shtetlinks

Pasvalys Deaths - 1922-1939

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA
1 Record # Surname Given Name Father Mother Mothers maiden name Spouse Spouse surname Cause of death/ Comments Age Day Month Year Hebrew calendar Town of Death Uyezd Gubernia Record/ Publication Page number Place of Residence Comments Source
2 M1 KREMER Mikhel Girsh old age 90 16 1 1912 10 Shevat Joniskelis Panevezys Kaunas Pusalotas LVIA1226/1/2079
3 M2 KONCHIPOVICH Iudel Lozer influenza 4 29 7 1912 27 Av Estate Senkani Panevezys Kaunas Joniskelis LVIA1226/1/2079
4 F1 SHOPIRA Gena Leizer influenza 60 9 10 1913 21 Tishrei Klovainiai Panevezys Kaunas Pakruojis LVIA1226/1/2079
5 F2 GIRSHOVICH Vite Keile Movsha tuberculosis 44 16 10 1913 28 Tishrei Joniskelis Panevezys Kaunas Joniskelis LVIA1226/1/2079
6 M1 TODES Mordkhe Sharia not diagnosed 3 months 2 3 1914 16 Adar Joniskelis Panevezys Kaunas Joniskelis LVIA1226/1/2079
7 M2 SHAS Abram Girsh old age 105 16 3 1914 1 Nisan Joniskelis Panevezys Kaunas Zeimelis LVIA1226/1/2079
8 M3 KREMER Vulf Zelman cancer 68 4 8 1914 25 Av Joniskelis Panevezys Kaunas Joniskelis LVIA1226/1/2079
9 F1 SVARCAITE/ [SVARTS] Liuba Ice Ieke Nechama Leje pneumonia 10 months 8 1 1925 12 Tevet Pasvalys 2 Pasvalys LVIA1817/1/223
10 M1 GINSBURGAS/ [GINSBURG] Vulfas Abram Taube pneumonia 5 30 1 1925 5 Shvat Pasvalys 2 Pasvalys LVIA1817/1/223
11 F2 KURICKAITE/ [KURITSKI] Sore Rive Josifas Nechame pneumonia 19 months 28 2 1925 4 Adar Pasvalys 2 Pasvalys LVIA1817/1/223
12 F3 RIGER Hinde Gitte Aizikas SACAS Rachil emphysema 61 2 8 1925 12 Av Pasvalys 2 Pasvalys LVIA1817/1/223
13 M2 BRAINIS Gelmanas Leizer Afroimas Seine Chane tuberculosis 45 16 8 1925 26 Av Pasvalys 3 Pasvalys LVIA1817/1/223
14 F4 MILIUNIENE/ [MILIUN] Seina Davidas Ele aremia? 56 13 9 1925 24 Elul Pasvalys 3 Pasvalys LVIA1817/1/223
15 M3 ACHBERAS / [AKHBER] Abramas Borich Freidel apoplexy 58 30 9 1925 12 Tishrei Pasvalys 3 Pasvalys LVIA1817/1/223
16 M4 JOSELOVIC Israil Hirs Mine scarlet fever 4 18 10 1925 30 Tishrei Pasvalys 3 Pasvalys LVIA1817/1/223
17 M5 KURICKAS / [KURITSKI] Joselius Smerel Dine Riche sepsis 46 9 11 1925 22 Heshvan Pasvalys 4 Pasvalys LVIA1817/1/223
18 F5 GLAZMAN Hinde Meier Refoelas Rive tuberculosis 46 21 12 1925 4 Tevet Pasvalys 4 Pasvalys LVIA1817/1/223
19 F1 KARMEL Blumo Elo Gersenas BLUMAS Goldo Brocho pneumonia 70 20 11 1925 13 Kislev Pusalotas 5 Pusalotas LVIA1817/1/223
20 M1 ARELISKIS/ [ARELISKI] Abramas Girs Freida cancer 71 18 2 1925 24 Shvat Pumpenai 6 Pumpenai LVIA1817/1/223
21 M2 MAILERAS / [MAILER] Naftalis Jankelis Rochle pneumonia 75 10 6 1925 18 Sivan Pumpenai 6 Pumpenai LVIA1817/1/223
22 M3 KACAS / [KATS] Simono Leiba Leija pneumonia 68 7 8 1925 17 Av Pumpenai 6 Pumpenai LVIA1817/1/223
23 F1 VEIGLISKEINE/ [VEIGLISKI] Feige Sarja BEKERAS Basja apoplexy 30 1 11 1925 14 Heshvan Pumpenai 6 Pumpenai LVIA1817/1/223
24 F1 GLAZEREINE / [GLAZER] Rivke Mordchas TOISAS Ite cough 38 21 4 1925 27 Nisan Vaskai 8 Vaskai LVIA1817/1/223
25 F2 ITZEINE/ [ITTS] Selde Elchonon Rase lungs disease 65 5 10 1925 17 Tishrei Vaskai 8 Vaskai LVIA1817/1/223
26 F3 ZAKEINE / [ZAK] Gute Libe Abe KOCINAS Dreise was scorched 70 7 10 1925 19 Tishrei Vaskai 8 Vaskai LVIA1817/1/223
27 M1 MELAMED Chaim Moise Bere Leib Chana no info 9 1 11 1925 14 Heshvan Salociai 8 Salociai buried in Vaskai LVIA1817/1/223
28 1 ONINIENE / [ONI] Eida Meieras KRAVECAS Rocha old age 77 16 1 1926 1 Shvat Pasvalys 11 Pasvalys widow LVIA1817/1/223
29 2 LEVINSTEINIENE/ [LEVINSHTEIN] Gita Heselis pneumonia 82 15 1 1926 29 Tevet Pumpenai 11 Pumpenai widow LVIA1817/1/223
30 3 NAKANIENE/ [NAKAN] Sere Reche Nachman Pere apoplexy 75 13 2 1926 29 Shvat Pasvalys 11 Pasvalys widow LVIA1817/1/223
31 4 BINJAMENOVICIUS/ [BINIAMINOVICH] Miselis paralised heart 74 5 3 1926 19 Adar Pasvalys 11 Pasvalys widower LVIA1817/1/223
32 5 LEPSI LEPSONAS / [LEPSI LEPSHON] Aronas Izraelis Sprice arterosclerosis 76 8 3 1926 22 Adar Pasvalys 12 Pasvalys LVIA1817/1/223
33 6 FRIDMANAS / [FRIDMAN] Leibas Jankelis Glika carcenome 66 26 3 1926 4 Nisan Panevezys 12 Pasvalys buried in Pasvalys LVIA1817/1/223
34 7 KACAS / [KATS] Jokelis Musa Beila Basa apoplexy 73 10 3 1926 24 Adar Pumpenai 12 Pumpenai widower LVIA1817/1/223
35 8 GIRNUNAS/ [GIRNUN] Icikas Arija Chana old age 89 18 4 1926 4 Iyar Pasvalys 12 Pasvalys widower LVIA1817/1/223
36 9 ZLOTIENE/ [ZLOT] Seine Gita Leiba Hoda old age 76 26 4 1926 12 Iyar Pusalotas 13 Pusalotas widow LVIA1817/1/223
37 10 SVARCIENE/ [SVARTS] Tuba Nochom Sprinca paralised heart 80 18 5 1926 5 Sivan Pasvalys 13 Pasvalys widow LVIA1817/1/223
38 11 CEIREFIENE/ [TSEIREF] Pese Keila Idel Monos Riva old age 80 29 5 1926 16 Sivan Pasvalys 13 Pasvalys LVIA1817/1/223
39 12 CEIREFAS/ [TSEIREF] Nochumas old age 65 11 7 1926 19 Tamuz Pasvalys 13 Pasvalys LVIA1817/1/223
40 13 ZAMELSKIENE/ [ZAMELSKI] Taube old age 100 1 8 1926 21 Av Pasvalys 14 Pasvalys widow LVIA1817/1/223
