INDEX OF YAHRZEIT CARDS

FROM THE BIALYSTOKER CENTER IN NEW YORK CITY

 

 

S

 

 

ACCESS THE DATABASE

 
A B C D E F G H
I J K L M N O P
R S T U V W Y Z

 

 

English Name Date of Death  Hebrew Name     
Surname Given Name Secular Jewish Given Name Father's Name Notified Surnames Notified States/Countries
SABEL Jacob 2-Jun-1981   Yakov Yitschak    
SACHAR Morris 19-Feb-1944   Moshe David HANDLEMAN NY
SACHAR Samuel 18-Jul-1956   Shlomo Zalman David    
SACHS Beatrice 16-Aug-1986   Beyle Hershel WILSON/GALLAWAY CA/FL
SACHS Sidney 29-Jul-1979   Zalman Chayim Iser HaKohen WILSON CA
SACK Maurice 25-Nov-1971   Moshe Ziskind HaKohen SATZ NY
SACKS Eva 6-Jan-1989   Chava Moshe Aharon COHEN/TRAVOR CANADA/NY
SACOVITZ Moshe   15 Kislev Moshe Simcha HaLevi JACOVITZ MA
SACOVITZ Sayne   21 Cheshvan Sheyne Lea Eliezer Yakov JACOVITZ MA
SADOWSKY Abraham 21-Jun-1944   Avraham Yitschak FRIEDENBERG NY
SADOWSKY Abraham 23-Sep-1982   Avraham Kolonimus    
SADOWSKY Esther 31-Aug-1986   Ester Tsvi Hirsh KATMAN NJ
SADOWSKY Issac 9-Jun-1905   Yitschak Shlomo Shachna FRIEDENBERG/GOTTLIEB/ WITKIS/GRUTIEN/ROSENBLUM NY/MA/MA/MA/MA
SADOWSKY Jacob 27-May-1936   Yakov Yitschak FRIEDENBERG/KESSLER/ NELSON NY/?/?/?
SADOWSKY Rachel 25-Feb-1937   Rachel Ari Leyb WITKIS/ROSENBLUM MA/MA
SADOWSKY Sophie 14-Sep-1968   Shoshana Tsvi Hersh MINTZ NY
SAFRAN Moses 12-Apr-1960   Moshe Yakov KERRGELD NY
SAIDE Benjamin 14-Apr-1964   Benyamin Menachem Mendil    
SAIDE Chana 17-Sep-1939   Slave Chana  Shalom    
SAIDE Menachem 10-Jun-1953   Menachem Mendel Benyamin    
SAIDE Ruth 14-Aug-1986   Reyzel Rachel Moshe HaKohen    
SAIDE Sam 5-Sep-1965   Yeshayhu Menachem Mendel    
SAIDE Saul 12-Oct-1988   Shalom Menachem Mendel    
SAIKWITCH Ben Zion 26-Apr-1926   Ben Tsion Avraham Meir HaKohen MIRMAN/GREIF CANADA/ISRAEL
SAIKWITCH Ben Zion 8-Sep-1974   Ben Tsion Avraham Meir HaKohen   ISRAEL
SAIKWITCH Elisheva 8-Sep-1974   Elisheve Shlomo    
SAKS Abraham 24-Dec-1939   Avraham Aba Yehoshua HaLevi CHARNES NY
SAKS Harry 26-Jan-1933   Tsvi Hirsh Avraham Aba HaLevi CHARNES NY
SAKS Sarah 12-Dec-1932   Sara Lea Shimon CHARNES NY
SALBERG Celia 3-Mar-1949   Tsviya Zalman EDELSON CA
SALKIN Anna 16-Aug-1981   Yente Chezkel MINKOWSKY/BEERMAN/ MALAROWITZ NY/NY/CA
SALKO Pesia 13-Feb-1957   Peshe Reyzel Pesach Leyb    
