Candidates and Electors of the Ruzhany Kahal, 1838--1841
Prepared by Amy Levinson z"l
Feb. 1 1838 Ballot List
Ruzhany
Central Historical Archives, Grodno
Fond 2, Opis 3, Delo 699, list 335
Name
Votes
for
Votes against Income/Business
Revenue
1.
Itzko Hirshovich Shereshevsky
32
2
tannery owner
1000 rubles
2.
Yosel Khononovich
26
8
200 rubles
3.
Leizer Leibovich Fuksman
26
8
400 rubles
4.
Iokhel (?) Nokhimovich Zakin
30
4

400 rubles

5.
Movsha Abramovich Epshteyn
25
9
300 rubles
6.
Movsha? Osherovich Alper
9
25
200 rubles
7.
Dovid Mendliovich (?) Brezhitski
26
8
100 rubles
8.
Enokh Shliomovich Ponchoshkin
17
17
100 rubles
1838 Kahal Elector Names
Fond 2, Opis 3, Delo 1703, page 179
Info obtained from Minsk Genealogy Group and EEJHP
Transliteration by Frank and Galina Swarz , directors of EEJHP.
Abramovich, Gertsko
Alpern, Abram Osherovich
Alpern, Mendel Dovydovich
Alpern, Mordukh Gershonovich
Alperg, Shmujlo Zalmanovich
Alper, Movsha Osherovich
Alperin, Jankel Mejerovich
At (Aps ? Ans ?), Mejer Sroliovich
Babich, Girsh Naftaliovich
Babich, Wolf Aizikovich
Babich, Wolf Medeliovich
Bas, J?ankel Volfovichd
Berman, Abram Girshovich Berman
Berman, Elia-Nota Berkovich
Berman, Orko Girschovich
Berman, Zusel Sroliovich
Breznitski, Dovid Mendelovich
Bulgach, Shumuilo Boruhovich
Epshteyn, Dovid
Epshteyn, Movsha Abramovich
Epshteyn, Movsha Yoseliovich
Epshteyn, Nissel Leyzerovich
Epshteyn, Shmujlo Rubinovich
Epshteyn, Yankel Meirovich
Epshteyn, Iosel Hononovich
Epshteyn, Yosel Osherovich
Fuksman, Abram Jankeliovich
Fuksman, Haim Movshovich
Fuksman, Hirsh Shimonovich
Fuksman, Leyzer Leibovich
Fuksman, Movsha Hirshovich
Gelman, Movsha Edidovich
Gubar, Dovyd Movshovich
Gubar, Jelja Mejerovich
Gubar, Leiba Morduhovich
Gubar, Zelman Dovidovich
Haidak, Shmujlo Berkovich
Jeliovich (Yeliovich ?), Abram Shanovich
Izralet, Symho Ioseliovich
Kaplinsky, Shimel Ovsenovich
Kazak, Abram Shmerkovich
Kibran, (Kobran), Sholem Leibovich
Kozak, Morduh Abramovich
Korpel, ?a Mejer Shimonovich (Kornel ?)
Kotsyn, Sholem Fisheliovich
Kushner, Haim Genohovich
Kuznitz (Kusnetz), Movsha Khatzkelovich
Lepenitski, Moshe Abramovich
Levenbukh, Hirsch Itzkovich
Levitan, Abram S hmuilovich
Levitan, Israel Rubinovich
Levitan, Liber (?) Rubinovich
Levitan, Yossel Sohorovich
Liamets, Orko Dovydovich
Muzykant, Arija Ioseliovich
Petkovski, Itsko Ioseliovich
Petkovski, Geshel Leizerovich
Petkovski, Leibe Abramovich
Petkovski, Leybe Gesherovich
Pines, Mejer Leibovich
Pitkovsky, Jankel Haimovich
Ponchoshkin, Enokh Shliomovich
Prinshtein, Mendel Rubinovich
Ruskin, Honon Hatskeliovich
Salemon, Jankel Dovydovich
Savolski, Berko Hershovich
Shamesh, Girsh Movshovich
Shatkhan, Leiba Nohimovich
Shepjatskij, Berko Nirshovich
Shereshevsky, Itzko Hershovich
Shereshevskij, Leiba Shimshel?uiovich
Shereshovsky, Leiba Zelikovich
Shereshevski, Yankel Itzkovich
Shimsheliovich, Leiba (?? )
Sokolovski, Srul-Nachman Vulfovich
Taran, Leizer Shevelevich
Yezernitsky, Meier Berkovich
Zakin, Abram Dovidovich
Zakin, Abram Gershonovich
Zakin, Abram-Leiba Movshovich
Zakin, Abram Movshevich
Zakin, Hirsh Yoselovich
Zakin, Hiel Nohimovich Zakin
Zakin, Leiba Gershonovich
Zakin, Leiba Tobijashovich
Zakin, Leizer Gershovich
Zakin, Movsha Iokelovich
Zakin, Yankel Gershonovich
Zakin, Yossel Nokhimovich
Zakliaty, Abram Leibovich
Zlotnik, Itsko Shliomovich
PPrepared in 1997 Amy Levinson z"l