41 14 GUTMANIENE/ [GUTMAN] Chaja old age 80 6 10 1926 28 Tishrei Pasvalys 14 Pasvalys LVIA1817/1/223
42 15 BRAINISAS / [BRAINIS] Leizeras Efroim Vite Braino intestine break 78 22 10 1926 14 Heshvan Pasvalys 14 Pasvalys widower LVIA1817/1/223
43 16 ALZUCKIS / [ALZUTSKI] Icikas Zelik Nechama ABELOVICIAITE pneumonia 5 months 24 10 1926 16 Heshvan Pasvalys 14 Pasvalys LVIA1817/1/223
44 17 RAFALIENE / [RAFAL] Eta Hene Lipe KARKELIS Chaja paralised heart 74 20 8 1926 10 Elul Vaskai 15 Vaskai widow LVIA1817/1/223
45 18 RAFALAITE / [RAFAL] Beile Hese Asne Gite LURIAITE scarlet fever 6 months 26 8 1926 16 Elul Vaskai 15 Vaskai LVIA1817/1/223
46 19 BALSERIS / [BALSHER] Peisechas Jesua Sora old age 85 1 10 1926 23 Tishrei Pasvalys 15 Pasvalys LVIA1817/1/223
47 20 LURIJA Chaja Hinda Nochum Dobra heart disease 75 24 11 1926 18 Kislev Pumpenai 15 Pumpenai widow LVIA1817/1/223
48 21 GOLDBERGAS / [GOLDBERG] Berelis Joselis Tauba Sprinca heart disease 73 25 11 1926 18 Kislev Joniskelis 16 Joniskelis LVIA1817/1/223
49 1 GLAZMANIENE / [GLAZMAN] Beile old age 85 13 1 1927 5 Shvat Trecionai 18 Trecionai buried in Pasvalys LVIA1817/1/223
50 2 LURJAS Motelis Ickas Beile pneumonia 74 11 2 1927 9 Adar Vaskai 18 Vaskai LVIA1817/1/223
51 3 KRECMERAS / [KRETSMER] Perecas Slioma Frume LICHTAITE pneumonia 3 18 2 1927 16 Adar 1 Joniskelis 18 Joniskelis LVIA1817/1/223
52 4 GOLDBERGAS / [GOLDBERG] Abramas Berelis Ester GORDINAITE pneumonia b.1893 24 2 1927 22 Adar 1 Joniskelis 19 Joniskelis LVIA1817/1/223
53 5 DALAS / [DAL] Jankelis Motelis Golda apoplexy 75 25 2 1927 23 Adar 1 Joniskelis 19 Joniskelis LVIA1817/1/223
54 6 LASEROVAS / [LASEROV] Hilelis Mausa Leia old age 74 11 3 1927 15 Adar 2 Pusalotas 19 Pusalotas widower LVIA1817/1/223
55 7 LICUNERIENE / [LITSUNER] Zelde old age 90 20 5 1927 18 Iyar Pasvalys 20 Pasvalys widow LVIA1817/1/223
56 8 GIRNUNAS/ [GIRNUN] Jerachmielis Icik Zelde cancer 44 25 10 1927 29 Tishrei Pasvalys 20 Pasvalys LVIA1817/1/223
57 9 BERMANAS / [BERMAN] Joselis Ruvenas Izraelis Mine ZVIDGALAITE heart disease 19 16 11 1927 21 Heshvan Vaskai 20 Vaskai LVIA1817/1/223
58 10 BRENERIS / [BRENER] Leizeris Icik RIVE Dine cancer 60 21 12 1927 27 Kislev Joniskelis 21 Joniskelis LVIA1817/1/223
59 11 KACEVENE/ [KATSEV] Ester Izraelis Musa LURIJA Reize cancer 62 4 6 1927 7 Sivan Pumpenai 21 Pumpenai LVIA1817/1/223
60 12 CHAESAS/ [KHAES] Pesachas Ruvenas Idel Cile influence 20 months 19 6 1927 19 Sivan Vaskai 21 Vaskai LVIA1817/1/223
61 13 CHAESAS/ [KHAES] Urija Icikas Feige heart disease 55 10 8 1927 2 Elul Vaskai 22 Vaskai LVIA1817/1/223
62 1 LEVINSONAITE / [LEVINSON] Zlate Moise Leiba MELERSTEIN Roche arterosclerosis 72 30 1 1928 8 Shvat Pumpenai 24 Pumpenai mistake in married name, widow LVIA1817/1/223
63 2 KAGANAS / [KAGAN] Simonas Leiba Hene pneumonia 76 7 2 1928 16 Shvat Pumpenai 24 Pumpenai LVIA1817/1/223
64 3 CHAZANAS / [KHAZAN] Pinchesas Srolis Kalmen Masa IDELSONAITE brain inflammation 5 10 3 1928 18 Adar Pusalotas 24 Pusalotas LVIA1817/1/223
65 4 GUTMANAS/ [GUTMAN] Velvelis old age 83 17 1 1928 24 Tevet Pasvalys 25 Pasvalys widower LVIA1817/1/223
66 5 GALUNAS / [GALUN] Mause old age 72 12 2 1928 21 Shvat Vaskai 25 Vaskai LVIA1817/1/223
67 6 MARGOLISAITE / [MARGOLIS] Chana Meier GERAS Sore Hene cancer 63 7 4 1928 17 Nisan Pumpenai 25 Pumpenai mistake in married name LVIA1817/1/223
68 7 GUTMANAS/ [GUTMAN] Hirs Hirs Chaje neoplazma cerebri 11 2 9 1928 17 Elul Pasvalys 26 Pasvalys LVIA1817/1/223
69 8 KRAVECAS/ [KRAVETS] Dovidas Abram Etel pneumonia 4 7 9 1928 22 Elul Pasvalys 26 Pasvalys LVIA1817/1/223
70 9 SNEIDERYTE/ [SHNEIDER] Pese Rive Gdalia Rochel pneumonia b.1927 16 9 1928 2 Tishrei Joniskelis 26 Joniskelis LVIA1817/1/223
71 10 ICAS / [ITS] Chaimas Meier Sore apoplexy 75 2 10 1928 18 Tishrei Vaskai 27 Vaskai widower LVIA1817/1/223
72 11 TUCHAS / [TUKH] Bencelis Rfoel pneumonia 69 4 10 1928 20 Tishrei Pumpenai 27 Pusalotas LVIA1817/1/223
73 12 FLIGELIENE / [FLIGEL] Cile Jeina Idel KLEM pneumonia 31 19 10 1928 5 Heshvan Pasvalys 27 Joniskelis LVIA1817/1/223
74 13 BINDERIS / [BINDER] Mordche Kasriel hemmorage 82 3 10 1928 19 Tishrei Pasvalys 28 Pasvalys LVIA1817/1/223
75 14 ZVIDGALIENE / [ZHVIDGAL] Hode Leja old age 70 10 11 1928 Pasvalys 28 Pasvalys LVIA1817/1/223
76 15 STEINAITE / [SHTEIN] Feige Icik Libe sepsis 30 5 12 1928 22 Kislev Pusalotas 28 Pusalotas LVIA1817/1/223
77 1 ZALCMANAS / [ZALTSMAN] Solomas Meise Hoda Eta cancer 76 1 1 1929 19 Tevet Pasvalys 31 Pasvalys LVIA1817/1/223
78 2 RAFAS / [RAF] Michelis old age 85 15 1 1929 4 Shvat Pasvalys 31 Pasvalys widower LVIA1817/1/223
79 3 IDELZONAS / [IDELZON] Idelis Elja Chijena TOIZAITE old age 77 26 1 1929 15 Shvat Pusalotas 31 Pusalotas LVIA1817/1/223
80 4 GRINBERGAS / [GRINBERG] Bere Leib Simen Chaja Eta blood diseae 70 6 2 1929 26 Shvat Pasvalys 32 Pasvalys LVIA1817/1/223
81 5 CINMAN / [TSINMAN] Boruch Nechemja Braina pneumonia b.1870 16 2 1929 6 Adar 1 Pumpenai 32 Pumpenai LVIA1817/1/223
