Shapiro Visit to Rokiskis


Rokiskis SIG member Philip Shapiro visited Rokiskis in 2007 with his brother David and sister Judy Auerbach .  Their visit was written up in the local newspaper, Gimtasis Rokiskis, in two articles..  The translations appear below as well as the original Lithuanian text.

Gimtasis Rokiskis, June 20, 2007, 

 Descendants of Jewish Emigrants Encourage Us to Better Promote Rokiškis

    By Audronė BALTUŠKAITĖ

Philip S. Shapiro (first from  left to right), Judy  M. Auerbach and  David B. Shapiro loved the sight of Nepriklausomybės aikštė (Independence Square), its cleanliness, and sincerity of Rokiškis residents.

Photo by Šarkaitė

 The Rokiškis Region Museum and the newspaper Gimtasis Rokiškis had unexpected visitors of Jewish origin from the U.S.A. and Israel. Decendants from Jewish families whose ancestors originated from Rokiškis area were fascinated by great changes in our town and encouraged us to advertise Rokiskis more in order to attract more tourists of Jewish origin.

The two brothers (both of them are lawyers) Philip S. Shapiro from Virginia and David B. Shapiro from Maryland are visiting Rokiškis for the second time. Their first visit was 10 years ago. The goal of their visit is to see their ancestors‘ land – Kamajai -- once again, find their family roots, and make a family tree. Their sister Judy M. Auerbach, who lives in Israel and works as a tour guide for a travel agency, joined the brothers and is visiting Lithuania for the first time.

The guests noticed that Rokiškis has changed a lot during the period from 1997 to 2007 and the people look much happier and  friendlier. However, to their mind, Rokiškis is not being advertised on the Internet as it should be, no tourists are being invited to come for visits here.  According to P. Shapiro, the majority of residents in Rokiškis before World War II were Jews. Most of them emigrated. “Their children, grandchildren, and great grandchildren as well would certainly love to  visit their ancestors‘ land.  This would be very beneficial to the business people of the town who sell their services,“ added the guest.

Philip and David Shapiro belong to the BAYL Jewish Community in Baltimore, MD (founded in 1901) on the basis of Jewish emigrants from Lithuania. It is considered to be one of the oldest Jewish communities in the world.  At present it unites 3,500 members. All of them appear to be very active as they keep gathering every two months and every five years a big community reunion is held and a special bulletin before this important  occasion is  published.  By the way, the community‘s website contains much information on Rokiškis.

D. Shapiro told us that the very first Jewish residents of Kamajai, Pandėlys, and Čelkiai started emigrating in 1896. This wave lasted till 1912. In those days new emigrants to the U. S. A. used to get together on Sundays and deposit a contribution of money to the society‘s savings so that they might be able to buy a one-way ticket to the U. S. A. for their  fellow –countrypeople that were willing to emigrate. The cost of the ticket then was 20 USD.

Brothers Shapiro tried to come to Lithuania several times, but the Soviet officials did not give them permission. The possibility to visit their grandfather‘s birthplace turned for the better only when Lithuania regained its independence. Unfortunately, they didn‘t succeed in finding grandfather‘s house in Kamajai.  Luckily, thanks to the surviving records in the archives and the records of  land and property describtions, they were able to trace the exact location his residence.

The  guests are also going to visit Pandėlys, Kupiškis, and Pasvalys as a very large number of Jews emigrated from these particular areas.

[Translation By Aldona Sudeikienė]

 

    

Žydų išeivių palikuonys ragina daugiau reklamuoti Rokiškį

Philipui S. Shapiro (pirmas iš kairės), Judy M. Auerbach ir Davidui B. Shapiro labai patiko Nepriklausomybės aikštė, jos švara ir rokiškėnų nuoširdumas. K.Šarkaitės nuotr.

Rokiškio krašto muziejus ir Gimtasis... sulaukė netikėtų svečių iš JAV ir Izraelio. Žydų tautybės svečiai, kurių protėviai kilę iš Rokiškio rajono, pasidžiaugė didelėmis permainomis mūsų mieste ir paragino labiau reklamuoti Rokiškį, pritraukti daugiau žydų kilmės turistų.

