Shtetlogo
Vitebsk Logo
Vitebsk


       Date Last Updated: 18-May-2012

Cemetery

 
  CEMETERY  
 

Vitebsk Cemetery Records from 1900 to 2000 G-K

PLOT LOCATION SURNAME GIVEN NAME DATE OF BIRTH DATE OF DEATH AGE AT DEATH FATHER'S NAME
A-25-31RABINOVAG.19231968[45]B.
B-32-5RABINOVICHAbram18981960[62]Itskovich
A-34-1RABINOVICHAleksandr19571999[42]Aronovich
B-25-4RABINOVICHAlbert19011964[63]Iosifovich
B-21-23RABINOVICHAron18811954[73]Abramovich
B-25-1RABINOVICHBerta18981975[77]Iosifovna
V-20-1RABINOVICHBoris19281993[65]Albertovich
A-27-35RABINOVICHBoris19051977[72]Zalmanovich
V-9-15RABINOVICHGavriil19081986[78]Zalman-Zusevich
B-29-1RABINOVICHGalina19021958[56]Romanovna
A-27-34RABINOVICHGitel19081971[63]Iosifovna
B-46-24RABINOVICHZelda18991965[66]Khaimovna
V-23-17RABINOVICHZelik18981974[76]Zalmanovich
B-26-1RABINOVICHIzrail19051977[72]Iosifovich
B-23-39RABINOVICHIosif19101951[41]Vulfovich
V-42-13RABINOVICHIssak18951986[91]Vulfovich
B-42-15RABINOVICHIssak18791962[83]Mikhaylovich
V-42-14RABINOVICHMariam19001980[80]Aronovna
B-22-2RABINOVICHMoysey18961965[69]Naumovich
B-25-2RABINOVICHOlga19001980[80]Moyseyevna
B-49-20RABINOVICHRaya18811964[83]Shmerkovna
V-23-18RABINOVICHSeyna-Mirka19021984[82]Izraylevna
B-47-34RABINOVICHSemen19111970[59]Savelyevich
B-21-22RABINOVICHStera19201995[75]Arononovna
B-22-1RABINOVICHTatyana19051976[71]Moyseyevna
A-31-54aRABINOVICHKhana-Sora18481915[67]Yudovna
V-35-20RABINOVICHKhasya19211979[58]Abramovna
B-13-31RABINOVICHKhasya19051974[69]Bentsianovna
B-41-17RABINOVICHKhaya19241961[37]Isayevna
V-8-1RABINOVICHTsilya19201996[76]Iosifovna
V-31-4RABKINAbel19051977[72]Lvovich
A-25-59RABKINVulf19031985[82]Peysakhovich
A-25-69RABKINDavid19111996[85]Peysokhovich
B-8-28RABKINZalman18791949[70]Aronovich
V-34-1RABKINIssak19281997[69]Izraylevich
B-22-26RABKINL.18861971[85]Sh.
A-3-20RABKINLev19271997[70]Moyseyevich
A-24-68RABKINMeyer19021983[81]Peysokhovich
V-17-17RABKINMendel18871958[71]Abramovich
A-23-60RABKINPeysakh18731948[75]Khaimovich
V-48-14RABKINSemen19301985[55]Davidovich
V-34-2RABKINALyubov19091991[82]Issakovna
A-3-20RABKINARoza19281996[68]Yuryevna
V-48-14RABKINASima19001993[93]Solomonovna
A-23-61RABKINATayba18781939[61]Berkovna
A-24-69RABKINAFrida19161978[62]Leybovna
A-25-59RABKINATsilya19121985[73]Ayzikovna
V-17-16RABKINAYudif19011980[79]Solomonovna
B-7a-9RABSONGrigoriy19001950[50]Mikhaylovich
V-23-24RABUKHINLipa18901992[102]Yerukhimovich
V-23-23RABUKHINMikhail19271987[60]Lippovich
B-41-30RABUKHINAKhaya19021961[59]Matusovna
A-32a-20RABUNSKIYSolomon19001973[73]Yevlevich
B-44-25RAFELSONIssak19031964[61]Solomonovich
B-44-24RAFELSONRakhil19031968[65]Mordukhovna
B-8a-6RAGATKINYevel18931978[85]Abramovich
B-48-8RAINBoris18911964[73]Davydovich
V-20-9RAINIsay18921970[78]Davydovich
V-20-8RAINAMariya18951969[74]Yefimovna
B-49-1RAINAMasha19221974[52]Borisovna
B-48-7RAINASonya18911973[82]Sholomovna
A-3-1RAINAFruma19151992[77]Moyseyevna
A-12-18RAKMariya19031977[74]Moyseyevna
B-50-14RAKHLENKOInna19381966[28]Mikhaylovna
B-39-24RAKHLENKONina19011960[59]Grigoryevna
A-25-67RAPKINADora19071977[70]Aleksandrovna
V-49-6RAPOPORTMikhail19071983[76]Davydovich
B-22-49RASHEVSKAYARakhil18971952[55]Samuylovna
B-42-41RASKINZasim19051975[70]Yakovlevich
A-31-45RASKINLev19031976[73]Borisovich
B-6-14RASKINASofya19251990[65]Issakovna
A-27-31RATNERAnna18901970[80]Petrovna
B-21-21RATNERBoris18851954[69]Semenovich
A-32a-19RATNERSterna-1938--
A-32a-19RATNERAron-1935--
B-7-5RATOVSKAYASofya19141969[55]Grigoryevna
B-7-5RATOVSKIYAleksandr19111987[76]Vladimirovich
B-3-11RAVINSKIYGrigoriy19001974[74]Naumovich
A-32b-9RAVITSKAYARaisa19111990[79]Borisovna
B-25a-25RAVITSKIYLev18991986[87]Abramovich
V-4-15RAVKINAMariya19141991[77]Mendelevna
B-41-4RAYAKAron18841967[83]Shlemovich
B-19-14RAYKHELSONRonya19091958[49]Girshevna
B-19-14RAYKHELSONRuvim19071983[76]Borisovich
V-4-1RAYKHLINAMasha19071977[70]Isakovna
B-13-7RAYKHMANGenya18901955[65]Isakovna
B-14-1RAYKHMANItska18931956[63]Leybovich
V-52-1RAYUNETSRevekka19101991[81]Markovna
B-46-19RAZGONS.19041972[68]M.
A-27-42REBEYKOVAPasha18991976[77]Zusovna
B-48-10REGELMANBorukh-1964-Yudovich
V-37-12REGELMANZ.19021984[82]K.
V-37-13REGELMANRaisa19001979[79]Zakharovna
B-45-10RENZINYakov19191989[70]Naumovich
V-53-2RENZINAAnya19031986[83]Lvovna
B-35-17RENZINADina19201958[38]Lvovna
A-23-67REUFRoman19291986[57]Borisovich
A-18-76REUFSofya19071978[71]Borisovna
V-2-7REVZINAMara19201998[78]Semenovna
B-38-35REVZONMoysey18901960[70]Izraylevich
B-4-16REYMANMaks19291986[57]Ilyich
A-9-1REYMANR.19141992[78]M.
B-4-14REYMANKhana18841969[85]Zalmanovna
V-24-19REYNUSLeya19001990[90]Mendelevna
A-9-15REZNIKMariya19201977[57]Yakovlevna
A-30-8REZNIKOVIosif19371971[34]Srukhimovich
A-29-9REZNIKOVAFanya18961972[76]Ioselevna
A-30-9REZNIKOV-LEVITYerukhim18951970[75]Zalmanovich
A-32a-5RIGDERGAUZRoza19121990[78]Markovna
A-15-26RIKANDZina19091983[74]Naumovna
B-21-31RIKHTERAyzik18801953[73]Shmulovich
A-7a-40RIMENINItska1884--Zalmanovich
B-33-6RIMERFeyga18901958[68]Dovydovna
B-22-17RIMERMANRoman (?)---Borisovich (?)
A-7-31RIMMERMariya19121979[67]Izraylevna
B-25-21RIMMERMusya18701954[84]Movshevna
B-24-17RISINAyzik18811954[73]Mordukhovich
B-26-14RISINANekhama18931954[61]Zusevna
B-44-23RISINANina19021972[70]Mordukhovna
A-28-52RISINATsilya19191990[71]Ayzikovna
V-5-7RISTEVICHIlya18781971[93]Meyerovich
A-21a-2RIVINBoris18961949[53]Khatskelevich
A-19-2RIVKERFrida19151978[63]Yefimovna
A-19-1RIVKERShlyoma-Issak19141978[64]Movshevich
B-19-12RIVKINBoris19211983[62]Shepovich
V-62-20RIVKINASheyna19041989[85]Leybonovna
B-19-13RIVKINAYevgeniya19191958[39]Yakovlevna
V-21-8RIVKINARaisa19091980[71]Grigoryevna
B-10-10RIVKINASora18951959[64]Aronovna
V-61-14RIVLINAManya19091989[80]Movshevna
A-24-54RIVLINAMaryasya18751959[84]Itskovna
V-35-5RIVOSLeya18931984[91]Fayvushevna
A-27-20ROBINOVICHRaisa19111988[77]Semyonovna
B-42-32RODINSONIzrail18921962[70]Issakovich
V-27-8RODKINMikhail19191976[57]Yakovlevich
V-59-2RODKINALeya1912--Zusevna
A-33-22RODKINATsilya18931972[79]Yudovna
B-10-16ROGASHKINARasya18991960[61]Abramovnai
A-23-25ROGATNIKOVBer18911966[75]Leybovich
B-12-31ROGATNIKOVALeya18981950[52]Iosifovna
A-24-30ROGATSKAYABlyuma19061988[82]Itskovna
A-35-22ROGATSKAYAStera-Freyda19141972[58]Danilovna
A-24-32ROGATSKAYAF.19281989[61]S.
