Home Archival Records Articles Bialystok Memorial Cemeteries
Contact Us Databases Discussion Forum Holocaust Links
Maps Participate Photo Album Publications Research Projects
Towns Translations What's New Yizkor Books  

Surname Index

BIALYSTOK

PHOTO ALBUM OF A RENOWNED CITY

AND ITS JEWS THE WORLD OVER

 

Compiled and Edited by

DAVID SOHN


           Entries beginning with F, G, H, I

Last-Name First-Name Page(s) Comments
FAKS Dzhov 197  
FALK Y. 142  
FARBER A. 104  
FARBER Beki 236  
FARBER Dr. David 273  
FARBER Dzhesi 333  
FARBER Dzhulye 227,236,237,285  
FARBER Khayim 67  
FARBER M. 337  
FARBER Roze 333  
FARBER Sem 285  
FARBER Zalman 30  
FARBSHTAYN Bunim 83  
FARBSHTAYN Golde 236  
FAS Perl 340  
FAYN Beki 206, 320  
FAYN Froy 99  
FAYN Roze 196  
FAYNBERG Heri 198, 275  
FAYNBERG Hershel 67  
FAYNBERG Mira 67  
FAYNGOLD Izidor 271  
FAYNSOD Bobke 67  
FAYNSOD Froy 134  
FAYNSOD Khashke (Sukenik) 67, 365  
FAYNSOD Mates 134  
FAYNSOD Shmuel 99, 134  
FAYNSOD Sol 375  
FAYVEL Der Odeser (Fayvel Viner) 31  
FAYVEL Der Veber (Shraybman) 64,74  
FAYVEL Liliput (Ditkovski) 76  
FERTEL Niomke 63  
FEYGIN A. 200  
FEYGIN Eliezer 86  
FEYGIN Ester 324  
FEYGIN L. 122  
FIANS HaRav R' David 22, 80  
FIANS Leybel 100, 122, 365  
FIANS Lipa 100  
FIANS Maris 36  
FIANS-GLIK Dr. Sarah 365  
FIDLER Maks 200  
FIKSEL Filip 197  
FILIPOVITSH   106  
FILIPS Maris 327  
FILIPS Reytshel 236  
FINK Lea 356  
FINKEL Gala (Goldshtayn) 355  
FINKEL Herman 355  
FINKEL Moris 343  
FINKEL   83  
FINKELSHTAYN Dora 229  
FINKELSHTAYN Dzhozef 206, 267, 321  
FINKELSHTAYN Gosi 206 Gusi
FIRSTENBERG   359  
FISHEL Mov 196  
FISHEL Oyrving 196 Irving
FISHER Abraham 300  
FISHER Bendzhamin 195 Benjamin
FISHER David 182, 206  
FISHER Dr. 89  
FISHER Feni 230, 237, 240  
FISHER Izidor 315  
FISHER Leon 183, 202  
FISHER Maris 196  
FISHER Meyri 236  
FISHER Moris 300  
FISHER Ruben 194, 195, 196  
FISHER Rubi 240  
FISHER Sarah 182  
FISHER Y. 126  
FISHMAN Khaya 162  
FLAKS H. 334  
FLATE Dr. Zalman 87  
FLATE Perl 111  
FLAYSHER filip 266  
FLIGEL H. 200  
FLORA   90  
FLOYMENBOYM Benyamin 91  
FOGEL S. 200  
FORMAN M. 334  
FORMAN Neytan 187, 191,  246  
FORMAN S. 334,  336  
FORMAN   103  
FORSHTAT Olga 322  
FORSHTAT V. 191  
FRANK Dora 247, 375  
FRANK Dr. Herman