Broliai advokatai Philipas S. ir Davidas B. Shapiro iš JAV Baltimorės į Rokiškio rajoną atvyko jau antrą kartą. Pirmąkart jie čia viešėjo prieš 10 metų. Vizito tikslas - dar kartą aplankyti protėvių gimtinę – Kamajus, surasti giminės šaknis, sudaryti genealoginį medį. Kartu su broliai spirmą kartą į Rokiškį atvyko Izraelyje gyvenanti sesuo, turizmo agentūros atstovė Judy M. Auerbach.

Svečiai pastebėjo, kad per dešimtmetį Rokiškis labai išgražėjo, o žmonės tapo gerokai laimingesni, draugiškesni. Tačiau, jų manymu, Rokiškis dar labai mažai reklamuojamas internete, nekviečiama turistų. Anot P.Shapiro, iki Antrojo pasaulinio karo daugumą miesto gyventojų sudarė žydų tautybės žmonės. Ne vienas jų emigravo. “Jų vaikai, anūkai, proanūkiai tikrai norėtų apsilankyti protėvių žemėje. Tai būtų nauda miesto verslininkams, parduodantiems savo paslaugas”, - pridūrė svečias.

P. ir D.Shapiro priklauso Baltimorės išeivių žydų seniausiai bendruomenei “BAYL”. Ji buvo įkurta 1 tūkst. 901 išeivių iš Lietuvos pagrindu. Dabar bendruomenė vienija 3 tūkst. 500 narių. Visi labai aktyvūs, renkasi kas du mėnesius, o kas penkerius metus išleidžiami specialūs biuleteniai. Beje, bendruomenės tinklalapyje pateikiama daug informacijos apie Rokiškį.

D.Shapiro papasakojo, kad pirmieji žydų tautos atstovai iš Kamajų, Pandėlio ir Čelkių į JAV pradėjo emigruoti 1896 metais. Ši banga tęsėsi iki 1912-ųjų. Tuo metu į JAV atvykę išeiviai kas sekmadienį susirinkdavo ir papildydavo bendruomenės kasą, kad į JAV norintiems atvykti kraštiečiams galėtų nupirkti bilietus. Bilietas tuomet kainavo 20 dolerių.

Broliai Shapiro atvykti į Lietuvą bandė kelis kartus, bet sovietų valdžia neleido. Galimybė pamatyti senelio gimtinę atsirado tik tuomet, kai Lietuva atgavo Nepriklausomybę. Surasti senelio namo Kamajuose jiems nepavyko. Tačiau pagal archyvuose išlikusius turėtų žemių aprašus pavyko nustatyti gyvenamąją vietovę.

Svečiai taip pat vyks į Pandėlį, Kupiškį, Pasvalį, iš šių vietovių taip pat emigravo labai daug žydų tautybės žmonių.

    Audronė BALTUŠKAITĖ

 

 

Gimtasis Rokiskis, June 22, 2007


The  Sight  of  the  Cemetery  Shocked  the
Guests

The guests were shocked by what they saw at the old Jewish cemetery.

Photo by  K. Šarkaitė

The sight of the old Jewish cemetery in the village of Serapiniškes [on the western edge of Rokiskis] embittered the Jewish guests‘ stay in our town on the last day of their visit. The grass has not been cut there for a considerably long time and it appeared more like a fallowed pasture. The officials from the Rokiskis town municipality offered various excuses, such as weather conditions that have been very favorable for the growth of vegetation and a shortage of available workers.

The cemetery  looked  like an overgrown  pasture

Gimtasis Rokiškis wrote about this week‘s visit in our town by the brothers Philip S. Shapiro and David B. Shapiro from the U. S. A. and their sister Judy M. Auerbach from Israel.  They have a strong sentimental tie to this area due to the fact that their family roots are here.

