Yurevichi, Belarus

Rechitsa Uyezd, Minsk Gubernia

User Tools

Site Tools


Sidebar

Timeline

Geography

Artifacts

People

Research

Published

December 2013 Version 1

JewishGen JewishGen Belarus SIG JewishGen KehilaLinks

sources:gdpk:start

Geographical Dictionary of Polish Kingdom and other Slavic countries

Discussion of this Source

Volume III of this Polish encyclopedia was published in 18821), with note date of 21 November 18812). The entire encyclopedia is available online from the Warsaw University. It has entries for Jurewicze and Jurowicze (spelled with an “o”), each with multiple sub-parts. Definition 1 Part 1 refers to modern-day Yurevichi.

Page 630, Jurewicze - Definition 1, Part 1

This definition is most likely for modern-day Yurevichi, Belarus, because it places the town near the Pripyat River.

Scanned Image

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom III

Polish OCR of Scan

Jurewicze 1.), miasteczko w dawnem województwie mińskiem, dziś rządowe, w zach stronie pow. rzeczyckiego, niedaleko rz. Prypeci z lewej strony, przy 1 małym trakcie wiodącym z Łojowa, Brahina, Chojnik do Mozyrza, w malowniczej miejscowości położone. Jezuici litewscy mieli tu swoją misyą od roku 1726 i zbudowali wspaniałą świątynię. Po jezuitach byli tu bernardyni, później kapucyni. Parafia katolicka przetrwała w Jurewiczach do r. 1866 (należała do dekanatu mozyrsko-rzeczyckiego i miała kaplicę w Hliniszczu), wtedy bowiem kościół został zamieniony na cerkiew. Miasteczko ma około 140 domów, 900 mieszk.; mieści się tu biuro II okr, polic.; jest szkółka wiejska. Gmina się składa z 18 starostw wiejskich, 43 wsi i liczy 2335 włościan płci męzkiej. Jurewicze sa prawdziwą malowniczą, oazą śród głuchych topielisk polesia rzeczyckiego. Posiadają przywileje króla Stanisława Augusta z r. 1778. Historyk jezuitów Rostowski nie wspomina o tern miejscu chociaż miało ono ważne znaczenie dla Polesia pod względem misyi tego zakonu. Dobra, J. w powiecie rzeczyckim, niegdyś Oskierków,od roku 1875 kupca Bakunienki, mają obszaru przeszło 3440 mr.

Machine Translation of Polish OCR into English

Jurewicz 1st), a small town in the former province of Minsk, the government today, in the West the area. Rzeczycki, close to government. Pripyat on the left side, with the one small leading from the tributories, Brahin, Chojnik to Mozyrza, situated in the picturesque village. Lithuanian Jesuits had here since its bowl 1726 and built a magnificent temple. after the Jesuits Bernardine were here, then the Capuchins. Catholic parish to survive in Jurewiczach 1866 (belonged to the deanery mozyrsko-Rzeczycki and had a chapel in Hliniszczu), then because the church was converted into a church. The village has about 140 houses, 900 inhabitants.; houses the office the second round, Police., is Rural School. The municipality is composed of 18 townships rural areas, 43 villages and has 2,335 peasants męzkiej sex. Jurewicz are real beautiful, an oasis among the deaf marshes Polesie Rzeczycki. Have the privileges of King Stanislaus August of 1778. Jesuit historian Rostowski tern does not mention the place though It was important for the Polesie misyi terms of this Order. Good, J. in the district rzeczyckim, once Oskierków, since 1875 Bakunienki buyer, have the area over 3440 mr.

Translation

1.) Jurewicze is a small town in the former province of Minsk that now has its own government, its' near the Rechitsa district close to the Pripyat river by its left bank on a small road that leads from Lojow, Brahin, Chojnik to Mozyrz, situated in a picturesque area. Lithuanian Jesuits had their own mission here since 1726 and built a magnificent temple. Jesuits were moved by Franciscan friars and then by Capuchins. A Catholic parish stayed there until 1866 (belonging to the Mozyr-Rechitsa deanery with a chapel in Hliniszcz) when it was then replaced by an orthodox church. The village has about 140 houses, 900 inhabitants, a municipal police station and a village school are also situated here. The municipality is comprised of 18 small towns, 43 villages and has 2,335 male inhabitants. Jurewicze is a beautiful picturesque oasis situated in the middle of the dead marshes of Rzeczycki Polesia.The king Stanislaus August gave privileges to the town in 1778. Jesuit historian Rostowski does not mention the city although it was important for Polesia from the view of this orders mission. The property of Jurewicze in the Reczyck district which was once called Oskierky had been bought by a merchant named Bakunienki, who then went on to acquire 3440 mr.

