Axelrod Eliahu Jacob 1903 Oshmiany 1942
his son Israel Eliahu 1927 Oshmiany 1942
his son Yehoshua Eliahu 1930 Oshmiany 1942
Alsfin Mendel Leib   1884 Kobylnik 21 Sept 1942
his wife Gissia Zalman Ber Resnik 1889 Kobylnik 21 Sept 1942
Einbinder Rabbi Jehuda Leib   1884 Kobylnik 21 Sept 1942
his wife Malka   1890 Kobylnik 21 Sept 1942
Berger Shepshel   1894 Kobylnik 21 Sept 1942
his wife Nehama   1898 Kobylnik 21 Sept 1942
his son Moshe Shepshel 1928 Kobylnik 21 Sept 1942
his son Israel-Benjamin Shepshel 1922 Kobylnik 6 August 1942
his daughter Chana Shepshel 1932 Kobylnik 21 Sept 1942
his daughter Minna Shepshel 1924 Vilnius 1943
Botwinik Moshe Beryl 1909 Kobylnik 5 Oct 1941
his wife Chaya   1909 Kobylnik 5 Oct 1941
his son Josef Moshe 1938 Kobylnik 5 Oct 1941
his son Sholem Moshe 1940 Kobylnik 5 Oct 1941
Bourgin Chaim Meyer Samuel   v. Lesy 1942
Chadash Joska Beryl 1900 Kobylnik 17 July 1942
his wife Beila Yanovsky 1900 Kobylnik 17 July 1942
his son Itzka Joska 1926 Vilnius 1943
his daughter Chaya Joska 1932 Kobylnik 17 July 1942
Chadash Sara   1915 Pastavy 1942
Chadash Friedel   1890 Kobylnik 21 Sept 1942
Chernotzky Israel Yankel 1882 Vilnius 4 April 1943
his wife Dina Faivel      
his daughter Ester Israel 1920 Vilnius 4 April 1943
Chernotzky Joshua Israel 1918 Kobylnik 21 Sept 1942
his wife Rivke   1920 Kobylnik 21 Sept 1942
his son Elia Joshua 1941 Kobylnik 21 Sept 1942
Chernotzky Chaya   1918 Kobylnik 21 Sept 1942
Chernotzky Friedl David 1895 Kobylnik 21 Sept 1942
her son Yankel   1927 Kobylnik 21 Sept 1942
her son David   1931 Kobylnik 21 Sept 1942
Chernotzky Gedalia Yankel 1890 Kobylnik 21 Sept 1942
his wife Sora Rivka Yankel 1894 Kobylnik 21 Sept 1942
his daughter Yochel Gedalia 1925 Kobylnik 21 Sept 1942
Cooperstock Velvel   1908 Kurenetz 10 August 1942
his wife Sheina Mosche 1908 Kurenetz 10 August 1942
Feigelman Tevye   1930 Kobylnik 20 Sept 1942
his wife Chaya Sora   1901 Kobylnik 21 Sept 1942
his daughter Masha Tevye 1923 Estonia 1943
his son Shepshel Tevye 1926 Pastavy 1942
his daughter Rochel Tevye 1930 Kobylnik 21 Sept 1942
Gantovik Bella   1895 Warsaw 1942
Gantovik Gitel   1912 Warsaw 1942
Gantovik Meier Beryl 1889 Kobylnik 5 Oct 1941
his wife Gita Josef 1894 Kobylnik 5 Oct 1941
his son Juda Meier 1929 Kobylnik 5 Oct 1941
Gantovik Chaim Boruch 1914 Warsaw 1942
his wife Chava   1916 Warsaw 1942
his son Boruch Chaim 1931 Warsaw 1942
Gershator Moshe   1899 Kobylnik 5 Oct 1941
his wife Tamara   1902 Kobylnik 5 Oct 1941
his son Shlomo Moshe 1926 Kobylnik 5 Oct 1941
his son Hershel Moshe 1929 Vilnius 1943
Gilman Rhia   1860 Kobylnik 5 Oct 1941
Gilman Leib Boruch 1895 Kobylnik 21 Sept 1942
his wife Ida   1900 Kobylnik 21 Sept 1942
his daughter Leah Leib 1931 Kobylnik 21 Sept 1942
his daughter Matla Leib 1925 v. Lesy 25 August 1943
his son Chaim Leib 1922 At front/Red Army 13 August 1944
