysaakovych 32 Manuscript painter and mother Rabochy Riva Lazerovna 26 years.
L.219 Slovachevskyy Henry V. 06.30.1924 g Parents: Valentin Mikhailovich Manuscript 23 Rabochy and Anna Yosyfovna 23 Manuscript both Poles.
L.222 Horber Jankel without otchestva 07/13/1923 g Garber mother (or Horber) Bale Azrylevna rabochaya 19 years. [Nezakonnorozhd.?]
L.224 Shpyhelman Aron-Zeylyk Peysahovych 07/30/1924 g Parents: Aron Pace-Zeylykovych 24 Manuscript horshochnyk and Bela Meyrovna 20 years.
L.234 Valytskyy Ovsey Shmulyovych 08/29/1924 g Parents: Shmul Yankelevich 27 years and trader Rachel Ovsyevna 23 year.
L.235 Vekerman Riva Leybovna 08/29/1924 g Parents: Vekerman Life Эlyv 62 Manuscript shoemaker and Honya Nehemevna 45 years.
L.237 Slovachevskaya Frantsyshka Antonovna 04/09/1924 g Parents Anton Vasilievich 26 years hleborob and Stanislav Lukyanov Poles 21 hours.
L.238 number 114 Sheiman Berko Avrumovych rod 4 September 1924 g Record 7 September. Parents: Sheyman Avrum Gersh-Leibov 37 years Rabochy and leopard Zeydelevna 27 years.
L.240 November Yta Motelevna 09/20/1924 g Parents: November Motel Duvydovych 30 years Rabochy and Reyzlya Volfovna 20 years.
L.241 got Haya Lypovna 09/10/1916 g Parents: Lime Haymov 37 years Rabochy and Sosya Boroh-Leybov 36 years.
L.242 got Hysya Lypovna 08/19/1918 g Parents: the same.
L.244 Hehman Rose Hershovna 03/10/1924 g Parents Hershey Shepshelevych 35 years Rabochy and Haya Leybov 27 years.
L.245 Paryzer (Paryzer?) Moshe L. Gersh-g 01.12.1919 Parents: Poryzer? Leo Ytkovych 32 Manuscript painter in Poland and Shparberh Lieb Nuhym-Shamovna 30 years.
L.246 Hurfynkel Hong Эlykovych 05/08/1924 g Parents: Эlyk Hunovych 44 Manuscript Rabochy and Udlya Avrumovna 35 years.
l.247 Hurfynkel Avrum Эlykovych 06/09/1916 Parents h the same.
L.248 Hurfynkel Pace Эlykovna 01/23/1918 Parents h the same.
L.253 Slovachevskaya Vera Petrovna 10.21.1924 g Parents Peter Serheevych 37 years hleborob and Anastasia Ivanovna 27 years.
L.258 Hyberman Simcha Moyshevna 02/11/1924 g Parents: Hyberman ment Symhovna Manuscript with 22 KB and Moshe Father Hyberman IZ ore Pulynskoho area. Trader.
L.272 Meerkop Reyzlya Haymovna 12/14/1924 g Parents: Haym Borukhovich 24 Manuscript Rabochy and Faeya Samuylovna 20 years.
All vыpysannыe me IZ Kamienna Brody.

TOP

JewishGen KehilaLinks Logo
Copyright © 2010 Allan B. Dolgow