Passport of Quni-Malka Volansky (Sarshevsky) of Ruzhany
These documents belonged to Miryam & Mordechai Molchadsky.
Our thanks to Nadav Molchadsky for sending us these pictures.

Quni-Malka Volanksy (Sarshevsky)
(1871 Kossovo - 1963 Jerusalem, Israel).
 
Prepared September 2006 RAF