Shtetlogo
Vitebsk Logo
Vitebsk


       Date Last Updated: 18-May-2012

Cemetery

 
  CEMETERY  
 

Vitebsk Cemetery Records from 1900 to 2000 G-K

PLOT LOCATION SURNAME GIVEN NAME DATE OF BIRTH DATE OF DEATH AGE AT DEATH FATHER'S NAME
V-51-29LABERKODimochka19831985[2]-
A-28-47LABKOVLazar18941982[88]Yefimovich
V-51-11LABKOVAAnna19391985[46]Lazarevna
A-1-6LABKOVARakhil19251997[72]Samuylovna
B-20-38LABKOVSKAYABlyuma18971953[56]Solomonovna
V-28-16LABKOVSKAYAIda19241989[65]Borisovna
B-35-4LABKOVSKAYALyubov19221992[70]Gdalyevna
B-8-7LABKOVSKAYAMariya19021991[89]Vladimirovna
B-9-2LABKOVSKAYASofiya19271993[66]Issakovna
B-21-4LABKOVSKIYBentian18931960[67]Shmerkovich
B-8-8LABKOVSKIYIsak18981976[78]Shayevich
B-19-2LABOKIzrail18991977[78]Moyseyevich
B-19-3LABOKLina19261999[73]Izraylevna
B-19-4LABOKSonya18951961[66]Elyevna
A-21a-4LADOSHARoza19351981[46]Issakovna
B-23-52LAGUNYakov19141981[67]Izraylevich
V-55-10LAKHERRoza19331986[53]Abramovna
B-15-13LAKHERDina19061987[81]Yevgenyevna
B-15-13LAKHERShevel18941983[89]Shmuylovich
V-15-12LAKHINIosif19161968[52]Issakovich
B-54-18LAKHINKhaim18961967[71]Leyzarovich
B-8a-15LAKHINALyusya19191949[30]Isakovna
V-15-13LAKHINARaisa19161980[64]Mordukhovna
A-36-20LAKHINASofya18901974[84]Izraylevna
V-50-17LANDOIssak18961942[46]Pavlovich
V-57-18LANLENSima19001988[88]Moyseyevna
A-27-11LAPIDUSBasya18951971[76]Yakovlevna
B-22-33LAPIDUSIosif18891952[63]Izraylevna
V-12-14LAPIDUSIssak18941967[73]Markovich
B-24-34LAPIDUSLevochka19331945[12]-
A-31-23LAPIDUSRokhl-Sheyndl-1937-Berkovna
V-49-4LAPIDUSTsilya19051983[78]Grigoryevna
B-18-10LAPIDUSYakov19081958[50]Vulfovich
V-50-25LAPINAGenya19141984[70]Mendelevna
A-15-45LAPIR--1927--
B-55-4LAPIRBella19081975[67]Samuylovna
B-19-5LAPIRGita19051960[55]Yakovlevna
B-55-3LAPIRKlara19171984[67]Samuylovna
B-18-28LAPIRLeya18951955[60]Solomonovna
A-8-27LARCHENKOViktor19301988[58]Fedorovich
A-8-27LARCHENKOSima19271986[59]Romanovna
A-21-30LASKINAbram18971972[75]Vulfovich
A-21-32LASKINARaisa19071951[44]Genokhovna
A-3-8LASKINASofya19191999[80]Moyseyevna
B-30-29LAVRIKEmma19191965[46]Semenovna
B-8-15LAVROVAleksey19161964[48]Antonovich
B-8-14LAVROVABerta19161988[72]Aronovna
A-13-3LAYZINARoza19231993[70]Solomonovna
V-49a-6LAZERSONSofya19011984[83]Abramovna
A-25-26LAZOSKAYAMusya-Alta18861973[87]Favshiyevna
B-2-5LAZOVSKAYADina19241964[40]Aleksandrovna
A-25-27LAZOVSKAYADora19191997[78]Moyseyevna
V-20-13LAZOVSKAYAMinna (?)19041969[65]Zalmanovna
V-19-7LAZOVSKAYARiva18981989[91]Zalmanovna
V-60-14LAZOVSKAYAFaina19101989[79]Moyseyevna
A-13-19LAZOVSKAYAKhaya19011977[76]Borisovna
B-50-32LAZOVSKAYAKhaya19101965[55]Zalmanovna
V-44-5LEKHTERZyama19211981[60]Khaimovich
B-42-21LEKHTERSarra19191993[74]Khaimovna
A-31-43LEKHTERFrida18941975[81]Fridmanovna
B-25-25LEKHTERKh.18911954[63]Z.
V-33-1LEKHTMANM.19241991[67]M.
V-17-21LELCHUKYudel19181973[55]Issakovich
V-11-8LEMBERGMera19101967[57]Peysakhovna
A-24-18LEONKhana-Reyza19001977[77]Shlyomovna
B-38-6LERMANBasya18871963[76]Yudovna
V-39-4LERMANDon18991979[80]Nokhimovich
B-34-7LERMANDora19081990[82]Lvovna
B-34-8LERMANYeguda19041975[71]Izraylevich
B-34-9LERMANIzrail19311958[27]Yegudovich
A-22-7LERMANRakhil19161981[65]Izraylevna
B-38-12LERMANRakhil19141958[44]Meyerovna
V-64-21LERMANSarra19091991[82]Izraylnovna
V-60-2LERMANSofya19221992[70]Donovna
V-39-5LERMANFaina18991987[88]Yakovlevna
A-25-36LERMANShchera18901966[76]Abramovna
B-54-4LERNERGusta19061974[68]Leybovna
V-24-8LESINMeyer19061975[69]Abramovich
A-35-13LEVViktor19202000[80]Vulfovich
A-7a-21LEVGenya19021988[86]Khaimovna
B-39-40LEVDora18951975[80]Mikhaylovna
B-42-43LEVLeontiy19061991[85]Semenovich
A-34-14LEVManya19252000[75]Osherovna
V-64-16LEVMikhail19191996[77]-
B-6a-1LEVMoysey19171984[67]Khaimovich
B-31-18LEVSara-Tuba18791957[78]Aronovna
V-42-9LEVFanya19031980[77]Mendelevna
A-9-58LEVELEVAKhaya19081974[66]Yakovlevna
A-18-3LEVENTOVATsiva18901978[88]Abramovna
A-1-4LEVENTOVADora19221998[76]Solomonovna
V-6-8LEVIKOVIssak18981984[86]Moyseyevich
B-40-17LEVIKOVMoysey19021960[58]Issakovich
B-9-31LEVIKOVAGalya---Semenovna
A-16a-8LEVINAleksandr19391984[45]Avseyevich
V-52-5LEVINArkadiy19251985[60]Afanasyevich
A-31-52bLEVINArkadiy19091958[49]Markovich
A-4-3LEVINBeynus19111999[88]Fayvishevich
B-27-29LEVINVeniamin19441964[20]Naumovich
B-44a-12LEVINGirsh19151991[76]Faybishevich
B-47-20LEVINDavid18881965[77]Abramovich
B-42-24LEVINZelik-1962-Meyerovich
B-47-36LEVINIssak---Borukhovich
A-31-65bLEVINIssak19191977[58]Rafailovich
A-9-54aLEVINIssak18701952[82]Faytelevich
A-32a-7LEVINLev19141972[58]Lvovich
B-52-7LEVINLeyba18821970[88]Girshevich
A-18-27LEVINLeyzer-Bentsian-1905-Nisonovich
V-6-3LEVINMatvey19001992[92]Arnoldovich
B-48a-2LEVINMendel19231978[55]Iosifovich
B-23-28LEVINMishel18811953[72]Aronovich
A-12-36LEVINMoysey19061976[70]Afroimovich
V-30-16LEVINMoysey-Aron18931986[93]Ruvimovich
A-4-8LEVINMordukh19231986[63]Izraylevich
V-49-7LEVINNaum19061983[77]Borisovich
V-41-11LEVINSemen19121987[75]Zalmanovich
A-18-68LEVINSimon18871972[85]Beynusovich
B-25-34LEVINSimon-Movsha18881951[63]Leybovich
V-50-28LEVINShaya19071984[77]Berkovich
V-34-20LEVINYuda18961978[82]Vulfovich
A-2-8LEVINAAnna19201994[74]Aronovna
B-47-33LEVINAAnna19081986[78]Grigoryevna
A-7-23LEVINABasya19061980[74]Girshevna
B-28-8LEVINABunya19081957[49]Zalkovna
A-16a-7LEVINAZislya19091992[83]Yankelevna
V-41-12LEVINAKlavdiya19151980[65]Markovna
B-30-44LEVINALyudmila19271996[69]Naumovna
V-35-21LEVINAMayya19291992[63]Kharitonovna
V-19-3LEVINAMinna18941987[93]Abramovna
A-13-4LEVINANisya18961973[77]Abramovna
V-6-3LEVINAPolina19031971[68]Semenovna
B-25-35LEVINARasya19011982[81]Yakovlevna
V-34-21LEVINARakhil19011986[85]Khaimovna
V-58-26LEVINARakhil19041988[84]Khaimovna
A-4-4LEVINARevekka19211991[70]Bunimovna
V-57-7LEVINARonya19011987[86]Borisovna
B-25-49LEVINARyvekka18811951[70]Shmuylovna
B-21-50LEVINARysya18761953[77]Zelekovna
V-3-5LEVINASima19281998[70]Iosifovna
B-44a-11LEVINATamara19151997[82]Iosifovna
B-31-6LEVINATema18711959[88]Nisovna
B-22-50LEVINAF.19031952[49]Kh.