82,103,140,277,278,250,

251,254,375

 
FRANK Meir 303  
FRANKFURT Meir 69, 109  
FRANKFURT Mosh'ke 64  
FRANKFURT Yosef 64  
FRAYMAN Shvesters 90  
FRAYZIS Maris 339  
FRAYZIS Neytan 339  
FRENKEL Froy 96  
FRID Y. 94, 96, 126  
FRIDBERG Dora 230  
FRIDBERG H., L. 194  
FRIDBERG Maks un Maris 289  
FRIDEL Frits-Gustav 154  
FRIDENBERG Brayder 243, 292  
FRIDENBERG Golda 229, 237, 292  
FRIDENBERG Sem 61,187,191,242,260,292  
FRIDLENDER M. 347  
FRIDMAN Maris 36  
FRIDMAN Mikhle 67  
FRIDMAN Moshe 106  
FRIDMAN Pinkhas 33  
FRIDMAN Solomon 195  
FROYND M. 104  
FRUMKIN Froy 96  
FRUMKIN   127  
FUKS Froy 99, 167  
FUKS Leah 327  
FUKS Maks 195  
FUKS Maks 327, 329  
FUKS Sh. 140  
FUKSMAN Besi 234, 240, 248  
FURYE   122  
GADELOF Khana 132  
GAKHNAKHI   103  
GALAY Mosh'ke 72  
GALIN Maris 240  
GAMAN Maris 347  
GAMBINER Dzhov 201  
GAMZE   82  
GARBER Alte 294  
GARBER Berl 294  
GARBER Bishke 294  
GARBER Dzhek 294 Jack
GARBER Izrael 242, 294  
GARBER Maks 225, 246, 270, 294  
GARBER Margaret 236, 242, 325  
GARBER Pesakh 294  
GARBER Robert 294  
GARBER Robi 294  
GARBER Velvel 294  
GARBER Yete 231, 237  
GARBER Zavel 294  
GARFINKEL-LEVIN Maris 371  
GARVE Fanye 95  
GAVZEH Dr. 106  
GAYIL Khaya (Lisanski) 124  
GAZ L. 126  
GAZ M. 126  
GEBEL Dzheni 192 Jeni
GEDANSKI Bishke 63, 69  
GEDANSKI Froy 69  
GEDANSKI Perl 69  
GELBERG Maris 196  
GELBERG Neyt 185  
GELERSHTAYN Mini 355, 370  
GELFAR L. 261  
GELFAR Maris 261  
GELMAN Maris 293  
GELTSHINSKI   126  
GENDZ   331  
GENZ Ladi 236, 346  
GERBER Abraham 342  
GERBER Elke 342  
GERBER Luis 242, 338, 341  
GERBER Luis, Maris 242  
GERBER Maks 342  
GERBER Meir 344  
GERING Abraham-Yitskhak 35  
GERING Gershon 198, 375  
GERSHA Y. 347  
GERSHATI Maris 360  
GERSHON Der Shamas 141  
GERSHONI A. 164, 347  
GERTS Hayman 96, 104  
GERTS Khayim 83, 94  
GEVIRTS Hayman 199  
GEVIRTS Lerer 56  
GIMPEL Un Maris 360  
GINTER Y. Maris 239  
GINTSBURG Ayda 324  
GINTSBURG Dzhulius 246, 262, 264 Julius
GINZBURG B. 334  
GINZBURG David 129  
GINZBURG Dzheykob 246, 306 Jakob
GINZBURG L. 334  
GINZBURG L. 334  
GINZBURG Maris 336  
GINZBURG Moris 187, 191  
GINZBURG Sh. 278  
GINZBURG Yakob 352  
GITELMAN Roze 239  
GITKES Leyzar 118  
GITSBURG Paul 335, 341  
GIVGOT M. 359  
GIVGOT M., Maris 357, 358, 359  
GLAGOVSKI (Oystralye) 357  
GLAGOVSKI Y. 124  
GLEZER Keydi 232, 237  
GLIK Ts. B. 105  
GLIKFELD Moshe 67  
GLOGUS Luis un Maris 289  
GOLD Dzhozef 206,306 Jozef
GOLD Edvard 306  
GOLD L. 200  
GOLD Lina 333  
GOLD Perl 111  
GOLD Yulius 202,206,259,297,304  
GOLDBARD   82  
GOLDBERG Besi 182, 230, 242  
GOLDBERG Beylke 299  