SALKOW Israel 13-Feb-1957   Yisrael Chayim Chananya Shlomo GORDON NY
SALOWITZ Mollie 13-Mar-1950   Malka Menachem LANDAU NY
SALTZMAN Edna 20-Sep-1990   Yente Yoel Tuvya LANDON FL
SALTZMAN Fannie 20-Apr-1978   Feyge Shmeril GELBWAKS/MULRAD NY/IL
SALTZMAN Harry 1-Dec-1976   Hershel Yisrael HaLevi SALTZMAN/ENGEL NY/NY
SAMET Dora 30-Nov-1964   Devora Nechemya GOLDSTEIN NY
SAMTER Raja 23-Jun-1982   Raya Volf PORECKI NY
SANDEL Samuel 4-Jan-1949       SLOANE/SANDEL NY/OH
SANDERS Morris 13-Apr-1959   Moshe Chayim STEINER FL
SANDERS Yetta 31-Dec-1959   Ete Riva Avraham STEINER FL
SANDLER Clara 8-Jan-1969   Chaya Yitschak STONE NY
SANN Max 6-Jul-1939   Menachem Mendel Moshe SONN/EINHORN/FINE NY/FL/FL
SAPERSTEIN Abraham 25-Jun-1992   Avraham      
SAPERSTEIN Abraham   Shevat 11 Avraham Yakov Yitschak    
SAPERSTEIN Anna 18-Aug-1943   Chana Chenke Chayim    
SAPERSTEIN Beile   Kislev 1 Beyle Gitel Yisrael    
SAPERSTEIN Benedict 25-Mar-1978   Barukh Chayim    
SAPERSTEIN Benjamin 12-Jul-1948          
SAPERSTEIN Gerry 1-Jun-1990   Gershon Moshe    
SAPERSTEIN Herman 17-Feb-1938   Chayim Srul Zev Avraham Yakov    
SAPERSTEIN Israel 4-May-1938   Yisrael Dov Cher    
SAPERSTEIN Jacob 1-Jun-1914   Yakov      
SAPERSTEIN Kalman 25-Jun-1961   Kalman Chayim SHUSTER/GOTTLIEB NY/NY
SAPERSTEIN Kate 23-May-1988   Sara Chayim Yisrael Zev    
SAPERSTEIN Marsha 27-Oct-1974   Malka Shlomo BAKST/FEINBERG/ GERSTENBLITH DC/NY/FL
SAPERSTEIN Rachel 30-Dec-1939   Rachel Lea Barukh    
SAPERSTEIN Yetta 30-Jan-1957   Yakhe Tsvi Hirsh SHUSTER/GOTTLIEB NY/NY
SAPERSTEIN-SABIN Jacob 13-May-1946   Yakov Avraham Aba KESSLER NJ
SAPERSTEIN-SABIN Sabina Tillie 20-Feb-1954   Teybel Benzet RUBIN/KESSLER FL/NJ
SAPIR David 21-Sep-1953   David Yehuda    
SAPIR Oscar 22-Nov-1984   Asher Yehuda    
SARNA Henry 31-Dec-1991   Chayim Yeshaya SARVER CA
SARNEVICZ Rochel Sep 24   Rachel Yakov    
SARNEVICZ Shmuel Sep 24   Shmuel Yitschak NEWMAN NY
SARVER Akiva 16-Aug-1943   Akiva Avraham Yakov HALPERT/RAPPORT NY/NY
SARVER Ettie 16-Aug-1943   Etye Zisel Simcha    
SARVER Ike   Iyar 27 Yitschak Mordekhay Yeshayhu    
SARVER Jacob 26-Mar-1964   Yakov Moshe Mordekhay Yeshayhu HaLevi    
SARVER Paya 18-Jan-1946   Paye Kalman Michal    
SATER Wolf 14-Nov-1936   Zev Volf Tsvi PRASSMAN NY
SAUERHAFT Max 14-Nov-1976   Menachem Mendel Simcha Ariye FEIGENBAUM NY