A-18-69LEVINAFruma18961986[90]Iosifovna
B-52-7LEVINAKhana18951966[71]Moyseyevna
V-45-24LEVINATsilya19071993[86]Iselevna
A-9-54bLEVINAElka18701952[82]Vulfovna
A-17-32LEVINA-MULERShifra19051971[66]-
A-4-11LEVINSONAlta19071992[85]Yudovna
B-47-8LEVINSONAnna19201981[61]Solomonovna
V-39-25LEVINSONBlyuma19091982[73]Abramovna
B-47-9LEVINSONDavid19271964[37]Tevlevich
B-30a-7LEVINSONZelmina19371994[57]Nokhimovna
B-17-23LEVINSONMikhail19091974[65]Yakovlevich
A-31-24LEVINSONRiva18541936[82]-
A-4-12LEVINSONTevye19051983[78]Mendelevich
V-17-8LEVINSONKhaim19201968[48]Lvovich
A-18-3LEVINTOVBer18951981[86]Issakovich
A-15-44LEVINTOVM.----
B-36-21aLEVINTOVMordukh1912--Leybovich
B-45-24LEVITAbram19281984[56]Leybovich
B-24-21LEVITAbram18911953[62]Mordukhovich
B-42-28LEVITBer-Izrail19131962[49]Neukhovich
V-53-17LEVITBoris19271988[61]Samoylovich
B-50-3LEVITVeniamin18851976[91]Solomonovich
A-21-16LEVITGena18901970[80]Peysokhovna
B-7-7LEVITGennadiy19391992[53]Yefimovich
V-62-17LEVITGenya19161991[75]Grigoryevna
B-24-21LEVITDora18981973[75]Matusovna
V-55-20LEVITYeva19111986[75]Izreylevna
A-32b-6LEVITYelizaveta19331995[62]Khaimovna
B-7-8LEVITYefim19101965[55]Grigoryevich
B-22-19LEVITZakhar19291954[25]Leybovich
B-17-7LEVITZelda19001973[73]Abramovna
B-7-9LEVITMariya19091997[88]Romanovna
V-46-9LEVITMikhail19091944[35]Yakovlevich
V-43-11LEVITRiva19031987[84]Borisovna
V-43-11LEVITSamuil19021942[40]Matveyevich
V-15-14LEVITSemen18981968[70]Mikhaylovich
B-53-17LEVITSima19061966[60]Yefimovna
V-42-18LEVITFanya19131991[78]Movshevna
B-9-9LEVITKhana18871971[84]Berkovna
V-56-1LEVITTsiva19081995[87]Yankelevna
V-42-17LEVITShaya19121990[78]Yudovich
V-42-18LEVITYuriy19381980[42]Shayevich
A-34-23LEVITANG.19011972[71]B.
V-63-10LEVITANMalka19031989[86]Yankelevna
V-45-7LEVITANNoson18961986[90]Shmuylovich
V-17-1LEVITANSlava19031980[77]Abramovna
V-45-7LEVITANSonya19041981[77]Zalmanovna
V-17-2LEVITANKh.18971975[78]B.
A-12-49LEVITASBoris19081992[84]Yakovlevich
V-61-1LEVIT-GUREVICHPerets19091990[81]Mendelevich
B-41-1LEVITONEtta18981972[74]Khaimovna
B-5-4LEVITSKAYASifra19021962[60]Glikovna
B-53-6LEVKOVAMira19201967[47]Abramovna
B-13-32LEVKOVAKhasya19191955[36]Semenovna
V-17-18LEVYEVIzrail18911968[77]Khaymovich
A-21-37LEVYEVSemyon19041968[64]Tsalkovich
A-3-10LEVYEVARiva19281993[65]Semenovna
V-8-14LEVYEVAFreyda18911969[78]Iosifovna
A-21-36LEVYEVAEmma19041990[86]Meyerovna
B-26-43LEVZEROV-----
A-25-68LEYBINSKAYAMariya19161992[76]-
A-25-70LEYBINSKAYARiva19041980[76]Aronovna
A-25-69LEYBINSKIYAbram19051978[73]Petrovich
A-24-80LEYBINSKIYIlya19131980[67]Petrovich
A-24-79LEYBINSKIYPavel19401982[42]Ilyich
A-25-67LEYBINSKIYRoman19161975[59]Petrovich
V-28-4LEYCHENKOGrigoriy19281987[59]Zakharovich
B-42-9LEYCHENKOMarik19611962[1]Grigoryevich
A-6-39LEYENSONIssak18991986[87]Lazarevich
A-6-38LEYENSONLeyzer-Vulf19421968[26]Zalmaovich
B-51-18LEYENSONMeyer19001965[65]Movshevich
A-6-41LEYENSONMinna19081946[38]Lazarevna
A-6-40LEYENSONSarra18741920[46]Girshevna
A-6a-7LEYINBoris19031981[78]Lvovich
B-40-31LEYKINAleksey (?)19281961[33]Zalmanovich
B-22-27LEYKINGenukh18781963[85]Berkovich
A-35-28LEYKINZavel19021970[68]Berkovich
A-34-39LEYKINALeya19081981[73]Abramovna
A-16-2LEYKINASofya18951978[83]Yefimovna
B-53-5LEYTMANBeylya18991967[68]Kushelevna
A-34-15LEYTMANBoris19271996[69]Mikhaylovich
V-49a-1LEYTMANValentina19551985[30]Kuzminichna
B-2-1LEYTMANIzrail18891969[80]Samuylovich
B-7a-5LEYTMANIssak19231950[27]Ilyich
A-31-66gLEYTMANSamuil19261999[73]Izraylevich
B-2-1LEYTMANSara18871959[72]Faybushevna
B-3-6LEYTMANSemen19231992[69]Izraylevich
A-31-66gLEYTMANKhaya19241999[75]Iosifovna
B-54-25LIBENSHTEYNGinda18831969[86]Abramovna
B-54-25LIBENSHTEYNSamuil18831966[83]Minashevich
V-43-15LIBENTOVAFaina19071981[74]Lvovna
B-26-17LIBENZONKhena18941954[60]Mordukhovna
B-30a-6LIBERMANVladimir19271991[64]Maksimovich
V-5-9LIBERMANVulf19151971[56]Abramovich
V-46-3LIBERMANYelena19281992[64]Ivanovna
A-15-11LIBERMANIosif19031973[70]Mikhilevich
V-45-27LIBERMANLev19381990[52]Khatskelevich
B-44-13LIBERMANMendel18811963[82]Girshovets
B-18-22LIBERMANMovsha18961955[59]Nokhomovich
A-15-10LIBERMANRoza19021976[74]Fayvishevna
V-45-27LIBERMANKhatskel19141996[82]Davydovich
B-6-15LIBERMANTsilya18981963[65]Mikhaylovna
B-44-13LIBERMANElka18961972[76]Girshevna
B-54-26LIBINSHTEYNAbram19131984[71]Samuylovich
V-8-16LIBINSHTEYNMikhail19481997[49]Aronovich
A-31-52aLIBINSONIta18431913[70]Zalmanovna
B-32-32LIBINTOVA-LEVINAAnna19111970[59]Lvovna
A-9-6LIBKINDavyd19021979[77]Naumovich
A-32-22LIBKINASofya19041983[79]Yefimovna
A-34-25LIBMANBrokha18891972[83]Elyevna
V-54-5LIBMANNaum19131986[73]Zakharovich
B-21-17LIBSONAbram18851956[71]Sendorovich
B-21-18LIBSONAnna18881975[87]Grigoryevna
B-8-39LIBSONLyubov19231971[48]Solomonovna
B-8-38LIBSONSonya18951949[54]Girshevna
B-24-25LIBSTERS.19041952[48]-
A-7-21LIFLYANDSKIY--1981--
A-7-20LIFLYANDSKIYAbram19231993[70]Izraylevich
A-23-15LIFMANAbel18991971[72]Ruvimovich
A-5-32LIFMANGdaliy18961979[83]Mordukhovich
A-5-31LIFMANMatvey19271986[59]Gdalyevich
A-5-37LIFMANMusya18991948[49]Menashevna
V-43-9LIFMANRakhil19041982[78]Ruvimovna
A-7a-4LIFSHITSGrigoriy19101941[31]Izraylevich
A-31-64vLIFSHITSRiva18861969[83]Nakhmanovna
B-21-37LIFSHITSSemen18981952[54]Lvovich
V-48-23LIFSHITSSonya19021982[80]Zelikovna
V-54-11LIMONAnna19051986[81]Grigoryevna
A-23-24LINKOVSKAYATsilya19221997[75]Borisovna
A-7-5LINKOVSKIYZakhar18951987[92]Zelikovich
V-25-11LIOZNENSKAYAFruma19021976[74]Lvovna
B-3-1LIPETSIsay18971964[67]Moyseyevich
V-28-13LIPKINAbram19341987[53]Yakovlevich
V-6-16LIPKINIssak19031977[74]Abramovich
V-22-9LIPKINKhatskel19021971[69]Samuylovich
V-34-10LIPKINYakov19031978[75]Girshevich
B-45-17LIPKINYakov18971985[88]Samuylovich
V-34-9LIPKINAItta19101982[72]Abramovna
B-8-27LISHKOVKhaim-1959-Shevelyevich
A-21-20LISITSMendel18751936[61]Zalmanovich
A-1-7LISITSRakhil19181998[80]Iosifovna
B-19-11LISITSKhaya18781959[81]Peysakhovna
B-10-29LISITSShaya18791948[69]Zalmanovich
B-8-21LISITSYNYefim18951962[67]Naumovich
B-9-20LISITSYNAMasha18881962[74]Ruvimovna
A-6-14LISTENBERGLeonid19051981[76]Volfovich
A-6-15LISTENBERGManya19111941[30]Volkovna
A-1-8LITMANMalka19121999[87]Khaimovna
A-23-26LITSKAYAFrida19051966[61]Iosifovna
A-7a-4LIVSHITSAnna19161985[69]Izraylevna
V-9-2LIVSHITSArkadiy19241969[45]Isakovich
B-40-43LIVSHITSGennadiy19181994[76]Iosifovich
B-32-1LIVSHITSGrigoriy1929?1977-Semyonovich
B-31-21LIVSHITSYelizaveta19091983[74]Vulfovna
B-31-21LIVSHITSYefim19071941[34]Aronovich
A-35-25LIVSHITSZalman18911973[82]Leybovich
A-31-65vLIVSHITSIlya19261981[55]Grigoryevich
B-40-5LIVSHITSLev19061961[55]Issonovich
B-52-1LIVSHITSLeva19171978[61]Ruvinovich
A-31-65dLIVSHITSLeonid19191983[64]Zinovyevich
A-21a-24LIVSHITSLipa19051975[70]Abramovich
