Shtetlogo
Vitebsk Logo
Vitebsk


       Date Last Updated: 18-May-2012

Cemetery

 
  CEMETERY  
 

Vitebsk Cemetery Records from 1900 to 2000 G-K

PLOT LOCATION SURNAME GIVEN NAME DATE OF BIRTH DATE OF DEATH AGE AT DEATH FATHER'S NAME
V-62-9GADASKINAleksandr19281990[62]Zakharovich
B-15-14GADASKINIssak19081993[85]Abramovich
B-15-14GADASKINMikhail19361984[48]Isakovich
B-25-10GADASKINNikolay19041977[73]Abramovich
B-26-35GADASKINS.18821965[83]I.
V-62-8GADASKINAMenukha19001989[89]Naumovna
B-15-14GADASKINARaisa19131986[73]Yakovlevna
B-48a-10GADASKINASarra19131986[73]Abramovna
B-5-10GADASKINAStesya18821945[63]Shmuylovna
B-30-31GADASKINATatyana19161977[61]Samoylovna
B-26-36GADASKINAF.18821964[82]S.
V-44-27GALERKINMoysey-Abel19041981[77]Zakharovich
V-44-27GALERKINAFruma19031984[81]Meyerovna
V-17-13GALINKINAZinaida19231988[65]Davidovna
B-46-12GALINSKIYMordukh18941964[70]Lazarevich
B-34-20GALYNKINShmul18831958[75]Itskovich
B-21-51GALYNKINABeylya18931952[59]Abelevna
B-21-52GALYNKINASorra-Khana18801958[78]Borokhovna
A-31-53vGAMBURGMusa-1910--
A-9-11GANDMANRakhil19101991[81]Khaimovna
A-18-24GANDMANSara19051983[78]Shayevna
A-21-12GANDMANTatyana19131971[58]Iosifovna
B-23-51GANTVERGERLiza19131960[47]Khaimovna
B-11-29GARELIKOsya18771948[71]Khaymovna
A-4-22GARONZinaida19301989[59]Borisovna
V-25-17GARTSMANVadim19541988[34]Naumovich
V-25-18GARTSMANNaum19261991[65]Borisovich
V-36-10GASHINSKIYYakov19211979[58]Ilyich
B-10-12GASILOVSKAYADora18981970[72]Mordukhovna
B-47-13GASILOVSKAYAYelizaveta-1971-Moyseyevna
V-63-9GASILOVSKAYAIda19301993[63]Yakovlevna
V-3-4GASILOVSKAYAOlga19121998[86]Yevseyevich
B-15-9GASILOVSKAYAPolina19091982[73]Danilovna
B-15-9GASILOVSKAYAFaina19161989[73]Markovna
V-63-9GASILOVSKIYArkadiy19281990[62]Izraylevich
B-47-14GASILOVSKIYYevsey18841964[80]Naumovich
B-15-9GASILOVSKIYIssak19101988[78]Markovich
B-10-13GASILOVSKIYMikhail19181969[51]Neukhovich
B-5-7GAUBERGAron19161983[67]Fayvelvish
A-36-8GAUBERGDavid19321996[64]Semenovich
A-31-34vGAUBERGPerla18861935[49]Davydovna
B-5-8GAUBERGRakhil19121961[49]Fayveshna
A-29-53GAUBERGFayvish18861949[63]Aronovich
A-16-30GAUFMANPesya19211983[62]Davydovna
A-13-14GAUFMANMariya19051991[86]Borisovna
V-54-25GAUKHMANGrigoriy19151986[71]Iosifovich
B-9-30GAUKHMANIlya19011960[59]Rafailovich
B-47-30GAUKHMANIssak18951966[71]Rafailovich
B-47-31GAUKHMANManya18961989[93]Mikhaylovna
A-12-28GAVRILENKOIvan19111990[79]Ignatyevich
A-12-29GAVRILENKORaisa19111986[75]Savelyevna
B-41-7GAYDUKGutya19091965[56]Abramovna
B-30-9GAYDUKIzya18981957[59]Yefimovich
V-51-26GAYDUKMaks19011985[84]Isakovich
B-55-17GAYDUKYakov19131969[56]Aronovich
A-27-57GAZMANGenya18931975[82]Moyseyevna
B-27-30GEDANKINDavid19121990[78]Kilevich
B-36-11GELEVICHKhaim18971958[61]Rafailovich
B-21-40GELFANDZelik19061992[86]Zalmanovich
B-21-48GELFANDFrida19081952[44]Khatskelevna
A-30-22GELFMANA.19201969[49]G.
A-30-21GELFMANG.18971977[80]A.
A-30-21GELFMANRoza18981993[95]Kopelevna
B-44a-5GELFONDSarra19131992[79]Yankelevna
A-23-65GELMANMariya19071983[76]Faylovna
B-9-43GELTMANShlema18931948[55]Girshevich
V-55-27GENFONAsya19261987[61]Yakovlevna
A-34a-14GENFONIda18921956[64]Ayzikovna
B-46-37GENFONRoman19341988[54]Zalmanovich
A-34a-18GENFONSterna19021977[75]Shenderovna
B-46-36GENFONFanya19051967[62]Solomonovna
A-34a-18GENFONYakov18941942[48]Shenderovich
B-18-18GENINAron18891959[70]Khatskelevich
V-48-29GENINKhaim19021985[83]Solomonovich
V-48-30GENINALyubov19061982[76]Moyseyevna
B-10-3GENINAO.19151991[76]A.
B-10-2GENINATs.18951972[77]A.
A-17-40GENKINAbram19251941[16]Lazarevich
A-17-40GENKINLazar18991974[75]Davidovich
A-33-17GENKINABasya19001972[72]Mordukhovna
B-33-14GENKINAPolina-1958-Solomonovna
A-2-1GENKINAKhana19141994[80]Movshevna
A-17-40GENKINAPasha19081975[67]Izraylevna
A-15-15GENSHAFTAron19071972[65]Borisovich
A-31a-54GENSHAFTYevgeniya18971968[71]Abramovna
A-31a-53GENSHAFTPolina19191981[62]Davydovna
V-14-8GENSONYekhon18871970[83]Ruvimovich
V-14-9GENSONRoza18931967[74]Abramovna
V-1-5GERBorukh19291998[69]Khaimovich
B-54-24GERIlya18941966[72]Markovich
B-54-24GERRoza18971979[82]Shayevna
A-15-3GERCHIKOVMovshe-Aron18971972[75]Ioselevich
A-15-2GERCHIKOVASarra19071977[70]Iosifovna
A-18-22GERGALEVA-BURSHTEYNRaisa19301982[52]Naumovna
V-30-2GERMANAbram19261977[51]Osherovich
V-20-16GERMANB.18981969[71]Ya.
B-13-19GERMANI.18671949[82]G.
B-48-36GERMANI.18971977[80]G.
B-48-33GERMANLeya18991971[72]Khaimovna
V-20-17GERMANO.18961971[75]A.
V-47-26GERMANEnta19221981[59]Osherovna
V-8-16GERSHANIKSamuil18831963[80]Moyseyevich
V-59-23GERSHANSKAYAGalya19121989[77]Zelikovna
A-21a-3aGERSHANSKAYARiva19191990[71]Moyseyevna
V-59-24GERSHANSKIYFolya19131990[77]Zelikovich
V-60-11GERSHBERGRafail18991989[90]Solomonovich
B-40-6GERSHKANSKAYASofya19121986[74]Mikhaylovna
V-61-4GERSHMANAron19141989[75]Moyseyevich
B-39-15GERSHMANG.18961959[63]N.
A-18-54GERSONAnna19001985[85]Semyonovna
A-18-54GERSONGnesa19051941[36]Semyonovna
A-18-53GERSONGosya18961964[68]Samuylovna
A-18-39GERSONMakhis-1938--
A-18-54GERSONRaisa19041941[37]Semyonovna
A-30-34GERSONSamuil---Issakovich
A-13-46GERTSKINMikhail19081985[77]Isakovich
A-2-12GERTSKINALyudmila19321995[63]Lazarevna
A-13-45GERTSKINARaisa19071996[89]Isakovna
A-32a-33GEYERGenya19071988[81]Moyseyevna
A-32a-33GEYERMikhail19321978[46]Lvovich
B-10-19GEYERSonya19041949[45]Issakovna
B-46-39GEYFMANKhana18981991[93]Iosifovna
B-34-25GEYMANMira18951962[67]Mordukhovna
A-25-58GEYMENSONShlyoma-1922-Abramovich
B-52-8GILBOGenya19181968[50]Zalmanovna
B-23-10GILBOZalman-Leyba18801957[77]Berkovich
B-52-8GILBOKeylya18981967[69]Zavelevna
A-32a-5GILBOSolomon19091972[63]Zalmanovich
V-40-25GILBO (?)Yevgeniya19131982[69]Zakharovna
B-53-10GILBURTBasya18961966[70]Khaimovna
A-6-49GILCHENOKDavyd18981981[83]Aronovich
A-6-50GILCHENOKMikhail19261944[18]Davydovich
A-6-51GILCHONOKAron-1939-Leybovich
A-5-8GILCHONOKKhaya18981985[87]Mikhaylovna
B-27-8GILDINBer-Leyba18931957[64]Leyzerovich
B-15-12GILDINNaum19241983[59]Lvovich
B-43-35GILDINASheyna18921963[71]Movshevna
B-41-3GILDINSONBeylya18881967[79]Itskovna
B-39-36GILDINSONRakhil18731962[89]Leybovna
A-7a-42GILMAN-----
V-31-3GILMANGenya19021977[75]Movshevna
B-38-15GILMANYenta18761959[83]Pertsevna
V-34-7GIMPELSONAllochka19771978[1]-
V-56-6GIMPELSONGerts19151988[73]Benerkovich
V-34-8GIMPELSONGrigoriy19051943[38]Borisovich
V-34-8GIMPELSONZelda19051985[80]Mendelevna
A-34a-1GIMPELSONIgor19281997[69]Grigoryevich
B-45-26GINBERGYakov19191983[64]Shlemovich
B-54-34GINDEROVGirsh18951967[72]Mordukhovich
B-54-33GINDEROVALyubov19291987[58]Girshevna
V-58-23GINDEROVARoza19031988[85]Lvovna
V-44-21GINDINAron18951981[86]Ayzelevich
V-24-6GINDINBoris19261975[49]Yevzarovich
A-31-62aGINDINYefim19031968[65]Naumovich
B-2-7GINDINIdel19121989[77]Abramovich
V-56-11GINDINMikhail19151989[74]Abramovich
B-24-5GINDINMikhail19331960[27]Borisovich
B-24-38GINDINSemyon19091953[44]Grigoryevich
V-5-8GINDINYuda18891971[82]Movshevich
A-5-36GINDINAGutya18801961[81]Shayevna
B-26-6GINDINAKeylya18981959[61]Khaimovna
A-33-27GINDINALyubov18981972[74]Borisovna
A-18-49GINDINAMalka19061986[80]Getselevna
V-56-12GINDINAPesya19181987[69]Fayvishevna
B-12-26GINDINAR.19141948[34]Ya.
