COA

Tarashcha, Ukraine


Тараща, Yкраïна

טאראשטשע

Savransky & Mogilevsky
Family Records

IMG 9093
English translation

 
IMG 9094
English translation

 
IMG 9095
English translation

 
IMG 9096
English translation

 
IMG 9097
English translation

 
IMG 9098
English translation

 
IMG 9099
English translation

 
IMG 9100
English translation

 
IMG 9101
English translation

 

 documents contributed by Yakov Mogilevsky