B-49-10ROGATSKINAFrida19011964[63]Zalmanovna
A-35-22ROGATSKIYBoris19141972[58]Mikhaylovich
A-24-32ROGATSKIYS.19021941[39]Z.
A-22-11ROGOVAVera19101996[86]Veniaminovna
A-9-29ROGOVSKOYAleksandr19041975[71]Lvovich
B-36-32ROITBERGTsilya18941979[85]Moyseyevna
V-22-16ROKHLINAleksandr19321971[39]Abramovich
V-64-3ROKHLINArkadiy19271990[63]Semenovich
A-32a-6ROKHLINBerka18931972[79]Leybovich
A-32a-6ROKHLINAGnesiya18971981[84]Naumovna
V-22-17ROKHLINAEmma19331987[54]Izraylevna
B-44a-15ROKHMANZyama19321991[59]Izraylevich
B-50-22ROKHMANIzrail18981965[67]Mendelevich
B-44a-16ROKHMANEmma19231997[74]Izraylevna
V-12-19ROMANOVAbram18951968[73]Grigoryevich
B-54-38ROMANOVAyzik19271994[67]Moyseyevich
B-54-37ROMANOVMoysey19001996[96]Ayzikovich
B-33-10ROMANOVAGoda18951958[63]Abramovna
B-44a-17ROMANOVADora19181993[75]Aleksandrovna
V-46-5ROMANOVAYeva19341997[63]Borisovna
B-54-36ROMANOVAIda19021976[74]Vladimirovna
B-44a-18ROMANOVASarra19151995[80]Aleksandrovna
V-59-6ROMANOVSKAYAZinaida19101988[78]Rafailovna
A-4-17ROMMDvosya19221980[58]Khaimovna
B-47-3ROMMYevsey18741966[92]Tankhilevich
V-52-2ROMMLev18971985[88]Semenovich
B-35-9ROMMLyubov18841959[75]Abramovna
A-3-7ROMMMariya19271992[65]Mikhaylovna
V-11-7ROMMRiva18841967[83]Khaimovna
A-4-16ROMMSofya19021985[83]Markovna
A-4-18ROMMFedor19161982[66]Markovich
B-34-16ROMMKhaim18801958[78]Berkovich
V-52-3ROMMKhaya19021989[87]Kopelevna
V-22-15RONINGrigoriy18961971[75]Arkadyevich
V-55-26RONINLeonid19131987[74]Semenovich
V-22-14RONINSamuil19011941[40]Arkadyevich
B-21-11RONINSemen18881959[71]Litmonovich
V-55-26RONINASlava19241991[67]Aronovna
A-34-41RONINAFaina19121971[59]Issakovna
A-34a-14RONKINLev19051942[37]Ayzikovich
B-21-10RONKINSolomon18931959[66]Lvovich
V-48-7RONKINAKhaya19031983[80]Lvovna
A-18-17ROSENSONSima19121990[78]Sauylovna
A-25-1ROSINSKIYLazar19301992[62]Borisovich
B-29-22ROSKINASofya19051959[54]Zakharovna
A-26-73ROSSOMAKHOAyzik19211997[76]Yudolfovich
A-26-72ROSSOMAKHOBella19231990[67]Semyonovna
V-26-13ROTENBERGAsya19221981[59]Mendelevna
V-40-15ROTENBERGSara18961979[83]Isayevna
V-26-12ROTENBERGFreyda18991976[77]Aronovna
V-12-1ROTENBERGKhaya19081995[87]Khamovna
V-51-20ROTFARBAbram19241985[61]Yakovlevich
A-32-11ROTFARBKhana18981971[73]Isakovna
V-59-2ROTKINShaya19131995[82]Zuselevich
A-24g-11ROYAKYevel19001984[84]Khaimovich
V-29-6ROYAKZakhar19011990[89]Aronovich
V-29-4ROYAKLev19061994[88]Aronovich
V-29-4ROYAKLidiya19061990[84]Yakovlevna
V-35-18ROYAKMira19051978[73]Yaronovna
V-29-5ROYAKTatyana19871993[6]Davydovna
B-41-5ROYAKKhaya19001962[62]Itskovna
V-38-17ROYAK-SHAMESSofya19251979[54]Aronovna
V-49-15ROYZNERKhaya19031991?-Lvovna
B-49-7ROZANTanya-1964-Yerukhimovna
A-23-21ROZEMBLYUMBerka18951970[75]Yudelevich
A-3-18ROZEMBLYUMFrida19121997[85]Zalmanovna
A-26-38ROZENBAUMSterna19261985[59]Aronovna
V-40-19ROZENBAUMKhava19101988[78]Moyseyevna
V-40-20ROZENBAUMYakov19331975[42]Gendrikhovich
V-53-7ROZENBERGFeyga19071989[82]Beniaminovna
A-33-52ROZENFAYNLyubov19211939[18]Isakovna
A-33-53ROZENFAYNFreyda19231982[59]Isakovna
A-33-52ROZENFAYNTsylya18971975[78]Izraylevna
B-8-10ROZENSONRakhil19051990[85]Lvovna
B-26-15ROZENTALT.18821954[72]A.
V-50-7ROZETLeya19111984[73]Movshevna
B-12-4ROZETYakov19171982[65]Vulfovich
V-10-14ROZHKINKhaim19091967[58]Izraylevich
V-9-1ROZHKOVAFaina19201993[73]Solomonovna
B-3-3ROZINGrigoriy19241996[72]Izraylevich
B-38-37ROZINZalman19151961[46]Issakovich
A-26-45ROZINIosif19281985[57]Izraylevich
B-21-33ROZINMoysey18991953[54]Iosifovich
V-55-5ROZINRoman19321990[58]Yefimovich
A-6-16ROZINAAnna19021981[79]Yefimovna
B-21-32ROZINAGrunya18871980[93]Shevelevna
B-19-27ROZINAManya18941954[60]Yakovlevna
V-12-11ROZINAMariya19081977[69]Zalmanovna
A-31a-28ROZKINYuda18931937[44]Khaimovich
V-38-13RUBINVladimir19091979[70]Arkadyevich
A-18-63RUBINMikhail19261970[44]Samuylovich
A-21a-16RUBINMordukh19231988[65]Samuylovich
A-18-65RUBINAGenya19221992[70]Samuylovna
B-19-17RUBINASonya18911957[66]Vulfovna
V-38-13RUBINAFaina19101994[84]Iosifovna
B-20-20RUBINAElla19551957[2]Mikhaylovna
A-3-11RUBINAYakhna19091995[86]Nisonovna
V-17-15RUBINSHTEYNZalman18991968[69]Leybovich
A-13-35aRUBINSHTEYNMirra19152000[85]Girshevna
V-17-5RUBINSHTEYNFeyga-Basya19281972[44]Nokhimovna
V-43-6RUBINSHTEYNFrida19021981[79]Yerukhimovna
V-43-5RUBINSHTEYNKhaim19011984[83]Leybovich
V-37-2RUBINSHTEYNTsilya19081980[72]Borisovna
A-30-23RUDERGrigoriy19071971[64]Iosifovich
A-22-5RUDERYerukhim18981983[85]Ziskovich
A-5-16RUDERZosim19091982[73]Naumovich
A-5-41RUDERRakhil19021949[47]Borisovna
A-30-23RUDERRoza19171984[67]Shepovna
A-5-16RUDERKhava19111988[77]Abramovna
V-35-4RUDKINAKhana19311978[47]Elyevna
B-4-15RUDNIKGenya19151991[76]Elyevna
B-7-35RUDNIKKeyla18861950[64]Abramovna
B-41-33RUDNIKMaryasya18871962[75]Berkovna
A-26-23RUDNIKSara19171991[74]Mordukhovna
B-46-30RUDNIKOVAGalina19291965[36]Samuylovna
V-44-20RUDNIKOVAYevgeniya19301990[60]Zakharovna
A-28-39RUDNIKOVARaisa19051980[75]Shayevna
B-11-1RUDNIKOVATe…19201992[72]Samuylovna
V-16-6RUDNITSKAYADasya19011979[78]Borukhovna
V-25-15RUDNITSKIYAbram19261994[68]Borisovich
V-25-14RUDNITSKIYBoris19521992[40]Abramovich
V-25-16RUDNITSKIYGeorgiy19331987[54]Borisovich
V-46-20RUDOVSKAYABasya19061992[86]Ziskinovna
A-3-3RUKHMANAlbert19631992[29]Mikhaylovich
B-24-43RUKHMANYevgeniya19321951[19]Aronovna
V-47-3RUKHMANNekhama19001982[82]Shabsonovna
V-52-12RUKHOVETSRaisa19391985[46]Sergeyevna
V-53-19RUMANOVSKAYASofya19001986[86]Elyevna
B-11-10RUMANOVSKIYKhaim18961960[64]Aronovich
B-7-18RUSAKOVSemen19101963[53]Abramovich
V-52-29RUTENBERGDasha19111985[74]Mendelevna
B-30-9RUTENBERGPerla19021998[96]Mendelevna
A-26-25RUTENBERGSemyon19121975[63]Gilevich
A-26-24RUTENBERGStera19211990[69]Pinevna
V-54-19RUTENBERGYakov19221986[64]Zinovyevich
B-44-5RUTENBERGIssak18941964[70]Iosifovich
B-44-4RUTENBERGSofya19001969[69]Veniaminovna
A-5-29RUTKINZinoviy19031981[78]Rafailovich
V-10-18RUTKINNaum19041967[63]Markovich
A-5-28RUTKINADora19071991[84]Solomonovna
V-10-18RUTKINAIda19051988[83]Mendelevna
V-45-4RUTMANRysya19201981[61]Khaimovna
B-17-17RUTSHTEYNLyubov19041974[70]Samuylovna
A-15-25RYKANDVulf19021987[85]Mendelevich
A-34a-24RYKLINYefim19161996[80]Yakovlevich
A-4-38RYPINArkadiy19381961[23]Izraylevich
B-11-18aRYPINVyacheslav19491959[10]Yakovlevich
A-31a-56RYPINYefim18911966[75]Moyseyevich
A-4-39RYPINIzrail18961972[76]Moyseyevich
A-31-64aRYPINYakov19261969[43]Yefimovich
A-5-43RYPINASonya19001949[49]Abramovna
V-14-18RYPINOManya19001968[68]Zalmovna
V-47-16RYSSAKManya19011982[81]Davidovna
A-2-2RYVKINN.19161941[25]Sh.