A-31-63aGINDINARiva19011980[79]Yakovlevna
B-38-44GINDINASima-1990-Yakovlevna
V-47-19GINDINAFaina19011991[90]Lvovna
B-2-7GINDINAKhaya18901971[81]Itskovna
B-24-39GINDINAKhaya-Blyuma18681951[83]Shmuylovna
B-2-7GINDINAEster19191992[73]Shayevna
B-13-34GINDINAYu.-1952-Z.
B-41-36GINSBURGYekaterina18961962[66]Karlovna
V-22-2GINZBURGAbram19081971[63]Leybovich
A-34-47GINZBURGAbram19041974[70]Mikhaylovich
A-6-4GINZBURGBoris19311987[56]Lvovich
V-19-4GINZBURGBoris19011969[68]Yakovlevich
V-32-11GINZBURGGalman19051977[72]Naumovich
V-44-11GINZBURGGersh19241981[57]Borisovich
A-7-9GINZBURGDora19051988[83]Borisovna
B-33-12GINZBURGLev18941962[68]Arsenyevich
A-7-7GINZBURGLev19041980[76]Moyseyevich
A-7-10GINZBURGMikhail19051981[76]Yuryevich
V-44-10GINZBURGRoza19251981[56]Zalmanovna
B-22-48GINZBURGRoza18821932[50]Izraylevna
B-44-22GINZBURGSolomon18961964[68]Moyseyevich
B-27-40GINZBURGKhana-1915--
B-5-5GINZBURGTsilya19131962[49]Khaimovna
B-38-2GINZBURGEmma19021972[70]Girshevna
A-7-35GINZBURG-NOVIKOVAMariya19001959[59]Borisovna
B-44-20GITELSONJanson18921963[71]Zelikovich
B-16-17GITKINASofya19071994[87]Yakovlevna
V-31-16GITLEVICHAzik19051977[72]Dadyvovich
A-31b-8GITLEVICHBoris19121974[62]Mikhaylovich
B-10-22GITLINMoysey18941948[54]Mendelevich
B-27-5GITLINTsarik18881959[71]Solomonovich
V-51-10GITLINShlema19071985[78]Izraylevich
B-26-3GITLINAZelda18921962[70]Zusovna
B-12-20GITLINAIda19271949[22]Moyseyevna
B-10-22GITLINALyubov19041994[90]Abramovna
B-25a-4GITLINA-RAVITSKAYAMera19021964[62]Solomonovna
A-30-29GITSOVICHZalman18911971[80]Zusyevich
B-46-11GITTSOVICHIzrail18921964[72]Aronovich
B-46-10GITTSOVICHSofiya18921980[88]Solomonovna
V-63-18GLADSHTEYNAnna19091991[82]Markovna
B-4-9GLADSHTEYNSulya18931963[70]Shayevna
B-33-17GLADSHTEYNFanya19061958[52]Grigoryevna
A-36-11GLAZMANBerta19221996[74]Ayzikovna
B-20-16GLAZMANEtya18951957[62]Tevelevna
B-26-25GLEZERMANRakhil18901955[65]Grigoryevna
B-37-14GLIKMANKhana-Sora18821958[76]Movshevna
V-44-9GLODSHTEYNAbram18871981[94]Borisovich
B-23-37GLOZMANIda18991981[82]Yakovlevna
B-23-37GLOZMANIzrail18981951[53]Borisovich
V-64-17GLUKHMANAnna19231996[73]Isakovna
A-32a-23GLUSHETSIzrail18951938[43]Borisovich
A-32a-23GLUSHETSRevekka18971976[79]Solomonovna
V-25-5GLUSHKINGrigoriy19081989[81]Fadeyevich
A-26-58GLUSHKINLeyb18531914[61]-
A-6-7GNESINGenukh18961986[90]Mordukhovich
V-35-16GNESINIssak18991978[79]Viktorovich
V-35-15GNESINANina19031981[78]Moysevna
A-6-8GNESINASarra19071982[75]Abramovna
B-12-17GNESINASora19551968[13]Zundelevna
A-7a-41GOBERGRUTKatya19241972[48]Izraylevna
B-25-9GODASKINAMaryasa19041959[55]Konstantinovna
B-13-8GOFMANKeylya18861954[68]Sholomovna
B-35-21GOFMANMariya19121986[74]Izraylevna
B-39-14GOFMANR.18711961[90]N.
B-10-7GOFMANRakhil18951964[69]Zusifna
A-16a-5GOFMANRisya-1932-Yudovna
A-31-34GOFMANShneyer18601935[75]Ben-David
A-26-11GOFSHTEYNArkadiy19271979[52]Petrovich
A-27-9GOFSHTEYNRoza19231991[68]Zakharovna
A-12-48GOGOVSKAYAAnna19101990[80]Lvovna
A-13-13GOLANDAdolf18961974[78]Lvovich
A-13-12GOLANDGoda19051992[87]Leybovna
B-17-27GOLANSKIYGrigoriy19191983[64]Markovich
B-17-28GOLANSKIYMarat19491994[45]Grigoryevich
V-4-13GOLBARDRiva19241984[60]Moyseyevna
A-31-8GOLBERGAbram19181972[54]Borisovich
V-61-13GOLBERGRoza19231989[66]Isakovna
V-1-4GOLBERGSemen19491998[49]Abramovich
V-44-7GOLBRAKHIsak19371981[44]Ilyich
V-16-10GOLBRAYKHGolda18931968[75]Khaimovna
B-11-19GOLBRAYKHDovid19161955[39]Grigoryevich
A-20-1GOLBRAYKHKlara19101983[73]Zalmanovna
A-31-9GOLBRAYKHLiza18881971[83]Mordukhovna
B-55-18GOLBRAYKHRuvim18911979[88]Iosifovich
B-27-11GOLBRAYKHSimen19011956[55]Mendelevich
V-54-2GOLBRAYKHF.19001986[86]M.
A-32b-9GOLBRAYKHFrida19061977[71]Borukhovna
B-55-18GOLBRAYKHKhaya18981986[88]Rafailovna
A-31a-57GOLBRAYKHYuliya19291967[38]Yefimovna
A-25a-31GOLDBERGArkadiy19161999[83]Moyseyevich
B-18-11GOLDBRAYKHRuvim18941958[64]Zalmanovich
V-49-24GOLDERIda19011983[82]Khaimovna
A-8-15GOLDINAbram19121980[68]Movshevich
A-31a-47GOLDINAlbert19411990[49]Yevelyevich
A-28-23GOLDINArkadiy19141945[31]Meylakhovich
A-28-23GOLDINMeylakh---Leybovich
A-28-23GOLDINSleyma19101942[32]Meylakhovich
A-31a-46GOLDINFeliks19501995[45]Yevelyevich
A-28-23GOLDINABrayna18781944[66]Vulfovna
V-47-20GOLDINAGita19051981[76]Moyseyevna
B-24-50GOLDINADina19091991[82]Meylakhovna
A-25-19GOLDINADveyza18851970[85]Yakovlevna
A-23-29GOLDINAYenta18881962[74]Bentselevna
V-24-9GOLDINAZinaida19141993[79]Yefimovna
A-31a-45GOLDINAKreyna19171998[81]Fridmonovna
A-10-5GOLDINAMariya18981990[92]Yakovlevna
B-24-51GOLDINAEsya19231995[72]Abramovna
A-8-16GOLDMANIda19261989[63]Solomonovna
A-13-40GOLENKOVYefim19551981[26]Mikhaylovich
V-38-8GOLENKOVMikhail19241992[68]Yefimovich
A-13-42GOLENKOVMikhail19261993[67]Yakovlevich
A-13-41GOLENKOVAYelizaveta19241993[69]Yuryevna
V-38-7GOLENKOVAFruma19161979[63]Abramovna
A-31-13GOLINOVA (?)Sonya18971971[74]Khaimovna
A-21a-3aGOLMANVulf19141954[40]Mendelevich
B-44-14GOLMANDavid18981963[65]Yefimovich
B-43-38GOLMANRevekka19051995[90]Moisevna
B-40-39GOLMANIsak18951962[67]Khaimovich
V-53-1GOLMANSara19041995[91]Abramovna
A-31-5GOLMANSofiya19151998[83]Petrovna
A-16a-9GOLODNITSKAYAGelya19151932[17]-
V-28-11GOLODNITSKAYADora19151987[72]Zusevna
A-16a-10GOLODNITSKAYASlava19131989[76]Yeselevna
B-38-21GOLODNITSKAYAStera19071971[64]Zusyevna
A-31-50GOLODNITSKAYATertsa-1947--
A-25-4GOLOMBEKMina19091972[63]Lvovna
B-47-25GOLOMSHTOKYefim18911965[74]Moyseyevich
B-47-26GOLOMSHTOKFaina18911969[78]Abramovna
B-8-20GOLSHKINBera18781962[84]Abelevich
B-8-30GOLTSMariya19021973[71]Semenovna
A-29-37GOLYNKINLev19111984[73]Borisovich
B-21-52GOLYNKINASarra-Khana18801958[78]Borokhovna
A-14-11GOMOLINSKIYVulf19211977[56]Samuylovich
V-57-25GORBATOVValeriy19491987[38]Petrovich
V-40-16GORBUNOVAFrida19171979[62]Mendelevna
A-21a-7GORBUTVeniamin19171981[64]Girshevich
A-21a-9GORBUTGirsha-Yuda18751929[54]Nakhamovich
A-21a-6GORBUTZinaida19171993[76]Khaimovna
A-30-56GORBUTIgor19701982[12]-
A-21a-8GORBUTMikhail19261970[44]Grigoryevich
V-53-30GORDONLyubov19011986[85]Abramovna
V-60-19GORDONRoza19321995[63]Aronovna
V-60-19GORDONTsodik19251989[64]Yefremovich
B-19-23GORDONOVAYelizaveta18911978[87]Vladimirovna
B-19-22GORDONOVA-RATSRakhil18931958[65]Vulfovna
V-24-4GORELIKAyzik18951975[80]Borisovich
A-31a-6GORELIKGnesiya18921986[94]Vulfovna
A-9-43GORELIKIsser19001979[79]Yevseyevich
A-31a-7GORELIKMoysey18881971[83]Berkovich
V-24-7GORELIKKhena18881975[87]Moyseyevich
A-31-30GORELIKTsezar19131992[79]Markovich
V-24-3GORELIKTsilya19121986[74]Lvovna
B-51-22GORFUNKELIlya-1965-Moyseyevich
B-8a-20GORFUNKELMargolya18821949[67]Girshevna
V-59-22GORODINSKAYAZinaida19091989[80]Mendelevna
A-32a-16GORODINSKAYAPolina19181937[19]Issakovna
A-32a-16GORODINSKAYAElka18861976[90]Issakovna
A-33-55GORODINSKIYGennadiy19151996[81]Isakovich
B-24-24GORODINSKIYIssak18841952[68]Leybovich
A-32a-16GORODINSKIYLev19141933[19]Issakovich
V-61-20GORODOVSKAYASofya19151989[74]Solomonovna
A-31-34bGORONEtel---Davidovna
A-31-41vGORSHTEYNIoroyel18791913[34]Leybovich
A-34-26GOSHMIRDavid19001972[72]Iosifovich
A-34-27GOSHMIRMariya19081991[83]Iosilevna
B-39-10GOVYATKINAS.18831960[77]Kh.
