Kehilialink logo    Metrical Book of Dashev Synagogue for 1851
                                                                                                           Permission to print photo and data on this page provided by Vladimir Kreschyshyn on 30 Oct 2015

Vladimir was engaged to find records on the Khariton family in Dashev records.    This image is from a page showing the birth of Mordchel Khariton's father Leib on 19 June 1851 to Nakhman Khariton and wife Ronia.    This thumbnail is for the left of the facing pages in the book that is in Russian.   Click on the image to see the full two page spread including the matching Yiddish on the right hand side.

Dashev
                  Metrical Book Thumbnail

So item #34 on this page is the birth of Leib Kharition.
If you click through the above thumbnail to the whole page you will see other names.--------------------
A fellow researcher has translated the rest of them as follows:
Male #31: PARKHOMOVSKI, Yos (Yosef), son of Mortko (Mordechai) & Rukhlya (Rachel)
Female #22: KHARASHON, Livsha (Lifshe), daughter of Srul (Yisrael) & Sura
Male #32: GLOTSYK, Srul, son of Geynakh & Khana Gitlya
Female #23: DROBNIK, Livsha (Lifshe), daughter of Mikhel & Dintsya
Male #33: MOSTOVOY, Zeylik, son of Nakhman & Mirlya
Male #35: GORKHOVSKI (HORKHOVSKI), Shulim, son of Volko (Feivel Ze'ev) & Liba
Female #24: KHAPCHIK, Maryam, daughter of Pinkas & Khaya
Male #36: SMOLYAR, Shmil Leyb (Shmuel Leyb), son of Duvid Zeylik & Feyga Sura
Male #37: TABACHNIK, Meyer, son of Moshko (Moshe) & Touba Sosya
Male #38: MATYUKHIN, Moshko (Moshe), son of Avram Yos (Avraham Yosef) & Etya (Etil)

Here are marriages Vladimir found in his review of the Metrical Book: ------------------------------------
El Gersh Yanishevski, age 18
Sura-Malka, age 16

Duvid Khailazovski, age 20
Freida Zhebrak, age 16

Aron-Berko Ostrovski, age 18
Enta

Berko Akselrood, age 18
Beila Khmurovaya, age 16

Man Sakharni, age 18
Reizia Mostovaya, age 16

Khaim Kushnir, age 24
Enta

Duvid Rakhman, age 18
Beila, age 16

Yankel Flashman, age 18
Rukhlya, age 18

Berko Shkolnikov, age 18
Khaya-Gitlya, age 16

Zakharia Vozovoi, age 18
Khaia-Reizia Zvinyachkaya, age 16

Khaim Zviniachki, age 18
Khaia-Rukhlya Bliznyuk, age 16

Berko Komyalski, age 18
Malka Kilimnik, age 16

Shmil Liberman, age 18
Miriam Minovetzkaya, age 16

Gersh Zaskovetski, age 25
Rukhlya Babinskaya, age 22

Nuta Parievski, age 18
Zlata Rabinovich, age 16

Khaskel Kalnitski, age 45
Leya Zhadanovskaya, age 34

a resident of Gaisin, age 19
Khaya Khmuraya, age 17

Here are death records Vladimir found in the Metrical Book:----------------------------------------------
Akselrood
Berezovoi
Bershadski
Chernov
Feldshtein
Filshman
Gorevich
Greenshpun
Kaminski
Khmurov
Kotlyar
Kupinetski
Matyukhin
Melnikov
Miadanovski
Mostovoi
Nemerovski
Poberezki
Pogrebiski
Popik
Rakhman
Reznikov
Skopnik
Spivak
Teitilbeim
Yanoshevski
Zlotnik
Zlotnikov

Here are other surnames Vladimir wrote down in his review of the Metrical Book:---------------------
Akselrood
Batkilin
Benikhin
Bichutski
Bitis
Blatman
Blotsyk
Bogomilni
Bokhman
Borkhovski
Burshtein
Chichilnitski
Chornov
Drobnik
Fainshtein
Galtman
Gatkelin
Gleibman
Glotsyk
Gorevich (or Yurevich)
Gorkhovski
Greenshpoon
Kalnitski
Khalaidovski
Khapchik
Kharashu (?)
Kharoton
Khmurov
Kosiy
Kotlyar
Kotovski
Kravtsov
Krivoruchki
Kupchik
Kupchinetski
Kuperman
Laron
Malitovski
Matyukhin
Melnikov
Menis
Mesyuk
Mostovoi
Mudrik
Mysyuk
Naladov
Nemirovski
Novak
Onoradski
Parkhomovski
Poberezki
Polevoi
Poliovoi
Polonski
Popyk
Proshak
Proshak
Puritz
Rabinovich
Raigorodski
Rakhmon
Rapoport
Sakharni
Scherb
Seryi
Shalvir
Shkolnikov
Shputolski
Shvartzman
Skupnik
Smolyar
Solodarov
Spivak
Strazhnikov
Stryzhavski
Tabachnik
Terlitski
Totievski
Vasilivski
Voskoboinik
Vozovoi
Yanoshevski
Yanovski
Zhadanovski
Zhirinski
Zilberman
Zlotnikov
Zolotarev
Zvinychki

Homeward  (Goes to immediately previous page of this site) 
Copyright ©2015 Bonnie Blish