SAVAD Gussie 2-May-1962   Golde Shabtay POLAKOFF NY
SAVAD Samuel 1-Oct-1989   Shmuel Moshe POLAKOFF NY
SAVADSKY Morris 27-Mar-1923   Moshe David Leyb SAVAD NJ
SAVADSKY Sarah 9-Jun-1936   Sara Yitzchak Yakov HaKohen SAVAD NJ
SAVIN Florence 21-May-1961   Fineve Manus COHEN NY
SAVIN Harry 6-Jan-1963   Tsvi Hirsh Yichiel COHEN/KRAMER NY/NY
SAVIN Isidore 4-Sep-1919   Ayzik Yichiel KRAMER NY
SAVITCH  Ida 13-Aug-1962   Chashke Avraham GORDON NY
SAVITZ Sam 25-Sep-1952   David Shlomo Zalman GORDON NY
SCHAEFFER Louis 2-Jul-1989   Leyb Benyamin    
SCHAFFER Mary  11-Nov-1943   Mirel Shmuel BERMAN NY
SCHAFFLER Nathan 29-May-1987   Naftali Yakov ROTH FL
SCHAFFLER Pearl 1-Aug-1995   Perel Yosef ROTH FL
SCHAJOWITZ Mollie 8-Jan-1980   Malka Aleksander Zusha SHAW/RUBIN FL/NJ
SCHAJOWITZ Shiah 1-Mar-1960   Yeshaya Yitschak Ayzik RUBIN NJ
SCHALOP Abraham 26-Mar-1926   Avraham   TESS NY
SCHALOP Anna 17-Feb-1940   Chaya   TESS NY
SCHATTEN Louis 24-Jan-1946   Yom Tov Lipa Yitschak Ayzik    
SCHATZ Murray 8-Mar-1969   Moshe Chana    
SCHEIMAN Vera 28-Dec-1964   Vera Heshe David STERN NY
SCHER Isidore 28-Feb-1964   Zishe Yakov SILVERSTEIN/SHAPIRO NY/NY
SCHER Jean 1-Aug-1975   Sheyndel Rachel Mutel SILVERSTEIN/SHAPIRO/KATZ WA/NY/NY
SCHER Louis 24-Feb-1973   Yosef Leyb Shmuel    
SCHER Nettie 31-Mar-1975   Ita Chayim LEVINSKY FL
SCHERR Ida     Chaya Zev Volf KEMINSKY NY
SCHERR William     Zev Volf   KEMINSKY NY
SCHERR Yetta     Yenta Gitel   KEMINSKY NY
SCHGENHAUT Bessie 16-Jan-1952   Brayne Chayim Shalom KLEIN/ALTMAN NY/IL
SCHIFF Cecil 10-Sep-1980   Zisel Shabtay MODELL NY
SCHIFFMAN Sarah 1-Apr-1954   Sara Avraham David    
SCHIFFRIN Sarah 21-Nov-1962   Sara Yitschak Ayzik SCHULTZ NY
SCHILLER Hiller   Tevet 14        
SCHIPPER Rebecca   7th day Pesach Rivka Shmuel LIPSHITZ NY
SCHKOPP Ariah 15-Dec-1935   Ari Leyb Tsvi Hersh ASCH NY
SCHKOPP Chana 31-Oct-1937       ASCH NY
SCHLACHTER-ZIMMERMAN Ida 7-Jul-1944       OLSRIN NY
SCHLACTER Fage         SLATER FL
SCHLAGMAN Shaina Jan 1935 30 Sivan  Sheyne Devoshe Leyb    
SCHLANG Ethel 5-May-1974   Itke Yakov Meir KORN FL
SCHLANG George 4-Jul-1985   Yosef Yakov Avraham HaKohen TAYLOR MD
SCHLEGMAN Sheina            
SCHLEGMEN Louis   Shevat 9 Ari Leyb Shimon    
SCHLESSINGER Charles 24-Sep-1958   Yechezkel Chayim Eliezer    