A-5-17GOZAsya19381988[50]Abramovna
B-23-45GOZBeylya19021952[50]Izraylevna
A-31-36GOZBoris19521995[43]Arkadyevich
B-23-26GOZGrigoriy18951953[58]Davidovich
A-9-28GOZYefim19341975[41]Leontyevich
A-7a-13GOZZelda19001971[71]Abramovna
A-7a-12GOZLeyba-Yankel18941967[73]Shlemovich
V-60-17GOZLeonid19601989[29]Lazarevich
A-3-14GOZMariya19241995[71]Kuzminichna
A-9-57GOZNaum19271985[58]Shepovich
B-5-19GOZRoza19241966[42]Ayzikovna
B-7-1GOZRuvim19261981[55]Shepovich
A-6a-18GOZSarra19221993[71]Leybovna
V-60-18GOZSvetlana19631993[30]Lazarevna
A-5-18GOZSemen19411998[57]Leybovich
V-46-15GOZMANAsya19181992[74]Bentsianovna
A-32a-34GRAKHOVICHAleksandr19921992[0]Pavlovich
A-12-42GRALYeva19011978[77]Aronovna
V-32-7GRAYZELMatvey19081978[70]Petrovich
V-32-7GRAYZELSofya19061980[74]Naumovna
A-25-30GRECHUKHINADvoyra18921970[78]Mordukhovna
V-47-24GRIBOVAFanya18871981[94]Naumovna
A-31b-5GRIMBERGAbram19291972[43]Samuylovich
A-20-20GRINBERGVera19051990[85]Yefimovna
V-50-19GRINBERGVladimir19211984[63]Romanovich
A-20-21GRINBERGDavyd19101983[73]Yefimovich
A-5-12GRINBERGYe.19221982[60]I.
B-34-17GRINBERGIzrail18911958[67]Meyerovich
A-31b-2GRINBERGKeylya-Zelda18931981[88]-
V-33-9GRINBERGManya19071980[73]Movshevna
V-31-2GRINBERGMiron19251977[52]Izraylevich
A-31b-1GRINBERGSamuil18811947[66]Vulfovich
B-33-16GRINBERGSofya19001976[76]Yevseyevna
V-50-20GRINBERGSofya19181986[68]Mikhaylovna
B-40-24GRINBLATAron18871960[73]Markovich
V-30-10GRINBLATNaum19291977[48]Aronovich
B-17-2GRINBLATRiva18891973[84]Shmuylovna
B-52-10GRINMANDoba19051966[61]Mendelevna
B-37-25GRINMANPerla19051981[76]Khaimovna
A-34-5GRINMANEmiliya19391995[56]Robertovna
V-20-21GRODENCHIKVeniamin18981973[75]Leybovich
V-20-22GRODENCHIKFedor19281983[55]Veniaminovich
A-36-19GROKHOVSKAYARivekka19081983[75]Izraylevna
A-36-19GROKHOVSKIYBoris19051975[70]Naumovich
A-3-1GROSSMANReyza19181991[73]Khononovna
B-25-33GRUDNIKOVIsak18801955[75]Leybovich
A-7-41GRUZINAron18981972[74]Khaimovich
B-26-23GRUZINAGalina19041955[51]Iosifovna
A-7-42GRUZINAMira19291947[18]Aronovna
A-34a-23GRUZINASofya19281974[46]Aronovna
B-42-31GRUZINA-RODINSONSofya18971987[90]Khaimovna
V-60-3GUBRESLOVVladimir19241992[68]Ivanovich
V-60-3GUBRESLOVAFaina19221989[67]Yakovlevna
B-24-12GUDKOVICHBerta---Yakovlevna
B-24-12GUDKOVICHSofya---Abramovna
B-24-12GUDKOVICHYakov---Rafailovich
B-27-21GUDOVICHZakhar19111954[43]Borisovich
V-26-4GULMANYe.19031983[80]S.
V-26-4GULMANM.19041976[72]B.
V-7-1GUMNITSKIYGirsh19201980[60]Khaimovich
A-8-41aGUREVICHAbram-Zalman18651930[65]Leybovich
A-3-9GUREVICHAleksandr19381993[55]Solomonovich
V-49-15GUREVICHAnna19121983[71]Lvovna
A-15-34GUREVICHBoris19371987[50]Zalmanovich
A-3-2GUREVICHBoris19141992[78]Lvovich
B-20-28GUREVICHVera18981953[55]Lvovna
A-6-22GUREVICHGita---Lazarevna
V-21-19GUREVICHGrigoriy19041970[66]Venyaminovich
B-17-15GUREVICHGrigoriy18911982[91]Ilyich
B-21-25GUREVICHDavid18871954[67]Zalmanovich
V-19-14GUREVICHDavid18881968[80]Moyseyevich
A-15-35GUREVICHZalman19141978[64]Davydovich
B-7-19GUREVICHIgor19601960[0]Moiseyevich
A-5-21GUREVICHIda19071985-Betiamilovna
B-21-43GUREVICHIzrail18841952[68]Izelevich
B-54-31GUREVICHIzrail19071967[60]Isayevich
A-7a-27GUREVICHIosif-Simkha-1932-Sholomovich
V-55-14GUREVICHKatya19191986[67]Yevelevna
A-28-13GUREVICHLeyba18901969[79]Zalmanovich
A-21-20GUREVICHLeonid19451980[35]Zakharovich
A-23-68GUREVICHLeya18941971[77]Meyerovna
V-21-20GUREVICHLyubov19081984[76]Grigoryevna
V-64-13GUREVICHMark19331994[61]Borisovich
B-54-30GUREVICHMaya19181971[53]Moyseyevna
V-56-2GUREVICHMendel18981988[90]Leybovich
A-25-56GUREVICHMeriam19201978[58]Abelevna
V-22-13GUREVICHMikhail19161971[55]Mikhaylovich
V-63-2GUREVICHNina19241989[65]Ayzekovna
A-15-33GUREVICHOlga19381990[52]Yefimovna
B-21-49GUREVICHRaisa19181952[34]Davidovna
B-17-5GUREVICHRevekka18971973[76]Yankelevna
V-19-15GUREVICHRiva19011978[77]Abramovna
V-55-13GUREVICHRiva18951988[93]Issakovna
V-36-12GUREVICHRoza19021978[76]Aronovna
B-51-26GUREVICHRoman19061965[59]Semenovich
A-34a-3GUREVICHSemen19331990[57]Mikhaylovich
B-37-22GUREVICHSimon-1917-Aryevich
A-18-15GUREVICHSolom19091977[68]Solomonovich
V-26-5GUREVICHSolomon18801976[96]Gdalyevich
A-28-13GUREVICHSonya19081979[71]Ruvimovna
B-51-27GUREVICHSofya19081986[78]Aronovna
A-25a-9GUREVICHStera-1985-Pinsukhovna
B-20-27GUREVICHF.18881965[77]M.
B-26-20GUREVICHFruma-1954-Vulfovna
A-30-50GUREVICHKhanna18511917[66]Simonovna
A-28-30aGUREVICHShmuil18731949[76]Mikhelevich
B-19-40GUREVICHEydlya----
B-34-44GURVETSAndryusha19821982[0]-
B-34-44GURVETSSashenka19801981[1]-
A-18-14GUTERMANAbram19081936[28]Samulovich
A-20-15GUTERMANKhaya18881978[90]Abramovna
B-34-4GUTINBerka18961961[65]Mendelevich
B-34-3GUTINADoba18931983[90]Berkovna
B-48-35GUTINADora19181988[70]Solomonovna
B-10-44GUTKINGilel19091949[40]Khaimovich
A-6a-17GUTKINIssak19181988[70]Semenovich
A-31-61GUTKINIsrol-Ber18791949[70]-
B-55-2GUTKINMikhail19001988[88]Vulfovich
A-8-28GUTKINSasha19811982[1]-
V-62-22GUTKINAYelizaveta19021990[88]Iosifovna
A-32-20GUTKINALiba18991979[80]Abramovna
A-6a-15GUTKINAMarina19791984[5]-
V-8-6GUTKINAR.19071969[62]K.
B-55-2GUTKINARukhama19021980[78]Leybovna
B-10-44GUTKINAKhana18811959[78]Izraylevna
B-53-28GUTKOVICHGrigoriy19231995[72]Ilyich
B-17-12GUTKOVICHLeyba18971982[85]Iosilevich
B-17-11GUTKOVICHMalka19011973[72]Davydovna
B-53-27GUTKOVICHManya18951966[71]Abramovna
V-26-2GUTKOVICHMasha19021976[74]Abramovna
V-26-2GUTKOVICHMeyerisor-1919-Iosifovich
V-51-3GUTKOVICHRoza19121987[75]Davydovna
B-53-3GUTKOVICHSamuil19221988[66]Leybovich
B-53-29GUTKOVICHEle18881967[79]Iosifovich
B-23-13GUTKOVICHYakov----
A-33-20GUTLANKh.19021972[70]L.
B-11-4GUTMAKHERMoysey19231992[69]Borisovich
B-11-5GUTMAKHERF.19231975[52]B.
A-7-36GUTMAN-----
V-54-6GUTMANBoris19251986[61]Moyseyevich
A-32a-17GUTMANGalina19101995[85]Zalmanovna
A-22-4GUTMANGenekh18961976[80]Meyerovich
A-21a-19GUTMANYevgeniya19841985[1]-
A-32a-17GUTMANZakhar19181991[73]Abramovich
B-7-28GUTMANIda19071967[60]Girshevna
A-23-20GUTMANLazar18991970[71]Davidovich
B-26-13GUTMANMalka18761956[80]Mendelevna
B-54-15GUTMANRakhil19041968[64]Abramovna
A-23a-2GUTMANRaya19081990[82]Izraylevna
V-18-26GUTMANRiva19051968[63]Markovna
B-32-26GUTMANRiva19031986[83]Solomonovna
B-32-24GUTMANSamuil19051964[59]Iosifovich
V-1-3GUTMANSerafima19371999[62]Abramovna
B-32-25GUTMANSolomon19011985[84]Iosifovich
A-34a-25GUTNERLev19071997[90]Yudelevich
A-34a-25GUTNERFanya19121999[87]Abelevna
A-7-14IDKINAMalka19361995[59]Iosifovna
B-39-27IGDALOVANikhama18831961[78]Abramovna
V-54-24IGDALOVASerafima19151989[74]Mordukhovna
V-53-31ILYEVGrigoriy19161986[70]Izraylevich
A-35-6ILYINICHKonstantin19271977[50]Aleksandrovich
V-46-23INDMANBella19061992[86]Aronovna
B-21-8IOFFEAbram19001959[59]Afroimovich
B-21-8IOFFEAfroim19241943[19]Abramovich
A-30-16IOFFEBerka19051970[65]Borukhovich
V-48-28IOFFEG.19161982[66]M.
A-29-49IOFFEG.-1939-O.
