Survivors that Immigrated to Israel
after the Second World War
courtesy of Shmuel Rabinovich,
 son of member of the Kossovo group in Eretz Israel

Family Name First Name Year Source
Abrahmovich Moshe   SR
Derevyanski Shachena   SR
Elevitzky Yehudith 1990 SR
Grayvski Shmuel   SR
Grayvski Ida   SR
Horosanski Berl   SR
Kolosvski Mier 1945 SR
Kostelanich Eliuo 1950 SR
Krasinstavski Zepora 1945 SR
Krasinstavski Henia 1945 SR
Lefkovich Raya 1949 SR
Pakter Avrham 1950 SR
Ratner Moshe   SR
Rizikov Ben Zion   SR
Robinovich Gerson 1945 SR
Robinovich Liebel 1949 SR
Shapoznik Henia 1949 SR
Shapoznik Sima 1949 SR
Slonimski Slomo 1945 SR
Verdomizki Nisan   SR
Yavsichki Dov   SR
     
       

Back to RUZHANY Main Page

       
  Updated 2006-06-16 by RAF