a header  
People who moved from Vitebsk Gubernia to Novozlatopol 1850/52
[The entire list has "Town Lutzin" written on every page. Some exceptions are noted.]
Family Family
Number No.1834 RL Main Surname Subsiduary Surname  Town of Origin    
1 176 Shetzer
Feinvitz Rezhitza
168 Tzeiman
Gartelman
192 Druyan
372 Shchedro
2 371 Gartelman
Todrosovitch
270 Zhmuydya
Ckheale
Naamanov Rezhitza
3 269 Butilkin Polotsk
Kulman
4 227 Berdelin [?]
382 Lifshitz
241 Kristal
5 281 Brozgol
Guter
6 60 Ushkatz
7 277 Berdelin [?]
8 406 Vaisman
9 171 Shulkin
134 Davidov
10 356 Godel
372 Shchedro
11 144 Shpitznadel
Levin
12 346 Ravdel
405 Vasman
13 274 Balzun
4 Ezheritz
238 Sverdel
14 203 Druyan
Zlatokriletz Rezhitza
15 Zalot
336 Rubiner ditto
16 Ostakoveniy Sebezh
Rozin
136 Ginpel
241 Kristal
17 406 Zlroytza
Zhmuydya
18 7 Pinchuk
19 Zalote
266 Bagdun [Baldun]
20 423 Don
Kabo
409 Gordin
Kabo
21 115 Kleinerman
26 Olykhov
125 Shklaryonok
22 295 Belkin
23 6 Ezeretz
Levin Rezhitza
24 360 Tzibla
224 Dubiner
333 Dubiner
345 Letfinan [?]
25 439 Agranov Sebezh
490 Korotkin ditto
26 221 Pamshchki
Papen Rezhitza
Litvav…[?]
27 398 Shlupak
123 Glezerman
195 Rutman
28 143 Tzirka
253 Purshel
276 Pulovitch
Vinokur Drissa
29 310 Yanuar
317 Naygavzen
Olykhov
30 252 Kabo
375 Filin
Druyan
31 334 Lyapinda [?]
32 150 Zuser
204 Rutman
33 88 Belkev Sadena
Mozenson
34 172 Litzman
75 Oser
431 Dubiner
35 422 Kleykerman
457 Kapelyushnik [?]
380 Shetzer
36 509 Levin
180 Leker
37 146 Gurovitch
381 Livshitz
Luban Rezhitza
38 149 Rugiteyn [?]
39 386 Tzvible
232 Segal
40 83 Mabo
Avtzon Denaburg
41 308 Griskan Sobelma
197 Altzetzer
196 Altzetzer
410 Ratvin
42 396 Plepla
461 Gurovitch
43 84 Yorme [?]
250 Ominton
22 Kabo
44 85 Amanuel
Orlov
45 239 Lifshitz
46 358 Buzer Sabevna [?]
270 Oser
327 Lekus
47 201 Zhmuydya
327 Rak
48 350 Shuf
380 Levshitz
49 256 Druyan
Zhmuydya
50 106 Luzhinski Vitebsk
365 Baranichnik Rezhitza
51 374 Truman
454 Truman
374 Kaller
52 209 Pliner
Mozezhok [?]
252 Kabo
53 Altgauzen
Altgauzen
Falkov
54 124 Kogan
145 Aleksandrovitch
55 47 Luban
Ruben
56 494 Ananarski
166 Reingevirtz
57 Elgezun Rezhitza
497 Pasvol
Pasvol
58 209 Ushkatz
512 Druyan
209 Ushkatz
59 510 Askolun
149 Askolun
430 Rutshtein
60 222 Lifshitz
141 Kupisok
61 Zagorya Rezhitza
Davidovitch
104 Kovnat
62 15 Tzimbalist
Levin
228 [?] Finarov
63 13 Rozen
318 Zhmuydya
Zhmuydya
415 Goldenberg
64 216 Reinbeytz
350 Ragoza
65 249 Naglin
Gerlya
Rafalovitch
66 200 Shulman
387 Gulvais
67 178 Lev
68 Galen
Kupisok
69 Kovnat
262 Kusak
70 Zhmuydya
71 430 Ritshtein
155 Kovnat
452 Lakhter
72 99 Medvid
73 203 Lifshitz
238 Vaisman
296 Grinberg
74 345 Erlikh
220 Buros
284 Don
75 89 Volchek
Maintof [?]
76 288 Avragamov
100 Kurtzerman
482 Tzigelnik
77 Ritenbetzen Drisa
61 Levin
78 207 Druyan
370 Zuser
80 303 Miller
98 Medvid
81 475 Yofis
Vorkhul Sabezh
82 65 Levin
83 27 Olkhov
Kristol
84 418 Legova
257 Lotzov
85 24 Esheretz
Sereznikov
86 Druyan
Yofis
87 92 Maltz
281 Brozgol
88 289 Lifshitz
Lev
89 402 Lakus
90 77 Erlikh
Goldberg
345 Simson
91 4 Mankov
71 Levin
92 364 Zolotukhin
93 51 Falkov
352 Falkov
50 Driza
94 318 Zhmuydya
Lozhov [?]
438 Yofi
95 320 Segal
226 Donukh [Donyakh ?]
96 140 Kupisok
97 Goldberg
Vilner
89 Volchek
98 240 Apananski
99 2 Fridland
415 Reizes
100 Vestfreid
Lyublin
Margolist
Total people 912
100 official familes
230 actual families
a footer

logo

Research Contact: Chaim Freedman
This page maintained by Max Heffler
Updated Thursday March 07 2024. Copyright © 1999 [Jewish Agricultural Colonies of the Ukraine]. All rights reserved.