B-21-7IOFFEGinda19031978[75]Simonovna
V-48-27IOFFEGirsh19091984[75]Yankelevich
V-35-10IOFFEDina19371985[48]Lvovna
B-22-24IOFFEZalman18951954[59]Naumovich
B-18-33IOFFEZelda18881956[68]Girshevna
A-16-31IOFFELev19131992[79]Grigoryevich
V-52-32IOFFEMeytya19031985[82]Neukhovna
V-62-16IOFFEMera19211997[76]Shlemovna
V-20-6IOFFEMeri19051968[63]Solomonovna
B-40-34IOFFENaum19241999[75]Zakharovich
B-50-10IOFFENikhama-Golda19011965[64]Girshevna
A-32b-3IOFFERiva18901986[96]Shmuylovna
B-50-34IOFFERoza18981973[75]Izraylevna
A-23-18IOFFERoman19091971[62]Berkovich
A32b-3IOFFESamuil19031974[71]Yakovlevich
B-22-23IOFFESarra18991978[79]Mendelevna
A-16-26IOFFESveta19541955[1]-
V-14-6IOFFESemen19271971[44]Solomonovich
V-14-7IOFFESonya19011967[66]Samoylovna
V-16-21IOFFESofiya19061975[69]Mironovna
A-24-25IOFFEStera19151987[72]Yankelevna
V-55-8IOFFEElka18981987[89]Leybovna
B-17-19IOFFIKSima19191974[55]Itskovna
B-17-20IOFFIKYakov19091980[71]Lazarevich
A-24-25IOFIKMikhail19101941[31]Semyonovich
B-32-6IOFINOVAbram18891958[69]Zalmanovich
V-13-9IOFINOVShlema19131967[54]Abramovich
A-24-42IOFIROVASterna18961966[70]Abramovna
V-52-18IONISIzrail19011985[84]Abramovich
V-52-19IONISRiva19081989[81]Markovna
A-25-6IOSELZONCherna18891971[82]Samoylovna
B-50-7IRZAKSofya19111969[58]Yakovlevna
B-31-46ISAYEVFeliks19351969[34]Grigoryevich
B-31-45ISAYEVARoza19061964[58]Lvovna
A-33-51ISKAKOVKhasyan18991980[81]Sharafutdinovich
A-33-51ISKAKOVASara19091974[65]Moyseyevna
V-40-9ISSERAbram1918---
V-40-10ISSERLeya19081983[75]Izraylevna
V-64-12ISSERSamuil19201990[70]Abramovich
A-23-38ISSERMANLev19131966[53]Iosifovich
A-15-60ISSERSONLazar18531928[75]-
B-34-5ISYANOVYevel18771959[82]Moyseyevich
B-54-28ISYANOVYefim19291990[61]Naumovich
V-37-3ISYANOVMendel19111979[68]Nuselevich (?)
B-54-29ISYANOVMordukh19241966[42]Naumovich
B-29-23ISYANOVNaum19581958[0]Yefimovich
B-29-24ISYANOVNaum18931955[62]Moyseyevich
B-28-22ISYANOVAGolda18841955[71]Khatskelevna
B-54-27ISYANOVAIda19051975[70]Mordukhovna
B-6-6ISYANOVAPesya18791963[84]Itskovna
V-62-5ISYANOVARiva19101989[79]Yevelevna
V-21-14ITELSONYefim19051969[64]Ilyich
A-27-55ITIKSONMariya19121986[74]Markovna
A-27-55ITIKSONMikhail19061980[74]Samuylovich
A-33-13ITKINAbram19311996[65]Shlyomovich
A-7-27ITKINADora19101980[70]Moyseyevna
V-44-25ITKINAFaina19001981[81]Moyseyevna
A-30-53ITSELEVABrokha19081972[64]Girshevna
B-52-24ITSELEVAGrunya19131984[71]Lvovna
V-26-3ITSKOVIlya18901980[90]Iosifovich
V-26-3ITSKOVAMariya18961978[82]Mironovna
A-7a-44aITSKOVSKAYASarra18991976[77]Froim-Rurimovna
A-7a-43bITSKOVSKIYMikhail19191981[62]Isakovich
V-61-8ITSONDora19161989[73]Moyseyevna
B-22-9ITSONLeyba19051971[66]Moyseyevich
B-20-1ITSONRiva19091992[83]Semenovna
B-22-9ITSONSemen19411959[18]Leybovich
B-9-1IVANOVGeorgiy19251991[66]Antonovich
V-43-1IVANOVYevgeniy19341991[57]Vasilyevich
V-58-12IVANOVAMusya19221988[66]Lvovna
A-21a-5IVANOVANina19131981[68]Grigoryevna
V-11-12IVANOV-BLOSHTEYNMikhail19391990[51]Ivanovich
V-21-5IVANTERZalman18961970[74]Abramovich
V-21-4IVANTERMasha19041974[70]Grigoryevna
B-51-19IZMAYLEVARaya18961979[83]Meyerovna
V-41-3IZMAYLOVAYekaterina19271988[61]Iosifovna
A-13-8IZRAYLITB.-1947-A.
A-26-8IZRAYLITZelda19071979[72]Aronovna
V-8-6IZRAYLITI.18941968[74]P.
A-26-7IZRAYLITMikhail19031980[77]Mordukhovich
V-7-17KABAKOVKhaim18951977[82]Abramovich
V-7-16KABAKOVABronya18961970[74]Borisovna
A-34-40KABAKOVARiva19181947[29]Issakovna
B-54-13KABERMANRoza19021989[87]Leybovna
B-31-26KABISHCHERAron18911966[75]Khaimovich
V-53-20KABISHCHERYefim19211986[65]Issakovich
B-31-28KABISHCHERZlata18941965[71]Yankelevich
B-31-27KABISHCHERIosif19161985[69]Aronovich
V-45-13KABISHCHERMoysey19111982[71]Ilyich
B-5-21KABISHCHERSofya18931969[76]Izraylevna
A-7-51KABISHCHERKhana-Gita-1934--
V-21-10KACHAKOVIsay19081968[60]Davydovich
A-32a-13KACHNOMatvey19031984[81]Markovich
A-32a-13KACHNOSonya19111988[77]Solomonovna
V-36-15KADANERYevgeniya19371987[50]Yakovlevna
V-50-8KADANERNina19101984[74]Yefimovna
A-8-14KADLERRashel19091980[71]Morisovna
V-39-17KAGANAbel19041979[75]Mendelevich
V-56-23KAGANAnna19251991[66]Yakovlevna
B-30a-1KAGANBerta19121995[83]Mikhaylovna
V-11-1KAGANBronya19261998[72]Feyvelevna
A-31a-9KAGANBella19301973[43]Zamonovna
B-5-18KAGANVera19001963[63]Moyseyevna
A-24a-14KAGANG.18961950[54]G.
A-24a-12KAGANGenya18961950[54]Grigoryevna
A-33-38KAGANGita19071983[76]Shmerkovna
A-31-10KAGANGrigoriy19311986[55]Borisovich
A-24a-11KAGANGrigoriy18901969[79]Iosifovich
A-24a-13KAGANDora19171974[57]Grigoryevna
B-11-22KAGANYeva18991965[66]Solomonovna
V-4-3KAGANYelizaveta18931971[78]Issakovna
V-50-14KAGANZalman18971986[89]Aronovich
V-8-4KAGANIssak19011968[67]Movshevich
A-23-45KAGANLeyzer19021982[80]Mendelevich
A-33-37KAGANLazar19041975[71]Borukhovich
B-51-10KAGANLev19061965[59]Fayvelevich
V-39-16KAGANLyubov19091991[82]Mendelevna
V-8-3KAGANMina19031974[71]Movshevna
V-39-18KAGANMira19251987[62]Mendelevna
B-19-7KAGANMirra19001960[60]Afroimovna
V-34-14KAGANOlga19101978[68]Solomonovna
A-31a-38KAGANRakhil18841979[95]Izraylevna
B-49-25KAGANRakhil19031973[70]Izraylevna
A-23-47KAGANRiva18751950[75]Lazarevna
V-6-15KAGANSarra19101971[61]Borisovna
B-10-20KAGANSofya18981974[76]Borisovna
A-23-46KAGANSofya19061973[67]Yefimovna
B-4-12KAGANSofya19091963[54]Shayevna
V-50-15KAGANKhana19031984[81]Abramovich
A-21a-18KAGANKhana18991985[86]Naumovna
A-31-11KAGANKhasya19071971[64]Yefimovna
A-24a-11KAGANGrigoriy18901969[79]Iosifovich
A-29-52KAGANSh.18411912[71]Ye.
B-18-12KAGANShmuyl18821958[76]Borokhovich
B-11-12KAGANYakov18931950[57]Borisovich
V-11-2KAGANTanya18871970[83]Zalmanovna
A-33-28KAGNOSofya19071972[65]Solomonovna
B-24-32KAINI.-1951-Z.
B-24-19KALETSKIYLev18841953[69]Samoylovich
A-9-20KALININAKh.18721978[106]R.
B-43-31KALLERGenya18891962[73]Yakovlevna
V-16-1KALMAKOVABerta18911978[87]Moyseyevna
A-2-13KAMENI.18981995[97]Kh.
A-31-52gKAMENKERLev19181975[57]Zakharovich
A-31-66vKAMEYMANIda18971996[99]Kh.
B-40-42KANBoris19021993[91]Mendelevich
B-49a-5KANGenya19101984[74]Solomonovna
B-40-41KANZlata19031975[72]Leybovna
V-54-18KANDEL-SOKHMatilda19071986[79]Ikhilevna
V-59-3KANEPesya19081988[80]Yerokhmiyevna
A-9-5KANINA.-1946-A.
V-59-4KANODasha19111988[77]Zalmanovna
B-48-9KANOSara-1934-Leybovna
B-48-9KANOYakov18791964[85]Borisovich
B-30-11KANOVICHAbram19041956[52]Mordukhovich
B-41-20KANTORGavriil18921975[83]Rakhmilovich
B-41-20KANTORSara18941961[67]Izraylevna
V-54-7KANTOROVAAnna18971986[89]Issakovna
B-37-31KANTOROVICHBlyuma19031985[82]Abramovna
V-42-11KANTOROVICHYefim18951991[96]Samoylovich
V-42-12KANTOROVICHMariya19041980[76]Moyseyevna
A-16-47KANTOROVICHSima19071976[69]Solomonovna
B-38-29KANTOROVICHYakov18971961[64]Ionovich
B-48-6KANTSELSONK.18871973[86]L.