SCHLOFF Phillip 15-Jun-1970   Efraim Chayim HaKohen MINK NY
SCHLOSSER Harry 10-Jul-1945   Tsvi Hirsh Moshe BOGUS NY
SCHLOSSER Ralph 23-Jan-1964   Yerachmiel Shalom David    
SCHMELTZ Rose 3-Sep-1951   Rachel Avraham Shmuel SCHULMAN/BLOOM NY/NY
SCHNEIDER Abraham 14-Nov-1961   Chayim Leyb Yakov    
SCHNEIDER Bella 27-Mar-1994   Beyla Gershon KIRCHENBAUGH NY
SCHNEIDER Benjamin   Tamuz 15        
SCHNEIDER Charles 27-May-1956   Betsalel Shmuel    
SCHNEIDER Ethel 25-Feb-1952   Etel Yosefi Yitschak Ayzik MINES/SUTTON/LOVE NY/CA/NY
SCHNEIDER Frieda 13-Sep-1966   Frume Gitel Shlomo    
SCHNEIDER Ida 6-Mar-1939   Chaya Mordekhay JEFFREY NY
SCHNEIDER Jacob 25-Aug-1934   Yakov David Aharon    
SCHNEIDER Lena 25-Feb-1939   Lea Moshe Dov    
SCHNEIDER Leon 7-Oct-1948   Eliezer Benyamin MINES/SUTTON/LOVE NY/CA/NY
SCHNEIDER Minnie 6-Apr-1936   Mine Aharon Nachman WINETE NY
SCHNEIDER Morris 18-Jun-1911   Moshe Avraham JEFFREY NY
SCHNEIDER Morris 15-Feb-1935          
SCHNEIDER Nochem 26-May-1915   Nachum David Aharon BLOOM NY
SCHNEIDER Rose 6-Dec-1960   Reyzel Yosef WEINBERG/BAYERN NY/NY
SCHNEIDER Roslyn 10-Apr-1982   Rivka Chayim Leyb CUTLER/BROMBERG/ nPERCHEWICK FL/MA/MA
SCHNEIDERMAN Dora 1-Oct-1954   Devora Moshe WOLF/KERSHBLUM NY/NY
SCHNEIER Celia 27-Apr-1949   Tsiril Shlomo    
SCHNEIER Hyman 30-Jun-1940   Chana Hershel    
SCHNIFFER Rebecca   Nisan 22 Rivka Shmuel LIPSHULTZ NY
SCHNITZER Rose 18-Sep-1964   Rachel Mendel    
SCHOENBERG Ruth 14-Dec-1967   Bashe Rivka Yona CHASEN NY/NY
SCHOENBERG Samuel 15-Jan-1956   Shmuel Shlomo    
SCHOENFELD Irving 6-Feb-1967   Yitschak Aharon LITTMAN NY
SCHOEN-SOLOMON Fannie 18-Jul-1972   Feyge Yisrael SEIGALS/FRANKEL NY/NY
SCHOENWALD Charlotte 26-Feb-1983       GUGIG/ABRAMOWITZ FL/NY
SCHOENWALD Herman 1-Mar-1966   Chayim Yisrael WEINTRAUB/ABRAMOWITZ NY/NY
SCHOENWALD Israel 2-Aug-1958   Yisrael Leyb Tsvi Hirsh WEINTRAUB/ABRAMOWITZ NY/NY
SCHOENWALD Morris 1-Nov-1956   Shual Moshe Israel GUGIG/ABRAMOWITZ FL/NY
SCHOENWALD Sophie 1-May-1970   Shprinze Avraham WEINTRAUB/ABRAMOWITZ NY/NY
SCHOL Morris   Elul 4     WEITZ NY
SCHOTTLAND Fannie 30-Dec-1981   Feygel Yosef Hirsh    
SCHOTTLAND Max 1-Sep-1968   Mordekhay Yisrael HaKohen    
SCHRAGER Irving 24-Oct-1954   Yehuda Nachum David GERBER NY
SCHRATTER Bellina 11-Nov-1935   Beyle Moshe    