GOLDBERG Daniel 271, 299, 317  
GOLDBERG Deborah-Gitel 299  
GOLDBERG Deyvid, Dzh. 225, 267  
GOLDBERG Frida (Bramson) 355  
GOLDBERG Hayman 75, 301  
GOLDBERG Keyle 299  
GOLDBERG Klara 232, 237  
GOLDBERG M. 334  
GOLDBERG Milie 355  
GOLDBERG Moris 182  
GOLDBERG Moris 195  
GOLDBERG Moshe 125  
GOLDBERG Neyten 187, 191  
GOLDBERG Perl 158  
GOLDBERG R 334  
GOLDBERG Riva-Leya 301  
GOLDBERG Roza 239  
GOLDBERG Sere 301  
GOLDBERG Sh. 55  
GOLDBERG Sheynke 299  
GOLDBERG Shmuel-Yosef 299  
GOLDBERG Un Maris (Urugvey) 355  
GOLDBERG Victor 129  
GOLDBERG Yakob 67, 198, 161, 375  
GOLDBERG Yitskhak 202, 299  
GOLDBERG Yosef 181  
GOLDBERG Zahava 125  
GOLDBERG Zakharya 299  
GOLDBERG Zeydel 63, 298  
GOLDBERG Zisel 104  
GOLDEN Seydi 234  
GOLDENBERG B. 333  
GOLDFARB Mr. un Maris 327  
GOLDMAN Golde (Farbshtayn) 227  
GOLDMAN Luis 183  
GOLDMAN Mendel 85,122,125,126,127  
GOLDMAN Rashe (Rashe di Bekerke) 37  
GOLDMAN Roy 334, 240  
GOLDMAN Sem 340  
GOLDMAN Sere 239  
GOLDMAN Seydi 240  
GOLDMAN Shual 110, 118, 128 Shaul
GOLDMAN Shual, Maris 167 Shaul
GOLDMAN Yakob 140  
GOLDRAYKH Yoel 23  
GOLDSHTAYN Heni 322  
GOLDSHTAYN Khayim-Moshe 313  
GOLDSHTAYN Luis 263  
GOLDSHTAYN Mali 240  
GOLDSHTAYN Sem 195  
GOLDSHTAYN Shalom 327, 330  
GOLDSMITH V. 200  
GONIADZKI Malkha 38  
GONIANDZKI Aleks 192, 206  
GONIANDZKI Inzhener 127  
GONIANDZKI Khaya 298  
GONIANDZKI Leybel 137  
GONIANDZKI Shlomo 35  
GORDON Abraham 75, 192  
GORDON Dzhek 224, 269 Jack
GORDON Feygele 36  
GORDON Filip 58, 192, 268  
GORDON Izik 333  
GORDON Izik 75  
GORDON Keydi 248, 333  
GORDON Mardekhay (Markus) 28, 78  
GORDON Sonia 237, 321  
GORDON Yulius 55  
GORNOSTEYSKI Rakhel (Rozental) 142, 125  
GOSLER Hanz 140  
GOTFRID David 244, 338, 340, 348  
GOTLIB Dzhulius 193, 195, 375 Julius
GOTLIB Estel 375, 239, 248  
GOTLIB Frida 318  
GOTLIB Izidor un Maris 289  
GOTLIB Sere 323, 237  
GOTLIB Yedidyah 312  
GOTLIB Yeshayah 195  
GOTLIB Yeta-Gitel 324  
GOTLOBER Abraham-Ber 25  
GOTSHKOVSKI Yitskhak-Leyb 363  
GOZSHANSKI Advokat 104  
GOZSHANSKI Lerer 59  
GRAF Heri 186, 190, 191, 260  
GRAF Maris 191, 260  
GREGORI   59  
GRIN Dzhordzh 196 George
GRINBERG Luis 206  
GRINBERG Semuel 178  
GRINBERG Sh. 354  
GRINBOYM Yitskhak 256  
GRINGHOYZ Maris 360  
GRINGHOYZ Y. 360  
GRINHOYZ Khana-Gitel 325  
GRINHOYZ L. 101, 110, 279  
GRINHOYZ Yudel 123-126, 158, 357  
GRINSHTAYN Ana 284  
GRINSHTAYN Semuel 105, 166, 179  
GRINSPAN Shepsel 75  
GRINTSVEYG   83  
GRITS   106  
GROBAR Khaya'le 282  
GROBARD Sem 201  
GRODEN Yishayhu 327  
GRODZENSKI Hilke 201  
GROKHOVSKI A. 192  
GROKHOVSKI Bobel 112  