V-51-27KAPELYANNaum19121985[73]Khanonovich
V-36-17KAPELYUSHShifra19041978[74]Abramovna
A-13-26KAPELYUSHNIKAbram19041980[76]Yefimovich
V-24-12KAPENGUTRakhil19081989[81]Lvovna
V-24-11KAPENGUTTsilya19021975[73]Leybovna
A-18-23KAPITANOVA-BURSHTEYNAsya19351991[56]Naumovna
V-32-1KAPLANAbram18971978[81]Zavelevich
B-36-28KAPLANRoza19021970[68]Khononovna
B-34-38KAPLANSKAYASlava19001977[77]Leybovna
A-3-2KAPLANSKAYASofiya19181996[78]Isakovna
B-30-17KAPLANSKIYIssak18951956[61]Aronovich
A-30-2KAPUTKINALeya19121993[81]Zalmanovna
A-18-74KARAVKINAZlata19071980[73]Abramovna
V-49-1KARLIKAron19151981[66]Borisovich
V-54-8KARLIKBella19191986[67]Lvovna
A-12-10KARPRima19271990[63]Isakovna
A-31-15KARPILESFanya18911970[79]Khatskelevna
B-27-17KARPINSemen19031955[52]Iosifovich
B-47-35KARPINAAsya19111985[74]Iosifovna
A-6-13KARTUZBella19081981[73]Intseanovna
A-6-13KARTUZIzrail19031943[40]Khaimovich
A-14-12KASPINALyubov18891973[84]Aronovna
B-27-26KASPLERIzrail-1964-Khaimovich
B-51-33KASPLERMatvey19031969[66]Iosifovich
B-21-53KASPLERE.18741953[79]M.
B-43-20KASTETSKAYAIrina19531962[9]Vasilyevna
B-14-21KATIZNERKeylya-1956-Abramovna
A-26a-6KATSArkadiy19501996[46]Leonidovich
A-15-41KATSGenrikh19121986[74]Khaimovich
A-15-41KATSIrina19121993[81]Eduardovna
B-42-27KATSItsko-1962-Solomonovich (?)
B-38-8KATSL.-1959-I.
A-26a-5KATSLeonid19191991[72]Arkadyevich
A-14-19KATSMark18991984[85]Abramovich
A-24-55KATSMira18981972[74]Peretsovna
V-49a-15KATSRevekka19021984[82]Abramovna
A-25-44KATSSarra19001966[66]Pertsovna
A-31-66eKATSKhaya19241985[61]Moyseyevna
A-14-18KATSTsilya19031974[71]Abramovna
V-25-4KATSENELENBOGENAsya19071976[69]Petrovna
B-41-18KATSEVALeya19131983[70]Abramovna
B-41-18KATSEVAStera18811961[80]Zusyevna
B-36-2KATSEVICHGenya19211975[54]Davydovna
B-36-1KATSEVICHIosif19271988[61]Mikhaylovich
A-27-58KATSMANBrokha18831977[94]Khaimovna
A-27-58KATSMANMeyer Iosel18991977[78]-
A-12-8KATSMANSofya19101981[71]Yakovlevna
A-12-58KATSNELSONMarat19351983[48]Izraylevich
A-9-46aKATSNELSONMarat19351983[48]Izraylevich
B-48-6KATSNELSONKh.18841965[81]M.
V-61-23KATSONV.19421989[47]A.
A-27-50KATSONDonya18911953[62]Shlyumovich
A-27-50KATSONRaya-Ester18981979[81]Pertsovna
B-35-1KATSYZNAGrigoriy19191992[73]Rakhmilovich
B-34-18KATSYZNARakhmil18871958[71]Girshevich
B-35-2KATSYZNASofiya19201997[77]Abramovna
V-6-17KATYSHEVAbram18931971[78]Mendelevich
A-4-21KATYSHEVRuvim18951982[87]Mendelevich
V-5-17KATYSHEVAPerla18951975[80]Izraylevna
B-25-18KATYSHEVASora-Basha18781954[76]Shlemovna
A-5-3KAVALERCHIKLyubov19071987[80]Aronovna
B-48-32KAYZINA-1873---
B-24-45KAZAKBusya19151951[36]Mikhaylovna
B-52-10KAZAKRoza19101984[74]Mendelevna
B-23-47KAZAKEster-Beylya18761952[76]Yakovlevna
V-10-6KAZAKEVICHAbel19071967[60]Moyseyevich
V-11-4KAZAKEVICHAnechka19701970[0]-
B-24-49KAZAKEVICHAnna19121991[79]Issakovna
A-18-30KAZAKEVICHLeya19031931[28]Abramovna
A-8-42KAZAKEVICHM.---B.
V-10-8KAZAKEVICHSemen19451975[30]Abelevich
V-10-7KAZAKEVICHTsilya19091984[75]Semenovna
A-24-19KAZAKOVASofya19001977[77]Moyseyevna
A-34a-22KAZANSKAYABasya19051991[86]Naumovna
A-7a-47aKAZANSKAYAGalina19051993[88]Semenovna
A-7a-52KAZANSKAYAYevgeniya19311986[55]Issakovna
A-6a-10KAZANSKAYAFeyga19091987[78]Mendelevna
A-31-28KAZANSKAYAKhaya19041977[73]Vulfovna
A-8-40KAZANSKAYATsilya19041987[83]Ruvimovna
B-34-6KAZANSKIYBoris19281959[31]Iosifovich
A-8-39KAZANSKIYGirsha19021984[82]Mordukhovich
A-7a-51KAZANSKIYIssak19071976[69]Yevseyevich
A-6-48KAZANSKIYIosif-Mordukh-1939-Leybovich
A-6a-10KAZANSKIYMordukh19001982[82]Berkovich
A-22-7KAZANSKIYSemyon19111982[71]Abramovich
A-21-11KAZARSKIYAbram-1936--
A-21-10KAZARSKIYGrigoriy19041979[75]Abramovich
V-53-28KAZHDANOVBoris19131986[73]Mikhaylovich
A-20-2KAZIMIROVSKIYZavel18901973[83]Khaimovich
B-49-13KAZINETSBasya18981966[68]Leybovna
A-16-68KAZINETSYankel19191986[67]Abelevich
V-43-17KAZYANSKAYAMariya19091981[72]Shlemovna
A-7-18KAZYANSKAYARakhil19041990[86]Girshevna
A-7-17KAZYANSKIYItskhok19061980[74]Berkovich
A-3-16KESLINArkadiy19371995[58]Yefimovich
B-6-22KESLINYefim19081986[78]Lvovich
B-6-21KESLINABella19061962[56]Abramovna
B-32-23KHABASGrigoriy18601923[63]Yulyevich
B-48a-6KHAITMayya19261976[50]Moyseyevna
V-42-23KHAITMoshe18981982[84]Sholomovich
V-42-24KHAITRiva19001984[84]Shmerkovna
A-5-23KHAITIMIROVAlbert19391980[41]Akhatovich
A-5-22KHAITIMIROVValentin19331993[60]Akhadyevich
A-5-23KHAITIMIROVAVera19121979[67]Solomonovna
B-29-15KHALAMEYZERBerka18771956[79]Leyzerovich
B-29-16KHALAMEYZERLeya-Ema18811956[75]Iosifovna
B-42-44KHAMARMERZusya19321989[57]Solomonovich
B-24-41KHAMARMERRiva18971951[54]Mendelevna
A-4-2KHAMAYDAKhonon19081991[83]Ayzikovich
V-6-2KHANAKOVSKAYAGinda18921971[79]Mendelevna
V-54-16KHANAKOVSKIYSvyatoslav19601986[26]Mikhaylovich
B-23-5KHANINBer18881960[72]Simonovich
V-51-6KHANINVladimir19441992[48]Grigoryevich
A-16-20KHANINGilya18781941[63]Leybovich
V-51-6KHANINGrigoriy19121994[82]Zakharovich
A-15-4KHANINZ.19061972[66]B.
A-33-4KHANINZalman19391997[58]Issakovich
A-16-19KHANINIzrail19001979[79]Samuylovich
A-21a-11KHANINM.-1928--
B-12-25KHANINMoysey19031967[64]Mendelevich
V-4-8KHANINRuvim19071982[75]Leybovich
B-51-23KHANINAAnna19061991[85]Samuylovna
A-17-22KHANINAAnna19181985[67]Solomonovna
A-16-20KHANINABasya18881934[46]Aronovna
B-37-13KHANINABasya-Eta18781959[81]Girshevna
A-17-2KHANINABronislava19231980[57]Shmerovna
V-51-8KHANINAVera19161985[69]Solomonovna
B-11-3KHANINAGenya19021999[97]Shayevna
A-16-27KHANINADarya19021971[69]Osipovna
B-31-11KHANINADina-1957-Davydovna
B-54-3KHANINAZinaida19121975[63]Borisovna
B-26-26KHANINALeya18811956[75]Leyzerovna
V-14-4KHANINAMalka---Abramovna
A-16-19KHANINAManya19001986[86]Moyseyevna
B-12-25KHANINAMera19081998[90]Abramovna
A-17-1KHANINAMinukha19211980[59]Shmerovna
B-11-32KHANINARemma19341990[56]Moyseyevna
B-32-22KHANINARokha18711965[94]Zalmanovna
A-29-29KHANINAKhava18991984[85]Lvovna
V-26-18KHANINAKhaya19141990[76]Iosifovna
B-49-14KHANINATsiva18941964[70]Itskovna
V-51-7KHANINATsilya19241994[70]Solomonovna
B-28-4KHANINASheyna18821960[78]Aronovna
B-49-14KHANINAE.19071972[65]Kh.
V-21-18KHANINAYu.19001975[75]A.
V-60-12KHANOVICHKreyna19211989[68]Zalmanovna
V-60-12KHANOVICHRoman19201989[69]Yefimovich
V-23-8KHANUTINZalman18971974[77]Iosifovich
V-23-6KHANUTINIosif19261988[62]Zakharovich
V-58-18KHARNASArkadiy19091990[81]Ruvimovich
A-31-31aKHARNASSima19111988[77]Yakovlevna
B-39-3KHASIDManya19041966[62]Karlovna
A-31-31bKHASIDMusa18701966[96]Gertsovna
B-39-32KHASIDShmaya18971982[85]Moyseyevich
A-9-9KHASINBoris19211983[62]Iosifovich
B-7a-6KHASINIzrail---Mikhaylovich
V-24-17KHASINIsay19051991[86]Mendelevich
V-24-16KHASINAZina19321988[56]Vulfovna
A-8-43KHASINARaisa19101978[68]Yefimovna
V-16-19KHASINAEmma18941968[74]Aronovna
B-19-47KHATIMLYANSKAYAKaterina18981952[54]Semenovna
B-39-38KHAVANSKAYANokha18991960[61]Itskovna
A-31-39KHAVINSONIsak18841972[88]Yakovlevich
A-31-38KHAVINSONRoza19021971[69]Samuylovna
B-36-41aKHAVKINM.----
B-7-22KHAVKINSolomon18861945[59]Lazarevich
B-7-22KHAVKINABronya19011980[79]Borisovna
V-51-30KHAVKINAManya19041984[80]Mendelevna
A-13-15KHAYKEVICHSimevel18771974[97]-
A-28-6KHAYKEVICHKhana19041978[74]Gilevna
V-37-16KHAYKEVICHKhaya19061979[73]Isakovna
V-49a-12KHAYKINAron19081984[76]Gilevich
B-43-14KHAYKINBer-Gersh18891962[73]Movshevich
B-37-21KHAYKINBerka-1917--
A-14-1KHAYKINBoris19661991[25]Shevelevich
B-23-9KHAYKINGdaliy18931959[66]Leybovich
B-44a-7KHAYKINYefim19221992[70]Grigoryevich
A-31a-41KHAYKINYefim19291997[68]Lvovich
B-23-32KHAYKINZ.18791952[73]T.