A-36-23RYVKINKh.18991933[34]S.
A-12-27RYVKINADina19201982[62]Naumovna
V-20-12RYVKINAMasha18921969[77]Khaimovna
A-26a-4RYZHEKOVARiva-Khaya----
A-18-4RYZHIKAsya19001991[91]Markovna
V-45-22RYZHIKGenrikh19351993[58]Lvovich
B-43-23RYZHIKIosif18951953[58]Gdalevich
B-38-23RYZHIKLeyba19031992[89]Girshevich
V-59-15RYZHIKLeonid19071998[91]Zakharovich
B-12-10RYZHIKLiza19211964[43]Moyseyevna
A-2-10RYZHIKLyubov19321994[62]Markovna
V-44-17RYZHIKMariya19411995[54]Moyseyevna
A-18-5RYZHIKMark18971972[75]Lvovich
B-24-15RYZHIKMoysey18871954[67]Ankelevich
V-23-13RYZHIKMoysey19141974[60]Markovich
B-38-22RYZHIKNikhama19101961[51]Mendelevna
B-43-23RYZHIKRakhil18981983[85]Leybovna
B-42-30RYZHIKS.18921962[70]G.
V-23-11RYZHIKShevel19131986[73]Girshevich
B-12-13RYZHIKEydlya18901961[71]Khaimovna
V-23-11RYZHIKEmma19131993[80]Izraylevna
B-30-8RYZHIKOVGirsh1892---
B-22-25RYZHIKOVNaum19381953[15]Samuylovich
A-8-8RYZHIKOVAYelizaveta19071982[75]Mordukhovna
B-41-6RYZHIKOVAMera18881962[74]Girshevna
B-50-11RYZHIKOVATsylya19001965[65]Yankelevna
V-19-12RYZHINSKAYAIda19141972[58]Khaimovna
B-10-19RYZHINSKAYAMusya18851962[77]Zusyevna
A-9-35RYZHINSKAYANikhama-Frida18811963[82]Iosivna
V-40-18RYZHINSKAYAPasha19091993[84]Yankelevna
A-34-11RYZHINSKAYARiva19231986[63]Solomonovna
A-9-36RYZHINSKIYIsak18791931[52]Aronovich
V-40-17RYZHINSKIYIsak19081979[71]Khaimovich
A-31-37aRYZHINSKIYKhaim18791946[67]Izraylevich
A-5-25SABEIRRozaliya19031935[32]Meyerovna
V-50-33SABELYEVAAlla19471984[37]Grigoryevna
A-8-7SABINSKAYALyubov19001980[80]Yakovlevna
B-12-30SADKINAKhaya18801948[68]-
B-54-23SADURFayvish19081966[58]Leybovich
B-23-17SAKHAROVMendel18921954[62]Bentselevich
V-31-14SAKSONOVAvner18981977[79]Borukhovich
B-44a-26SALMANSima19031993[90]Iosifovna
V-32-13SAMARINTima19801980[0]-
B-48a-1SAMINSKAYAAnna19041988[84]Aronovna
V-18-3SAMINSKAYAMina19201970[50]Izraylevna
V-18-2SAMINSKAYAFaina18931981[88]Aronovna
B-48a-1SAMINSKIYZakhar19001981[81]Abramovich
B-30-41SAMODUMSKAYAGnesya18801964[84]Berkovna
B-30-46SAMODUMSKAYAStera19031993[90]Lvovna
B-30-42SAMODUMSKAYAFaina19071979[72]Lvovna
A-26-17SAMSONOVAMira18961979[83]Izraylevna
A-27-21SANDLERBlyuma18801976[96]Shlomonovna
A-6-9SANDLERGrigoriy19121981[69]Issakovich
B-31-17SANDLERYeva19071982[75]Samuylovna
A-24-45SANDLERZlata18861969[83]Nakhimovna
A-7-53SANDLERMasha18801934[54]Davidovna
B-36-41SANDLERPerla19021964[62]Yudovna
V-31-7SANDLERPolina19271977[50]Isakovna
B-48a-7SANDLERRivekka19001985[85]Mendelevna
B-48a-8SANDLERKhaim18981976[78]Abramovich
B-9-48SAPERSONBoris18971950[53]Aronovich
A-7-54SAPERSONIzrail19191976[57]Yakovlevich
A-36-9SAPERSONMariya19121996[84]Aronovna
B-48-29SAPERSONKhana19001970[70]Shlemovna
B-55-26SAPERSON-GOLMANMikhail19241979[55]Yakovlevich
A-29-22SAPIRLeyb19061970[64]Yefimovich
V-30-3SAPIRMikhail19121978[66]Yefimovich
V-36-9SAPOZHNIKOVAZinaida19381979[41]Vladimirovna
V-34-13SAPOZHNIKOVALyubov19111978[67]Yefimovna
B-25-11SAPOZHNIKOVAKhaya18971957[60]Berkovna
A-26-16SAPSONSholom19231992[69]Grigoryevich
B-40-28SARABIzrail18881961[73]Meyerovich
V-14-3SARAFANOVAGita18951968[73]Shmulovna
V-14-1SARAFANOVARimma19241996[72]Yakovlevna
V-14-2SARAFANOVATsilya19221997[75]Yakovlevna
V-44-26SARAKMikhail19081981[73]Naumovich
B-50-17SARAKPerla18921965[73]Moyseyevna
B-17-16SARAKTsilya18981974[76]Grigoryevna
B-33-23SARAVAYSKAYAB.19051987[82]B.