V-37-9LIVSHITSLyubov19001985[85]Solomonovna
A-34a-13LIVSHITSMariya19031972[69]Grigoryevna
A-21a-25LIVSHITSMariya19081979[71]Lvovna
V-37-10LIVSHITSMikhail18971979[82]Borisovich
V-1-6LIVSHITSMoysey19262000[74]Solomonovich
A-30-52LIVSHITSNadezhda18971985[88]Yefimovna
B-12-37LIVSHITSPerla18941950[56]Mendelevna
B-29-19LIVSHITSRakhil18971956[59]Mendelevna
B-29-19LIVSHITSRuvim18891980[91]Zalmanovich
B-32-2LIVSHITSSamuil19191956[37]Grigoryevich
V-48-23LIVSHITSSamuil19211945[24]Zimonovich
A-32-1LIVSHITSSemyon19321999[67]Borisovich
V-48-23LIVSHITSSimon18961945[49]Zalmanovich
V-57-14LIVSHITSSofya19191987[68]Markovna
B-49-7LIVSHITSSheyna18901966[76]Girshovna
A-33-15LIVSHITSSheyna18921972[80]Samuylovna
A-36-4LIVSHITSEmma19151998[83]Izraylevna
B-48-14LIVSHITSEster18931963[70]Gilevna
B-36-30LOBANDIYEVSKAYARoza19081970[62]Mikhaylovna
A-12-14LOBKOVAMera18971974[77]Yankelevna
V-58-17LOBOKAbram19201988[68]Beynesovich
A-35-8LOGVINOVAnatoliy19361996[60]Danilovich
A-32b-6LOMMariya19221989[67]Samuylovna
A-28-8LOMONOSOVLazar18961970[74]Ilyich
V-47-29LOMONOSOVALyubov19101981[71]Movshevna
A-28-8LOMONOSOVAKhaya19151984[69]Yakovlevna
V-42-5LONDONBerta19011980[79]Samoylovna
V-58-28LONDONBoris19121988[76]Zelikovich
B-31-10LONDONGoda-1957-Vulfovna
A-28-24LONDONGrigoriy19011980[79]Shakhovich
A-28-24LONDONMikhel1936--Khaimovich
V-58-29LONDONFrida19131994[81]Grigoryevna
A-28-24LONDONTsilya19051979[74]Berkovna
B-10-39LOSEVZalman-1948-Girshevich
V-61-3LOSEVSimon1880--Isaakovich
V-36-5LOSEVAViktoriya19221979[57]Borisovna
V-61-2LOSEVANikhama18921989[97]Ayzikovna
B-45-9LOYEVSKAYAMilya19191990[71]Borisovna
B-46-34LOZOVSKAYAZlata19011983[82]Simonovna
V-21-9LUBIN (?)Veniamin19091969[60]Abramovich
V-21-3LUGARD (?)Roza19081974[66]Markovna
V-55-11LUGOVMikhail19211993[72]Semenovich
B-16-14LUGOVSemen18931944[51]Issakovich
B-16-14LUGOVADynya18971980[83]Moyseyevna
V-62-6LUGOVAPerla19171988[71]Simonovna
B-16-13LUGOVAEtya19191975[56]Semenovna
V-53-27LUGOVERIda19081991[83]Iosifovna
V-53-26LUGOVERKhaim18981986[88]Iosifovich
V-55-21LUGOVEYERFanya19081993[85]Izraylevna
V-46-21LUKNERArkadiy19301994[64]Moyseyevich
V-46-22LUKNERDina19081992[84]Naumovna
B-36-15LUKNERMoysey19021958[56]Arelevich
B-26-31LUKOMYANSKAYASterna18911967[76]Berkovna
B-26-31LUKOMYANSKAYAKhaya19101963[53]Yefimovna
A-23-44LURYEAbram19241994[70]Gilevich
A-23-43LURYEGilel19001959[59]Zalmanovich
V-44-22LURYEZanaida19081981[73]Markovna
A-35-27LURYEMasha19091980[71]Zalmanovna
V-20-7LURYERoza19141969[55]Zalmanovna
B-23-3LURYESamuil18791961[82]Izraylevich
B-50-4LURYESarra18851968[83]Girshevna
A-23-42LURYETatyana19001966[66]Abramovna
A-31-39vLURYEKhaim18631914[51]Litmanovich
B-31-9LURYEKhasya18861957[71]Lazorovna
V-48-17LUTSETBella19111983[72]Veniaminovna
A-3-16LUTSKAYARaisa19221999[77]Khanovna
A-3-16LUTSKIYPetr19171997[80]Mironovich
A-36-24LVINIosif18931976[83]Mendelevich
A-36-24LVINAKhaya-Pasya18971976[79]Simonovna
V-29-3LVOVICHMikhail19121990[78]Iosifovich
B-46-32LVOVICHSonya19061965[59]Mendelevna
A-9-22LYADMANYefim19121976[64]Lazarevich
A-35-6LYAKHOVSKAYARaisa19221996[74]Issakovna
B-5-20LYAVZNERMusya18891963[74]Zalmanovna
B-10-14LYUBARSKAYAYuliya18771960[83]Zinovyevna
A-15-51LYUBINBoris18801930[50]Zalmonovich
A-9-45aLYUBINGersha19151979[64]Shmuylovich
A-12-57LYUBINGirsha19151979[64]Samuylovich
B-45-7LYUBINIzrail19291989[60]Shmuylovich
V-15-17LYUBINKhaim19181974[56]Samoylovich
V-15-16LYUBINShmuil18861968[82]Zalmanovich
A-16-53LYUBINASofya19221989[67]Yefimovna
V-45-14LYUKHTERGenya19181981[63]Solomonovna
B-39-18LYUKHTERYevsey19181972[54]Yevseyevich
B-13-11LYUKHTERZisya18861952[66]Yankelevna
A-31-40LYUKHTERIlya19151982[67]Solomonovich
A-31-41LYUKHTERRakhil19151973[58]Khaimovna
B-39-18LYUKHTERFaina19201972[52]Semenovna
V-20-3LYUKHTERKhaim19021973[71]Matusovich
A-31-41aLYUKHTERKhaya19071985[78]Solomonovna
B-10-27LYUKHTERShleyma18821947[65]Zalmanovich
V-20-2LYUKHTERElka18861986[100]Berkovna
V-60-10LYULYEVAGenya19361954[18]Matelevna
V-60-10LYULYEVAManya19011990[89]Nakhmanovna
V-21-23LYUSTERNIKZelik18971971[74]Solomonovich
V-21-24LYUSTERNIKSonya18981978[80]Abramovna
B-21-5MAGARILDora18941978[84]Avseyevna
B-40-8MAGARILItta19051981[76]Grigoryevna
B-21-5MAGARILSamuil18991960[61]Berkovich
B-8a-23MAGARILSofya19271949[22]Samuylovna
A-5-26MAGARILKhana-Genya-1933-Zalmanovna
B-22-41MAGARILLBerka19231974[51]Faybishevich
B-39-17MAGARILLSarra18911959[68]Zalmanovna
A-21-19MAGARILLSarra19091987[78]Mendelevna
A-16a-40MAGARSHAKAbel19011976[75]Mordukhovich
A-16a-41MAGARSHAKAbram19261990[64]Abelevich
B-51-31MAGARSHAKDora19041985[81]Lvovna
B-51-31MAGARSHAKIssak19031966[63]Markovich
A-16a-41MAGARSHAKFeyga19021990[88]Avseyevna
V-51-5MAGERGUTOlga19711985[14]Borisovna
V-56-17MAGERGUTSofya19081987[79]Mikhaylovna
A-7a-41aMAKARENKOYuliya19461996[50]Ivanovna
A-8-21MAKHATB.19021992[90]A.
B-17-35MAKHTEYSIzrail18931978[85]Khaymovich
A-33-2MAKHTEYSMusya1902193?-Khaimovna
B-18-37MAKHTEYSNina19041963[59]Moyseyevna
B-20-18MAKHTEYSNikhama18901957[67]Movshevna
B-17-34MAKHTEYSRevekka19281975[47]Izraylevna
B-17-33MAKHTEYSSofiya19241987[63]Izraylevna
A-23-32MALKIELGrigoriy18961965[69]Mikhaylovich
B-32-31MALKINARiva18971966[69]Borisovna
A-10-4MALKINARivekka19071991[84]Isakovna
B-9-23MALKINASima19221962[40]Zalmonovna
B-9-22MALKINAFanya18951962[67]Simonovna
B-46-5MALKISMikhail19141966[52]Iosifovich
A-6-56MALTSINKh.-V.-1950-G.
V-35-6MALTSINAron18981978[80]Naumovich
V-35-6MALTSINASora19031983[80]Yudelevna
V-52-4MALTSMANYevgeniy19571985[28]Isakovich
B-44-9MALTSYNFridman18821963[81]Gamseyevich
B-50-29MALTSYNABasya18821965[83]Berkovna
B-27-31MALYARCHUKBoris19111974[63]Yudovich
V-50-3MAMCHITSMariya19031994[91]Isakovna
B-8-37MAMNOFIosif18871949[62]Vulfovich
B-25-52MANEVICHBlyuma18861951[65]Yankelevna
A-25-63MANEVICHIda19081977[69]Zalmanovna
A-31a-2MANTATSKAYAMikhlya19111995[84]Abramovna
A-8-33MANULKINKusil-1933-Isrolovich
A-31-65gMANULKINAReyza-1919-Ayzikovna
A-4-29MANULKINASarra19031992[89]Kuselevna
B-22-30MARGOLINVenyamin19101952[42]Naumovich
A-4-19MARGOLINLev19281982[54]Borisovich
B-23-9MARGOLINSamuil19061974[68]Moyseyevich
A-26-29MARGOLINYakov19161975[59]Naumovich
B-4-11MARGOLINADora19041969[65]Solomonovna
V-23-10MARGOLINARaisa19171986[69]Abramovna
A-7a-1MARGOLISAbraaam19121995[83]Osipovich
B-20-32MARGOLISMariya18861958[72]Lvovna
B-20-32MARGOLISOsip18771976[99]Samuylovich
B-50-12MARGULISLina19231990[67]Solomonovna
B-34-31MARGULISPolina18991968[69]Ilyinichna
B-13-21MARKIta18781949[71]Motelevna
A-32a-6MARKINMikhail19231991[68]Yefimovich
B-41-26MARKMANNina19341982[48]Avseyevna
V-42-12MARKMANSaul18991985[86]Zelikovich
B-5-2MARLERBeylya18961946[50]Mendelevna
A-29-44MARMERIlya19111980[69]Ilyich
V-10-16MARMERRoza19171996[79]Isakovna
B-30-5MARMERKh.18901960[70]I.