B-21-9KHAYKINZusya19291954[25]Meyerovich
A-6a-13KHAYKINIzrail18831980[97]Zalmanovich
A-31a-40KHAYKINL.18961974[78]M.
V-10-9KHAYKINMeyer18901967[77]Berkovich
B-47-27KHAYKINMeyer18921965[73]Zusevich
B-10-37KHAYKINMoysey18911948[57]Sendorovich
A-34a-17KHAYKINS.18851973[88]D.
B-10-40KHAYKINSamuil18911948[57]Borisovich
V-46-19KHAYKINSamuil19271992[65]Moyseyevich
B-23-32KHAYKINF.18891972[83]G.
A-17-6KHAYKINShevel19241978[54]Grigoryevich
B-29-9KHAYKINAVita19251957[32]Girshevna
B-35-5KHAYKINAGenya18951964[69]Solomonovna
V-10-10KHAYKINALyubov18911961[70]Iosipovna
V-53-21KHAYKINAMariya19291986[57]Grigoryevna
A-6a-13KHAYKINARakhil18901987[97]Moyseyevna
B-38-10KHAYKINARoza18961959[63]Khaimovna
B-28-5KHAYKINASora18861960[74]Movshevna
A-36-7KHAYKINAFanya19251996[71]Lvovna
B-43-13KHAYKINAKhana18911968[77]Zalmanovna
B-10-37KHAYKINAKhanna18941971[77]Mendelevna
A-17-5KHAYKINATsivye-Leya18861972[86]Shlyomovna
A-13-52KHAYKINZONDarya19001991[91]Yakovlevna
B-37-6KHAYTINAZlata18871959[72]Elyevna
A-22-6KHAYTOVICHIosif18731940[67]Borisovich
A-22-6KHAYTOVICHKhaya18731942[69]Naumovna
V-26-15KHAZANB.19141981[67]Ya.
A-19-10KHAZANBella18981973[75]Naumovna
B-8a-28KHAZANGenya19121979[67]Samuylovna
V-52-20KHAZANYelizaveta19031985[82]Arononovna
V-52-21KHAZANIosif19021987[85]Iserovich
B-22-20KHAZANIssak19401954[14]Iosifovich
B-8a-30KHAZANLev19121990[78]Yakovlevich
V-48-25KHAZANOVAbel19021943[41]Genukhovich
B-7-26KHAZANOVTsodik19021990[88]Genukhovich
B-7-27KHAZANOVADora19021959[57]Zalmanovna
V-44-16KHAZANOVAMera19091981[72]Ilyinichna
A-31-32KHAZANOVASonya1903?1973-Zalmanovna
V-48-24KHAZANOVAKhava19031982[79]Mendelevna
V-48-5KHAZANOVSKAYAAnna19091994[85]Ilyinichna
V-11-5KHAZANSKAYABeylya18951967[72]Mordukhovna
V-48-1KHAZANSKAYABronya19191994[75]Ilyinichna
V-11-6KHAZANSKAYASofya19261977[51]Yakovlevna
V-28-2KHAZANSKIYVladimir19231989[66]Yakovlevich
V-34-19KHENKINArkadiy19231978[55]Aleksandrovich
B-13-18KHENKINShlema18791941[62]Zusevich
B-13-18KHENKINAKhaya-Sara18881949[61]Leybovna
A-33-42KHENTOVZalman18981973[75]Yudovich
A-24-16KHENTOVSemyon19231989[66]Zakharovich
B-10-20KHENTOVAMariya18811949[68]Borisovna
A-25-43KHENTOVARaisa18991966[67]Lvovna
A-33-43KHENTOVASofya18821983[101]Semenovna
B-32-14KHEYFNaftolya18751957[82]Garshovich
V-51-24KHEYFETSIda19021990[88]Zakharovna
A-28-7KHEYFETSIzrail18891972[83]Borukhovich
B-8-3KHEYFETSIosif18911980[89]Zusyevich
A-20-17KHEYFETSIsak19031976[73]Iosifovich
V-2-1KHEYFETSLyuba19101999[89]Leybovna
B-52-13KHEYFETSLyubov18981966[68]Naumovna
A-31-60gKHEYFETSMariya18981984[86]Moyseyevna
V-62-18KHEYFETSMoysey19141989[75]Shmuylovich
A-16-33KHEYFETSPasha19131989[76]Moyseyevna
B-7b-1KHEYFETSRaisa18901967[77]Shmerkovna
V-51-23KHEYFETSRevekka18841985[101]Zakharovna
B-53-12KHEYFETSSemen19301983[53]Borisovich
A-28-7KHEYFETSSonya18971975[78]Girshevna
B-8-2KHEYFETSTsira18951945[50]Markovna
B-8-3KHEYFETSTsilya18951945[50]Mordukhovna
B-8-31KHEYFITSSmuil18851949[64]Abelevich
B-8a-8KHEYVETSZalman19011977[76]Abramovich
V-58-10KHIGERMatvey19171988[71]Ruvimovich
B-38-38KHIMBALLeyzer18951962[67]Ioselevich
V-47-30KHINSONAbram19091984[75]Leybovich
A-31b-7KHITRINOVMikhail18981981[83]Aleksandrovich
A-2-17KHITROVVladimir19321997[65]Moyseyevich
B-15-5KHITROVGrigoriy19201999[79]Moyseyevich
V-5-20KHITROVYeguda19151962[47]Moyseyevich
B-27-24KHODAKOVMendel18861955[69]Isayevich
B-13-14KHODAKOVASofya18981952[54]Alterevna
A-7-34KHODKINAPelageya18931965[72]Zaritonovna
A-28-3KHODOSMikhlya19271994[67]Zalmanovna
A-28-3KHODOSRakhmel19261994[68]Motkovich
B-15-16KHOLOKDavid19361998[62]Naumovich
A-16-9KHOLOMYANSKAYASlava18941979[85]Samuylovich
A-16-8KHOLOMYANSKIYYankel-Mordukh18941973[79]Leybovich
V-35-8KHOSIDL.18991978[79]M.
V-35-7KHOSIDSh.18991978[79]M.
V-25-6KHOTEMLYANSKAYASlava18941976[82]Abramovna
V-61-12KHOTEMLYANSKIYIlya19261989[63]Issakovich
B-32-22KHOTINAbram18801966[86]Zalmanovich
B-10-38KHOTINGirsha18791950[71]Movshevich
A-35-30KHOTINZakhar18981973[75]Abramovich
V-60-16KHOTINIzrail19201990[70]Abramovich
B-32-21KHOTINIssak18841958[74]Zalmanovich
B-24-36KHOTINSamuil19081953[45]Abramovich
V-63-16KHOTINKhonon19121989[77]Abramovich
B-7-2KHOTINAAnna19131979[66]Issakovna
V-61-4KHOTINAMariya1917--Mironovna
V-56-18KHOTINAMira19131995[82]Grigoryevna
V-56-19KHOTINARaisa19041987[83]Grigoryevna
B-24-37KHOTINASara18861951[65]Abramovna
B-33-20KHOTINASvetlana19381958[20]Samuylovna
B-7-3KHOTINASima19151984[69]Issakovna
A-35-31KHOTINAYudasya19151974[59]Mendelevna
A-28-30KHOTYANOVA.19061942[36]N.
A-9-32KHOTYANOVLev19381976[38]Samoylovich
A-28-30KHOTYANOVMikhel18821950[68]Iokhonovich
A-31a-19KHOTYANOVKhaim19011972[71]Abramovich
A-28-30KHOTYANOVE.19171942[25]N.
B-12-26KHOTYANOVAA.19411948[7]M.
A-28-30KHOTYANOVAGolda18821975[93]Shlyomovna
B-44a-8KHOTYANOVADina19281992[64]Zalmanovna
A-16-65KHOTYANOVAYelizaveta19361988[52]Mikhaylovna
A-27-52KHOTYANOVALyuba19101995[85]Naumovna
A-31-26aKHOTYANOVALyubov19041977[73]Abelevna
A-28-30KHOTYANOVAR.19081941[33]N.
A-31a-18KHOTYANOVARiva19301987[57]Yefimovna
B-7-32KHOTYANOVASara-Leya18671948[81]Abramovna
V-52-30KHOTYANOVASofya19031986[83]Leybovna
A-32b-6KHOTYANOVAKhaya19141975[61]Abramovna
B-49-2KHOVOVLeyba-Neukh19061969[63]Melerovich
B-15-8KHOZANMusya19221984[62]Aronovna
V-3-7KHOZANOVARita19301998[68]Abelevna
B-36-44KHRAPUNOVICHBerta18991972[73]Yakovlevna
A-9-33KHRAPUNOVICHDasha19031976[73]Khaimovna
B-16-2KHRAPUNOVICHYefim19211989[68]Abramovich
A-9-34KHRAPUNOVICHLeva19021977[75]Girshevich
B-36-43KHRAPUNOVICH-BASEVICHMiriam19051964[59]Yakovlevna
A-20-5KHVATGrigoriy18901973[83]Borisovich
A-20-6KHVATEtta18991974[75]Grigoryevna
B-45-25KHVOSHNYANSKAYAZislya19201995[75]Iosifovna
B-48-18KHVOSHNYANSKIYIosif18841973[89]Semenovich
B-6-17KICHINABerta19081963[55]Markovna
B-26-39KICHINAMariya1873--Moyseyevna
B-25-31KICHININI.18771955[78]-
A-9-17KIMELMANAleksandr19411977[36]Moyseyevich
A-28-12KIMELMANSamuil19111969[58]Ilyich
B-20-8KINFaina19161960[44]Veniaminovich
B-30-45KISELGOFAbram19091991[82]Zalmanovich
V-58-8KISELGOFDora19111995[84]Yefimovna
V-58-9KISELGOFYefim19101988[78]Karlovich
B-52-11KISELGOFZalman18801934[54]Leyzerovich
A-32b-4KISELGOFIda19111986[75]Naumovna
B-52-11KISELGOFLazar19131991[78]Solomonovich
B-52-11KISELGOFSara18821965[83]Abramovna
B-29-6KISELGOFFruma18881959[71]Khononovna
B-47-5KISELGOFTsal19061964[58]Berkovich
A-20-13KISLIK-RONINSONShifra---Nisonovna
A-27-7KITAYCHIKBella19261995[69]Zakharovna
A-27-6KITAYCHIKNikolay19281995[67]Osipovich
A-36-15KITAYCHIKSofya19371997[60]Mikhaylovna
V-54-15KITAYEVAMasha18981986[88]Faytelevna
B-13-27KIZINZONLyuba18961950[54]Moyseyevna
B-42-5KIZINZONAyzik18881964[76]Nokhonovich
B-51-36KIZINZONBronya19231979[56]Yakovlevna
A-34-12KIZINZONZ.18791972[93]I.