B-39-9SARAVAYSKAYAMariya18971960[63]Moyseyevna
A-33-29SARAVAYSKAYAPesya19021983[81]Dovydovna
B-30a-2SARAVAYSKAYARoza18991984[85]Mikhaylovna
B-50-1SARAVAYSKAYASonya19271999[72]Khaimovna
A-34-46SARAVAYSKAYATsilya19301977[47]Khaimovna
A-33-48SARAVAYSKAYASheyna19081988[80]Abramovna
B-4-10SARAVAYSKAYAYuliya19381963[25]Moyseyevna
B-50-1SARAVAYSKIYAbram19231997[74]Markovich
V-4-12SARAVAYSKIYBoris18941975[81]Yakovlevich
A-33-30SARAVAYSKIYIsak19001943[43]Izraylevich
B-33-22SARAVAYSKIYMoysey19041991[87]Borisovich
B-40-9SARAVAYSKIYSemen18991960[61]Mendelevich
B-50-25SATTERBella18981972[74]Abramovna
V-43-21SAYKOYelizaveta19171985[68]Samoylovna
B-13-33SBERNINSONDora18891952[63]Borisovna
V-33-6SEGALGrigoriy19311978[47]Yudovich
V-33-70SEGALPesya19021982[80]Moyseyevna
V-33-7SEGALYudel19001984[84]Vulfovich
A-27-63SEGALOVAFeyga-1924-Vulfovna
A-34-17SELEZNEVAIda19011979[78]Lvovna
A-31a-48SELYUTINAbram----
B-14-19SELYUTINAEtta19081956[48]Bentsianovna
V-50-23SEMENOVADora19361998[62]Abramovna
B-23-1SEMEYNAYANina18971987[90]Mikhaylovna
B-22-4SEMEYNAYASofiya18941974[80]Mendelevna
B-23-2SEMEYNYYMatus18921967[75]Moyseyevich
B-22-5SEMEYNYYElya18911960[69]Movshevich
A-30-49SENKOAbram19111983[72]Moyseyevich
A-16-52SEREBRENNIKOVIosif19271990[63]Leontyevich
V-57-1SEREBRENNIKOVKhaim-Peysakh18961953[57]Elyevich
A-7-4SEREBRENNIKOVAGenya19031993[90]Zalmanovna
A-19-6SEREBRENNIKOVALilechka19821982[0]-
V-57-1SEREBRENNIKOVAFada18961988[92]Mendelevna
A-32-3SEREBRYAKOVGenrikh19181993[75]Abramovich
B-51-12SEREBRYAKOVGrigoriy19241965[41]Abramovich
A-32-4SEREBRYAKOVAYekaterina19182000[82]Markovna
B-45-11SEREBRYANNIKOVMikhail19211990[69]Yefimovich
B-9-45SERGEYEVAGenya19171977[60]Vulfovna
A-32-17SERPERAbram19101994[84]Khaimovich
A-32-18SERPERLyubov19131971[58]Borisovna
A-30-3SERPERMira19051993[88]Khaimovna
A-25-40SERPINALiza19011966[65]Mendelevna
A-31-60bSHABSAYBeynis19391982[43]Iosifovich
V-28-15SHABUNEVICHRuslan19731990[17]Kazimirovich
V-28-14SHABUNEVICHKhelena19171987[70]Antonovna
B-49-19SHADKHANSima18791964[85]Mordukhovna
A-33-40SHAFROKhaim18961974[78]Yankelevich
A-2-4SHAGALZilpa19111994[83]Romanovna
A-26-19SHAGALOVDavid19041974[70]Vulfovich
A-6-42SHAGALOVABlyuma19001950[50]Samuylovna
A-6-43SHAGALOVAYevgeniya18941979[85]Samuylovna
A-26-20SHAGALOVAEster19051990[85]Ruvinovna
A-31-63bSHAGALOVA-FRIDMANDveyra19081974[66]Vulfovna
A-7-46SHAKELSKIYSovshol18991937[38]Abramovich
V-18-8SHAKHMEYSTERA.19021984[82]M.
V-18-7SHAKHMISTEROVL.19291994[65]A.
A-4-26SHAKOLIosif-Leybe---Khaimovich
A-23-14SHALKRiva19031996[93]Khatskelevna
A-23-13SHALKYuriy18981971[73]Khaimovich
A-24-58SHALYT-----
B-36-19SHALYTBoris18951958[63]Markovich
A-30-19SHALYTLev18981970[72]Isayevich
B-43-30SHALYTLeya18901962[72]Abramovna
B-43-30SHALYTMariya19191988[69]Naumovna
B-37-19SHALYTSofya18951960[65]Lvovna
V-38-18SHAMESBoris19251988[63]Mikhaylovich
B-11-26SHAMESDavid18751957[82]Leybovich
V-39-20SHAMESZinoviy19191979[60]Mikhaylovich
B-16-16SHAMESLeya19001975[75]Mendelevna
B-42-1SHAMESMark19451997[52]Naumovich
B-11-27SHAMESNaum19171948[31]Dovidovich
A-35-18SHAMESRoza19201983[63]Davidovna
V-18-9SHAMESKhaya19041968[64]Issakovna
B-10-24SHAMESShaya---Mendelevich
A-7a-37SHANDLERAbram19041987[83]Yevseyevich
B-23-20SHANINSakhno18831954[71]Zalmanovich
B-23-21SHANINAPesya18881983[95]Leybovna
A-23-33SHANINALeya19101976[66]Shakhnovna
B-8-35SHAPIROBasya18991973[74]Gilevna
B-7-13SHAPIROBoris18821964[82]Moyseyevich
A-34a-8SHAPIROGrigoriy18811972[91]Isakovich
V-12-16SHAPIROYeva19071984[77]Izraylevna
B-9-49SHAPIROIsak18971950[53]Borisovich
B-7-14SHAPIROKreyna18871971[84]Borisovna
B-9-50SHAPIROMariya18981977[79]Naumovna
B-24-9SHAPIROMikhail19421958[16]-
V-12-15SHAPIROMoysey19051968[63]Borisovich
B-4-5SHAPIRORakhil18931934[41]Solomonovna
A-34-18SHAPIROS.18981994[96]N.
B-30-30SHAPIROSender18531916[63]Vulfovich
V-63-19SHAPIROTayba19171994[77]Mendelevna
B-30-33SHAPIROFruma-Leya18621921[59]Udovna
B-4-5SHAPIROKhaim18891977[88]Mordukhovich
B-4-6SHAPIROEta19221991[69]Faimovna
B-34-24aSHAPIROYakov18501912[62]Zelmanovich
A-1-9SHAPIROYakov19181999[81]Moyseyevich
V-33-12SHAPOVL (?)Ester19061978[72]Mordukhovna
A-31-55bSHAPSAYSemyon19231964[41]Iosifovich
A-31-58SHAPSAYFrida19261946[20]Iosifovna
V-47-23SHARFTsyva19041981[77]Itskovna
A-6-18SHARFOSofiya19141981[67]Mordukhovna
B-18-17SHARNAVSKIYMark18901957[67]Moyseyevich
B-18-17SHARNAVSKIYMikhail19351996[61]Markovich
V-39-23SHASHCHMarat19391991[52]Yakovlevich
V-44-23SHATKHANMeyer19031981[78]Elyevich
B-1-3SHATSMANMariya19021992[90]Borisovna
V-13-20SHAYKEVICHZalman18981968[70]Davydovich
A-18-58SHAYKEVICHZalman-1934-Leybovich
B-29-31SHAYKEVICHLazar19031964[61]Davydovich
A-18-64SHAYKEVICHLev18961980[84]Yakovlevich
V-24-5SHAYKEVICHMatvey19101975[65]Yakovlevich
B-30-28SHAYKEVICHMikhail19531980[27]Iosifovich
V-13-21SHAYKEVICHRakhil18981978[80]Gershevna
B-29-31SHAYKEVICHFanya19001979[79]Yudovna
A-24-35SHCHEDRINSKAYAZ.19061973[67]I.
V-28-3SHCHEGLOVNakhmen-David18861987[101]-
A-32-21SHCHEGLOVAPerla18981974[76]Abramovna
B-30a-3SHCHERBAKOVSKIYGrigoriy19341973[39]Naumovich
B-30a-5SHCHERBAKOVSKIYDora19091990[81]Grigoryevna
B-30-4SHCHERBAKOVSKIYNaum19081993[85]Grigoryevich
A-9-4SHCHETININViktor19261991[65]Mikhaylovich
V-49-25SHCHUKINADveyra18951983[88]Abramovna
B-46-1SHCHUKINAIrina19301996[66]Lvovna
B-3-8SHCHUPAKAbram18911974[83]Izraylevich
B-3-7SHCHUPAKKhava18981974[76]Aronovna
B-4-4SHEKHMEYSTERSarra18781963[85]Peysokhovna
V-24-10SHEKHTMANMaya19041975[71]Iosifovna
B-7-16SHEKHTMEYSTERM.18961962[66]B.
B-43-3SHELMEYSTERMoysey-Mendel18941971[77]Ioselevich
B-48-3SHELTSINKhonon19011973[72]Yevnovich
B-48-2SHELTSINAOlga19051990[85]Anatolyevna
B-24-30SHENDELSONRuvim18791951[72]Mordukhovich
A-28-6SHENDEROVICHSolomon19071993[86]Iosifovich
A-7-50SHENINATseyta18761935[59]Khaimovna
B-15-7SHENINAGinda19061989[83]Eylevna
V-42-2SHERGenya19031980[77]Lvovna
V-45-12SHERMANArkadiy19081981[73]Froimovich
V-50-12SHERMANBella19351987[52]Grigoryevna
B-18-17SHERMANDasha19051984[79]Lvovna
A-25-22SHERMANZalman19201980[60]Moyseyevich
A-32b-10SHERMANIda19171994[77]Moiseyevna
V-50-13SHERMANKalman19351984[49]Iosifovich
V-44-6SHERMANManya19061992[86]Mordukhovna
V-60-9SHERMANMera19111989[78]Kalmanovna
V-44-18SHERMANSemen19221981[59]Kuzmich
A-6-21SHERMANFanya19091975[66]Lazarevna
A-25-21SHERMANKhasya18921970[78]Leybovna
B-10-34SHETTERIsay18981948[50]Yakovlevich
B-40-40SHEVAKHViktor19071962[55]Yakovlevna
B-26-16SHEVAKHT.19081981[73]M.
B-31-4SHEVKHODDvosya19021988[86]Vulfovna
B-31-8SHEVKHODMina---Movshevna
A-34a-6SHEVKINAbram18931972[79]Leybovich
A-36-21SHEVKINAAnna19271972[45]Zusevna
A-31-66bSHEVKINAMariya19531972[19]Zusyevna
A-34a-5SHEVKINARakhil19021972[70]Girshevna
A-7a-48SHEYEROVAR.---L.
B-46-33SHEYEROVAFanya18981965[67]Naumovna
B-7-16SHEYKHTMEYSTERM.---A.