82 6 VITENIENE / [VITEN] Glike Zusman Hana SULMANAITE heart- break 64 10 2 1929 10 Adar 1 Pusalotas 32 Pusalotas widow LVIA1817/1/223
83 7 ZELIKOVAS / [ZELIKOV] Joselis Hirs old age 84 4 3 1929 22 Adar 1 Pasvalys 33 Pasvalys LVIA1817/1/223
84 8 VITENIENE / [VITEN] Raso Joselis HERAS Kreinda old age 90 6 3 1929 24 Adar 1 Pusalotas 33 Pusalotas widow LVIA1817/1/223
85 9 MISLINAS / [MISLIN] Ruvenas Girs( Gerselis) Malka VITENAITE diphtheria b.1924 8 3 1929 26 Adar 1 Pusalotas 33 Pusalotas LVIA1817/1/223
86 10 BANDIENE / [BAND] Rase Solom FURMAN Chana Michle heart disease 38 14 3 1929 2 Adar 2 Panevezys 34 Pasvalys buried in Pasvalys LVIA1817/1/223
87 11 MELAMEDIENE / [MELAMED] Leja old age 73 16 3 1929 4 Adar 2 Pasvalys 34 Pasvalys widow LVIA1817/1/223
88 12 GOLACH / [GOLAKH] Golach heart disease 77 11 4 1929 1 Nisan Pasvalys 34 Pasvalys LVIA1817/1/223
89 13 KACAS / [KATS] Berelis cancer 49 13 7 1929 5 Tamuz Pasvalys 35 Pasvalys LVIA1817/1/223
90 14 HOFENBERGAS/ [HOFENBERG] Abramas Chaim Rochele FAINAITE old age b.1848 11 4 1929 1 Nisan Vaskai 35 Vaskai LVIA1817/1/223
91 15 ZELEZNIKAS/ [ZHELEZNIK] Hilelis Jankelis rheumatismus b.1870 11 6 1929 3 Sivan Vaskai 35 Vaskai LVIA1817/1/223
92 16 HOFENBERGIENE/ [HOFENBERG] Ita Vulf CHARKOV Rivka old age 76 17 8 1929 11 Av Vaskai 36 Vaskai LVIA1817/1/223
93 17 GLAZERIENE / [GLAZER] Hena Eta Jehuda Gite old age 85 17 8 1929 11 Av Vaskai 36 Vaskai widow LVIA1817/1/223
94 18 BANDAS / [BAND] Oseris Herc diarrhoea 10 weeks 7 6 1929 28 Iyar Pasvalys 36 Pasvalys LVIA1817/1/223
95 19 MILNERIS / [MILNER] Zelik paralisis 65 28 10 1929 24 Tishrei Daujenai 37 Pasvalys LVIA1817/1/223
96 20 MILNERIS / [MILNER] Lemchas Meise influenza 73 15 10 1929 11 Tishrei Pumpenai 37 Pumpenai LVIA1817/1/223
97 21 LURJIENE / [LURIE] Mere Boruch MERAS Sheina old age 56 19 12 1929 17 Kislev Salociai 37 Salociai LVIA1817/1/223
98 22 GOLERIENE / [GOLER] Sore old age 80 21 10 1929 17 Tishrei Pusalotas 38 Pusalotas widow LVIA1817/1/223
99 23 MARGOLISIENE / [MARGOLIS] Feige old age 82 10 9 1929 5 Elul Pusalotas 38 Pusalotas widow LVIA1817/1/223
100 24 FRANKAS / [FRANK] Leiba Abram Sora old age 80 11 9 1929 19 Tevet Pusalotas 38 Pusalotas widower LVIA1817/1/223
101 1 SMUELSONIENE/ [SHMUELSON] Cipe Leiba MER Vichne NOVOSEDZ trombosis 64 16 2 1930 18 Shvat Panevezys 41 Vaskai buried in Vaskai, widow LVIA1817/1/223
102 2 KESLERIENE/ [KESLER] Feige old age 85 26 3 1930 26 Adar Pasvalys 41 Pasvalys widow LVIA1817/1/223
103 3 SAMULAS / [SAMUL] Arija Jankelis Feiga old age 77 17 5 1930 19 Iyar Pasvalys 41 Pasvalys LVIA1817/1/223
104 4 SEVCOVICIENE/ [SHEVTSOVICH] Rive Jankelis Eta pneumonia b.1870 7 6 1930 11 Sivan Pasvalys 42 Pasvalys LVIA1817/1/223
105 5 DAVIDOVAS / [DAVIDOV] Icikas Kalman Chana pneumonia 92 13 6 1930 17 Sivan Pumpenai 42 Pumpenai widower LVIA1817/1/223
106 6 BRENMAS / [BRENMAN] Yid. Gabriel old age b.1843 14 7 1930 18 Tamuz Pasvalys 42 Pasvalys LVIA1817/1/223
107 7 SNEIDERIENE/ [SHNEIDER] Rase Chackel Hirs BLIACHER Hoda Risa tuberculosis 65 24 6 1930 28 Sivan Joniskelis 43 Joniskelis LVIA1817/1/223
108 8 LEVINAS / [LEVIN] Joselis Fivel Oda Sora heart disease 61 17 8 1930 23 Av Pumpenai 43 Pumpenai LVIA1817/1/223
109 9 MAUSOVICIUS / [MAUSHOVICH] Smuelis old age 96 4 9 1930 11 Elul Pasvalys 43 Pasvalys widower LVIA1817/1/223
110 10 STEINAS / [SHTEIN] Abramas apoplexy 66 13 9 1930 20 Elul Pasvalys 44 Pasvalys LVIA1817/1/223
111 11 SNEJERIENE/ [SHNEIER] Leja lungs disease 34 24 10 1930 2 Heshvan Pasvalys 44 Pasvalys LVIA1817/1/223
112 12 FUKS KREMER Ide heart disease 73 26 10 1930 4 Heshvan Pasvalys 44 Pasvalys widow LVIA1817/1/223
113 13 LEPSONIENE / [LEPSON] Leja old age 78 3 11 1930 12 Heshvan Pasvalys 45 Pasvalys widow LVIA1817/1/223
114 14 LURJENE/ [LURJE] Base Izrael ZINGER Glike diabitis 77 15 9 1930 22 Elul Vaskai 45 Vaskai widow LVIA1817/1/223
115 15 DALIENE / [DAL] Rive Icik KACEV Elke old age 75 3 12 1930 13 Kislev Joniskelis 45 Joniskelis LVIA1817/1/223
116 1 SANDLERIS / [SANDLER] Sloime Idel Roche Seine heart disease 85 21 1 1931 3 Shvat Pumpenai 48 Pumpenai LVIA1817/1/223
117 2 GUTMANAS/ [GUTMAN] Leizeras heart disease 51 9 2 1931 22 Shvat Pasvalys 48 Pasvalys LVIA1817/1/223
118 3 BINDERIS / [BINDER] Abromas Leiba Leja heart disease 71 8 3 1931 19 Adar Pumpenai 48 Pumpenai LVIA1817/1/223
119 4 FURMENIENE/ [FURMEN] Mina Chaje Nojus Icik Hena pneumonia 48 6 4 1931 19 Nisan Pasvalys 49 Pasvalys widow LVIA1817/1/223
120 5 KAHENAITE / [KAHEN] Freide lungs disease 76 11 6 1931 26 Sivan Pumpenai 49 Pumpenai widow LVIA1817/1/223
121 6 MARGOLIS/ [MARGOL] Helmanas Girs Margole thrombosis 72 16 7 1931 2 Av Pasvalys 49 Pasvalys LVIA1817/1/223
122 7 KEZIENE/ [KEZ] Leja Josif CIBUGENAS Sara chronic diseaSE 35 3 7 1931 18 Tamuz Naujadvaris 50 Naujadvaris widow LVIA1817/1/223
123 8 CHAISAS/ [KHAIS] Bere Jakub Eige KLEINAITE old age 82 3 9 1931 21 Elul Vaskai 50 Vaskai LVIA1817/1/223