Glott Mera Leib   1880 Kobylnik 21 Sept 1942
Glott David Menashe 1904 Kobylnik 17 July 1942
his son Heshel David 1939 Kobylnik 21 July 1942
his daughter Yenta David 1941 Kobylnik 21 July 1942
Gol (pharmacist) Jacob   1897 Postavy 1942
his wife Sara   1894 Postavy 1942
his son Moshe Aron Jacob 1927 v Lasy 1943
his daughter Sally Jacob 1923 v Lasy 1943
Goldzegger (shochet) Abraham Yankel 1894 Kobylnik 17 July 1942
his wife Beila yankel 1904 Kobylnik 21 Sept 1942
his son Menachem Abraham 1932 Myadel 21 Sept 1942
his daughter Sara Abraham 1934 Myadel 21 Sept 1942
his daughter Raizel Abraham 1937 Myadel 21 Sept 1942
his daughter Chana Abraham 1939 Myadel 21 Sept 1942
his son Isaac Abraham 1922 Warsaw 1942
Golfman/Holfman Samuel   1889 Kobylnik 21 Sept 1942
his wife Chana   1904 Kobylnik 21 Sept 1942
his daughter Sora Samuel 1929 Kobylnik 21 Sept 1942
Gordon Abraham Isaac 1896 Glybokie rychey 4-10-1041
his wife Chaya Rivke Monsey 1899 Kobylnik 4 Oct 1941
his son Jehuda Abraham 1925 Glybokie rychey 4 Oct 1941
his son Aaron Abraham 1937 Glybokie rychey 2 July 1941
his son Shaul David Abraham 1934 Glybokie rychey 2 July 1941
his daughter Rachel Abraham 1926 Glybokie rychey 2 July 1941
Gordon Abraham Leib Isaac 1876 Kobylnik 21 Sept 1942
his wife Chaya Musa Moncey Cooperstock 1881 Kobylnik 21 Sept 1942
his son Eliahu Maishe Abraham 1912 v Lesy 1943
Gordon Isaac Yankel   1870 Glebokie rychey 4 Oct 1941
his wife Gruna   1872 Glebokie rychey 4 Oct 1941
Gordon Shaul   1894 Vileika 7 Nov 1943
his wife Doba Yankel 1899 Vileika 7 Nov 1943
his son Jacob Shaul 1935 Vileika 7 Nov 1943
his daughter Feiga Shaul 1934 Vileika 7 Nov 1943
Gordon Fruma Pinchas 1896 Kobylnik 21 Sept 1942
her daughter Nachama-Svora Ovsei 1922 Pohost 1942
her daughter Sheina Ovsei 1926 Kobylnik 21 Sept 1942
Gordon Eliahu   1897 Vilnius 4 April 1943
his wife Beila Shaya Josi 1898 Vilnius 4 April 1943
Gordon Chava Shaya Josi 1902 Vilnius 4 April 1943
Greenberg Yankel Beinish   1894 Kobylnik 5 Oct 1941
his wife Minna David 1899 Kobylnik 21 Sept 1942
his son Leib Yankel 1923 Kobylnik 21 Sept 1942
his daughter Chana Yankel 1928 Kobylnik 21 Sept 1942
his daughter Ester Yankel 1925 Vileika 7 Nov 1943
Danishevsky Boruch   1905 Kobylnik 21 Sept 1942
his wife     1907 Kobylnik 21 Sept 1942
his son Avram Boruch 1930 Kobylnik 21 Sept 1942
his daughter Sora Boruch 1932 Kobylnik 21 Sept 1942
his son Isaac Boruch 1934 Kobylnik 21 Sept 1942
Danishevsky Jacob Isaac 1907 Vileika 5 Nov 942
his wife Dvoska Janovsky Avram Itse 1905 Vileika 5  Nov 1942
his son Chaim Jacob 1930 Vileika 5  Nov 1942
his daughter Beile Jacob 1933 Vileika 6 Nov1942
Dimenstain Ester David 1898 Kobylnik 6 Nov 1942
Dimenstain Rivke Chaim 1905 Kobylnik 6 Nov 1942
her daughter Ester Feiga Hershel 1928 Kobylnik 6 Nov 1942
Dimenstain Ester Chaya   1888 Vileika 1942
Dimenstain Beryl Leib   1910 Vileika 1942