A-26-31SHEYKINVasiliy19271981[54]Yakovlevich
A-26-32SHEYKINLev19361974[38]Yakovlevich
A-26-34SHEYKINAGita19011977[76]Izraylevna
A-21-24SHEYKINARakhil19101981[71]Leybovna
V-57-24SHEYMANMariya19231987[64]Yakovlevna
A-7-44SHEYNINBentsion18721938[66]Grigoryevich
B-24-52SHEYNINMikhail19262000[74]Issakovich
B-25-50SHEYNINAGenya18721951[79]Leybovna
B-25-51SHEYNINAPesya19011963[62]Mendelevna
A-7-8SHEYNINARokhol-1939-Nokhimovna
V-41-7SHEYNKINFayvel19071987[80]Leybovich
V-41-8SHEYNKINAZoya19071980[73]Abramovna
B-26-34SHEYNSONGolda18901963[73]Movshevna
B-26-42SHEYNSONMatvey19131985[72]Rakhmilovich
A-18-40SHEYSONEster-1937--
A-31-17SHIDLOVAFaina19511970[19]Anatolyevna
A-30-7SHIDLOVSKIYMendel19381973[35]Sholomovich
A-16-23SHIDLOVSKIYSemyon19221954[32]Zalmanovich
A-25-32SHIDOVSKAYAMera19021967[65]Beniaminovna
A-6-57SHIFAyzik18971963[66]Semenovich
B-32-20SHIFMishenka19581959[1]-
A-4-34SHIFPerla18981965[67]Kalmovna
B-54-32SHIFPinya19041966[62]Simkhovich
A-7-60SHIFYakov19311992[61]Yuryevich
B-36-12SHIFRINMeyer18961958[62]Gilerovich
B-12-2SHIKGrigoriy19281982[54]Moyseyevich
V-15-19SHIKGutya19021979[77]Davydovna
A-32-9SHIKYevgeniya19321997[65]Naumovna
V-15-18SHIKMoysey18941968[74]Girshevich
B-41-16SHILMESTERSheyna18961961[65]Davydovna
B-54-2SHINITSINBoris19321991[59]Ilyich
B-54-6SHINITSINIlya19041969[65]Borisovich
B-52-19SHINITSINALyubov19281975[47]Solomonovna
B-52-19SHINITSINAReveka19031965[62]Yakovlevna
B-54-5SHINITSINASonya19081985[77]Mordukhovna
B-54-1SHINITSYNARaisa19361991[55]Filippovna
A-7-58SHIRITSBoris19101981[71]Abramovich
V-15-11SHKOLNIKAbram19241968[44]Gavrilovich
B-36-17SHKOLNIKGavriil18871958[71]Shlemovich
B-36-18SHKOLNIKGisya18901969[79]Fishelevna
A-30-10SHKOLNIKDveyra18971978[81]Aronovna
A-18-2SHKOLNIKIzrail19181989[71]Isayevich
A-30-11SHKOLNIKIzrail18891970[81]Isakovich
V-13-4SHKOLNIKIzrail18841967[83]Shlemovich
B-29-2SHKOLNIKMovsha-Shaya18861968[82]Khaimovich
A-31-34aSHKOLNIKMusa18801936[56]Yudovna
V-6-4SHKOLNIKSima18931971[78]Shlemovna
V-50-16SHKOLNIKSofya19221984[62]Izraylevna
B-29-3SHKOLNIKFeyga18851961[76]Izraylevna
B-36-16SHKOLNIKFishel19181961[43]Gavrilovich
A-7a-39aSHKOLNIKKhaim-Girsh18551936[81]Itskovich
B-41-9SHKOLNIKEster18931962[69]Abramovna
A-1-3SHKOLNIKOVNaum19241987[63]Pavlovich
V-38-10SHKROBFaina19021979[77]Moyseyevna
V-48-2SHLEVICHG.19121983[71]M.
V-51-14SHLEYKINAEster19161986[70]Khaimovna
V-58-16SHLEYMANBella19201988[68]Abramovna
V-58-16SHLEYMANDavid19121990[78]Moyseyevich
V-43-23SHLEYMANMusya19031980[77]Vulfovich
A-16a-32SHLEYMOVICHBlyuma19141994[80]Borisovna
A-18-70SHLEYMOVICHBoris19241989[65]Yefimovich
A-16a-31SHLEYMOVICHLeya19221981[59]Samoylovna
V-39-25SHLEYMOVICHMikhail18981985[87]Naumovich
V-50-18SHLEYMOVICHPerla18951984[89]Moyseyevna
B-46-28SHLYKLeya19131965[52]Isakovna
A-27-12SHMERLINGBella-Rasya18921971[79]Zalmanovna
B-4-7SHMERLINGLeya18931963[70]Mordukhovna
V-59-5SHMERLINGLipa19131988[75]Solomonovich
B-42-35SHMERLINGMark18991963[64]Mikhaylovich
A-27-13SHMERLINGSemyon19231970[47]Grigoryevich
A-9-24SHMETERBasya-1932--
A-9-26SHMETERIzrail19051977[72]Issakovich
B-22-21SHMIDTMordukh18781954[76]Peysakhovich
V-35-12SHMIDTKhaya19011978[77]Mordukhovna
A-34-20SHMOTKINSamuil18821969[87]-
B-30-14SHMOTKINSemen19051956[51]Iosifovich
B-30-14SHMOTKINABella19061986[80]Grigoryevna
A-30-21SHMOTKINAPaya19161939[23]Iosifovna
B-51-20SHMUYLOVICHVladimir19501965[15]Mikhaylovich
V-52-24SHMUYLOVICHYefim19031990[87]Lvovich
V-47-12SHMUYLOVICHZalman19011994[93]Movshevich
B-37-2SHMUYLOVICHRozaliya18891967[78]Mikhaylovna
V-52-25SHMUYLOVICHSerafima19031965[62]Markovna
B-51-21SHMUYLOVICHSofya19211993[72]Vulfovna
B-37-1SHMUYLOVICHShaya18831969[86]Ziskovich
V-47-13SHMUYLOVICHEsfir19021982[80]Emmanuilovna
A-8-18SHNAYDMANMikhail19261980[54]Yefimovich
A-8-17SHNAYDMANSamuil19251994[69]Yefimovich
A-13-33SHNEURBenyamin18951942[47]Shmuylovich
A-24b-7SHNEURVulf18981983[85]Samuylovich
A-13-32SHNEURDynya18961977[81]Aronovna
A-24b-6SHNEURRiva19031963[60]Zalmonovna
A-31a-42SHNEYDERYevsey19031943[40]Leybovich
A-31a-42SHNEYDERFrida19071976[69]Moyseyevna
V-52-10SHNEYDEREllochka19861986[0]Grigoryevna
A-33-12SHNEYDERMANYevgeniya19301993[63]Aleksandrovna
A-15-9SHNEYDERMANLazar18881976[88]Grigoryevich
A-16-4SHNEYDERMANLev18951945[50]Grigoryevich
A-15-8SHNEYDERMANManya19001989[89]Abramovna
A-33-11SHNEYDERMANMenya19201993[73]Zavelevich
A-12-3SHNEYDERMANMikhail19111992[81]Solomonovich
V-35-13SHNEYDERMANPesya18971983[86]Notovna
V-57-13SHNEYDERMANTatyana19041987[83]Issakovna
B-6-8SHNEYDERMANFruma18861963[77]Ankelevna
B-17-3SHNEYDERMANSheyna-Risya18981973[75]Girshevna
A-25a-24SHNEYEROVL.----
B-52-6SHNEYVASAbram-Aba19081975[67]Leybovich
A-4-33SHNEYVIYSYekho19051962[57]Yerukhimovna
B-46-3SHNOLGrigoriy19051971[66]Borisovich
A-8-10SHNOLMariya19011980[79]Issakovna
B-22-40SHOYKHETKhaim19131952[39]Solomonovich
B-43-38SHPILMANMasha18861963[77]Abramovna
A-16-1SHREYBERLev19201995[75]Yefimovich
B-6-7SHREYDERMANRoza19071968[61]Issakovna
B-45-24aSHTERAsya-1918-Bentsianovna
A-32b-7SHTERN-KASTELYANSKAYADora18921975[83]Solomonovna
V-50-30SHTEYBERGMark19011942[41]Zinovyevich
V-35-14SHTEYDERMANZavel18971978[81]Khaimovich
A-7a-54bSHTEYFMANRiva19031980[77]Lvovna
A-32a-3SHTEYMANSofiya19051993[88]Romanovna
B-40-7SHTEYMANShaya18951960[65]Shmuylovich
V-42-19SHTEYNIda19021980[78]Mikhelevna
B-26-12SHTEYNRakhil18851956[71]Yeselevna
A-34-6SHTEYNSemen19041995[91]Semenovich
V-11-10SHTEYNBAKHRoza18981967[69]Mendelevna
A-30-18SHTEYNBERGGrigoriy19471970[23]Moyseyevich
A-30-17SHTEYNBERGSima19121978[66]Ruvinovna
V-27-5SHTEYNTSAYGBrayna18961976[80]Movshevna
B-24-2SHTEYNTSLIGYakov18931967[74]Moyseyevich
V-53-29SHTROBELZinaida19231990[67]Efroimovna
V-64-15SHTUKMEYSTERSemen19251990[65]Yefimovich
B-38-31SHTUKMEYTERSamuil18801961[81]Yankelevich
B-14-6SHTURINAbram18931956[63]Movshevich
V-4-10SHTURINGrigoriy19311982[51]Abramovich
V-4-9SHTURINAYelena19271993[66]Mikhaylovna
B-13-2SHTURNAEstra19001975[75]Mikhaylovna
B-48-17SHUBBella19041963[59]Zinovyevna
V-26-8SHUBBorukh18871976[89]Itskovich
V-20-19SHUBMaryasya18961978[82]Sholomovna
V-61-16SHUBSamuil19111993[82]Aleksandrovich
V-62-23SHUBFaina19221991[69]Abramovna
A-17-29SHUBIKGrigoriy18991970[71]Mikhaylovich
B-48-24SHUBINAfroim19001973[73]Mendelevich
B-48-23SHUBINAStera18951964[69]Yankelevna
V-41-21SHUFMANIsak19071981[74]Semenovich
V-41-20SHUFMANRoza19061979[73]Lvovna
B-42-37SHUFTELMikhail19041963[59]Zakharovich
B-42-36SHUFTELSofiya19081979[71]Yakovlevna
A-8-5SHUGOLGenya19111992[81]Mikhaylovna
A-35-4SHUGOLKasriyel19151995[80]Mikhaylovich
A-35-5SHUGOLMaryasya19151999[84]Shayevna
B-54-22SHUKHMANGrigoriy18951966[71]Naumovich
V-54-17SHUKHMANRimma19021982[80]Grigoryevna
A-8-54SHULKINDavid18981977[79]Markovich
A-6-45SHULKINYakov18861939[53]Lvovich
V-39-22SHULMANVera19071992[85]Mikhaylovna
V-57-21SHULMANVikhna19031987[84]Abramovna
V-57-17SHULMANLev19241987[63]Abramovich
A-23-12SHULMANLeyb18991971[72]Mordukhovich
V-12-10SHULMANR.-1967-M.