124 9 MOJERIRIENE / [MOIERER] Chaja diabitis 67 14 11 1931 4 Kislev Pasvalys 50 Pasvalys LVIA1817/1/223
125 10 JOSELEVICIENE/ [IOSELEVICH] Braina paralisis 70 21 11 1931 10 Kislev Pasvalys 51 Pasvalys widow LVIA1817/1/223
126 11 MENDELSONIENE / [MENDELSON] Rase Chaim Icik MENDELSON Zelde heart disease 35 9 11 1931 29 Heshvan Vaskai 51 Vaskai LVIA1817/1/223
127 12 LEVINAITE / [LEVIN] Chana Kalman Ester kidney disease b.1915 30 12 1931 2 Tevet Vaskai 51 Vaskai LVIA1817/1/223
128 1 SABOLOVICIENE/ [SABOLOVICH] Chava old age b.1856 12 1 1932 4 Shvat Pasvalys 54 Pasvalys widow LVIA1817/1/223
129 2 SMILKIENE/ [SMILK] Chana heart disease 85 14 1 1932 6 Shvat Pasvalys 54 Pasvalys widow LVIA1817/1/223
130 3 MULERIS / [MULER] Leiba twist of intestines b.1861 24 1 1932 16 Shvat Pasvalys 54 Pasvalys LVIA1817/1/223
131 4 KLEVANSKAS / [KLEVANSKI] Mozes heart disease b.1866 14 2 1932 7 Adar 1 Pasvalys 55 Pasvalys LVIA1817/1/223
132 5 MARGOLIENE/ [MARGOLIS] Gesia heart defect 65 28 2 1932 21 Adar 1 Pasvalys 55 Pasvalys widow LVIA1817/1/223
133 6 KACAS / [KATS] Chaimas Leiba Neach Sprince lungs disease 78 10 3 1932 2 Adar 2 Pumpenai 55 Pumpenai Rabbi, widower LVIA1817/1/223
134 7 ZINGERIS/ [ZINGER] Slioma Nachman heart disease 65 24 4 1932 18 Nisan Salociai 56 Salociai widower LVIA1817/1/223
135 8 BINKOVICIUS/ [BINKOVICH Chaja intestine disease b.1845 22 3 1932 14 Adar 2 Vaskai 56 Vaskai widow LVIA1817/1/223
136 9 TODIESIENE / [TODIES] Ite Leizer Leja Sule old age 85 20 6 1932 16 Sivan Joniskelis 56 Joniskelis widow LVIA1817/1/223
137 10 KAPELIUSNIKIENE/ [KAPELIUSHNIK] Chana Slioma MOROZAS Ele Muske tuberculosis b.1837 11 7 1932 7 Tamuz Pasvalys 57 Pasvalys LVIA1817/1/223
138 11 ACHBERAS / [AKHBER] Abromas Vulf Leja tuberculosis b.1895 17 8 1932 15 Av Pasvalys 57 Pasvalys LVIA1817/1/223
139 12 DAVIMESIENE / [DAVIMAS] Gite cancer b. 1849 3 9 1932 2 Elul Pasvalys 57 Pasvalys widow LVIA1817/1/223
140 13 MILNERIENE / [MILNER] Chana kidney disease b.1857 27 9 1932 26 Elul Pasvalys 58 Pasvalys LVIA1817/1/223
141 14 GORKAS / [GORK] Icik Velvelis Berelis Pese Chana rickets b.1931 18 9 1932 17 Elul Saboniai 58 Saboniai buried in Pasvalys LVIA1817/1/223
142 15 SERMANAITE / [SHERMAN] Feige Sore Izrael Leja KANAITE osteopatia b.1932 10 10 1932 10 Tishrei Joniskelis 58 Joniskelis LVIA1817/1/223
143 16 SHNEIDERIS / [SHNEIDER] Abramas Izrael Golde sclerosis b.1851 17 10 1932 17 Tishrei Joniskelis 59 Joniskelis widower LVIA1817/1/223
144 17 KURLENCIKIENE / [KURLENCHIK] Sore cancer b. 1857 24 11 1932 25 Heshvan Raubonis Krincinas rural area 59 Raboniai buried in Pasvalys LVIA1817/1/223
145 18 ROSEINAS / [ROSEIN] Gecelis heart disease b.1862 28 9 1932 21 Elul Pumpenai 59 Pumpenai LVIA1817/1/223
146 19 RAFALOVICIUS/ [RAFALOVICH] Smerelis tuberculosis 82 17 9 1932 16 Elul Gegobrast 60 Pumpenai LVIA1817/1/223
147 20 DORFANAS / [DORFAN] Mausa Ice Chana apoplexy 63 26 12 1932 27 Kislev Pasvalys 60 Pasvalys widower LVIA1817/1/223
148 1 MULERAITE / [MULER] Piese Smuel Leiba Zelde heart disease 3 28 1 1933 29 Tevet Pasvalys 63 Pasvalys LVIA1817/1/223
149 2 MARGOLISAS / [MARGOLIS] Elijasas Leib heart weakness 82 9 2 1933 11 Tevet Pusalotas 63 Pusalotas LVIA1817/1/223
150 3 LEPSONAITE / [LEPSHON] Rive Aron Leja psychic disease 34 12 2 1933 1 Shvat Pasvalys 63 Pasvalys LVIA1817/1/223
151 4 BINAS / [BIN] Mausa Judelis Eliezer Feiga sclerosis 83 9 2 1933 13 Shvat Joniskelis 64 Joniskelis LVIA1817/1/223
152 5 FOGELIENE / [FOGEL] Michle old age 90 14 2 1933 18 Shvat Smilgiai 64 Smilgiai widow LVIA1817/1/223
153 6 SVARCIENE/ [SVARTS] Leja tuberculosis b.1897 3 3 1933 5 Adar Pasvalys 64 Pasvalys LVIA1817/1/223
154 7 GERIENE / [GER] Ester tonsillitis b.1868 9 3 1933 11 Adar Pasvalys 65 Pasvalys widow LVIA1817/1/223
155 8 LEVERAS / [LEVER] Joselis old age 76 6 4 1933 10 Nisan Joniskelis 65 Joniskelis LVIA1817/1/223
156 9 BEDERIENE/ [BEDER] Mira heart disease 1870 21 5 1933 25 Iyar Pasvalys 65 Pasvalys LVIA1817/1/223
157 10 SERMANAS / [SHERMAN] Mausa Rubinas old age 74 14 6 1933 20 Sivan Pasvalys 66 Pasvalys LVIA1817/1/223
158 11 BEDERIS / [BEDER] Leizeris sclerosis 1867 17 9 1933 26 Elul Pasvalys 66 Pasvalys widower LVIA1817/1/223
159 12 LEVINAS / [LEVIN] Zalmanas old age 78 11 10 1933 21 Tishrei Pasvalys 66 Pasvalys widower LVIA1817/1/223
160 13 GILKOVICIUS / [GILKOVICH] Mozes pneumonia 1864 19 10 1933 29 Tishrei Pasvalys 67 Pasvalys LVIA1817/1/223
161 14 GOLACHIENE / [GOLAKH] Hinde old age 90 22 11 1933 4 Kislev Pasvalys 67 Pasvalys widow LVIA1817/1/223
162 15 KANIENE / [KAN] Marjasa old age 76 23 12 1933 5 Tevet Pasvalys 67 Pasvalys widow LVIA1817/1/223
163 16 JOSELZONIENE / [IOSELZON] Seve Salemon DAVIMAS Pese Tile old age 77 19 12 1933 1 Tevet Joniskelis 68 Joniskelis widow LVIA1817/1/223
164 17 NAKANIENE/ [NAKAN] Ode old age 70 2 1 1933 20 Tevet Vaskai 68 Vaskai widow LVIA1817/1/223
165 18 MERIENE / [MER] Dveira Vichna old age 90 20 7 1933 26 Tamuz Vaskai 68 Vaskai widow LVIA1817/1/223