Page 630-631, Jurewicze - Definition 1, Part 2

Scanned Image

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom III Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom III

Polish OCR of Scan

2.) J., niewielka wieś poleska z zarządem gminnym i folwark w pow. ihumeńskim, 0 19 w. na północ od miasta Ihumonia, przy małym trakcie pocztowym berezyńskim połoźone. W Encykl. Orgelbr. błędnie pomieszane z Barbarowem. Miejsce to w wieku XV należało do możnej rodziny Kieżgajłłów i whodziło w skład wielkich dóbr Baksztami zwanych. Stanisław Kieźgajłło stolnik litewski wraz z innemi dobrami oddał J. w. r. 1447 na własność biskupom wileńskim. Po roku 1795 cesarzowa Katarzyna II, udziełając donatywy swym jenerałom, darowała J. z kilku innemi folwarkami Szewiczowi, które do dziśdnia są własnośeią tej rossyjskiej rodziny. Gmina jurewicka składa się z 7 starostw, 42 niewielkich wiosek i ma 1960 włośoian płci męzkiej. Jest tu cerkiew parafialna, szkółka wiejska i stacya pocztowa; wieś ma osad 10. W tym obrębie dziedzictwo Szewiczów ma obszara około 30000 mr. w glebie piaszczystej. Por. Czerwony dwór.

Machine Translation of Polish OCR into English

2nd) J, a small village with management Poleska municipal and farm in the area. Shumen State, 0 19 century in the north of the city Ihumonia, During the low post berezyńskim located. In Encykl. Orgelbr. mistakenly mixed of Barbarowem. This place is in the fifteenth century belonged to the family can be Kieżgajłłów and whodziło in the great wealth Baksztami called. Stanislaw Kieźgajłło with Lithuanian stolnik innemi goods J. wr 1447 gave the property Vilnius bishops. After 1795, Empress Catherine II, providing donatywy his jenerałom, J. donated several innemi Szewiczowi manors, which are to dziśdnia rossyjskiej własnośeią the family. Municipality jurewicka 7 consists of the local government, 42 small villages and have ?? 1960. There is a parish church, school and country Stacy mail, the village has a sludge 10th In this Szewiczów heritage is within an area of ​​about 30000 mr. in sandy soil. See Red outside.

Translation

2.) J., is a small Polesian village with a local community and a farm in Ihumen district, which was settled in the 19th century to the North of Ihumenia town close to the small Berezyncki post road. The Encyclopedia Orgelbr. by mistake has mixed it up with Barbarowo city. In the XV century this town belonged to a wealthy family of Kiejzgajlow and was a part of big properties called Bakszty. Pantler of Lithuania Stanislaw Kiezgajllo in 1447 gave Jurewicze and some other properties to the control of Vilnius bishops. After 1795, Empress Catherine II while giving donations to her generals, presented J. along with some other territories to Szawicz, which stays in the property of this Russian family to this day. Jurewicka district consists of 7 small towns, 42 villages and has 1960 male inhabitants. In Jurewicka village there is an orthodox church, school, post office and the village has 10 settlements. 30000 mr of it resides in sandy soil and is the property of Szewicz. Compare to czerwony dwor.

Page 631, Jurewicze - Definition 1, Parts 3-5

Scanned Image

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom III

Polish OCR of Scan

3.) J., folw. w pow. ihumeń- skim, na północ od miasta Ihumenia o wiorst 18, przy drodze wiodącej do Berezyny położony, niegdyś biskupów wileńskich, teraz własność urzędnika Szewicza, należy do klucza iwanowskiego (ob. Czerwony dwór), grunt lekki, miejscowość poleska, okrąg policyjny berezyński. 4.) J., wś, pow. połocki, z zarządem gminy liczącej 1137 dusz. 5.) J., ob. Jurowicze.

Machine Translation of Polish OCR into English

3rd) J. folw. in the area. ihumeńskim, north of the town of versts Ihumenia 18, on the road leading to the Berezina located former bishops of Vilnius, now owned by Szewicza officer, is one of the key Iwanowski (now Red Manor), ground light, Poleska town circle berezyński police. 4) J., WS, pow. Polotsk, the management of the community numbering 1,137 souls. 5) J., ob. Jurowicze.