B-44-15MARMIRBronya18961972[76]Izraylevna
B-44-15MARMIRRotka18961964[68]Izraylevna
A-18-44MARMURKhana19011975[74]Davydovna
B-49-8MARTSINKOVSKAYAFruma19011964[63]Zalmovna
B-3-12MASARSKAYAGenya19051972[67]Markovna
V-53-18aMASARSKAYASofya19131995[82]Yefimovna
B-25-54MASARSKAYAKhana18881951[63]Tevelevna
A-17-30MASARSKIYAbram19051985[80]Zalmanovich
A-23-9MASARSKIYArkadiy19281971[43]Nakhimovich
A-12-63MASARSKIYMatvey19031976[73]Solomonovich
B-31-33MASARSKIYMatvey18941964[70]Yakovlevich
B-47-29MASARSKIYFridrikh19271965[38]Yakovlevich
A-17-12MASHKINAAnna19381983[45]Moyseyevna
A-34-28MASHKOVICHLazar19011972[71]Isakovich
A-4-35MASSARSKIYArkadiy19481967[19]Mikhaylovich
A-9-54MASSARSKIYMatvey19031976[73]Solomonovich
B-8-25MATLINLazar18861959[73]Semenovich
B-8-26MATLINASofya18981972[74]Aronovna
V-46-12MATSMariya19091992[83]Yefimovna
B-33-5MATSSonya18871960[73]Naumovna
B-24-23MATSIYEVICHIrma19061953[47]Elyevich
B-4-3MATSULSKIYZinoviy19061963[57]Moyseyevich
A-4-23MATUSOVBer19061982[76]Vulfovich
A-12-41MATUSOVNaum19001983[83]Vilfovich
B-10-26MATUSOVSamuil19091957[48]Sholomovich
A-16-56MATUSOVSemyon18771927[50]Abramovich
A-12-40MATUSOVABasheva19021992[90]Bentsianovna
B-53-20MATUSOVAYekha19001966[66]Shlemovna
A-16-56MATUSOVAMusya18771941[64]Girshevna
B-5-13MATUSOVARoza18921962[70]Shmuilovna
A-31a-15MATUSOVAFaina18891970[81]Semyonovna
A-4-23MATUSOVAKhaya19051982[77]Girshevna
A-3-12MATVEYEVIgor19511995[44]Mikhaylovich
B-19-1MATYUSHKINANina19302000[70]Petrovna
A-8-12MAUERMANLyubov19171980[63]Yevseyevna
V-25-12MAYEVICHRoza19281976[48]Borisovna
V-22-4MAYMENBasya19001971[71]Mendelevna
B-45-5MAYNSHTEYNGalina19151989[74]Borisovna
B-10-17MAYZENSHTEYNZalman19031974[71]Girshevich
A-32b-5MAYZENSHTEYNRokha18901975[85]Yakovlevna
B-33-18MAYZESHTEYNSonya18921958[66]Abramovna
B-24-6MAZARSKIYP.19271959[32]I.
V-21-7MAZOBorukh18871969[82]Khatskelevich
V-21-6MAZORoza18851973[88]Zakharovna
V-34-22MAZOYakov19141980[66]Borisovich
A-34-34MAZYAGenya18911968[77]Movshevna
A-35-34MAZYAGilel18921978[86]Izraylevich
A-34-37MAZYARoza19241985[61]Alekseyevna
B-39-35MAZYARoza18891962[73]Markovna
A-34-36MAZYATamara19471998[51]-
A-34-33MAZYAKhasya18871938[51]Yelyevna
A-29-13MECHBera18961970[74]Leyzerovich
V-41-2MEDNIKOVAbram19221980[58]Iosifovich
B-46-13MEDNIKOVIosif18981964[66]Davidovich
A-31a-12MEDNIKOVEduard19411982[41]Zinovyevich
B-46-14MEDNIKOVABronya18981966[68]Mordukhovna
A-18-34MEKLERZakhar19291993[64]Moyseyevich
A-18-36MEKLERMasha18891939[50]Borisovna
A-18-35MEKLERMira19301985[55]Zalmonovna
A-18-36MEKLERMovsha18861980[94]Iosifovich
A-8-32MEKLERSamuil19061985[79]Zalmanovich
B-23-42MEKLERKhaya-Rokhel18701952[82]-
B-46-29MEKLEREster19021965[63]Moiseyevna
A-8-31MEKLERYuliya18801975[95]Samoylovna
V-31-11MELAMEDD.19171977[60]A.
A-9-16MELAMEDSaul19171980[63]Ionovich
B-41-11MELIKHOVICHRokhileya18961961[65]Shmuylovna
V-31-5MELLERZita18881917[29]Shmuylovna
B-8a-3MELMANSheyna19011979[78]Naumovna
B-9-47MELNIKOVVladimir19381949[11]Mikhaylovich
A-28-4MELNIKOVDavid19281995[67]Mikhaylovich
B-9-46MELNIKOVMendel18991986[87]Davydovich
A-36-14MELNIKOVMikhail19281999[71]Alekseyevich
A-36-14MELNIKOVADasha19271998[71]Grigoryevna
B-9-46MELNIKOVAKuna19061975[69]Samuylovna
V-50-17MELNIKOVARiva19001984[84]Ayzikovna
B-49-25MELTSERRiveka19051983[78]Isakovna
A-25-39MELTSINIosif19081973[65]Kushelevich
A-25-20MENDELEVARiva19241969[45]Vulfovna
A-24-27MENDELEVAKhaya19021981[79]Lazarevna
A-24-26MENDELEVICHVulf18991972[73]Khaimovich
A-26-18MENDELEYEVIzrail19251979[54]Vulfovich
A-21-9aMENDRINSKAYALyusya19241936[12]Vulfovna
B-39-21MENZHINSKAYAElka-1960-Kasrilovna
V-52-13MERGOLDMikhail18981985[87]Yakovlevich
B-8a-26MERGOLDKhaya19041949[45]Aronovna
B-50-18MERINSONNina----
B-29-32MERKINSamuil19051964[59]Izraylevich
A-24-31MERKINKhaya-Musya---Leybovna
B-7-24MERKINAYevgeniya19211992[71]Mikhaylovna
B-7-25MERKINAKhaya19041959[55]Yakovlevna
B-29-33MERKINATsypora19071990[83]Leybovna
B-49-5MERMANGanichka19761976[0]-
A-33-9MERPERTRaisa18971993[96]Yuryevna
V-59-18MERZLYAKAleksandr19501988[38]Leonidovich
A-2-3MERZLYAKNikolay19221993[71]Beniaminovich
B-5-3MERZLYAKStera18931962[69]Leybovna
B-41-27METROVABella19011961[60]Moyseyevna
B-41-27METROVARaisa19261981[55]Zalmanovna
B-39-41MEYERSONBella19271990[63]Issakovna
V-22-12MEYERSONGirsh18801971[91]Falkovich
B-7a-10MEYERSONGita18951980[85]Pavlovna
A-31a-35MEYERSONGolda19051990[85]Khononovna
A-31a-35MEYERSONZalman19021976[74]Aronovich
V-49-8MEYERSONMinna18991983[84]Aleksandrovna
B-9-42MEYERSONMikhail18941949[55]Borisovich
A-31-27aMEYERSONMoysey19051982[77]Aronovich
V-23-1MEYERSONRevekka19092000[91]Iosifovna
V-14-19MEYERSONRoza1897--Areyevna
A-26-9MEYERSONSolomon19301979[49]Mordukhovich
V-10-23MEYERZONAbram18741917[43]Simonovich
V-11-22MEYERZONAnna19031972[69]Lvovna
V-30-13MEYERZONBasya19061991[85]Izraylevna
B-3-10MEYERZONBeylya19181974[56]Gikovna
V-10-23MEYERZONDavid19101941[31]Abramovich
V-10-23MEYERZONDalya18801917[37]Ziskovna
V-42-3MEYERZONIda---Yeremeyevna
V-10-23MEYERZONIsak19061917[11]Abramovich
A-31-20MEYERZONMusya18941971[77]Berkovna
A-29-14MEYERZONSender18991970[71]Izraylevich
V-10-23MEYERZONSimon19121917[5]Abramovich
V-11-23MEYERZONShaya19051973[68]Abramovich
V-30-12MEYERZONYefim19071977[70]Izraylevich
A-18-18MEYMUKHINAMaryasya19111988[77]Shmuylovna
B-30-6MEYTINMendel18881959[71]Moyseyevich
V-2-4MEYTINAAlina19281998[70]Iosifovna
B-30-7MEYTINAGita19031979[76]Mendelevna
B-31-5MEYTINARaisa19261959[33]Vladimirovna
B-30-26MEYZENSHTEYNSlava18971987[90]Mendelevna
B-30-27MEYZENSHTEYNKhaim18951980[85]Notovich
B-44-21MGDALOVMordukh18851963[78]Shlemovich
A-6-23MIGDALEVICHSima19021982[80]Shmuylovna
A-28-39MIGDALEVICHYakov19061977[71]Samuylovich
V-48-18MIKHALCHIKMusa18991987[88]Yevseyevna
V-48-19MIKHALCHIKTodres18961983[87]Ruvinovich
V-59-27MIKHALEVICHGrigoriy19211991[70]Yefimovich
V-33-11MIKHALSKAYAIda18991978[79]Aronovna
V-33-10MIKHALSKIYIssak19311985[54]Mikhaylovich
V-33-11MIKHALSKIYMikhail18901978[88]Isakovich
V-8-5MIKHLINIzrail19071968[61]Kopelevich
B-42-3MILCHENABasya19061975[69]Meyerovna
B-30-13MILCHINVladimir19371985[48]Gershevich
B-42-4MILCHINGersh19041966[62]Peysakhovich
V-60-4MILCHINYefim19391989[50]Issakovich
A-24-63MILGOTINMeyer19031973[70]Nisonovich
V-38-9MILGOTINARakhil19091979[70]Issakovna
B-41-11MILIKHOVICHSolomon19281995[67]Movshevich
B-17-29MILKHMANLazar19051983[78]Iosifovich
B-22-44MILKHMANRoza18761952[76]Nakhmonovich
A-28-23MILKINIosif19071944[37]Zalmanovich
V-39-9MILKINAYelizaveta19171979[62]Zalmanovna
V-7-21MILKINAEmma19111982[71]Zalmanovna
A-2-15MILLERBella19291995[66]Sholymovna
A-2-16MILLERM.19211997[76]I.