166 19 STEINIENE / [SHTEIN] Roche Leja heart disease 65 27 8 1933 5 Elul Vaskai 69 Vaskai widow LVIA1817/1/223
167 20 ZUKIENE/ [ZHUK] Cipe Leib BANDAS Frida bronchitis 59 28 11 1933 10 Kislev Pumpenai 69 Pumpenai LVIA1817/1/223
168 1 SERMANIENE / [SHERMAN] Chava tuberculosis 70 7 2 1934 22 Shvat Pasvalys 72 Pasvalys widow LVIA1817/1/223
169 2 VASERMANIENE/ [VASERMAN] Izraelius old age 83 18 4 1934 3 Iyar Joniskelis 72 Joniskelis LVIA1817/1/223
170 3 NARUNSKIS / [NARUNSKI] Zelikas old age 80 15 5 1934 1 Sivan Pasvalys 72 Pasvalys widower LVIA1817/1/223
171 4 RACHLEVSKIENE / [RAKHLEVSKI] Michle Jankel OPERTAS Sirla cancer 45 31 5 1934 17 Sivan Pasvalys 73 Pasvalys LVIA1817/1/223
172 5 ESELIENE / [ESEL] Pese Boruch Leib KREMER Seve sepsis b.1898 20 6 1934 3 Tamuz Panevezys 73 Joniskelis buried in Joniskelis LVIA1817/1/223
173 6 SEGALIS / [SEGAL] Berelis old age b.1853 30 8 1934 19 Elul Pasvalys 73 Pasvalys LVIA1817/1/223
174 7 ZALCMANIENE / [ZALTSMAN] Pere Reize old age b.1857 17 9 1934 8 Tishrei Pasvalys 74 Pasvalys widow LVIA1817/1/223
175 8 KACAS / [KATS] Zalmanas old age 86 2 9 1934 22 Elul Vaskai 74 Vaskai LVIA1817/1/223
176 9 TRAPIDIENE / [TRAPIDO] Blume Motelis TAUZAS Ita pneumonia b.1890 1 5 1934 16 Iyar Vaskai 74 Vaskai LVIA1817/1/223
177 10 EVINIENE/ [EVIN] Gite burned 75 12 10 1934 4 Heshvan Pasvalys 75 Pasvalys widow LVIA1817/1/223
178 11 ICIKSONIENE / [ITSIKSON] Ite Leja Leizer SHLEIMOVICIUS Gite pneumonia 78 8 3 1934 Pumpenai 75 Pumpenai LVIA1817/1/223
179 1 SNEIDERIS / [SHNEIDER] Faivelis old age 94 2 1 1935 27 Tevet Pasvalys 78 Pasvalys LVIA1817/1/223
180 2 KRECMERIENE / [KRETSMER] Reiche old age 80 13 1 1935 9 Shvat Pasvalys 78 Pasvalys widow LVIA1817/1/223
181 3 VOLBERSTEINAS / [VOLBERSHTEIN] Oseris cancer 44 8 2 1935 5 Adar Panevezys 78 Daujenai buried in Pumpenai LVIA1817/1/223
182 4 LICHTAS / [LIKHT] Solemas Leiba Feiga old age b.1856 2 2 1935 29 Shvat Joniskelis 79 Joniskelis widower LVIA1817/1/223
183 5 MILNERIENE / [MILNER] Gite Leja Urija REIZ pneumonia 63 3 3 1935 28 Adar 1 Krincinas 79 Krincinas buried in Pasvalys LVIA1817/1/223
184 6 GORKAITE / [GORK] Sore Berelis Pese Chane SERMANAITE pneumonia b.1933 9 4 1935 6 Nisan Joniskelis 79 Joniskelis LVIA1817/1/223
185 7 ONAITE / [ONI] Matle Aba Roche Leja heart disease b.1921 14 4 1935 19 Nisan Pasvalys 80 Pasvalys LVIA1817/1/223
186 8 KRAVICAITE/ [KRAVITS] Gite Ete ALEKSANDROVICIUTE heart disease b.1920 24 4 1935 21 Nisan Pasvalys 80 Pasvalys LVIA1817/1/223
187 9 JOKOBSONIENE / [JOKOBSON] Rive b.1862 4 4 1935 11 Iyar Pasvalys 80 Pasvalys widow LVIA1817/1/223
188 10 ELIJASEVICIUS / [ELIASHEVICH] Leiba Beras Chava cancer 83 11 6 1935 10 Sivan Pasvalys 81 Pasvalys LVIA1817/1/223
189 11 BINDERIS / [BINDER] Seje Kasriel Motel Jente DANCIGAITE tuberculosis 59 14 6 1935 13 Sivan Panevezys 81 Pumpenai buried in Pumpenai LVIA1817/1/223
190 12 GRINAS/ [GRIN] Leizeris Leiba Blume BINAITE tuberculosis 62 24 5 1935 23 Sivan Joniskelis 81 Dvariukai buried in Joniskelis LVIA1817/1/223
191 13 SONIENE/ [SON] Sore Mine brain disease 65 21 3 1935 16 Adar 2 Pumpenai 82 Pumpenai widow LVIA1817/1/223
192 14 DAVIMAS Bencelis Salemon DAVIMAS Pese Tile apoplexy 78 23 7 1935 22 Tamuz Joniskelis 82 Joniskelis LVIA1817/1/223
193 15 TREISMANIENE SAPIRO/ [TREISMAN SHAPIRO] Feiga cancer b.1858 5 8 1935 6 Av Pasvalys 82 Pasvalys widow LVIA1817/1/223
194 16 ZLOTAS / [ZLOT] Ruvelis Rfoel Jesel Chase Rikle cancer 74 6 8 1935 7 Av Joniskelis 83 Joniskelis LVIA1817/1/223
195 17 AIZIKOVICIENE / [AIZIKOVICH] Reiza Josefas LURIJA Etel gangrene 78 19 8 1935 20 Av Pasvalys 83 Pasvalys LVIA1817/1/223
196 18 KRINCMANIENE / [KRINTSMAN] Roche apoplexy b.1856 22 10 1935 25 Tishrei Pasvalys 83 Pasvalys widow LVIA1817/1/223
197 19 ELIJASEVICIENE / [ELIASHEVICH] Braine Afroim BRAINES Vite cancer b.1860 25 10 1935 28 Tishrei Pasvalys 84 Pasvalys widow LVIA1817/1/223
198 20 LEVENSTEINAS / [LEVENSHTEIN] Jankelis Bencijon Feiga tuberculosis b.1907 3 4 1935 29 Adar 2 Pumpenai 84 Pumpenai LVIA1817/1/223
199 21 BANDAS / [BAND] Bencelis cancer 66 6 9 1935 5 Elul Pumpenai 84 Pumpenai LVIA1817/1/223
200 22 GILELOVICIENE / [GILELOVICH] Miriam Rochel Icik SEMERAS Michle cancer 66 10 10 1935 13 Elul Pusalotas 85 Pusalotas LVIA1817/1/223
201 23 BINIENE / [BIN] Chana Saja STEIN Seine GURVICAITE cancer 73 20 11 1935 24 Heshvan Joniskelis 85 Joniskelis widow LVIA1817/1/223
202 24 GRIFAS / [GRIF] Smuelis lipoma 51 26 12 1935 1 Tevet Panevezys 85 Pasvalys buried in Pasvalys LVIA1817/1/223
203 25 ARMBANDIENE / [ARMBAND] Mina Mausa KLEIN heart disease 69 6 8 1935 7 Av Vaskai 86 Vaskai widow LVIA1817/1/223
204 26 STEINAS / [SHTEIN] Joselis Faive Seine old age 75 15 11 1935 19 Heshvan Vaskai 86 Vaskai LVIA1817/1/223
205 1 MILNERAS / [MILNER] Bencelis Leiba Jankel asthma b.1874 3 1 1936 8 Tevet Krincinas 88 Krincinas buried in Pasvalys, widower LVIA1817/1/223
206 2 MILNERAS / [MILNER] Danielius Velve Gite old age 65 19 2 1936 26 Shvat Krincinas 88 Krincinas buried in Pasvalys LVIA1817/1/223