V-12-9SHULMANKhasya19001983[83]Yudkovna
A-12-13SHULMANSheyna18871974[87]Mendelevna
V-48-32SHULMANEsfir19041982[78]Iosifovna
V-39-21SHULMANYankel19041979[75]Iosifovich
V-39-15SHULRIKHTERSamuil18991941[42]Iosifovich
V-39-15SHULRIKHTERFrida19001979[79]Shneyerovna
V-52-28SHULTSGalya19101992[82]Leybovna
V-52-28SHULTSIzenka19301941[11]-
V-52-28SHULTSMikhail19031985[82]Borisovich
V-57-5SHUMAKHERCherna18931987[94]Kopelevna
V-50-24SHUMYACHKINAFira19081984[76]Borisovna
A-21-22SHUSMANTsira18971990[93]Moyseyevna
A-21-22SHUSMENKhatskel18941942[48]Berkovich
B-47-24SHUSTEFAnna18911976[85]Lvovna
B-47-23SHUSTEFDina19191982[63]Yakovlevna
B-47-22SHUSTEFMaks18891965[76]Danilovich
B-9-25SHUSTERAleksandr19091961[52]Yuryevich
V-61-10SHUSTERDavid19191994[75]Leybovich
A-33-36SHUSTERIosif18911935[44]Yakovlevich
A-32a-21SHUSTERIssak19241987[63]Iosifovich
B-25-53SHUSTERLiliya19471951[4]Davydovna
A-33-35SHUSTERRaisa19501973[23]Issakovna
A-33-36SHUSTERSofya18961974[78]Lvovna
A-14-2SHUSTERMANBerta18901976[86]Semenovna
V-50-32SHUSTERMANBoris19241984[60]Zalmanovich
B-18-1SHUSTERMANBoris18891967[78]Mikhaylovich
A-14-3SHUSTERMANZalman18861946[60]Vulfovich
B-41-23SHUSTERMANZalman18981962[64]Berkovich
B-31-37SHUSTERMANRuvim19011964[63]Zelikovich
B-41-22SHUSTERMANSterna19011961[60]Vulfovna
A-32a-8SHVANSHTEYNSimon18931971[78]Elyevich
A-34a-7SHVANSHTEYNShmuil18971972[75]Yelyevich
A-32a-8SHVANSHTEYNElka18891981[92]Shevelevna
B-23-38SHVANSHTEYNYakov18981952[54]Iosifovich
A-33-49SHVAYNSHTEYNBoris19231974[51]Samuylovich
B-22-10SHVAYNSHTEYNVera19011991[90]Meyerovna
V-41-9SHVAYNSHTEYNIzrail19231980[57]Neukhovich
A-31a-4SHVAYNSHTEYNIlya19351988[53]Samuylovich
B-22-10SHVAYNSHTEYNNaum18961959[63]Iosifovich
B-2-3SHVAYSHTEYNKelya18991963[64]Aronovna
V-53a-5SHVEYTSERFrida19061986[80]Abramovna
A-7a-19SIGALOVIlya19071979[72]Moyseyevich
A-21-26SIGALOVLeonid19141969[55]Markovich
A-28-16SIGALOVMikhail19091966[57]Zusyevich
B-33-44SIGALOVAYevgeniya19461999[53]Vladimirovna
B-33-46SIGALOVAMariya19351993[58]Vladimirovna
A-7a-20SIGALOVAMariya19121975[63]Khaimovna
A-24-35aSIGALOVAFeyga19091986[77]Simonovna
V-49a-3SIGANAnna19091984[75]Borisovna
V-18-11SILKOVASofya19011968[67]Fayvelevna
V-44-3SILTSOVAbram19011981[80]Mendelevich
V-64-22SIMAKOVAZoya19261993[67]Andreyevna
B-44-28SIMKINLeonid19321968[36]Efroimovich
B-44-27SIMKINEfroim19041966[62]Semenovich
B-37-33SIMONENOVMendel18971962[65]Samuylovich
A-16a-2SIMONENOVADora19101990[80]Samuylovna
B-37-33SIMONENOVAKhana18971990[93]Izraylevna
A-25a-23SINELNIKOVSamuil18991983[84]Ilyich
V-28-17SINELNIKOVAAnna19231991[68]Moyseyevna
B-48a-4SINELNIKOVAGinda19011974[73]Mendelevna
A-25a-24SINELNIKOVAElka19021985[83]Girshevna
B-35-12SINTERDoba18861958[72]Moyseyevna
A-34a-10SINTERMaks18911972[81]Moyseyevich
A-16-47SIROTKINAntsel19071977[70]Moyseyevich
A-16-46SIROTKINMikhail19401976[36]Antselevich
V-6-11SIVAKSYelena18921971[79]Vulfovna
A-25a-29SIVAKSYelizaveta19401942[2]Izraylevna
A-25a-29SIVAKSIzrail18921977[85]Iosifovich
V-60-8SIVASHINSKAYANina19231989[66]Borisovna
B-33-13SIVASINSKAYAMusya18871957[70]Aronovna
V-58-11SIVOSINSKAYABerta19101988[78]Vulfovna
B-53-34SKAKUNOVATamara19081979[71]Karpovna
B-38-3SKLYARAron18911965[74]Meyerovich
B-38-32SKLYARBer-Leyzer18871961[74]Meyerovich
V-11-14SKLYARMariya19221967[45]Borisovna
B-35-15SKLYARRiva19161958[42]Aronovna
B-35-14SKLYARFreyda18921972[80]Movshevna
B-7g-4SKOBLOAbram18921949[57]Zalmanovich
V-37-1SKOBLOP.18971984[87]M.
V-30-11SKOBLOPetr19171997[80]Veniaminovich
B-46-31SKOBLOSofya19211965[44]Khaimovna
A-32-14SKOBLOKhana18981971[73]Shlyomovna
V-54-4SKOBLOVALiza19121995[83]Leybovna
V-54-3SKOBLOVAMira19061986[80]Lvovna
A-21a-3SKORLENOVAYevgeniya19331982[49]Issakovna
A-13-49SKOROKHODOVMikhail19021957[55]Mikhaylovich
A-26-41SKOROKHODOVA-----
A-2-6SKOTNEVSKAYAFaina19161994[78]Samuylovna
A-21-33SKOTNEVSKAYAKhasya-Leya18981954[56]Genokhovna
V-51-19SKULEVICHAbram19081985[77]Yakovlevich
B-7-20SKULEVICHGirsh18991954[55]Irukhomovich
B-7-21SKULEVICHYerukhim18731945[72]Brekovich
B-27-10SKULEVICHZusya18971957[60]Yerukhimovich
B-27-9SKULEVICHRoza19011989[88]Izraylevna
B-10-18SKUTOVICHSonya19051981[76]Izraylevna
A-10-2SKUTSKIYKhaim19121999[87]Borisovich
B-14-11SLADKEVICHLeya18741956[82]-
B-23-33SLADKINShlema18911955[64]Shepshelevich
V-49a-4SLADKINASYakov19221984[62]Solomonovich
V-38-6SLAVRoza19151979[64]Iosifovna
V-38-6SLAVYankel19071979[72]Iosifovich
B-51-35SLAVINVladimir19341987[53]Lvovich
B-6-2SLAVINLazer-1966-Samuylovich
A-21a-10SLAVINM.-1923-I.