SCHREIBER Abraham 19-Feb-1972   Avraham Hersh Zelig WEISBROD FL
SCHREIBER Netta 1-Dec-1967   Itke Yisrael Eliezer WEISBROD/SHAY FL/FL
SCHREIER Joshua 30-Jan-1962   Yeshayhu/Zeydel Zelig    
SCHUFFMAN Jacob   Tamuz 17 Yakov Dov Shmuel Todrus    
SCHUFFMAN Mordecai   Av 9 Tsvi Yakov    
SCHUFFMAN Sarah   Shevat 28 Sara Betsalel    
SCHULKIN Martha 13-Jul-1963   Tamara Reyzel Yitschak Ayzik    
SCHULMAN David 12-Aug-1939   David Shimon      
SCHULMAN Malka 3-Jan-1939   Malka Mordekhay    
SCHULMAN Max 17-Jan-1941   Mordekhay Yitschak    
SCHULTZ Herman 9-Nov-1991   Chayim David Shlomo PAFENUK NY
SCHULZ Etta 9-May-1976   Ite Devora Shimshom BARNETT PA
SCHUSTER Nettie 14-Aug-1972   Sanesa Mordechay SMITH TX
SCHWARTZ Abe 9-Jul-1947   Avraham   ROBBINS FL
SCHWARTZ Abraham 9-Jul-1947   Avraham Dov Ber    
SCHWARTZ Armin 25-May-1984   Aharon David    
SCHWARTZ Benjamin 1-Nov-1972   Berel Yosef ARONOWITZ NY
SCHWARTZ Berel 28-May-1942   Dov Eliyahu ROBBINS FL
SCHWARTZ Dora 22-Apr-1967   Devora Pesach    
SCHWARTZ Dorothy 19-Oct-1979   Devora Chaya Nute Aharon    
SCHWARTZ Esther 28-Jun-1988   Ester Moshe BREITBART NY
SCHWARTZ Fannie 24-Apr-1956   Fani   BISIG PA
SCHWARTZ Fannie 26-Dec-1962   Feygel Leyb    
SCHWARTZ Fruma   Adar 26 Frume   NATHENMAN NY
SCHWARTZ Gitel 17-May-1940   Gitel      
SCHWARTZ Grace 2-Apr-1957   Rivka Chayim GOODMAN NY
SCHWARTZ Harriet 12-Oct-1972   Bashe Yichiel ARONOWITZ NY
SCHWARTZ Harrietta 18-Dec-1963   Yeta Ayzik SOBEL/APPLEBAUM NY/NY
SCHWARTZ Isidore 17-Dec-1955   Israel Noach Yakov    
SCHWARTZ Jeanette     Sheyne Zev Volf    
SCHWARTZ Joseph 6-Nov-1940   Yosef Meir    
SCHWARTZ Morris 3-Jun-1964   Moshe Fishel SAG/WEISS/ESSERMAN/ SIDERMAN FL/NY/NY/NY
SCHWARTZ Nathan 20-Dec-1969   Nachum Yehuda GOLDBERG/HARRIS FL/NY
SCHWARTZ Rose     Rachel Shimon    
SCHWARTZ Rose 21-May-1947   Ester Rachel Avraham Moshe HaLevi    
SCHWARTZ Rose 11-Oct-1955   Rachel Devora Moshe Mordekhay    
SCHWARTZ Samuel 18-Mar-1977   Shlomo Yakov HARRIS/RUBSMAN NY/NY
SCHWARTZ Shaie   Adar 7     HOCKSTEIN NY
SCHWARTZ Toba 4-Aug-1954   Toyve Hersh Leyb ROBBINS FL
SCHWARTZ Yetta 28-Apr-1958   Ete Yosef    
SCHWARTZBACK Jack 4-Aug-1968   Yakov Avraham    
SCHWARTZBARD Irwin 5-Jun-1957   Chayim Yisrael Shimshom KLEIN NY
SCHWATOWSKY Minnie   Shevat 13     BROWN ?