As this was the second visit by the Shapiro brothers to their ancestors‘ land, they expressed their delight about the reconstruction and modernization that they witnessed in the Rokiškis area and the whole Lithuania and were full of nice compliments. When they paid a visit to the editor‘s office on Tuesday, even when the journalists asked them to express any impressions that might not be positive, the guests only emphasized what had impressed them most favorably.

Unfortunately, on Wednesday everything changed for the worse

Since the guests are interested in their family roots, they decided to visit the old Jewish cemetery. They were shocked by what they saw there. „We never expected a sight as bad as this one.  We are simply shocked, overwhelmed by such a disrespect to the past,“ David couldn‘t hide his displeasure and indignation. “The ramshackle and fallen monuments are only half of the problem... The perimeter fence is in very poor condition.  The grass on the grounds are quite overgrown  -- it reaches up to your waist  -- it‘s just a jungle…”

According to David B. Shapiro, such disrespect to the dead and the past was quite shocking. David, who happens to visit many parts of the world, claimed that even countries that are quite poor in comparison to Lithuania nonetheless find some means for taking care of cemeteries. „We are not talking about money, but about respect to our ancestors. It doesn‘t matter what religion or nationality they are,“ he added.

[Translation By Aldona Sudeikienė]

 

Kapinių „vaizdzialis“ šokiravo svečius

Taip apaugusias kapines pamatė į Rokiškį atvykę žydai iš JAV ir Izraelio. K.Šarkaitės nuotr.

Paskutinę viešnagės dieną mūsų mieste žydų tautybės svečiams apkartino vaizdas, kurį jie išvydo senosiose žydų kapinaitėse Serapiniškio kaime. Dėl seniai nešienauto ganyklą primenančio vaizdo savivaldybės valdininkai teisinasi žolei vešėti itin palankiomis oro sąlygomis bei darbininkų stygiumi.

Kapinės – kaip nešienauta ganykla

Gimtasis... jau rašė, kad šią savaitę mūsų krašte lankėsi svečiai iš JAV broliai Philipas S. ir Davidas B. Shapiro bei Izraelyje gyvenanti jų sesuo Judy M.Auerbach. Mat jų giminės šaknys – šiuose kraštuose.

Antrą kartą lankydamiesi protėvių žemėje broliai Shapiro buvo sužavėti Rokiškio krašte ir visoje Lietuvoje vykstančiomis permainomis, negailėjo gražių žodžių. Užsukę į „Gimtojo...“ redakciją antradienį, net primygtinai „spaudžiami“ žurnalistų išsakyti ne tik teigiamus įspūdžius, svečiai skėsčiojo rankomis ir vėl kalbėjo tik apie tai, kas jiems padarė gerą įspūdį.

Deja, trečiadienį viskas apsivertė aukštyn kojomis.

Itin daug dėmesio giminės šaknims skiriantys svečiai sumanė užsukti į senąsias žydų kapinaites. Tai, ką jie ten išvydo, sukėlė šoką. „Tokios prastos situacijos tikrai nesitikėjome. Esame tiesiog pritrenkti, šokiruoti tokios nepagarbos praeičiai, - neslėpdamas apmaudo ir pasipiktinimo kalbėjo Davidas. – Aptrūniję ir išvirtę (ar išvartyti) paminklai – dar pusė bėdos... Tvoros vietą žymi tik keli kuoliukai. Nepjauta žolė siekia juosmenį – tiesiog šabakštynas...“

Pasak Davido B. Shapiro tokia nepagarba mirusiesiems, praeičiai mažų mažiausiai stebina. Daugybėje pasaulio valstybių lankęsis Davidas teigė, jog ir gerokai skurdesnėse šalyse nei Lietuva randama lėšų kapinių priežiūrai. „Pagaliau kalbame juk ne apie pinigus, o pagarbą protėviams. Ir nesvarbu, kokio jie tikėjimo ar tautybės“, - sakė jis.

Daugiau šeštadienio GR

Back to Main Page