V-38-19KIZINZONZalman19141981[67]Issakovich
B-51-36KIZINZONSamuil19231990[67]Ayzikovich
B-38-11KLASSSora18901958[68]Abramovna
B-44a-4KLAVIROktyabrina19231999[76]Yevseyevna
B-44a-3KLAVIRKhana19051992[87]Kuselevna
B-34-41KLAZZinaida19061983[77]Abramovna
B-14-18KLAZSheyna18761956[80]Zalmanovna
V-9-13KLEBANOVAGisya19191993[74]Alterovna
B-37-9KLEBANOVADora19201958[38]Zakharovna
A-23-64KLEBANOVAKhana19051976[71]Fayvishevna
A-2-9KLEBANOVAYuliya19221994[72]Izraylevna
V-59-11KLECHEVSKAYAMariya19221988[66]Samuylovna
B-48-22KLECHEVSKIYAleksandr19491985[36]Semenovich
V-59-12KLECHEVSKIYShlem19221998[76]Abramovich
V-54-21KLEMINERSofya19021986[84]Mikhaylovna
A-17-37KLEONSKAYARoza19101986[76]Abelevna
A-17-36KLEONSKIYMikhail19021972[70]Markovich
A-18-31KLEPEKOVAFaina19271981[54]Abramovna
A-27-25KLEYMANMoysey---Romanovich
V-10-4KLIGERGersun18941967[73]Shayevich
V-10-5KLIGERLeya18981990[92]Shlemovna
B-28-18KLINTMANIda19031955[52]Veniaminovna
V-59-8KLIONERAbram19001990[90]Mendelevich
V-59-9KLIONERKhanna19101988[78]Khaimovna
B-6-18KLIOTFanya19141962[48]Iosifovna
A-3-17KLOCHKOVBoris19381998[60]Moyseyevich
A-3-17KLOCHKOVATsilya19091998[89]Solomonovna
V-48-21KLUGMANMaksim19191967[48]Ivanovich
V-48-22KLUGMANRakhil18951982[87]Abramovna
B-18-21KNOKHINOVIlya18981955[57]Davydovich
B-19-28KNOKHINOVYakov19181993[75]Davydovich
B-19-26KNOKHINOVABlyuma19211987[66]Elyevna
B-37-23KNOKHINOVAMayya19321985[53]Romanovna
B-19-25KNOKHINOVAEster-Riva18751954[79]Khaymovna
V-59-17KOBLETSInaida19202000[80]Alekseyevna
V-59-16KOBLETSElya19151988[73]Rakhmilovich
B-38-16KOBRINBerka-Movsha18841974[90]Zusevich
B-38-16KOBRINALeya18941958[64]Abramovna
A-31-44aKOBRINAOlga19061983[77]Izraylevna
A-33-54KOBRINARaisa19291996[67]Isakovna
V-16-7KOFMANPesya19061968[62]Borukhovna
B-54-16KOGANAbram19041967[63]Morduhkovich
A-21a-17KOGANBendet18931990[97]Girshevich
V-52-23KOGANZelik19161985[69]Zalmanovich
B-53-2KOGANLev19191978[59]Moyseyevich
V-56-22KOGANLeonid19091987[78]Yefimovich
B-53-18KOGANMariya19131975[62]Yefimovna
V-53a-3KOGANMiryam19181986[68]Fayvishevna
B-34-24KOGANNatasha19551966[11]-
A-13-19KOGANRoza19031988[85]Samuylovna
B-53-9KOGANSofya19081986[78]Moyseyevna
A-24-22KOGONLeonid19461999[53]Alekseyevich
B-47-10KOIMRiva18991969[70]Leybovna
B-33-36KOLBANOVSKAYAGolda----
B-51-3KOLDOBSKAYAAnna18981977[79]Lvovna
A-28-49KOLDOBSKAYAYelizaveta19271983[56]Aronovna
B-49-15KOLDOBSKAYAMira19001964[64]Khaimovna
B-54-17KOLDOBSKAYARiva19341991[57]Khaimovna
A-28-49KOLDOBSKAYASima19271996[69]Sholomovna
V-13-17KOLDOBSKAYAKhana18921974[82]Yankelevna
A-28-49KOLDOBSKIYBoris19221997[75]Yakovlevich
V-27-3KOLDOBSKIYD.19221976[54]Ye.
V-13-15KOLDOBSKIYYevel18901968[78]Itskovich
V-49a-9KOLDOBSKIYZalman18921984[92]Simonovich
V-13-16KOLDOBSKIYLev19261945[19]Yevelevich
B-24-29KOLDOBSKIYMatvey19301951[21]Davidovich
B-51-4KOLDOBSKIYYakov18891967[78]Borisovich
B-23-34KOLDOVSKAYAFaina19271983[56]Davidovna
B-25a-1KOLIKMasya19221988[66]Shayevna
B-46-21KOLIKMonya19071996[89]Itskovna
B-25-8KOLIKSemen19021991[89]Itskovich
B-20-5KOLIKSonya19041961[57]Berkovna
B-20-6KOLIKShaya19061941[35]Isakovich
V-25-7KOLIKEsfira19021976[74]Meyerovna
B-9-32KOLKINA.18831956[73]R.
B-12-22KOLKINA-18981948[50]-
B-13-12KOLKINALiza18971953[56]Leyvikovna
V-40-8KOLODEZNYYIsay18801980[100]Isakovich
B-46-23KOMIKZeyda18751965[90]Iosilevna
A-31-61aKOMISSARCHIKBeylya19051958[53]Khaimovna
A-32a-16KOMLEVAIrina19371994[57]Gennadyevna
B-21-12KONIKOVGamsey18881957[69]Izraylevich
V-4-7KONIKOVDavyd18911977[86]Mironovich
V-36-3KONIKOVYefim19271979[52]Mikhailovich
V-30-8KONIKOVIgor19681978[10]Moyseyevich
V-39-3KONIKOVLev19091979[70]Solomonovich
V-57-20KONIKOVMark-Moysey19141987[73]Aronovich
V-36-2KONIKOVMoysey18991980[81]Leibovich
B-14-9KONIKOVNokhim19041956[52]Leybovich
B-50-16KONIKOVYakov18981973[75]Kalmanovich
B-12-24KONIKOVABella19051948[43]Abramovna
V-57-20KONIKOVALyubov19181991[73]Borisovna
B-45-8KONIKOVAMara19281990[62]Abelevna
B-18-6KONIKOVASofya19031977[74]Mendelevna
B-17-13KONIKOVAKhaya18981974[76]Leybovna
V-39-2KONIKOVAEmma19121985[73]Yakovlevna
B-8a-22KONIKOVAEsfir18991949[50]Isakovna
A-31b-11KONNIKOVZalman19021974[72]Leybovich
A-26-57KONNIKOVYakov19311980[49]Zalmanovich
B-32-40KONNIKOVAArkadiya19301986[56]Issakovna
A-24-59KONNIKOVAMariya19131967[54]Iosifovna
A-31b-11KONNIKOVAOlga19031975[72]Iosifovna
V-59-7KONOROVICHIssak19241988[64]Lvovich
A-35-7KONOVALOVARaisa19241996[72]Zakharovna
B-40-21KONSONGenya18871975[88]Abramovna
B-40-20KONSONFaytel18831960[77]Issakovich
V-47-8KONTAROVICHAnna19061982[76]Borisovna
A-25a-26KONTNERIda19091980[71]Petrovna
V-2-5KONTOROVICHDora19231998[75]Yefimovna
A-34-9KONTOROVICHRafael19271994[67]Samuylovich
A-6-5KONTOROVICHSamuil19091969[60]Morisovich
A-6-53KONTOROVICHEsfir19141981[67]Khanovna
A-32a-30KONTSEPOLSKAYASarra19001977[77]Vulfovna
B-34-10KONTSEPOLSKIYBenetsian18931958[65]Khaimovich
V-62-19KOPELOVICHAbram19311989[58]Grigoryevich
V-49-22KOPELOVICHBoris19251983[58]Girshevich
B-52-20KOPELOVICHDora19021966[64]Khaimovna
A-29-18KOPELOVICHIdel19011970[69]Markovich
B-24-14KOPELOVICHLeyba18971954[57]Markovich
B-52-20KOPELOVICHPerla18931981[88]Mordukhovna
A-29-18KOPELOVICHSima19021988[86]Solomonovna
B-24-14KOPELOVICHKhava19061972[66]Khaimovna
V-30-15KOPILEVICHYevgeniya18961977[81]Izraylevna
V-34-16KOPINAKuna19171978[61]Izraylevna
A-8-29KOPISKOYAbram18961987[91]Mendelevich
A-8-30KOPISKOYFeyga Khaya19071975[68]Vulfovna
A-6-55KOPYLOVIlya19071939[32]Yevgenyevich
V-53-9KOPYLOVMikhail19291992[63]Iosifovich
V-53-9KOPYLOVASofya18981986[88]Markovna
A-7-33KORENEVSKIYMikhail19111979[68]Aronovich
V-35-1KORMANRiva19061979[73]Sholomovna
V-46-1KORNACHEVAPolina19081993[85]Borisovna
B-43-11KORNEYEVYegorushka19831983[0]-
V-49a-11KOROBKOAda19291984[55]Moyseyevna
B-46-25KOROTKINValeriy19421987[45]Abramovich
A-31b-6KOROTKINAAnna19041975[71]Izreylevna
V-32-2KOROTKINADina18991981[82]Gerasimovna
V-36-16KOROTKINARiva19051978[73]Samuylovna
A-34-24KOROTKINAKhana18881972[84]Elyevna
V-53a-6KORSHAKOVYevel19011991[90]Aronovich
B-49-24KORSHAKOVSimkha19091974[65]Aronovich
B-49-24KORSHAKOVAMakhlya18891969[80]Khaimovna
B-14-12KORSHAKOVASarra18961955[59]Zalmanovna
V-53a-7KORSHAKOVAKhana19041987[83]Aronovna
V-8-5KOSOVSKAYANona19291972[43]Zinovyevna
B-18-29KOSOVSKAYAPesya19001955[55]Yakovlevna
V-51-18KOSSOVSKAYARevekka19011985[84]Abramovna
B-53-31KOSUKHINZalman19021974[72]Mendelevich
A-12-4KOSUKHKINLat19031993[90]Rafailovich
B-19-34KOSUKHKINABeylya18921954[62]Izraylevna
A-12-5KOSUKHKINAMindlya19151991[76]Semenovna
B-53-38KOSUKHKINAKhana19081966[58]Shmerkovna
A-25-51KOTIKOVSKAYASofya19251995[70]Khaimovna
B-12-29KOTIKOVSKAYATuba18891950[61]Borisovna
B-30-35KOTINARaisa19321983[51]Isayevna
B-53-1KOTINARivekka19161997[81]Yevseyevna
A-25-52KOTINOVSKAYASofya19251995[70]Khaimovna
A-25-52KOTINOVSKIYMaksim19831984[1]-
A-13-38KOTKINSamuil19021981[79]Yefimovich
V-49-16KOTKINAFaina18971983[86]Yankelevna
B-43-41KOTONBaniamin18991981[82]Arkadyevna
B-12-21KOTONKhaya-Sora19021949[47]Fridmanovna
B-43-40KOTON-FLASMANMariya19041976[72]Mikhaylovna
B-19-20KOVALEVSKAYABlyuma19111967[56]Ruvimovna
B-19-20KOVALEVSKIYAbram19041967[63]Yudelevich
B-46-19KOVALSIYM.18911965[74]Yu.