SEDER Asher 23-Dec-1916   Asher Yechezkal MELINKOFF PA
SEDER Chana Holocaust   Chana Libe Avraham    
SEDER Charles 14-May-1977   Chazkel Asher SIMON/MELINKOFF PA
SEDER Frida Holocaust   Freydel Chazkel    
SEDER Harry 10-Mar-1997   Leybel Chayim Asher OKON PA
SEDER Jack 18-Feb-1982   Yehuda Asher    
SEDER Mary  Holocaust   Merele Chazkel    
SEDER Merke 28-Sep-1910   Merke Volf MELINKOFF PA
SEDER Rachel Holocaust   Rachel Chazkel    
SEDER Samuel Holocaust   Shmuel Chazkel    
SEDER Shepsel 15-Aug-1941   Shepsel Chushe MELINKOFF PA
SEDER Sholem 2-Jul-1941   Shalom Chushe MELINKOFF PA
SEGAL Irving 25-Jan-1994   Yitschak Mordekhay Pinchas HaLevi SCHLESSINGER NY
SEGAL Samuel 29-Oct-1955   Shlomo Yisrael    
SEGALL Joseph 24-Sep-1978   Yusel Leyb Moshe    
SEGAN Chayim 14-Nov-1946   Chayim Yosef KAMPER NJ
SEGAN Rose 11-Oct-1928   Rachel Yitschak KAMPER NJ
SEGERMAN Alfred 2-Oct-1944   Efraim Pesach/Shraga Fayvel    
SEGERMAN Fannie 14-Feb-1962   Feyge David Yitschak    
SEIDMAN Bessie 6-Aug-1942   Bashe Libe Yakov NEBEL/KASTAN/FIAL/SMIGEL/ HELLER NY/NY/CA/CA/MI
SEIDMAN Jack 6-Feb-1960   Yakov Moshe Chayim NEBEL/KASTAN/FIAL/SMIGEL/ HELLER NY/NY/CA/CA/MI
SEIDMAN Morris 30-Jan-1932   Moshe Chayim Reuven NEBEL/KASTAN/FIAL/SMIGEL/ HELLER NY/NY/CA/CA/MI
SEIDMAN Rubin 4-Oct-1965   Reuven Moshe Chayim NEBEL/KASTAN/FIAL/SMIGEL/ HELLER NY/NY/CA/CA/MI
SEIDMAN Sonia 16-Apr-1981   Sonye Yosef LOTZ NJ
SEIDMAN Yetta 30-May-1991   Yite Rachel Yakov    
SEKINSKY Sarah 19-Aug-1980   Sara Hershel Leyb HaLevi PARIS NY
SELDIN Dora 21-Dec-1956   Devora Yakov    
SELESKY Rose 24-Feb-1974   Rozshke Litman    
SEROTKIN Anna 2-Dec-1957   Chana Mordekhay    
SEUBEL David 29-Oct-1935   David Yosef RICHMAN/PEARLMAN NY/NY
SEUBEL Sarah 5-May-1974   Sara Shmuel RICHMAN/PEARLMAN NY/NY
SHABOTZKY A.H.   Nisan 14 Avraham Tsvi Yakov SHABOT FL
SHABOTZKY Anna   Elul 29 Chana Yitschak SHABOT FL
SHABOTZKY Lillian 2-Dec-1980   Lea Tevye SHABOT FL
SHABOTZKY Samuel 1-Aug-1947   Yekutiel Avraham Tsvi SHABOT FL
SHABRY Lazar 29-May-1980   Eliezer Yosef Chayim DRESNER NY
SHAFER Abraham 11-Feb-1967   Avraham Aleksander Zusman    
SHAFER Anna 9-Oct-1993   Chana Shlomo    
SHAFER Harry 31-Jan-1942   Tsvi Hirsh Mordekhay    
SHAFFLER Pearl         ROTH FL
SHAFTEL Lena 11-Jan-1970   Lea Avraham DORKIN NY
SHAIKEVITCH Chinka 7-Jul-1965   Chinke Shmuel MIRMAN CANADA
SHALKA Osher 20-Mar-1944   Asher Natan    