V-61-15MILLERMeyer19171989[72]Veniaminovich
A-12-1MILLERTamara19021974[72]Grigoryevna
A-24-74MILLERIKH-19001976[76]-
A-29-33MILMANGrigoriy19151971[56]Vladimirovich
B-32-44MILMANDimochka19701980[10]-
A-4-10MILMANIosif19031984[81]Leybovich
B-32-46MILMANMoysey19101975[65]Leybovich
V-9-6MILNERMendel18961982[86]Izraylevich
A-16a-29MILNERMikhail19001982[82]Shlyomovich
A-31-29aMILNERRakhil18951973[78]Aronovich
V-30-1MILNERRevekka18931977[84]Yakovlevna
B-34-21MILNERShlema-Elya-Nokhim18731960[87]Yankelevich
A-25-2MINAYEVATatyana19411992[51]Georgiyevna
B-31-22MINBURGSonya18891964[75]Iosifovna
V-14-12MINDLINAron19001971[71]Yakovlevich
A-35-29MINDLINYefim18981973[75]Markovich
V-14-11MINDLINA-RUDELSONGita19041966[62]Iosifovna
A-27-8MININNaum19321995[63]Iosifovich
A-32-10MINKINZalman18951974[79]Isakovich
A-32-10MINKINAPasha19021971[69]Abramovna
A-10-7MINKOVVladimir19381996[58]Naumovich
V-17-10MINTSBeylya18971987[90]Berkovna
V-17-9MINTSGirsh18961968[72]Khatskelevich
B-23-25MINTSDina19211998[77]Iosifovna
A-17-18MINTSZinaida-1985-Grigoryevna
V-11-20MINTSMaryasya18871967[80]Ruvimovna
V-11-21MINTSPolina19141976[62]Mikhaylovna
B-53-22MINTSRoza18901968[78]Abramovna
B-43-24MINTSTsiliya18751962[87]Iosifovna
B-11-7MINTSYankel18931972[79]Berkovich
A-29-6MIPERVINALizaveta19201995[75]Mikhaylovna
V-22-1MIRERGdaliy19011977[76]Mordukhovich
B-17-37MIRERMikhail19382000[62]Semenovich
B-28-6MIRERTsiva19091959[50]Abramovna
B-17-36MIREREster19041981[77]Shayevna
A-13-6MIRINAbram18891978[89]Khaymovich
A-5-13MIRINBoris19311997[66]Abramovich
B-29-11MIRINRomochka19631963[0]-
A-5-14MIRINAMariya19331982[49]Semenovna
A-13-7MIRINAKhasya18921972[80]Abramovna
V-47-1MIRINGOFBella19311995[64]Iosifovna
V-63-8MIRINGOFVeniamin19201990[70]Isakovich
A-34a-16MIRINGOFShaya18891973[84]Girshevich
B-12-33MIRINGOFShifra18861948[62]Issakovna
V-13-5MIRKINIzrail18931967[74]Genukhovich
B-51-7MIRKINKalman18921956[64]Genukhovich
V-62-10MIRKINRoman19141989[75]Izraylevich
B-48-13MIRKINABlyuma18891964[75]Arononovna
V-13-1MIRKINABela19271972[45]Izraylevna
B-48-12MIRKINAMikhlya18861966[80]Aronovna
V-13-6MIRKINAFruma19041983[79]Mendelevna
V-42-2MIRMANVera19111982[71]Petrovna
V-45-2MIRMANIzrail19081981[73]Abramovich
A-31-34dMIRSONRiva19011975[74]Khaimovna
A-6-5MIRUTINRuvim19021986[84]Yankelevich
B-36-25MISHULOVICHMordukh-Mikhel-Itska18531915[62]Itskovich
A-32-15MITSENGENDLERIssak19021981[79]Faybishevich
A-32-16MITSENGENDLERRakhil19051971[66]Mendelevna
B-23-53MITSENGENDLERRaisa19462000[54]Yakovlevna
V-37-19MOCHENYATLev19241979[55]Borisovich
A-16-39MOCHENYATRaisa18941972[78]Matveyevna
B-31-3MOCHENYATSara19101962[52]Berkovna
B-7-17MOCHENYATSerezha19771994[17]-
V-37-19MOCHENYATSofya19221985[63]Naftoleyevna
V-3-3MOCHENYATSholom19221998[76]Aronovich
A-8-19MODELVladimir19761981[5]Borisovich
A-2-7MODELGenrikh19291994[65]Solomonovich
V-41-6MODELGrigoriy19301980[50]Moyseyevich
B-7a-7MOGILNITSKAYAValentina19141991[77]Mikhaylovna
B-7a-8MOGILNITSKIYIssak19001950[50]Tikhonovich
A-21-29MOGILYANSKIYYakov-Moysey19001966[66]Davydovich
V-11-15MOISEYEVMoysey19151974[59]Khaimovich
V-6-9MOISEYEVARiva18961971[75]Movshevna
V-58-20MOKHOVIKOVADina19461988[42]Aronovna
B-17-30MOLCHANOVTimofey19111993[82]Ivanovich
B-15-6MOLCHANSKAYASofya19211999[78]Semenovna
A-30-54MOLOCHNIKOVMoysey18991974[75]Shayevich
A-6a-6MOLOCHNIKOVNaum19251981[56]Solomonovich
A-33-3MOLOCHNIKOVADora19171993[76]Abramovna
A-30-55MOLOCHNIKOVAZlata19001975[75]Simonovna
B-37-17MOLOCHNIKOVAMaryasya19021979[77]Khaimovna
B-31-5MOLOTNIKOVSamuil19221966[44]Solomonovich
B-31-36MOLOTNIKOVAYeva19221994[72]Yenusiyevna
B-37-17MOLOTNIKOVAKhana18831958[75]Khaimovna
V-29-2MONOSOVMikhail19251990[65]Davydovich
V-29-1MONOSOVRoman19261992[66]Davydovich
B-38-17MONOSOVAYelizaveta18911959[68]Mikhaylovna
B-25-44MONOSOVATatyana18861951[65]Zakharovna
A-15-19MORDKHLINDavid19101988[78]Abramovich
A-15-19MORDKHLINAFaina19181985[67]Solomonovna
A-16a-28MOREYBANLeyba----
V-63-4MORGENYelizaveta19121999[87]Pinkhosovna
B-28-12MORGENS.18761956[80]M.
B-34-32MORGULISSolomon18971975[78]Issakovich
V-26-9MOROSOVVladimir19011976[75]Sergeyevich
V-48-16MOROSOVAInnochka19671994[27]-
V-26-10MOROSOVAFrida19211976[55]Yudovovna
B-38-28MOSINKhaim19021941[39]Samuylovich
V-52-9MOSINARakhil19291985[56]Khaimovich
V-38-28MOSINAEtkha19041985[81]Samuylovna
A-5-10MOTOVNikolay19271982[55]Ivanovich
V-59-26MOTSENYATMikhail19521989[37]Alekseyevich
V-47-2MOTSENYATSarra18831982[99]Zalmanovna
B-41-10MOTSENYATStera18861961[75]Zalmanovna
V-19-6MOTSKINYakov18951968[73]Moyseyevich
A-26-70MOVSHOVICHZalman19091953[44]A.
V-5-21MOVSHOVICHL.19281983[55]M.
V-5-19MOVSHOVICHR.18881970[82]S.
V-5-21MOVSHOVICHS.19141952[38]M.
B-11-28MOVSHOVICHSara18781948[70]Leybovna
V-5-20MOVSHOVICHKhasya19181981[63]Mendelevna
B-36-9MOYSEYEVZalman18941958[64]Samuylovich
V-32-6MOYSEYEVSamuil19311987[56]Zakharovich
A-17-20MOYSEYEVKhaim18871979[92]Movshevich
V-18-20MOYSEYEVKhaim18881971[83]Samoylovich
A-17-19MOYSEYEVAZlata19061998[92]Mendelevna
V-32-5MOYSEYEVAMariya19071983[76]Davydovna
A-12-9MOYSEYEVARakhil19041974[70]Yakovlevna
B-28-17MOYSEYEVAKhana-Rokhul-1955--
V-18-21MOYSEYEVAEsfir18941968[74]Genukhovna
A-34a-9MOZALEVAIda19201989[69]Grigoryevna
A-13-34MRUKHETSIVYE--1935-Shmushkovich
B-24-7MUFLERGisya18981980[82]Abramovna
B-24-8MUFLERYakov19001959[59]Yudovich
A-17-33MULERBerets19061988[82]Movshevich
B-42-19MULLERZelik19021961[59]Yudevich
B-42-18MULLERSonya19141996[82]Yakovlevna
V-15-15MURATEta18911978[87]Yudovna
A-31-4MURAVNIKG.19091994[85]M.
A-26-4MURIKBoris19141995[81]Maftuleovich
A-26-5MURIKEster19231991[68]Izrail-Yudovna
A-32a-2MUSHKINMoysey19131993[80]Leybovich
V-36-20MUSHKINAMariya19021979[77]Yelyevna
V-27-17MUZHIKOVSKAYAMariya19211990[69]Iosifovna
V-41-15MYASEZHNIKOVIlya19131980[67]Yefimovich
A-9-19NAKHAMKINAAnna18901976[86]Moyseyevna
A-18-9NAKHIMOVICHAbram19111973[62]Abelevich
B-33-9NAKHIMOVICHFeyga18891958[69]Naumovna
A-18-8NAKHIMOVICHKhanna19101993[83]Borokhovna
B-20-3NANOSBasya18961963[67]Nakhmanovna
B-23-50NANOSZorik19461953[7]Yefimovich
B-20-4NANOSMikhail19251986[61]Rafailovich
B-20-2NANOSRafail18951963[68]Izraylevich
B-29-33NANTOROVICHAsya19221953[31]Ranmilyevna
A-12-17NARANOVICHYekaterina18941976[82]Koavelevna
B-20-29NASMASKAYABlyuma18891953[64]Moyseyevna
V-49-3NASOSZalman19371983[46]Issakovich
V-49-2NASOSManya19061989[83]Moyseyevna
A-21-41NATANZONIosif19291968[39]Natanovich
A-29-20NATAREVICHKhaya19131990[77]Mordukhovna
B-30-19NATARIUSZyama19081956[48]Abramovich
B-32-36NATARIUSIzrail19161993[77]Abramovich
A-25-33NAZARKHOVSKAYARosya19001967[67]Borkhovna
B-40-29NAZARNOVSKIYSolomon18951961[66]Moyseyevich
V-4-14NEDLINSimon19041989[85]Munyevich
V-59-13NEKHAMKINBoris19051988[83]Semenovich
V-49-18NEKRASOVSKAYAAsya19201983[63]Mikhaylovna
V-16-18NEMCHENOKSemen19531968[15]Viktorovich
V-24-2NEMTSOVMikhail19241984[60]Samuylovich
V-24-1NEMTSOVAMariya19261994[68]Zakharovna
B-31-19NEMTSOVASora18821957[75]Ioselevna
B-20-10NEPLOKH(Father)----
B-20-11NEPLOKH(Mother)----
B-46-17NEPOMYASHCHAYALiya18931966[73]Izraylevna
B-46-18NEPOMYASHCHIYYakov18851966[81]Abramovich
B-7-10NESTERENKOVladimir19331965[32]Ivanovich
A-12-1NESTEROVA.19371999[62]D.