his wife Nahama   1912 Vileika 1942
Dimenstain Shlomo   1912 Warsaw 1943
his wife Rivke   1914 Warsaw 1943
his son Beyrl Shlomo 1935 Warsaw 1943
his daughter Chava Shlomo 1937 Warsaw 1943
Kagan Leib   1908 v Lesy 1943
his wife Pesia Alsfin Mendel Leib 1910 v Lesy 1943
his son Josef Leib 1934 v Lesy 1943
his daughter Basia Leib 1936 v Lesy 1943
Kaplan Judis Leib Todrus 1905 Vilnius 1943
her son Leib Shaul 1933 Vilnius 1943
Kaganovich Isaac   1915 Vileika 1944
his wife Chana Alsfin Mendel Leib 1917 Warsaw 1943
Kievsky Avram   1901 Vileika 17 Nov 1942
his wife Chaya Sora Mendel 1903 Vileika 17 Nov 1942
his son Itzka Avram 1926 Vileika 17 Nov 1942
his son Hirsh Mendel Avram 1932 Vileika 17 Nov 1942
his daughter Tauba Avram 1929 Vileika 17 Nov 1942
Kirmilisky Beila Dovka   1909 Kobylnik 21 Sept 1942
Klumel Chaya Sora   1868 Kobylnik 21 Sept 1942
her daughter Gitka Eliahu 1907 Kobylnik 21 Sept 1942
Klomel Isaac Eliahu 1897 Kobylnik 21 Sept 1942
his wife Rivka Pine 1899 Kobylnik 21 Sept 1942
his son Avrahm Isaac 1924 Kobylnik 21 Sept 1942
his daughter Beilka Isaac 1922 Kobylnik 21 Sept 1942
his daughter Shulamis Isaac 1928 Kobylnik 21 Sept 1942
Klomel Anita   1913 Kobylnik 21 Sept 1942
Kovarsky (Pharmacist) Josef   1900 v. Lesy 25 August 1943
his wife Asia   1904 v. Lesy 25 August 1943
his son Boruch Josef 1924 v. Lesy 25 August 1943
his daughter Ria Josef 1928 v. Lesy 25 August 1943
Kravchensky Yitzhak   1897 Kobylnik 5 October 1941
his wife Chaya Basia Moische Zelig 1899 Kobylnik 5 October 1941
his daughter Sora Riazel Yitzhak 1927 Kobylnik 5 October 1941
his daughter Chaya Luba Yitzhak 1929 Kobylnik 5 October 1941
his daughter Nachama Yitzhak 1932 Kobylnik 5 October 1941
Krivitsky Chana Dvora   1874 Kobylnik 21 Sept 1942
Krivitsky Jehuda Leib Benjamin 1899 Glubokie 1942
his wife Chaya   1901 Glubokie 1942
his son Benjamin Jehuda 1925 Glubokie 1942
his son Isaac Jehuda 1928 Glubokie 1942
Krivitsky Avram Benjamin 1901 Vilnius 1942
his wife Slova   1902 Vilnius 1942
his son Leiba Avram 1926 Vilnius 1942
his daughter Beila Avram 1930 Vilnius 1942
Krivitsky Gershon Benjamin 1904 Myadel 5 October 1942
his wife Keila   1908 Myadel 5 October 1942
his son Zelig Gershon 1930 Myadel 5 October 1942
Krivitsky Akiva Benjamin 1910 Komaie 1943
his wife Keila   1915 Kobylnik 21 Sept 1942
his son Benjamin Akiva 1937 Kobylnik 21 Sept 1942
Krivitsky Isaac Akiva 1939 Kobylnik 21 Sept 1942
Krykov Chena   1888 Vilnius 4 April 1943
her son Geska     1916 v.Lesy 17 April 1943
Krykov Israel   1912 Vileika 7 July 1942
his wife Chaya     1915 Vileika 7 July 1942
his son Leib Israel   1938 Vileika 7 July 1942
Krypiscki Klimel   1915 v. Lesy 1943
his wife Mera          
Kubersky (pharmacist)     1900 v Lesy 1943
his wife Asia   1904 v Lesy 1943
his son Boruch     v Lesy 1943
his daughter Ria     v Lesy 1943
next page
previous page