The Great Synagogue at Podhajce (Pidhaytsi - Podgaytsy Ukraine) Photography by Sergey Merkul (smerkul@i.com.ua) by way of Arlene Battis