A-7a-16NESTEROVAAleksandra19011984[83]Osipovna
A-12-2NESTEROVARoza19291998[69]Markovna
V-19-2NEVIon19261973[47]Semenovich
B-37-4NEVMaryasya18991963[64]Zalmanovna
B-37-3NEVShmel18801973[93]Moyseyevich
A-30-25NEVLEROlga18991990[91]Abramovna
A-30-24NEVLERFaust18941971[77]Moyseyevich
B-27-13NEYMANAbram18851956[71]Shepshelevich
V-37-11NEYMANGalina19151979[64]Abramovna
A-25-42NEYMANYefim19121968[56]Abramovich
B-27-6NEYMANLev19251959[34]Senderovich
A-25-43NEYMANLyubov19141968[54]Issakovna
V-37-11NEYMANMikhail19121984[72]Abramovich
A-24-57NEYMANN.18711953[82]L.
B-55-21NEYMANNina19251969[44]Georgiyevna
B-55-22NEYMANOsil19221983[61]Abramovich
B-53-15NEYMANRakhil18981966[68]Lipovna
B-52-2NEYMANSender18941977[83]Leybovich
B-52-2NEYMANSonya18981972[74]Iosifovna
B-27-12NEYMANFaina18861960[74]Arononovna
B-10-21NEYMARKAnna19241983[59]Grigoryevna
A-9-52NIKHAMKINAleksandr19711997[26]Leonidovich
A-20-11NIKHAMKINIzrail18961973[77]Yudovich
B-23-14NIKHAMKINMoysey19031957[54]Abramovich
A-31-29bNIKHAMKINRuvim19021987[85]Abramovich
A-20-10NIKHAMKINAZinaida19021985[83]Izraylevna
A-31-29vNIKHAMKINAPasha19081977[69]Davidovna
A-9-53NIKHAMKINAPolina19341990[56]Yefimovna
A-34-31NIKHAMKINARaisa19111987[76]Issakovna
A-34-32NIKHAMKINASarra18821970[88]Zalmanovna
B-12-6NIKHAMOVSKAYASima19131981[68]Mendelevna
B-27-16NINBURYuriy18851955[70]Abramovich
B-49-5NIRMANLev19011964[63]Izraylevich
A-35-24NISNEVICHLeyzer19031973[70]Zalmanovich
A-35-24NISNEVICHKhaya19211986[65]Zalmanovna
B-32-33NIVOROZHKINAIda18911970[79]Ruvimovna
A-6a-9NORGLIKKhana-Reyza-1933-Sholomovna
A-31-7NORKINAKhaya18921971[79]Vulfovna
B-9-3NOSOVAIda19221993[71]Isakovna
V-6-17NOSOVSKAYARiva19071971[64]Semenovna
V-6-19NOSOVSKIYIssak19081975[67]Yakovlevich
V-6-18NOSOVSKIYLeonid19321974[42]Issakovich
A-31-32bNOTKINLeyba19011978[77]Elyevich
B-27-7NOTKINYakov18941957[63]Ilyich
A-33-34NOTKINYakov19091976[67]Ilyich
A-35-10NOTKINADasha19221996[74]Moyseyevna
A-32a-14NOTKINAMariya18941974[80]Lvovna
A-31-32aNOTKINAMariya19222000[78]Semyonovna
A-33-33NOTKINAEma19131973[60]Izraylevna
A-36-27NOVIKBella19241998[74]Borisovna
A-16-21NOVIKZakhar19111979[68]Izraylevich
A-36-27NOVIKSholom19221997[75]Grigoryevich
V-62-14NOVOCHENOKAleksey19351997[62]Khonovich
V-33-3NOVOCHENOKM.18831978[95]Sh.
V-33-2NOVOCHENOKMatrena19091983[74]Vasilyevna
V-62-14NOVOCHENOKMira19061989[83]Zalmanovna
V-18-1NOVOCHENOKSonya19221978[56]Sholomovna
V-62-13NOVOCHENOKKhona-1989-Sholomovich
A-29-48NOVOZHENETSMikhlya19031996[93]Donovna
A-29-48NOVOZHENETSYakov19051941[36]Girshevich
B-44a-1NURBAYEVNurmukhamed19151994[79]-
A-29-2NUSKULTERKarl19251998[73]Semyonovich
V-13-7NYRKINAron19091967[58]Movshevich
V-15-6NYRKINAAnna19171980[63]Moyseyevna
V-13-8NYRKINAStesya19111987[76]Abramovna
A-7-28NYRKINAFrida19201995[75]Movshevna
B-39-20OBOLETSKelya18941976[82]Aronovna
B-39-20OBOLETSMariya18961960[64]Aronovna
B-26-7OFENGEYMShifra18831959[76]Leybovna
A-23-69OGORODNIKOVSholom19041975[71]Meyerovich
B-51-16OGUROKGalina18981978[80]Yefimovna
B-51-16OGUROKSemen18961965[69]Borisovich
B-27-19OGUROKKhaim-Girsh19031957[54]Bershanovich
V-12-8OKINKhana18971967[70]Lazarevna
B-20-12OKINAFrida19111959[48]Aronovna
A-6-31OKUNTsylya19091988[79]Sholomovna
A-21-4OKUNEVZyama19201973[53]Mendelevich
A-32-7OLEVSKAYARimma19261996[70]Klimentyevna
A-31a-25OLEVSKAYAEmma19041997[93]Issakovna
A-31-22OLEVSKAYARoza19281996[68]Naumovna
A-32-8OLEVSKIYIlya19261999[73]Naumovich
A-31a-24OLEVSKIYNaum19041972[68]Ilyich
V-21-16OLKHOVSKIYBoris18971969[72]Naumovich
A-27-10OLKINITSKAYAYevgeniya19291993[64]Iosifovna
B-12-11OLKINITSKAYANikhama18941964[70]Borisovna
V-3-2OMAROVASaida19381998[60]Yakovlevna
B-22-52ONIKOVSergey19671987[20]Aleksandrovich
A-6a-5OREKHOVEduard19331986[53]Ivanovich
A-6a-4OREKHOVAKhaya19071986[79]Zalmanovna
B-22-7ORSHANSKAYABerta19041992[88]Khaimovna
V-45-3ORSHANSKAYAYevgeniya19041981[77]Lazarevna
B-6-12ORSHANSKAYAOlga19361963[27]Yakovlevna
V-58-10ORSHANSKAYARaisa19251989[64]Issakovna
B-29-21ORSHANSKAYAKhana18901956[66]Pinsukhovna
B-40-38ORSHANSKAYAKhaya18931971[78]Karlovna
B-8-1ORSHANSKIYYefim19281997[69]Semenovich
V-45-3ORSHANSKIYIlya18951981[86]Danilovich
B-40-37ORSHANSKIYIssak18931962[69]Yefimovich
B-22-8ORSHANSKIYSemen19001959[59]Khaimovich
B-37-29OSPOVATLyubov19291962[33]Yefimovna
V-31-13OSPOVATMikhail19091977[68]Samuylovich
B-31-20OSPOVATS.18871957[70]B.
B-24-28OSPOVATS.18811951[70]G.
V-31-12OSPOVATYanina19161987[71]Petrovna
A-24-37OSTROVLYANSKAYAGutya18991986[87]Abramovna
A-24-38OSTROVLYANSKIYKhaim18941968[74]Ziskovich
V-55-15OSTROVSKAYAAsya19211986[65]Samuylovna
B-32-38OSTROVSKAYALyubov19041971[67]Markovna
B-11-31OSTROVSKAYAPesya18971947[50]-
B-13-28OSTROVSKAYASarra18811950[69]Shayevna
V-47-18OSTROVSKAYAFrida19171982[65]Samuylovna
A-28-4aOSTROVSKIYValeriy19501955[5]Mikhaylovich
B-42-5OSTROVSKIYIlya19131982[69]Sholomovich
B-42-17OSTROVSKIYTeva-1961-Solomonovich
B-42-6OSTROVSKIYE...-----
B-36-34OSTRUMSofya18991970[71]Abramovna
A-23-30OSTRUNIlya18891962[73]Abelevich
B-49-26OSVINSKAYAAnna19061981[75]Grigoryevna
B-47-12OSVINSKAYARoza18971973[76]Moyseyevna
B-25-32OSVINSKIYIssak-1955-Leybovich
B-46-20OSVINSKIYLev19301999[69]Romanovich
A-36-10OVSISHCHERAleksandr19161996[80]Samuylovich
A-32-13PAKYefim19291983[54]Ruvimovich
V-20-23PAL (?)Basya18981985[87]Moyseyevna
A-7a-2PALAGUSHINAYelena19141989[75]Dmitriyevna
B-27-23PALATOVSKIYDodik19391955[16]Girshevich
B-47-11PALCHIKBoris18891965[76]Lvovich
V-3-9PALEYRaisa19161998[82]-
B-25-40PALMANIzrail18821951[69]Kopelevich
A-5-46PALMANRaisa19041960[56]Moyseyevna
B-14-7PALMANSemen18991957[58]Kopelevich
A-29-24PAPETSKAYAGenya18901973[83]Markovna
V-3-1PAPETSKAYAFrida19141999[85]Gamseyevna
A-29-25PAPETSKIYGamsey18841970[86]Mordukhovich
V-51-4PAPKINAnatoliy19541985[31]Veniaminovich
A-25-49PAPKOVBoris18921941[49]Zalmanovich
A-25-50PAPKOVZalman-Yakov18671923[56]Mordukhovich
A-25-49PAPKOVIosif18941986[92]Zalmanovich
B-34-19PAPKOVMeyer18831958[75]Itskovich
A-25a-1PAPKOVMendel-Zalman18981949[51]Leyzerovich
B-52-4PAPKOVADora19061966[60]Mordukhovna
B-46-2PAPKOVAYelizaveta19121980[68]Solomonovna
B-28-15PAPKOVAKlara19001955[55]Mordukhovna
A-25a-1PAPKOVAPesya18991984[85]Abramovna
A-18-29PAPKOVARiva19021984[82]Abramovna
A-15-18PAPKOVAKhava19051994[89]Zalmanovna
B-52-22PAPKOVAKhana18921967[75]Abramovna
A-15-18PAPKOVAEster-Riva19031988[85]Zalmanovna
V-49-29PARTINLeon19031993[90]Georgiyevich
B-10-25PARTINNaum19021947[45]Davidovich
B-9-16PARTINYakov18921971[79]Davidovich
B-30-43PARTINAGinda19051967[62]Movshevna
V-62-4PARTINAMariya19181989[71]Borisovna
B-9-14PARTINARimma19241997[73]Yakovlevna
B-9-15PARTINARoza19031986[83]Abramovna
V-53-10PARTINASofya19351986[51]Yevelevna
A-27-37PASSOVLeonid19131973[60]Semyonovich
B-34-46PASTERNAKGita19081986[78]Itskovna
B-21-20PAYKINKhaim19031953[50]Izraylevich
V-32-12PAYKINTsema19371977[40]Khaimovich
B-21-30PAYKINARoza19081970[62]Yudovna
B-47-28PAZINDmitriy19331965[32]Sholomovich
B-52-5PEKHMANStera19081974[66]Berkovna
A-29-7PEREKHZalman18941945[51]Yankelevich
A-13-16PEREKHFanya19011983[82]Izraylevna
A-31a-21PERELMANLeya18981988[90]Davydovna
B-31-32PERELMANFena19051977[72]Moyseyevna
A-31a-20PERELMANShmuel18941971[77]Froymovich
V-63-14PERELSHTEYNAbram19161997[81]Markovich
V-63-15PERELSHTEYNMosya19161991[75]Mordukhovna
A-7a-36PERELSHTEYNPasya18901965[75]Abramovna
A-7a-35PERELSHTEYNYuda-1936-Vulfovich
A-21-34gPERELSHTEYNYuda18841936[52]Khaimovich
A-24-65PEREMSHTEYNVolf-1933--
B-42-33PERLINMordukh18821962[80]Mendelevich
B-8a-2PERLINKhema19111990[79]Mendelevich
A-29-19PERLINYakov19391970[31]Yevelevich
B-8a-1PERLINAEgudis19121993[81]Zalmanovna
B-42-34PERLINARaisa18811966[85]Iosifovna
V-25-1PERLSHTEYNGenya19021977[75]Yudovna
V-25-1PERLSHTEYNLev19031943[40]Vulfovich
V-38-2PERSHTEYNGerts19061944[38]Borisovich
V-38-2PERSHTEYNSofya19091979[70]Lvovna
A-34a-20PERSITSBoris19191975[56]Pavlovich
B-25-28PERSITSL.-F.18691954[85]I.