B-21-28KOVALSKIYBoris19271953[26]Abramovich
V-11-18KOVARSKAYADveyra18891967[78]Aronovna
A-6-32KOVARSKIYGirsh18951978[83]Sholomovich
V-11-19KOVARSKIYMordukh18871980[93]Sholomonovich
B-18-25KOZANSKIYSolomon19121955[43]Moyseyevich
A-8-21KOZHDANOVA-GRENADEROVAAnna19131979[66]Mikhaylovna
B-32-10KOZINETSAbram18931957[64]Lvovich
V-11-13KOZINETSKhava18941976[82]Yankelevna
B-39-5KOZLINERTaybo18901963[73]Girshevna
B-39-1KOZLINERMera19121971[59]Meyerovna
A-32-12KOZLOVANatalya19711971[0]Mikhaylovna
A-18-60KOZLOVSKAYALyubov19051983[78]Samuilovna
V-7-11KOZLOVSKAYAManya19111969[58]Zalmanovna
A-18-59KOZLOVSKIYIosif19051969[64]Vulfovich
B-29-14KOZLYANSKAYAPesya18791956[77]Rakhmilevna
B-23-35KOZLYANSKAYARakhil19091990[81]Khaimova
B-41-35KOZLYANSKAYAChernya18991962[63]Elyevna
B-49-15KOZLYANSKIYGrigoriy19101981[71]Yefimovich
B-41-39KOZLYANSKIYIosif18981983[85]Khaimovich
A-28-48KRAMNIKMikhail19251983[58]Borisovich
A-14-16KRAPCHANGolda19101976[66]Zalmanovna
A-14-17KRAPCHANMoysey19351990[55]Fayvelevich
V-57-9KRASHUNSKAYAAsya19221987[65]Solomonovna
B-19-42KRASILNIKOVYa.19571981[24]S.
B-19-43KRASILNIKOVABasya18841954[70]Abramovna
V-58-27KRASILOSHCHIKOVAGolda18951988[93]Abramovna
B-8a-29KRASILOSHCHIKOVAEydlya18891949[60]Rafailovich
B-24-20KRASILSHCHIKOVYakov19101953[43]Samoylovich
A-25a-25KRASINSKAYABerta18901971[81]Isakovna
A-6-6KRASINSKIYMoysey19111983[72]Abramovich
B-42-38KRASKINMoysey19071963[56]Mendelevich
B-54-14KRASKINAMariya19031983[80]Peysakhovna
A-17-44KRASKOInna19651995[30]Igoryevna
V-8-17KRASKOVSKAYAAnna19151994[79]Abramovna
A-18-45KRASNASHCHYOKAYARiva19211977[56]Leybovna
V-44-8KRASNIKDina19031987[84]Peysakhovna
V-6-7KRASNIKTsilya19001971[71]Borisovna
B-7b-7KRASNIKOVShaya18951950[55]Matusovich
B-51-17KRASNIKOVAEtya19021999[97]Yefimovna
A-18-46KRASNOSHCHYOKIYSamuil19211991[70]Khaimovich
B-14-17KRAVCHYONOKRiva18831956[73]Abramovna
V-53-8KRAVETSDora19081986[78]Mikhaylovna
V-38-12KRAVETSEnta19001979[79]Moyseyevna
A-30-28KRAVTSOVMeyer19001971[71]Khatskelevich
V-46-11KRAVTSOVSamuil19121992[80]Moyseyevich
A-30-27KRAVTSOVADora19031987[84]Davydovna
V-53-11KRAVTSOVAFrida19071993[86]Zalmanovna
A-6-36KREMERAleksandr19121965[53]Borisovich
A-6-37KREMERBoris18881968[80]Movshevich
A-6-41KREMERRozaliya18921948[56]Pavlovna
B-15-1KREMEROVVladimir19381999[61]Semenovich
B-21-26KREMEROVSemen19061954[48]Abramovich
V-56-6KRESLAVSKAYABasya19081987[79]Lvovna
A-23-35KRESLAVSKAYARiva18961982[86]Moyseyevna
A-31-65aKRESLAVSKAYAKhaya-Sara18951977[82]Peysakhovna
A-23-34KRESLAVSKIYMendel18851966[81]Nokhimovich
V-62-21KRICHEVETSYakov19071989[82]Naumovich
B-26-46KRIGELGrigoriy19041963[59]Moyseyevich
B-26-45KRIGELKreyna19041973[69]Fadeyevna
A-23-66KRIGERAnna19071976[69]Osipovna
A-35-33KRILUTSKAYADora19161996[80]Naumovna
B-45-2KRISHTOPENKOEduard19311990[59]Viktorovich
B-43-34KRIVAYAMariya18971963[66]Mikhaylovna
V-19-1KRIVCHENOKZalya19321991[59]Grigoryevich
A-15-1KRIVCHENOKShmarya19071996[89]Semenovich
V-13-23KRIVCHYONOKGenya19141983[69]Solomonovna
A-16-3KRIVITSKAYAMusya19311948[17]Yakovlevna
B-48-4KRIVITSKAYAYakhna18891980[91]Girshevna
B-48-5KRIVITSKIYYakov18991966[67]Movshevich
V-64-9KRIVOSHEYMoysey19151990[75]Semenovich
V-64-8KRIVOSHEYMusya19241998[74]Bentsianovna
V-64-7KRIVOSHEYFaina19171991[74]Semenovna
B-22-29KRIVOSHEYEV-1910---
A-6a-14KRIVOSHEYEVZavel19111979[68]Moyseyevich
V-33-8KROIKDovid19031978[75]Naumovich
V-64-10KROLMariya19081990[82]Abramovna
B-6-4KROLLev19071979[72]Markovich
B-31-7KROLFruma18821958[76]Khaimovna
A-27-49KRUCHKOVICHMikhail19221975[53]Timofeyevich
B-53-7KRUGLOVAEtya19041966[62]Lvovna
V-26-16KRUGLOZIlya19111987[76]Lazarevich
V-26-14KRUGLOZYakov19371976[39]Ilyich
V-13-12KRUGLYAKOVKhaim19001968[68]Gertsovich
V-54-23KRUGLYAKOVASulamif19001986[86]Girshevna
V-34-18KRUGLYANSKAYAPesya19071987[80]Kopelevna
V-34-18KRUGLYANSKISemen19011941[40]Osipovich
A-7a-47bKRUMER-18941934[40]-
B-11-14KRUMERIssak18981958[60]Zalmanovich
V-57-2KRUMERIsak19231988[65]Khatskelevich
A-21-2KRUNOVSKAYAIokha19141977[63]Zalmanovna
A-34-16KRUPENINMoysey18921972[80]Abramovich
A-23-70KRUPENINShaya18951979[84]Mordukhovich
V-22-7KRUPENINYakov19091971[62]Grigoryevich
V-32-4KRUPENINYakov19141977[63]Rafailovich
B-19-8KRUPENINAGenya18841960[76]Shdevna
V-22-6KRUPENINADora19121990[78]Lvovna
A-34-14KRUPENINARiva18961976[80]Yakovlevna
A-23-71KRUPENINASonya18991981[82]Abramovna
A-27-17KRUPINSKAYARaisa19191971[52]Ulyanovna
B-27-3KRUTKOVICHDavid19031961[58]Zakharovich
B-27-3KRUTKOVICHKlara19051996[91]Zalkovna
A-7-6KRYLOVAAgafya18981981[83]Ivanovna
A-16-5KRYUCHKOVLazar18831975[92]Dovydovich
A-3-19KRYUCHKOVSKAYADveyra19081997[89]Davydovna
B-24-11KRYUCHKOVSKIYSemen19021958[56]Naumovich
A-22-10KUCHEROVAnatoliy19301983[53]Borisovich
B-35-9KUCHINSKAYA-19141961[47]Mikhailevna
A-25-3KUDRYAVTSEVAnatoliy---Stepanovich
B-6-5KUGELIlya19001971[71]Khonovich
V-27-2KUKSINAF.19031976[73]S.
B-53-14KUNDELLiza19041966[62]Yankelevna
V-51-22KUNDELMariya19241985[61]Naumovna
B-29-25KUNINGilya18831956[73]Alterovich
B-37-36KUNINGrigoriy19131984[71]Gilevich
B-32-34KUNINIzrail19141982[68]Gilevich
V-26-1KUNINNaum19531993[40]Grigoryevich
B-31-15KUNINAGolda18761956[80]Khaimovna
V-62-24KUNINAYelizaveta19091990[81]Izraylevna
B-6-9KUNINARakhil18751963[88]Zalmanovna
B-30-24KUNINASara18851975[90]Girshevna
B-10-21KUNINASofiya18951955[60]Ilyinichna
B-37-36KUNINASofya19221983[61]Naumovna
B-2-4KUNINAKhana19111974[63]Davidovna
B-2-4KUNINAKhaya19091963[54]Davydovna
A-25-14KUNINAElla19231995[72]Khatskelevna
B-5-17KUPERSima19081990[82]Moyseyevna
B-5-16KUPEREta18851963[78]Avseyevna
B-22-37KUPERSHTOKIsay18891952[63]Davydovich
B-22-36KUPERSHTOKSarra18941963[69]Solomonovna
B-3-9KUPETSKAYAI.19011974[73]Kh.
B-38-18KURETSKAYAAleksandra18991958[59]Yefimovna
B-37-18KURETSKAYAYevgeniya19031988[85]Yefimovna
V-51-3KURMANIzrail19121985[73]Ruvimovich
A-29-50KURNEV--1935--
B-6a-4KURNOVYakov19021963[61]Iosifovich
B-6a-4KURNOVADora19051993[88]Alterovna
A-12-19KURTSIKRakhil18981977[79]Berkovna
V-49a-17KURZINERMariya19171984[67]Naumovna
A-17-16KUSELMANDavid19121942[30]Nisonovich
B-25-45KUSHNERGenya19501950[0]Gertsovna
B-20-42KUSHNERGenya18901955[65]Mendelevna
V-64-5KUSHNIRZinaida19241995[71]Vulfovna
V-64-6KUSHNIRMendel19101990[80]Abramovich
V-41-13KUZHELEVAAsya19101980[70]Zalmanovna
A-16-42KUZINETSLiba19111985[74]Moyseyevna
B-20-25KUZINETSE.18771954[77]I.
A-4-15KUZINITSAbram19051982[77]Lazarevich
A-4-13KUZINITSDavid19351991[56]Abramovich
A-4-14KUZINITSKhana-Keylya19051993[88]Davydovna
B-47-18KUZNETSOVAfroim18871964[77]Zalmanovich
A-6a-11aKUZNETSOVMikhail19101992[82]Trofimovich
A-6a-11KUZNETSOVAAnna19001980[80]Veniaminovna
B-47-19KUZNETSOVAGalya18851968[83]Semenovna
A-16-37KUZNETSOVADora19091975[66]Yevseyevna
V-53-12KUZNETSOVALyubov19111985[74]Semenovna
V-48-13KUZNETSOVAMasha18951983[88]Shepovna
B-40-10KVAKTUNG.---G.
A-17-25KVAKTUNGirsh19361985[49]Gertsikovich
A-25-15KVAKTUNM.19181994[76]Kh.
A-25-16KVAKTUNKhana18921970[78]Girshevna

Return to Cemetery