GROKHOVSKI H. 72  
GROKHOVSKI Libe 168  
GROKHOVSKI Maris 192  
GROKHOVSKI Tsvi 31,103,112,123,124  
GROKOP A. 354  
GROS K. 334  
GROS   334  
GROSMAN David 201  
GROSMAN Khayah 70, 163  
GROSMAN Leyzer 203, 307  
GRUDSKI Sofia 352  
GUDMAN Dinah 231, 236, 237  
GUDMAN Dr. Yosef 375  
GUDMAN Heri 201, 202  
GUDMAN Moris 311  
GUDMAN Paye 375  
GUDMAN Sarah 326, 327  
GUREVITSH Dr. 99  
GUREVITSH Maris 347  
GURITSKI Y.,  Maris 140  
GURVITSH Un Maris 360  
GUSINSKI Y.,  Maris 104  
GUSOVSKI Beni 306  
GUSOVSKI Maks 265  
GUSOVSKI-GRINTAL Rita 318  
GUTERMAN Meir 68, 110, 125  
GUTKIN Lazar 137  
GUTMAN Dr. Sh. 83, 89  
GUTMAN Soshke 67  
GUTMAN Yitskhak 352  
GUTSHKOVSKI Yitskhak 125  
HAKMAYER   158  
HALBERSHTAM Eliezer 25  
HALPERN A. 119  
HALPERN B. 83  
HALPERN Dr. Mashe 368  
HALPERN Karl 195  
HALPERN Mini 196  
HALPERN Niome 66  
HALPERN Paltiel 129  
HALPERN Perl 298  
HALPERN Rakhel 325  
HALPERN Yakob 195, 309  
HAMBURG Yedidyeh 167,198,254-256,375  
HEFLER Roze 236  
HEKHT   262  
HELER Maks 345  
HELER Net 196  
HELER Rabi A. M. 225  
HELER Zalman 96, 101, 206, 279  
HEMEI-TIKOTSHINSKI Moshe 254,356,357,358,372  
HENDLER Abraham 343  
HENDLER Lazar 72  
HENDLER Tsharl 315  
HENDLER Y. 104  
HENDLER Yisrael 343  
HENDMAN Sem 196  
HENKOVITSH Dzheykob un Maris 288 Jakob
HEPNER Gershon 29, 53  
HEPNER Volf 91  
HERMAN Luis un Mishpakhah 293  
HERMAN Roze 196  
HERMAN Simpson 195  
HERSH Moshe 75  
HERSHBERG Abraham-Shmuel 26, 80  
HERSHBERG Hayman 375  
HERSHBERG Henakh 375  
HERSHBERG Rivkah 375  
HERSHMAN Albert 309  
HEYLPERIN Dr. Lipa 367  
HEYLPERIN Kopel ( Kopel Leybkis) 25  
HEYLPERIN R' Khayim Herts 22  
HEYLPERIN Yisrael 367  
HEYN Sem 184, 206  
HOKHOYZER Maris 240  
HOLENDER Silie 196  
HORN Dzh. 324  
HORODETSKI H. 158  
HORODITSH Ayzik 55, 78, 117  
IGAL L. 334  
IKHT   126  
ILIVITSKI   68  
INDITSKI Yekhiel-Yitskhak 84, 140  
ISKOLSKI Michel-Shimon 180  
ISKOLSKI Yakob 181, 246, 305  
ITSHKE Khasid 75  
ITSKE Der Shteyvel-makher 61  
IZAKS Dzheck 206,225,270,206 Jack
IZBITSKI Velvel 62  
IZRAEL Maris 360  

BACK TO MAIN SURNAME INDEX PAGE

A-E F-I K L-N O-R S T-Z

 


 

JewishGen

  ShtetLinks   JRI-Poland

 

This research group, its mailing list, and this website are hosted by JewishGen, Inc. at no cost by JewishGen, Inc., the Home of Jewish Genealogy. If you have been aided in your research by this site and wish to further our mission of preserving our history for future generations, your JewishGen-erosity is greatly appreciated.

Copyright 2004 BialyGen, Mark Halpern, Coordinator, All rights reserved.

Last Updated on 08 August 2005.