B-53-24PERTSOVAbram18961968[72]Pertsovich
V-32-15PERTSOVArkadiy19131986[73]Pertsevich
A-31-33PERTSOVNoson18921950[58]Pertsovich
B-53-25PERTSOVAPerla18981966[68]Kadeshevna
V-32-14PERTSOVARoza19071977[70]Iosifovna
A-31-33PERTSOVAKhaya18951987[92]Gershevna
A-5-1PERTSOVSKAYARakhil19041990[86]Irmovna
B-44-1PESINArkadiy19231997[74]Yakovlevich
V-15-21PESKINNaum19401986[46]Lazarevich
A-8-26PESKINRuvim19061988[82]Leybovich
B-42-7PESKINSamuil19011962[61]Issakovich
V-43-27PESKINSemen19321980[48]Yefimovich
V-43-26PESKINFayvish19061982[76]Genukhovich
B-29-5PESKINADvosya18791960[81]Favishevna
V-15-20PESKINAPasha19011974[73]Abramovna
V-3-8PESKINAPolina19161988[72]Lvovna
A-27-24PESKINATatyana18981972[74]Dovydovna
V-43-27PESKINAKhaya19041980[76]Mendelevna
A-14-5PESTRUNOVICHGenya-1946-Elyevna
B-41-21PESTRUNOVICHIzrail18921969[77]Shmuylovich
B-32-12PESTRUNOVICHIosif19101957[47]Davydovich
B-41-21PESTRUNOVICHMusya18941961[67]Iosifovna
V-50-10PESTRUNOVICHRaisa19141984[70]Mikhaylovna
B-42-20PESTRUNOVICHSamuil19191961[42]Izraylevich
A-17-17PESTRUNOVICHTatyana19011977[76]Grigoryevna
B-12-34PESTRUNOVICHKhaya18981948[50]Abramovna
A-17-21PETRACHENKOGennadiy19351985[50]Fedorovich
A-16a-48PETUKHOVYankel18831945[62]Bentsianovich
A-23-29PETUKHOVAManya18971967[70]Itskovna
A-23-29PETUKHOVAPesya18961965[69]Itskovna
A-16a-47PETUKHOVAReyza18901969[79]Zalmanovna
B-4-13PEUZNERAron18671963[96]Izraylevich
B-36-4PEVZNERAbram19051964[59]Khaimovich
V-44-1PEVZNERBasya19091995[86]Meyerovna
V-63-3PEVZNERBoris19171989[72]Aronovich
B-50-26PEVZNERBoris19151943[28]Davydovich
B-50-26PEVZNERDoba18901942[52]Faybishevna
V-51-2PEVZNERYefim19321997[65]Zalmanovich
V-44-2PEVZNERZalman19091982[73]Khaimovich
V-26-11PEVZNERIda19051976[71]Moiseyevna
B-25-30PEVZNERIsak18931955[62]Khaimovich
A-18-21PEVZNERLazar19231995[72]Aronovich
V-51-1PEVZNERMikhail19551998[43]Yefimovich
V-51-28PEVZNERNina19331991[58]Vasilyevna
V-50-29PEVZNERSara19091984[75]Zalmanovna
A-31-34dPEVZNERSonya-1950--
V-63-3PEVZNERSonya19251999[74]Zelekovna
A-19-4PEYENSON-SORZEster18871944[57]Mordukhovna
V-51-25PEYSAKHOVICHLyubov19171985[68]Iosifovna
B-47-32PILIda19041967[63]Grigoryevna
A-7-24PILCHIKIssak18961980[84]Solomonovich
B-36-45PIMSHTEYNAbram18991967[68]Samuylovich
B-36-45PIMSHTEYNLyuba19031960[57]Abramova
V-57-4PINSKIYVladimir19061988[82]Moyseyevich
A-33-14PINTBrayna19071992[85]Mendelevna
A-21-13PINUSYefim19301993[63]Issakovich
B-53-23PINUSIokha19041966[62]Mendelevna
B-53-23PINUSIssak19071975[68]Yefimovich
V-53-4PIPKINBoris19081986[78]Matusovich
V-59-10PIPKOVKiva19191988[69]Zalmanovich
B-51-15PIPKOVMeylokh18821965[83]Kivovich
B-22-46PIPKOVAKhaya-Tonya18901957[67]-
V-35-9PIRATINSKAYASofya19111978[67]Borisovna
A-21a-12PIRATINSKAYASofya19011974[73]Moyseyevna
B-38-9PIRATINSKAYA-KUTOKEster-Brokha18841959[75]Izraylevna
B-21-16PIROZHKOVDavid18961957[61]Mikhaylovich
V-25-13PIROZHKOVARakhil18941976[82]Solomonovna
V-8-18PISAREVSKAYAYuliya18841969[85]Aleksandrovna
B-22-53PISMANIKBoris18881960[72]Moyseyevich
B-21-56PISMANIKDora19251955[30]Borisovna
V-23-15PISMANIKYevgeniya19041974[70]Yefimovna
B-19-53PISMANIKIzrail19161981[65]Borisovich
V-23-14PISMANIKIssak19011978[77]Iosifovich
V-23-16PISMANIKRaisa19361997[61]Issakovna
A-15-39PISMANIKRiva-1932-Benyaminovna
A-15-39PISMANIKKhaim18961972[76]Abramovich
A-31-29PISMANIKKhanna19081974[66]Borisovna
B-18-36PISMANIKEster18911963[72]Notovna
V-21-11PISTUNOVICHAyzik18901969[79]Antselevich
V-53a-7PISTUNOVICHKopol19041941[37]Ruvimovich
B-30-2PISTUNOVICHRiva19001974[74]Mordukhovna
V-21-12PISTUNOVICHRoza18951970[75]Samoylovna
B-30-4PISTUNOVICHRoza19241986[62]Semenovna
B-30-3PISTUNOVICHSimon18881966[78]Antselevich
A-7a-9PISTUNOVICHSonya18951969[74]Vulfovna
B-37-12PISTUNOVICHKhaya19081958[50]Samuylovna
V-10-21PITKINAyzik19021978[76]Mordukhovich
V-10-20PITKINLev19281967[39]Ayzikovich
V-10-19PITKINAFrida19071963[56]Leybovna
B-26-11PITKINAKhaya18951957[62]Nosovna
B-25-24PIVOVAROVAMina18821954[72]Nakmonovna
B-25-23PIVOVAROVARakhil19061984[78]Moyseyevich
B-8a-12PIZOVAAnna19011949[48]Yefimovna
A-31-28aPLAKKHINABella19341986[52]Moyseyevna
A-5-45PLAKSGisya18801952[72]Girshevna
A-4-37PLAKSGrigoriy19121968[56]Arkadyevich
B-40-19PLAKSINIzrail18921960[68]Mendelevich
B-34-39PLAKSINASofya19051979[74]Mendelevna
V-61-19PLANTOVSKAYAMera19281985[57]Gershevna
V-15-9PLESHCHITSERAron18891968[79]Moyseyevich
V-15-8PLESHCHITSERGita18941982[88]Grigoryevna
B-55-7PLISSGreynom18881969[81]Falkovich
B-55-7PLISSKhaya18981970[72]Zusevna
A-18-72PLOTKINNison19011981[80]Girshevich
A-18-71PLOTKINAKhasya19041975[71]Itskovna
A-29-17PLYUMYANSKIYMikhail18991970[71]Moyseyevich
V-16-16PODLIPSKAYAGita19131991[78]Abramovna
V-16-15PODLIPSKAYAPerla18831968[85]Abramovna
V-16-14PODLIPSKAYARakhil19071994[87]Abramovna
V-16-15PODLIPSKIYAbram18801943[63]Matusovich
V-19-23PODLIPSKIYMaks19341998[64]Yakovlevich
V-16-14PODLIPSKIYYakov19021941[39]Matusovich
B-9-39POGOSTINZalman18651949?-Leybovich
A-28-5POGOSTINLeyzer18931946[53]Zalmanovich
B-43-2POLATOVSKAYAS.18901978[88]Sh.
B-43-1POLATOVSKIYA.18861978[92]Sh.