207 3 ZLOTAS / [ZLOT] Gersonas Leibe Refoel Jeiel Hinde Reize sepsis b.1874 16 2 1936 23 Shvat Panevezys 88 Anyksciai buried in Joniskelis LVIA1817/1/223
208 4 KRECMERIS / [KRECHMER] Motelis Sleima Frume Leja LICHTAITE 12 b.1930 18 3 1936 24 Adar Panevezys 89 Joniskelis buried in Joniskelis LVIA1817/1/223
209 5 CHAITAS / [KHAIT] Smuelis Joel pneumonia b.1861 1 4 1936 9 Nisan Pasvalys 89 Pasvalys LVIA1817/1/223
210 6 ZIVAS / [ZIV] Mausa Chackel Roche EZRACHOVICIUTE thyroid 5 9 4 1936 17 Nisan Pasvalys 89 Pasvalys LVIA1817/1/223
211 7 MARGOLIS Vulfas Hirs old age 78 14 4 1936 22 Nisan Pasvalys 90 Pasvalys widower LVIA1817/1/223
212 8 MILMANAS / [MILMAN] Hirsas Icik Dobe FURMANAITE thyroid 2 28 5 1936 7 Sivan Pasvalys 90 Pasvalys LVIA1817/1/223
213 9 SERAS / [SHER] Leiba Michel Beile tumor intestiumis 78 9 6 1936 20 Sivan Pasvalys 90 Pasvalys widower LVIA1817/1/223
214 10 LEIZEROVICIUS/ [LEIZEROVICH] Horsa Mausa Chava MEIEROVICIUTE intestine inflammation 7 months 21 6 1936 1 Tamuz Pasvalys 91 Pasvalys LVIA1817/1/223
215 11 MOROZIENE / [MOROZ] Elke Jokubas BLECHASKI Chaja heart weakness b.1859 26 11 1936 12 Kislev Pasvalys 91 Pasvalys LVIA1817/1/223
216 12 ZECERAS/ [ZETSER] Zusmanas Benjamin Jude Roche artery rupture 75 6 1 1936 11 Tevet Pusalotas 91 Pusalotas LVIA1817/1/223
217 13 VITENAS / [VITEN] Joselis Motel Michle heart disease 70 7 4 1936 15 Nisan Pusalotas 92 Pusalotas widower LVIA1817/1/223
218 14 CHAJESIENE / [KHAIES] Cipe Isroel CHAJES Pere old age 69 13 4 1936 21 Nisan Vaskai 92 Vaskai widow LVIA1817/1/223
219 15 SEGALAS / [SEGAL] Zundelis Bencel SEGAL Rive MELMANAITE arterosclerosis 77 25 3 1936 2 Nisan Pumpenai 92 Pumpenai LVIA1817/1/223
220 1 NAKANAS/ [NAKAN] Mausa Leiba Taube pneumonia b.1852 28 2 1937 17 Adar Pasvalys 95 Pasvalys widower LVIA1817/1/223
221 2 LIFSICAS / [LIFSHITS] Mausa Hirsa Cipe old age b.1853 22 2 1937 11 Adar Joniskelis 95 Joniskelis widower LVIA1817/1/223
222 3 MAZURICKAS / [MAZURITSKI] Zundelis Leiba Alta BINJAMINOVICIUTE cretinism b.1914 11 4 1937 Pasvalys 95 Pasvalys LVIA1817/1/223
223 4 BEDERAITE / [BEDER] Asne Chaim Sifre BRENERAITE typhus b.1926 24 5 1937 14 Sivan Pasvalys 96 Pasvalys LVIA1817/1/223
224 5 GARONIENE / [GARON] Chana Dovydas Rive Mune myocarditis 73 25 5 1937 15 Sivan Pasvalys 96 Pasvalys widow LVIA1817/1/223
225 6 SEVCOVICAS / [SHEVTSOVICH] Samuilas Chaim pneumora chujosa b.1872 27 5 1937 17 Sivan Pasvalys 96 Pasvalys widower LVIA1817/1/223
226 7 SERMANIENE / [SHERMAN[] Chaje Musle Vulf KREMER Ite Sore TURECEKYTE endocarditis b.1867 5 7 1937 26 Tamuz Joniskelis 97 Joniskelis LVIA1817/1/223
227 8 NAKANIENE/ [NAKAN] Hinde Seftel JOFFE Rase trombosis cerebri b.1877 16 9 1937 11 Tishrei Pasvalys 97 Pasvalys LVIA1817/1/223
228 9 KANAS / [KAN] Jankelis Smuel Chaje Rikle RUBINAITE appendicitis b.1919 1 9 1937 25 Elul Kaunas 97 Joniskelis buried in Joniskelis LVIA1817/1/223
229 10 ZLOTAS / [ZLOT] Benjaminas Ruvein Pese Freide KENIGSBERGAITE cancer 44 27 9 1937 22 Tishrei Joniskelis 98 Joniskelis LVIA1817/1/223
230 11 SVARCMANAS / [SHVARTSMAN] Ovsiejus Dovydas Ete old age 74 16 11 1937 12 Kislev Pasvalys 98 Pasvalys LVIA1817/1/223
231 12 RAFALOVICIUS/ [RAFALOVICH] Smerelis Kasriel Taube KREMERAITE Morbus 6 weeks 30 10 1937 25 Heshvan Pumpenai 98 Pumpenai LVIA1817/1/223
232 13 BEKAS / [BEK] Boruchas Aizik Leiba Feige Riva apoplexy 76 2 12 1937 28 Kislev Pasvalys 99 Pasvalys LVIA1817/1/223
233 14 MILNERIS / [MILNER] Falkas Mausa Sule gangrene 80 22 12 1937 19 Tevet Daujenai 99 Daujenai buried in Pasvalys LVIA1817/1/223
234 15 KACEVAS / [KATSEV] Zavelis Hirsa Rive gangrene 85 12 12 1937 Pumpenai 99 Pumpenai LVIA1817/1/223
235 1 LEIZEROVICIENE/ [LEIZEROVICH] Seine Lipe TOLKAN Rochel twist of intestines b.1869 26 2 1938 28 Adar 1 Pasvalys 102 Pasvalys widow LVIA1817/1/223
236 2 MELAMEDAS / [MELAMED] Chone Leizeris Leizeris Leja myocarditis 68 14 5 1938 17 Iyar Pasvalys 102 Pasvalys widower LVIA1817/1/223
237 3 RABINOVICIENE / [RABINOVICH] Hinde Elja Smuel MOVSOVICIUS Reize carcinoma b.1876 18 5 1938 18 Iyar Panevezys 102 Pasvalys buried in Pasvalys, widow LVIA1817/1/223
238 4 CHAITIENE / [KHAIT] Beine Berel IZRAELOVICIUS Seine Pere endocarditis 74 28 5 1938 29 Sivan Pasvalys 103 Pasvalys widow LVIA1817/1/223
239 5 SVARCAS / [SHVARTS] Joselis Slioma Jente Rive GUTMANAITE kidney disease 82 28 6 1938 29 Tamuz Joniskelis 103 Joniskelis LVIA1817/1/223
240 6 BANDAS / [BAND] Mejeras Chackelis Mariase heart disease 72 24 4 1938 23 Nisan Vaskai 103 Vaskai LVIA1817/1/223
241 7 REIZAS / [REIZ] Urijas Kasriel Gite old age 86 24 7 1938 25 Tamuz Pasvalys 104 Pasvalys widower LVIA1817/1/223
242 8 ACHBERAS / [AKHBER] Motelis Peise Hinde cancer 56 18 8 1938 21 Av Pasvalys 104 Pasvalys LVIA1817/1/223
243 9 FRIDMANAS / [FRIDMAN] Notel Zundelis Leiba Taube myocarditis b.1904 23 11 1938 29 Heshvan Pasvalys 104 Pasvalys LVIA1817/1/223