SHALL Harry 31-May-1976   Tsvi Avraham Dov LANDAU/SCHWARTZ CA/CA
SHANDELMEN Fruma 17-May-1968   Frume Gitel Avraham Yitschak BURCH/GOLDMAN NY/FL
SHANOFSKY Benjamin 4-Feb-1961   Berel Shachna ZAKIN NJ
SHANOFSKY Jenny 16-Mar-1969   Sheyne Chayim ZAKIN NJ
SHAPIRO Abraham 26-Sep-1950   Avraham Hersh    
SHAPIRO Anna 18-Jun-1952          
SHAPIRO Barney 9-Mar-1989   Berel Moshe WINE/ROSENTHAL NY/FL
SHAPIRO Benjamin 5-May-1947   Moshe Ber Avraham Hirsh LASHMAN NY/FL
SHAPIRO Bernard 27-Aug-1991   Volf Moshe    
SHAPIRO Bernice 3-Apr-1984   Bashe Chana Reyzel Fayvel MARRIENHOFF NJ
SHAPIRO Bessie 27-Sep-1961   Bashe Aharon Leyb KRAUSS FL
SHAPIRO Betty 7-Nov-1965   Rivka Mordekhay LEFF FL
SHAPIRO Betty 26-Nov-1990   Chana Beyla Zanvel    
SHAPIRO Celia 5-Oct-1952   Sime Yitschak    
SHAPIRO Celia 15-Oct-1968   Zelde Yitschak KATZ NY
SHAPIRO Fannie 6-Aug-1961   Freyde Pesach MESSENBERG CN
SHAPIRO Harry 18-Aug-1935          
SHAPIRO Henry 4-May-1939   Henakh Shlomo Nachum Moshe    
SHAPIRO Herman 4-Feb-1954   Chayim Tsvi Hirsh HaKohen    
SHAPIRO Irving 4-Jul-1966   Asher Ben Tsion    
SHAPIRO Irving 6-Dec-1981   Yitschak Shlomo    
SHAPIRO Irving 19-Dec-1982   Yisrael Shalom Moshe    
SHAPIRO Isaac 29-Jan-1921   Yitschak Dov Ber PASHMAN NY
SHAPIRO Isidore 1-Dec-1980   Iser Shachna GARNER ?
SHAPIRO Issac 27-Jun-1957   Yitschak Yisrael KLINE NY
SHAPIRO Jack 19-May-1949   Zelig Shraga Fayvel    
SHAPIRO Joseph 8-Oct-1968   Yosef Mordekhay LESKOWITZ NY
SHAPIRO Jules 1-Nov-1991   Yosef Yitschak    
SHAPIRO Louis 30-Mar-1957   Ari Leyb Moshe RACHELLS NY
SHAPIRO Minnie 13-May-1954   Mindel Meir    
SHAPIRO Morris 14-Jan-1956   Moshe Yosef HaLevi ROSENTHAL/WINE/ MOLISHERER FL/NY/FL
SHAPIRO Moshe 14-Sep-1986   Moshe Tzvi Yakov HaKohen    
SHAPIRO Pearl 4-Nov-1934   Perel Yisrael PADMAN NY
SHAPIRO Phillip 7-Nov-1937   Shraga Fayvel Yosef    
SHAPIRO Rachel 25-Nov-1958   Yente Rachel Dov Ber ROSENTHAL/WINE/ MOLISHERER NY/NYNY
SHAPIRO Rose 16-Aug-1933   Chana Reyzel David    
SHAPIRO Rose 20-Mar-1991   Rachel Lea Yakov SMOLIN NJ
SHAPIRO Sam 28-May-1976   Simcha Chayim Hilel MASIN FL
SHAPIRO Samuel 3-Sep-1936   Shmuel Fayvel    
SHAPIRO Sophie 21-May-1973   Shoshana Hersh Volf MASIN FL
SHARRON Shepard 17-May-1991   Yitschak Shmuel    
SHASKAN David 17-Sep-1967   David David BUMAS NY
SHASKAN Elsie 7-Apr-1958   Elke Yitschak Eli BUMAS/HACK NY/NY
SHASTEL