A-32b-10POLITSKAYARoza19081987[79]Semyonovna
A-32b-10POLITSKIYGrigoriy19031992[89]Borisovich
B-22-13POLONSKAYAKlavdiya19061987[81]Aleksandrovna
V-34-15POLONSKAYAKhana18991978[79]Abramovna
B-22-13POLONSKIYMikhail19021957[55]Semenovich
B-19-46POLOTOVSKAYATsivya18891953[64]Abram-Zusevna
A-26-21POLOTOVSKIYDmitriy19241979[55]Borisovich
A-7a-50bPOLOTSKAYAZelda19211998[77]Moyseyevna
A-7a-50aPOLOTSKIYAleksandr19131977[64]Fedorovich
B-21-55POLOVINAKhana18951953[58]Nikhe...
A-16a-4POLOVITSKAYABeylya-Gita19021983[81]Movshevna
A-16a-3POLOVITSKAYASheyna-Raina-1936-Kalmanovna
A-23-31POLOVITSKAYA-OSTRUNRakhil18961983[87]Moyseyevna
A-13-25POLTORATSKAYAAleksandra19071982[75]Davydovna
B-44-12POLUNOVSKIYLev18991963[64]Mikhaylovich
V-40-11POLYAKBerta19041980[76]Aronovna
V-19-7POLYAKLazar19031968[65]Moyseyevich
V-19-18POLYAKFrida19081991[83]Samuylovna
A-33-44POLYAKOVAleksey19111973[62]Ivanovich
B-45-1POLYAKOVAAlla19551996[41]Davydovna
V-42-15POLYAKOVAGenya19251980[55]Borisovna
A-28-51POLYAKOVAYelizaveta19081976[68]Abramovna
A-33-45POLYAKOVARaisa19191990[71]Semyonovna
B-53-35POLYAKOVARoza18931976[83]Solmovna
V-38-3POLYANSKAYASima19061979[73]Borisovna
B-54-21POLYANSKIYVilya19321969[37]Borisovich
B-42-14POLYKOVSKAYADveyra18991975[76]Aronovna
V-25-9POLYKOVSKAYAGinda19101989[79]Meyerovna
A-27-45POPKOVMoysey19051984[79]Peysokhovich
V-39-6POPKOVADora19031989[86]Iosifovna
B-49-6POPOVAleksandr19021964[62]Ivanovich
V-39-14POPOVASosya19051983[78]Shneyrovna
B-34-12PORETSKIYYakov19001958[58]Mikhaylovich
B-53-32PORTNAYALiza18951967[72]Zalmanovna
B-48-26PORTNAYARiva18921964[72]Yankelevna
A-34-29PORTNAYAEster19041975[71]Meyerovna
V-25-3PORTYANKINAFrida19131984[71]Pavlovna
B-21-29POSYLKINIosif18911953[62]Abramovich
V-16-4POSYLKINFridman18961974[78]Abramovich
A-21-35POSYLKINLev19061971[65]Abramovich
V-16-5POSYLKINARiva18991968[69]Solomonovna
A-4-20POTAPKINMikhail19121982[70]Yegorovich
B-49-21POTASHINSKAYARokha18831975[92]Abramovna
B-49-21POTASHINSKAYAEmma19161965[49]Zelikovna
A-13-1POTASHNIKGenya19261995[69]Naumovna
A-13-2POTASHNIKShmera19161991[75]Shleymovich
B-44a-10POTASHNIKOVSimon19141991[77]Shmuylovich
A-17-45POTASHNIKOVYakov19011990[89]Mendelevich
A-17-46POTASHNIKOVARoza19031984[81]Solomonovna
V-46-14POTASHNIKOVASofiya19511992[41]Semenovich
A-21-39POTASHNIKOVATamara19291975[46]Lipovna
V-56-13POTASHNIKOVAChernya19081987[79]Izraylevna
V-21-21POTASHOVEduard19401971[31]Samuylovich
B-9-19POZRakhil19011987[86]Natanovna
B-10-35POZDNYAKOVAba18801950[70]Izraylevich
B-33-48POZDNYAKOVAKhana19041993[89]Ayzikovna
B-8a-9POZNYAKOVIosif19101968?-Abelevich
B-9-38POZNYAKOVABronislava19341983[49]Peysekhovna
B-12-27POZNYAKOVALeya18821976[94]Iosifovna
V-45-9POZOYSKAYAGoda18971982[85]Simonovna
V-45-8POZOYSKAYARoza19261996[70]Bentsianovna
V-45-9POZOYSKIYBentsian19001981[81]Moyseyevich
B-25-48PRAGLINAB.18891953[64]Kh.
V-14-22PRAVISGrigoriy19221971[49]Mikhaylovich
V-14-21PRAVISFrida19281995[67]Zalmanovna
A-31-6PREMUDROVAMariya19371995[58]Lvovna
A-31a-50PRESAYZENZinaida19031983[80]Abramovna
A-31a-51PRESAYZENSolomon19001923[23]Samuylovich
B-16-4PRESSYekha19011974[73]Sayevna
B-25-38PRETIKIzrail19091951[42]Grigoryevich
B-10-32PREYSDora18901960[70]Abelevna
V-52-11PREYSMariya19191995[76]Borisovna
B-10-32PREYSMendel18911947[56]Leybovich
V-58-1PRIKHODOVSKAYAAnna19172000[83]Yuryevna
V-59-1PRIKHODOVSKAYAZinaida19291996[67]Naumovna
B-28-3PRIKHODOVSKAYAZislya-1961-Davydovna
V-8-8PRIKHODOVSKAYATsilya18941969[75]Grigoryevna
B-28-2PRIKHODOVSKIYDavid19141965[51]Issakovich
B-28-1PRIKHODOVSKIYIssak-1968-Yeremeyevich
B-39-7PRIKHODOVSKIYMikhail19211988[67]Zalmanovich
V-8-7PRIKHODOVSKIYYuriy18921969[77]Samuylovich
V-49-28PRILUTSKAYARaisa19101984[74]Naumovna
A-31-30aPRIMAYuliya19771981[4]Aleksandrovna
A-13-43PRINTSManya19211982[61]Markusovna
V-57-15PROGERAnna19101987[77]Elyevna
B-55-9PROKHOROVASofya19071978[71]Grigoryevna
V-45-26PROKOVYEVVasiliy19091987[78]Vasilyevich
V-45-25PROKOVYEVAMariya19131981[68]Alekseyevna
B-50-33PROSMULKINA (?)Sofya19081966[58]Beniaminovna
V-55-16PROVATEmma19051986[81]Borisovna
V-17-12PROVODBoris19001968[68]Grigoryevich
B-25-27PROVODLenya19521954[2]-
B-33-50PROZOROVAleksandr19401999[59]Pimenovich
B-17-22PRUDOVSKAYAZelda19091974[65]Davydovna
B-17-21PRUDOVSKIYYuriy19071974[67]Tsezarevich
A-9-14PRUSShlema18881973[85]Osepovich
V-41-18PRUSAKOVASofya19061980[74]Moyseyevna
V-36-6PRUSSGalina19261979[53]Borisovna
V-36-6PRUSSPesya19051979[74]Mendelevna
A-9-14PRUSSEster19051980[75]Gevelevna
A-15-16PTASHNIKOVBorya19591972[13]-
A-15-17PTASHNIKOVAIra19631964[1]-
A-15-17PTASHNIKOVALilya19281940[12]-
B-52-21PTUSHKINATamara18961966[70]Shayevna
V-39-7PUDOVIKIzrail19081979[71]Abramovich
A-12-59PUDOVIKPolina19171994[77]Iosifovich
A-9-47PUDOVIKPolina19171994[77]Iosifovich
V-39-8PUDOVIKRiva19101981[71]Khaimovna
A-26-12PUKHOVICHIosif19281990[62]Zakharovich
A-26-12PUKHOVICHFreyda19041979[75]Iosifovna
A-4-32PUKHOVITSKIYBoris19241996[72]Samuylovich
B-41-8PUKSHANSKAYASara-Ginda18881962[74]Zalmanovna
V-49a-14PUKSHANSKAYAShifra19061984[78]Leybovna
V-47-21PUKSHANSKIYAbram19031981[78]Notovich
B-23-8PUKSHANSKIYBerka18761959[83]Izraylevich
B-23-7PUKSHANSKIYIosif19221981[59]Berkovich
B-14-8PUKSHANSKIYN.19151956[41]A.
B-38-36PUKSHANSKIYSamuil19061961[55]Iosifovich
V-39-11PUPKOIssak19111980[69]Davidovich
V-10-2PURIMSKAYAPolina19051986[81]Borisovna
V-20-20PURIMSKIYYefim19271973[46]Zakharovich
V-10-3PURIMSKIYZakhar19051970[65]Markovich
B-43-8PURINSONAbram-Zalman18931963[70]Elyevich
B-43-7PURINSONSlava18951980[85]Yankelevna
V-22-18PUSHCHANSKAYABronya19131987[74]Abramovna
B-38-7PUSHCHANSKAYADveyra18871960[73]Izraylevna
V-37-4PUSHCHANSKAYALyubov19141979[65]Shneyerovna
V-35-19PUSHCHANSKAYAPesya19111978[67]Shneyerovna
A-24-15PUSHCHANSKAYASonya18991977[78]Leybovna
V-63-11PUSHCHANSKAYASofya19371990[53]Yefimovna
B-53-8PUSHCHANSKAYAFanya19121992[80]Iosifovna
A-6-20PUSHCHANSKAYAKhaya19011976[75]Lazarevna
B-6-10PUSHCHANSKAYAKhaya---Movshevna
V-63-12PUSHCHANSKAYAEmma19131991[78]Shneyerovna
V-22-18PUSHCHANSKIYIzrail19111942[31]Mendelevich
A-7-13PUSHCHANSKIYIosif19051981[76]Adamovich
V-43-18PUSHCHANSKIYIosif19121980[68]Shneyerovich
B-15-15PUSHCHANSKIYMatvey19251984[59]Issakovich
A-24-15PUSHCHANSKIYNokhem19021942[40]Mendelevich
V-35-19PUSHCHANSKIYRuvim1906--Mendelevich
V-56-28PUSHCHANSKIYSolomon19111990[79]Abramovich
B-25-3PUTKINALyubov19251971[46]Aleksandrovna
A-14-10PUTUKHOVAAnna19021972[70]Andreyevna
V-7-4PUZENKOVAMusya19041982[78]Girshevna
V-27-18PYASHCHIKSofiya19041993[89]Isakovna

Return to Cemetery