244 10 GIRNUNAS/ [GIRNUN] Izraelis Leizeris Jerachmielis Liba sepsis b.1921 28 11 1938 5 Kislev Panevezys 105 Pasvalys buried in Pasvalys LVIA1817/1/223
245 11 KACIENE / [KATS] Dina Aba KACAS old age 80 2 1 1938 29 Tevet Vaskai 105 Vaskai widow LVIA1817/1/223
246 12 KACIENE / [KATS] Chaja Mane GORK Reche old age 75 2 2 1938 29 Tevet Vaskai 105 Vaskai LVIA1817/1/223
247 13 LEVENSTEINAS / [LEVENSHTEIN] Bencelis Jankel Leja deconysen cordis 87 5 3 1938 2 Adar 2 Pumpenai 106 Pumpenai widower LVIA1817/1/223
248 14 LICOVICIENE / [LITSOVICH] Ester Judelis LICOVICIUS old age 80 14 10 1938 19 Tishrei Vaskai 106 Vaskai widow LVIA1817/1/223
249 1 MONIS Icikas Jehuda Idel Riva Freida old age b.1851 31 12 1938 6 Tevet Pasvalys 109 Pasvalys widower LVIA1817/1/223
250 2 KIRSONAS / [KIRSHON] Icikas Abrom Fruma Riva tonsillitis 74 2 1 1939 12 Tevet Pasvalys 109 LVIA1817/1/223
251 3 ZELIKOVIENE / [ZELIKOV] Hode Mause Michel Hene heart weakness b.1868 28 2 1939 9 Adar Pasvalys 109 Pasvalys widow LVIA1817/1/223
252 4 MILNERIENE / [MILNER] Chaja Nochum Leiba influence b.1849 11 3 1939 28 Adar Daujenai 110 Daujenai buried in Pasvalys,widow LVIA1817/1/223
253 5 SEVCA / [SHEVTS] Eta Icik Lipe hemiplegia 83 10 2 1939 21 Shvat Pumpenai 110 Pumpenai widow LVIA1817/1/223
254 6 TEMKINIENE / [TEMKIN] Chaja Codik Feige heart disease 85 16 5 1939 27 Iyar Pasvalys 110 Pasvalys widow LVIA1817/1/223
255 7 CHAITAS / [KHAIT] Sulem Sleima heart weakness b.1868 21 5 1939 3 Sivan Pasvalys 111 Pasvalys LVIA1817/1/223
256 8 LEVERIENE / [LEVER] Gise Zalman Malke diabitis peritonitis 74 17 1 1939 26 Tevet Panevezys 111 Joniskelis buried in Joniskelis LVIA1817/1/223
257 9 DALAS / [DAL] Abram Vulfas Mordchelis Elke LEVERAITE unclear reason b.1938 1 4 1939 12 Nisan Joniskelis 111 Joniskelis LVIA1817/1/223
258 10 KURLENCIKAS / [KURLENCHIK] Michelis Icik Zelik Feige prostatae 87 22 6 1939 5 Tamuz Raubonis 112 Raubonis buried in Pasvalys,widower LVIA1817/1/223
259 11 TEMKINAS / [TEMKIN] Aizikas Boruch cancer b.1891 8 8 1939 23 Av Pasvalys 112 Pasvalys LVIA1817/1/223
260 12 VAINERIENE / [VAINER] Sore Solem Leib LEIBOVICIUS Rive heart disease 69 22 8 1939 7 Elul Dauksai 112 Dauksai buried in Pasvalys LVIA1817/1/223
261 13 MOERERAS / [MOERER] Motelis Mausa apoplexy 57 12 9 1939 28 Elul Pasvalys 113 Pasvalys LVIA1817/1/223
262 14 MILMANAS / [MILMAN] Joselis Icik Jankel MILMANAS Dobe FURMANAITE weakness from birth b.1938 24 10 1939 11 Heshvan Pasvalys 113 Pasvalys LVIA1817/1/223
263 15 GIRNUNIENE / [GIRNUN] Lina Izraelis KANTORAS decompensatio corde b.1894 5 11 1939 23 Heshvan Pasvalys 113 Pasvalys widow LVIA1817/1/223
264 16 LIFSICAS / [LIFSHITS] Simeonas Mausa Mere Michle myocarditis 59 10 11 1939 27 Tishrei Joniskelis 114 Joniskelis LVIA1817/1/223
265 17 MONESAITE / [MONES[ Braina Icik Gite MILIUNSKAITE apoplexy b.1890 14 12 1939 2 Tevet Pasvalys 114 Pasvalys LVIA1817/1/223
266 18 KRIGERIENE / [KRIGER[ Mere Roche Abrom ZLOTNIKAS Leja Braine SEGALAITE old age b.1859 21 5 1939 3 Sivan Vaskai 114 Vaskai LVIA1817/1/223
267 19 ZAKAS / [ZAK] Gerson Gilel Henech ZAK Chane SAPIRAITE disease returned b.1850 16 10 1939 3 Heshvan Pusalotas 115 Pusalotas LVIA1817/1/223
268 20 VASERMANAS / [VASERMAN] Abelis Chaimas Icik Rive RAFALOVICIUTE tuberculosis b.1916 1 12 1939 19 Kislev Joniskelis 115 Joniskelis LVIA1817/1/223
269 21 KURSMANIENE / [KURSMAN] Tilia Efroim BRAINES Vite old age b.1863 3 12 1939 21 Kislev Pasvalys 115 Pasvalys widow LVIA1817/1/223
270 22 BALSERIENE / [BALSER] Taube Leiba STEREN Dveire arterosclerosis b.1867 16 12 1939 4 Tevet Pasvalys 116 Pasvalys LVIA1817/1/223
271 M1 ZLOT Mortchel Joelas Rikla corditis 73 31 1 1922 2 Shvat Pasvalys 85 Pasvalys LVIA1817/1/222
272 F1 ZLOT Dore Abramas CEMICHOVIC Leje pneumonia 73 13 2 1922 15 Shvat Pasvalys 85 Pasvalys widow LVIA1817/1/222
273 M2 BEDAK Abel Jankel Chaim tuberculosis 67 8 5 1922 10 Iyar Pasvalys 85 Pasvalys LVIA1817/1/222
274 M3 JOFFE Chaimas Joselis Nachme heart disease 2 22 7 1922 26 Tamuz Pasvalys 85 Pasvalys LVIA1817/1/222
275 M4 SKOKAS/ [SKOK] Berela Icikas rickets b.1922 1 9 1922 8 Elul Pasvalys 84 Pasvalys LVIA1817/1/222
276 M5 AIZIKOVICIUS / [AIZIKOVICH] Abelis Motel cancer 66 12 10 1922 20 Tishrei Pasvalys 84 Pasvalys LVIA1817/1/222
277 F2 MARIJAMPOLSKAITE / [MARIAMPOLSKI] Gita Motel suicide 19 23 11 1922 3 Kislev Pasvalys 84 Pasvalys LVIA1817/1/222
278 F1 GURVIC / [GURVITS] Gite Nison LEVIN Feige pneumonia 83 17 10 1922 19 Shvat Pumpenai 81 Pumpenai widow LVIA1817/1/222
279 M1 LURJE/ [LURIE] Orel Boruch Feige Ete old age 92 8 5 1922 10 Iyar Pumpenai 81 Pumpenai widower LVIA1817/1/222
280 M2 BLOCH Leiba Peisoch Leja kidney disease 77 12 5 1922 14 Iyar Pumpenai 81 Pumpenai LVIA1817/1/222
281 M3 FELER Girs Caimas Ente Rive cancer 62 13 8 1922 19 Av Pumpenai 81 Pumpenai LVIA1817/1/222
282 M4 KACEVAS / [KATSEV] Zavel Abramas Sora heart disease 15 31 10 1922 9 Heshvan Pumpenai 80 Pumpenai LVIA1817/1/222