B-10-45SLAVINSamuil19241984[60]Klementyevich
B-51-34SLAVINABasya19111971[60]Issakovna
B-52-9SLAVINAGisya18861966[80]Yakovlevna
V-49-27SLAVINARoza19111983[72]Borisovna
V-18-2aSLAVINSKIYSemen19121999[87]Leybovich
V-37-18SLEPCHONOKRakhil19121979[67]Shmuylovna
A-15-49SLIVZyama19031929[26]Izraylevich
A-28-12SLIVStera19151992[77]Izraylevna
A-6-2SLOBODKINGrigoriy19231990[67]Davydovich
B-45-21SLOBODYANSKAYANina19021984[82]Zeydovna
B-45-20SLOBODYANSKIYDavyd19261988[62]Shepsevich
A-31a-4SLOBODYANSKIYMarlen19531972[19]Vladimirovich
A-31a-3SLOBODYANSKIYShelva18991972[73]Shulimovich
A-16-29SLODKEVICHP.19081979[71]Ya.
B-39-1SLONIMSKIYDmitriy19211994[73]Vulfovich
V-40-5SLUTSKAYAAlbina19271990[63]Yefimovna
B-55-5SLUTSKAYAAnna19001977[77]Abramovna
V-40-5SLUTSKIYIzrail19241980[56]Khaimovich
B-55-6SLUTSKIYKhaim18971971[74]Movshevich
A-1-1SMETANNIKOV-GINDINSemen19331993[60]Yefimovich
V-30-14SMIRINIssak18971991[94]Mendelevich
V-30-14SMIRINAGenya18981986[88]Aronovna
V-37-15SMOLENCHANSKAYARoza19111981[70]Issakovna
A-7a-53SMOLYANSKAYABella19421947[5]-
A-7a-53SMOLYANSKAYAValentina19221979[57]Zakharovna
B-14-2SMOLYANSKIYBerka18801956[76]Girshevich
A-7a-53SMOLYANSKIYGrigoriy19231980[57]Borisovich
A-7a-54SMOLYANSKIYSemen19461996[50]Grigoryevich
A-26-60SMORGONSKIYMikhail19211985[64]Aronovich
V-27-4SMORODINSKAYANina19241992[68]Samuylovna
B-21-45SMORODINSKIYSamuil18891952[63]Yankelevich
V-38-14SMOTRAKOVASofiya19211979[58]Izraylevna
B-13-4SMUKLAVSKAYAGalya19671972[5]-
V-59-19SNIPELISTIKIssak18981988[90]Yakovlevich
B-8-17SOKOLDavid18901963[73]Ayzikovich
B-8-18SOKOLKhaya19001985[85]Mendelevna
B-5-1SOKOLOVAZinaida19111974[63]Mendelevna
V-43-28SOKOLOVAZoya19111982[71]Pavlovna
V-50-1SOLODINSKAYABella19291997[68]Yevseyevna
B-29-10SOLODUMSKAYASima18861960[74]Yankelevna
V-62-2SOLOMENSKAYAYegudes19071989[82]Mendelevna
V-53a-8SOLOMENSKAYASofya19051986[81]Markovna
V-62-3SOLOMENSKIYVulf19041996[92]Yudovich
B-55-8SOLOMENSKIYZalman19001969[69]Yudovich
B-22-6SOLOMEYZHSKAYABella19151984[69]Moyseyevna
B-22-6SOLOMEYZHSKIYSamuil19101960[50]Mendelevich
B-54-12SOLOMINSKAYAMariya18981976[78]Iosifovna
B-54-13SOLOMINSKIYYevsey18921972[80]Yudovich
V-46-13SOLOMINSKIYYakov19261992[66]Zalmanovich
B-22-3SOLOMONAron18831961[78]Zelikovich
B-31-38SOLOMONLev18991986[87]Naumovich
B-31-39SOLOMONLiza19011965[64]Solomonovna
A-25-62SOLOMONReyza18891976[87]Shmuylovna
B-5-6SOLOMONEster19001971[71]Davydovna
A-31a-22SOLOMONIKAvsey18831971[88]Samuylovich
A-31-48SOLOMONIKAnna19081983[75]Vulfovna
A-29-15SOLOMONIKArkadiy19241969[45]Izraylevich
A-31a-23SOLOMONIKGrigoriy19051989[84]Grigoryevich
B-23-36SOLOMONIKZalman18881951[63]Yeselevich
B-32-39SOLOMONIKItsek18961977[81]Shlemovich
B-38-19SOLOMONIKMaks19121984[72]Somoylovich
B-23-19SOLOMONIKMendel18921954[62]Ayzikovich
B-26-8SOLOMONIKRakhil18891957[68]Davydovna
B-14-23SOLOMONIKRokhl-Mirl18781956[78]Pirsukhovna
B-26-8SOLOMONIKSamuil18881942[54]Yankelevich
V-63-5SOLOMONIKSimon19151997[82]Samuylovich
B-20-21SOLOMONIKFanya-1957-Mendelevna
A-5-47SOLOMONIKFanya19031970[67]Yakovlevna
A-9-12SOLOMONIKKhana19031981[78]Khaimovna
A-31-31SOLOMONIKTsiva18951973[78]Mendelevna
B-33-8SOLOMONIKEster18951958[63]Mordukhovna
A-24-64SOLOMONIKBoris19051975[70]Vladimirovich
A-24-64SOLOMONIKSofiya19131993[80]Issakovna
A-9-42SOLOMONOVMoysey19181976[58]Mendelevich
B-34-37aSOLOVYEVADarya19101981[71]Mikhaylovna
V-37-21SOLOVYEVANina19261980[54]Semenovna
A-18-37SOMINSKAYAZ.-1939-S.
B-34-1SONIgor19381984[46]Solomonovich
B-34-2SONSolomon19161967[51]Solomonovich
V-30-9SONKINDavid19391977[38]Leybovich
B-36-5SONKINMendel18841961[77]Movshevich
V-51-16SONKINMoysey19221985[63]Mendelevich
V-51-16SONKINYakov19521985[33]Moyseyevich
A-24-44SONKINARiva18881966[78]Leybovna
V-36-8SOPOZHNIKOVIosif19371983[46]Lvovich
A-33-50SORETSMariya19231990[67]Matvevna
A-27-36SORETSMeysha-Geren----
A-27-36SORETSYuda-1941--
A-16-59SOREYDSONNokha18521938[86]Moyseyevna
B-33-47SORINBeniamin19161993[77]Borisovich
B-34-35SORINBerka18911977[86]Movsheyevich
B-34-34SORINLeyba18981975[77]Movsheyevich
B-12-28SORINAAsenka19471948[1]-
A-12-55SORINAZinaida19131979[66]Grigoryevna
A-9-43aSORINAZinaida19131979[66]Grigoryevna
B-36-33SORINARaisa19191986[67]Matveyevna
B-34-33SORINARiva18971978[81]Solomonovna
A-32-2SORINAKhan-Sori19101993[83]Izraylevna
B-34-36SORINASheyna18921978[86]Izraylevna
V-7-6SORINTSONLyubov18861969[83]Markovna
V-7-7SORINTSONMikhail19151978[63]Vulfovich
A-7-30SORITSVladimir19241976[52]Yakovlevich
A-7-29SORITSMikhail19491986[37]Vladimirovich
B-6a-11SORITSSamuil18991957[58]Yudovich
B-6a-11SORITSTsilya19001984[84]Abramovna
B-42-16SORKINZelik18821962[80]Semenovich
V-27-11SORKINMikhail19121976[64]Lazarevich
V-16-3SORKINMikhail18881968[80]Shmuylovich
A-8-53SORKINARaisa19081993[85]Mikhaylovna
A-29-8SORKINARiva19271945[18]Borisovna
V-16-2SORKINAKh.19291979[50]Z.
A-24-39SORKINATs.-1936-B.