Translation

3) J., is a farmland in ihumenski district, it is situated more than 18 km to the north of the Ihumena town, next to the road leading to Berezyny. In the past it was the property of Vilnius bishops and is now owned by the clerk Szewicz, it is a part of the Iwanowski area (now Czerkony Dwor), has light ground, Polesian zone, berezynski police municipality.

4) J., is a village in polocki district, has a local government with 1137 citizens.,

5) J., ab. Jurowicze

Page 631, Jurewicze - Definition 2, Parts 1-3

Scanned Image

Page 631 Definition 2

Polish OCR of Scan

Jurewicze 1.) wieś i folw., nad jez. Osina, pow. trocki, 1 okr. adm., par. Wysokidwór, 36 w. od Trok, 12 dm., 91 mk. katol. (1866). R. 1850 dziedzictwo Staniewicza. 2.) J., wś i folw., pow. trooki, 3 okr. adm., gm. i par. Hanuszyszki, 36 w. od Trok, 15 dm., 144 mk. katol. (1866). R,. 1850 Wasilewski miał tu 587 dzies. gruntu. 3.) J., wieś włośc., pow. lidzki, 1 okr. adm., o 10 w. od Lidy, 4 dm., 42 mk. (1866).

Machine Translation of Polish OCR into English

Jurewicz 1) village and folw., On the Lake. Aspen, the area. Trakai, one round. adm., para. Wysokidwór, 36 centuries of Trakai, 12 dm., 91 mk. katol. (1866). R. 1850 Staniewicz heritage. 2) J., furious and folw., Pow. trooki, 3 laps. adm., gm. and couples. Hanuszyszki, 36 centuries of Trakai, 15 dm., 144 mk. katol. (1866). R,. 1850 Wasilewski was here 587 Decimal. ground. 3) J. village włośc., Pow. Lida, one round. adm., about 10 in. from Lida, 4 dm., 42 mk. (1866).

Translation

1) Jurewicze is a village and a farmland on the Osina Lake in the Trocki district, 1st government municipality, close to Wysokidwor town and more than 36 km from Trok, has 12 settlements, 91 catholic citizens (1866). From 1860 it was the property of Staniewicz.

2) J., is a village and a farmland in Trocki district, 3rd government municipality Hanuszyszki area about 36 km from Trok, has 15 settlements, 144 catholic citizens (1866). In 1850 Mr Wasilewski had 6 ½ sq.km of ground.

3) J,. is a peasant village in Lidzki district, 1st government municipality about 10 km from Lida, has 4 settlements and 42 citizens. (1866).

Page 637, Jurowicze - Definition 1, Parts 1-2

Scanned Image

Page 637 - Jurowicze

Polish OCR of Scan

Jurowicze 1.) wieś poleska w północnozachodniej stronie pow. bobrujskiego, nad rzeką Ptyczem z lewej strony, w gm. życińskiej, w miejscowości obfitującej w łąki, ale bardzo głuchej i niedostępnej, ma osad włócznych 26. Tędy przechodzi licha drożyna z Mosiejewicz do wsi Krymek; grunt piaszczysty. 2.) J., wieś w powiecie nowogródzkim, przy drogach krzyźowych z miasteczka Horodyszcza do Mira i z Połoneczki do Lubanicz, ma osad przeszło 30. Okrag policyjny horodyszczański, pozycya, dość wysoka, gleba dobra. A. J.

Machine Translation of Polish OCR into English

Jurowicz 1) Poleska village in north-western side of the area. bobrujskiego the river Ptyczem the left, in gm. Życiński, in the town rich in meadows, but very deaf and inaccessible, no deposit włócznych 26 Damn footpath passes by the village of Mosiejewicz Krymek, sandy soil. 2) J. Novogrodek village in the district, the cross-roads of the town Horodyszcze to Mira and Połoneczki to Lubanicz, has more than 30 settlements Circle police horodyszczański, pozycya, quite high, the soil good. A. J.

Translation

Jurowicze 1) Polesian village in north-western side of Bobrujski district, on the left bank of the Ptyczem river, in Zycinska district, in the area rich in meadows, but very desolate and inaccessible, has 26 settlements. A damned footpath passes there from Mosiejewicz to Krymek village; sandy soil.

2) J., is a village in Nowogrodzki district close to the cross-roads from the town Horodyszcze to Mira and from Poloneczki to Lubanicz. It has more than 30 settlements, Horodyszczanski local police station, location is quite high and the soil is good. A.J.

sources/gdpk/start.txt · Last modified: 2013/12/13 15:04 (external edit)