283 F1 ZAKAS / [ZAK] Leje Meieras KAPLANAS Rochel pneumonia 71 13 6 1922 17 Sivan Pusalotas 79 Pusalotas widow LVIA1817/1/222
284 M1 BAND Elja Chackel Marjase old age 59 7 10 1922 15 Tishrei Vaskai 78 Vaskai LVIA1817/1/222
285 M1 TURECIUS / [TURETS] Faivus Mordchas Sare tuberculosis 51 23 1 1922 23 Tevet Joniskelis 77 Joniskelis LVIA1817/1/222
286 F1 KREMERAITE / [KREMER] Braine Leib Beile pneumonia b.1922 31 10 1922 9 Heshvan Joniskelis 77 Joniskelis LVIA1817/1/222
287 M1 ZINGERAS/ [ZINGER] Mote Herc Ester myocarditis 69 3 2 1923 17 Shvat Pasvalys 93 Pasvalys widower LVIA1817/1/222
288 F1 ROZINKE Chave Mayse KAC Sare pneumonia 95 19 2 1923 3 Adar Pasvalys 93 Pasvalys widow LVIA1817/1/222
289 M2 FURMONAS / [FURMON] Mozes Sulimas Chane heart disease 21 1 3 1923 13 Adar Pasvalys 93 Pasvalys LVIA1817/1/222
290 F2 MEIZEROVICIENE / [MEIZEROVICH] Seine Rive David Chane heart defect 63 10 3 1923 22 Adar Pasvalys 93 Pasvalys LVIA1817/1/222
291 M3 GUTMANAS/ [GUTMAN] Jankelas Beniamin Leje old age 85 18 3 1923 1 Nisan Pasvalys 93 Pasvalys widower LVIA1817/1/222
292 F3 CHAITIENA / [KHAIT] Yude Henach PAZEL Chane 49 20 6 1923 6 Tamuz Pasvalys 92 Pasvalys LVIA1817/1/222
293 F4 OPERTIENE / [OPERT] Sirle Josel BERELOVIC Braine heart disease 80 1 7 1923 17 Tamuz Pasvalys 92 Pasvalys widow LVIA1817/1/222
294 M4 GORKIS / [GORKI] Snejeras Abramas Mane Reche kidney disease 53 11 10 1923 1 Heshvan Pasvalys 92 Pasvalys LVIA1817/1/222
295 M5 PERELSONAS / [PERELSON] Mozes Yudelas Freide pneumonia 54 5 11 1923 26 Heshvan Pasvalys 92 Pasvalys LVIA1817/1/222
296 F5 MILNERAITE / [MILNER] Ite Joselis Reize pneumonia 7 28 11 1923 20 Kislev Pasvalys 91 Pasvalys LVIA1817/1/222
297 M6 ZEIDEL Moise Chajem Beile old age 75 29 12 1923 21 Tevet Pasvalys 91 Pasvalys LVIA1817/1/222
298 M1 SAPIRO Sroel Leibas Girsas Ite pneumonia B.1922 15 1 1923 27 Tevet Pumpenai 89 Pumpenai LVIA1817/1/222
299 M2 SON Leibe Nochum Jakob Nochame Leja arterosclerosis 60 25 12 1923 17 Tevet Pumpenai 89 Pumpenai LVIA1817/1/222
300 F1 JAKOBSON Lea Musle Mause TRUSFUS Chaja Pese old age 70 11 4 1923 25 Nisan Vaskai 88 Vaskai widow LVIA1817/1/222
301 F1 KESLERENIE / [KESLER] Elke Jude Hirse GRINBERG Leje old age 80 9 2 1924 4 Adar 1 Pasvalys 102 Pasvalys widow LVIA1817/1/222
302 M1 MAZURICKIS / [MAZURITSKI] Leiba Sleime Chana Sore tuberculosis 43 10 3 1924 4 Adar 2 Pasvalys 102 Pasvalys LVIA1817/1/222
303 M2 SEGAL Davidas Hirse Icikas Rochel sepsis 14 7 7 1924 5 Tamuz Pasvalys 102 Pasvalys LVIA1817/1/222
304 M3 FURMANAS / [FURMAN] Abramas Leibe Feiga tuberculosis 45 19 7 1924 17 Tamuz Pasvalys 102 Pasvalys LVIA1817/1/222
305 F2 BENJAMINOVICEINE / [BENIAMINOVICH] Pere Zundel VITERT Chaja Reize brain hemorrhage 72 18 10 1924 20 Tishrei Pasvalys 101 Pasvalys LVIA1817/1/222
306 M4 RABINOVIC / [RABINOVICH] Mause Mordche Pese cancer 63 6 12 1924 9 Kislev Pasvalys 101 Pasvalys Rabbi LVIA1817/1/222
307 F1 LAZEREKAS / [LAZEREK] Gite Jankel Nechame old age 85 22 2 1924 17 Adar 1 Pumpenai 100 Pumpenai widow LVIA1817/1/222
308 M1 LAZEREK Michel Lipe Faive Gite heart disease 45 25 2 1924 20 Adar 1 Pumpenai 100 Pumpenai LVIA1817/1/222
309 F2 LURJE Leja Seva Leib Roche old age 82 26 2 1924 21 Adar 1 Pumpenai 100 Pumpenai widow LVIA1817/1/222
310 F3 BINDER Ente Idel DANCIK Roche Leje lungs disease 70 12 5 1924 8 Iyar Pumpenai 100 Pumpenai LVIA1817/1/222
311 F1 SAPIRO Feige Zalman Rive old age 72 19 3 1924 13 Adar 2 Pusalotas 99 Pusalotas widow LVIA1817/1/222
312 F2 FRANK Minde Zalman Sore old age 76 5 6 1924 3 Sivan Pusalotas 99 Pusalotas LVIA1817/1/222
313 M1 GILELOVIC / [GILELOVITS] Josel Mordche Meise Ester cancer 58 1 8 1924 1 Av Pusalotas 99 Pusalotas LVIA1817/1/222
314 F3 VITEN Chaje Meise SOBOL Dveire old age 68 2 12 1924 5 Kislev Pusalotas 99 Pusalotas LVIA1817/1/222
315 F4 TREISMAN Chane Leib Rive paralisis 19 4 12 1924 7 Kislev Pusalotas 99 Pusalotas LVIA1817/1/222
316 M1 SVARCAS / [SHVARTS] Jochelis Slime Jente Rive tuberculosis 71 19 4 1924 15 Nisan Joniskelis 97 Joniskelis widower LVIA1817/1/222
317 M2 VILKOV Aron Josefas LURIJA Fruma tuberculosis 63 22 5 1924 19 Iyar Joniskelis 97 Joniskelis LVIA1817/1/222
318 F1 LEVER Malke Josel Taube tuberculosis 22 17 6 1924 15 Sivan Rozalimas 97 Joniskelis buried in Rozalimas LVIA1817/1/222
319 F1 ACHBER / [AKHBER] Chane Chaim Sneier SNEIERSON Mussel cough 58 21 2 1924 16 Adar 1 Vaskai 96 Vaskai LVIA1817/1/222
320 M1 TRUSFUS Nison Mouse Chaja Pesse old age 80 1 6 1924 28 Iyar Vaskai 96 Vaskai LVIA1817/1/222
321

 Compiled by Eilat Gordin Levitan
Updated by AMB 29 November, 2009
Webpage Design by Anna Blanchard
Copyright © 2009 Eilat Gordin Levitan and Anna Blanchard

Jewish Gen Home Page | ShtetLinks Directory

This site is hosted at no cost by JewishGen, Inc., the Home of Jewish Genealogy. If you have been aided in your research by this site and wish to further our mission of preserving our history for future generations, your JewishGen-erosity is greatly appreciated.