B-37-8SORKINAEster-Reyz18821960[78]Shmuylovna
B-42-2SOROKINVladimir19051943[38]Matveyevich
A-9-58SOSKINZalman19011991[90]Leybovich
V-18-16SOSMANBasya18961968[72]Shmerkovna
V-18-15SOSMANMordukh-Simon18951973[78]Mendelevich
B-15-4SOSNERAbram19391999[60]Borisovich
B-36-39SOSNERAron19061983[77]Mendelevich
V-46-6SOSNERBoris19261992[66]Yefimovich
A-21a-22SOSNERBoris19011974[73]Leybovich
B-40-4SOSNERDavid18791961[82]Khaimovich
A-6a-3SOSNERZalman18941981[87]Sholomovich
A-18-79SOSNERLev19271986[59]Borisovich
V-56-15SOSNERLev19081987[79]Khaimovich
A-31-3SOSNERLeya19181993[75]Izraylevna
A-6a-2SOSNERLiza19051989[84]Mordukhovna
B-52-3SOSNERLyuba19251967[42]Nosonovna
A-4-9SOSNERLyubov19021989[87]Mordukhovna
B-52-3SOSNERNaum18981970[72]Leybovich
A-6a-1SOSNERNina19111984[73]Mordukhovna
B-40-4SOSNERRakhil18951973[78]Lvovna
B-39-26SOSNERRakhil18811961[80]Itskovna
A-21a-21SOSNERSonya19071978[71]Naumovna
V-46-4SOSNERFeyna19121997[85]Yudovna
B-52-3SOSNEREster19001974[74]Movshevna
A-7-39SOSNOVIKAbram18851961[76]Lazarevich
A-7-40SOSNOVIKBerta18951974[79]Abramovna
A-6-35SOSNOVIKVera18811967[86]Lazarevna
A-7a-25SOSNOVIKIosif18991974[75]Lazarevich
A-7a-28SOSNOVIKLev-1932-Lazarevich
A-7a-29SOSNOVIKLeyzer18601947[87]Isakovich
A-7a-29aSOSNOVIKMalka-Leya18641949[85]Aronovna
A-6-28SOSNOVIKSemen18861980[94]Iosifovich
A-34-10SOSNOVSKAYAInessa19481994[46]Arnoldovna
A-13-27SOSNOVSKAYARoza19231998[75]Kitovna
A-13-28SOSNOVSKIYAleksandr19181980[62]Ivanovich
V-11-3SPARBERBerta18861967[81]Yakovlevna
B-16-11SPELYANTSEVVladimir19221974[52]Iosifovich
V-14-15SPIVAKAbram19011928[27]Iosifovich
V-45-19SPIVAKIda19121981[69]Iosifovna
V-45-19SPIVAKRafail19071941[34]Iosifovich
V-45-18SPIVAKSima19321984[52]Yefimovna
V-14-14SPIVAKKhasya19061968[62]Elevna
V-53a-9SPRINTSONAnna19201985[65]Iosifovna
B-17-14SPRINTSONRoza18891973[84]Nikhamovna
V-9-3SPRUZHMariya19131968[55]Isakovna
V-44-19STAMKhaim19061981[75]Moyseyevich
B-44-31STAMSheyna19031986[83]Khaimovna
A-8-36STANKEVICHKseniya19081982[74]Semenovna
A-24a-1STAROSELSKAYALyubov19271967[40]Borisovna
B-17-25STAROSELSKAYAStera19111987[76]Naumovna
B-17-25STAROSELSKIYSolomon19041986[82]Leybovich
A-27-5STASHKEVICHMarta18891992[103]Stepanovna
A-33-1STAVRONIKViktor19411993[52]Nikitovich
A-18-16STEKLOVIzrail18971972[75]Rafailovich
A-26-69STEKLOVAAnna19261995[69]Izraylevna
A-18-7STEKLOVAKhasya19011979[78]Mendelevna
V-17-14STEKOLSHCHIKOVDavid18931968[75]Afroimovich
A-21-33aSTEKOLSHCHIKOVMordukh (?)18701936[66]-
A-21-34STEKOLSHCHIKOVNakhman18931973[80]Mordukhovich
V-45-20STEKOLSHCHIKOVShlema19091981[72]Afroimovich
B-37-11STEKOLSHCHIKOVARakhil18971958[61]Moyseyevna
B-9-26STERENZATAbram19061967[61]Leybovich
B-8a-4STERENZATBasya19081978[70]Yeselevna
B-9-10STERENZATBoris19111991[80]Moyseyevich
B-9-27STERENZATPeysekh18941961[67]Leybovich
B-11-2STERENZATSara19271998[71]Girshevna
V-16-11STERENZONIda18971968[71]Zalmanovna
V-46-2STERINZATGolda19091992[83]Berkovna
B-51-9STERKINZalman19301996[66]Shayevich
A-32a-35STERKINFridman19251997[72]Ruvimovich
A-32a-35STERKINYakov19301990[60]Ruvanovich
A-27-43STERKINABroneslava19271996[69]Samuylovna
V-53-24STERLISONVladimir19001986[86]Semenovich
V-53-24aSTERLISONSofya19111989[78]Davydovna
B-32-16STERNINItska18921957[65]Ziskovich
B-32-30STERNINSONKhaim18881965[77]Borisovich
V-49-8aSTESINMoysey19181995[77]Naumovich
V-55-2STOLINYakov19411988[47]Yakovlevich
V-4-5STOLYAR--1972--
V-10-22STRELETSNokhim18881972[84]Movshevich
B-48-1STRELETSSofya19331996[63]Solomonovna
B-6-19STRELTSOVMikhail18951974[79]Lvovich
B-6-20STRELTSOVASarra19031962[59]Yakovlevna
A-4-1STRIZHKOVYevgeniy19371991[54]Vasilyevich
B-52-23STUKMANYeva19061971[65]Bentsianovna
V-59-3STVOLINSKIYZalman19051989[84]Benyeminovich
A-23-37SUDAKOVAKhana18931975[82]Khaimovna
V-22-5SUKHADREVIzrail-Yuda18861971[85]Yevseyevich
B-31-12SUKHADREVAZinaida19251957[32]Izraylevna
B-43-18SUKHAREVMendel18771962[85]Moyseyevich
B-10-11SUKHAREVAFruma18941960[66]Khaimovna
B-21-38SUKHODREVBunim18941952[58]Zalmanovich
V-7-3SUKHODREVAKhaya18791969[90]Leybovna
A-7a-44SUKHODREVAEsfir-1934--
A-18-62SUMNIKYevgeniya19111985[74]Petrovna
A-31-44SUPYANBella19181976[58]Mikhaylovna
A-13-35SUPYANMira19131982[69]Markovna
A-31-43aSUPYANSemyon18991979[80]Gertsevich
B-40-16SURAZHSKAYAGita19031991[88]Iosifovna
B-6a-12SURITSKAYASofya19011959[58]Moyseyevna
B-6a-12SURITSKIYAbram18941957[63]Kopelevich
V-43-3SURKOVALarisa19471981[34]Vladimirovna
A-31-19vSUSEDSofya19021985[83]Iosifovna
A-31-19gSUSEDYudasa18641937[73]Berkovna
B-18-13SUSEDYakov18921958[66]Semenovich
A-8-23SUSHKEVICHIssak18961976[80]Avseyevich
A-8-22SUSHKEVICHSemen19281982[54]Abramovich
A-8-24SUSHKEVICHKhaya18991985[86]Moyseyevich
B-25a-6SUTKINAKhaya19001968[68]Zalmanovna
B-25-26SVERDELIda19001954[54]Shevelevna
A-24-9SVERDELSima19011979[78]Solomonovna
A-25-8SVERDLINDavid18971973[76]Tevelevich
B-7a-4SVERDLINItska18841950[66]Yankelevich
A-32a-1SVERDLINKopel19101990[80]Mendelevich
B-41-37SVERDLINLev19141990[76]Issakovich
A-32a-17SVERDLINSemyon19471997[50]Nikolayevich
A-11-3SVERDLINYakov19431993[50]Lvovich
A-32a-17SVERDLINADora19131976[63]Samuylovna
B-41-38SVERDLINARiva19121977[65]Issakovna
A-6-1SVERDLINARivekka19231996[73]Davydovna
A-22-2SVERDLINARoza19101996[86]Mendelevna
A-11-2SVERDLINAFeyga19161998[82]Davydovna
B-39-39SVERDLINAKhaya18831962[79]Shlyomovna
A-25-9SVERDLINAEster18981971[73]Zalmanovna
B-27-2SVERDLOVBoris18931966[73]Borisovich
B-35-6SVERDLOVBoris18951965[70]Borisovich
B-8-12SVERDLOVVeniamin19031964[61]Samoylovich
B-24-16SVERDLOVIzrail18961954[58]Khaimovich
V-12-22SVERDLOVIosif18911975[84]Khaimovich
V-12-23SVERDLOVMikhail19211992[71]Iosifovich
B-36-46SVERDLOVShepshel18971977[80]Aronovich
B-16-9SVERDLOVAVera19081974[66]Rafailovna
B-27-1SVERDLOVADvosya18941977[83]Avseyevna
V-12-21SVERDLOVAIda18961972[76]Rafailovna
B-24-16SVERDLOVAMariya18931985[92]Abramovna
B-24-44SVERDLOVARashel-Leya19041951[47]Abramovna
B-8-13SVERDLOVAFaina19031980[77]Borisovna
B-43-18SVERDLOVATsilya19011978[77]Mendelevna
B-36-47SVERDLOVAElya19271984[57]Shepshelevna
B-41-14SVINKINAbram19041967[63]Leybovich
B-41-13SVINKINGrigoriy19051975[70]Leybovich
A-32a-15SVINKINIosif18981974[76]Borisovich
A-3-5SVINKINABeti19351992[57]Lvovna
A-32a-15SVINKINAYeva19011973[72]Leybovna
B-41-15SVINKINASima19081960[52]Borisovna
V-54-17SVIRIDINSKIYVasiliy19151986[71]Zakharovich
A-26-6SVYATSKAYABasya19361985[49]Mikhelevna
B-41-12SVYATSKAYAZoya19611961[0]Romanovna
A-16-15SVYATSKAYAIda19091971[62]Abramovna
V-19-10SVYATSKAYA-OLKINITSKAYALyubov18951977[82]Isakovna
A-16-16SVYATSKIYKhaim19081981[73]Lvovich
A-13-47SVYATSKIYYevsey19271985[58]Zalmanovich
V-19-9SVYATSKIYZalman18951968[73]Kerpelevich

Return to Cemetery