Surnames that appear in Both Lyakhovichi and Nesvizh
based on Nesvizh in the Immigration Records of Ellis Island against any Lyakhovichi records

This page was created to hold data for our page Records of Lechovichers in Eastern European Cities 1793-2008

Surname

1.Abramowitz
2. Abilensky
3. Aginsky
4. Andrusijer
5. Angeliowicz
6. Aranowitz
7. Ayzinburd
8. Ayzinshtat
9. Bashinkewitz
10. Backer, Beker (In Lyakhovichi This Is Also Peker)
11. Belin
12. Belitsky
13. Berenstein
14. Berkowitz
15. Berman
16. Blekher
17. Bokher
18. Braverman
19. Breslovsky
20. Burstein
21. Butsyn
22. Charny
23. Charlap
24. Chodosh
25. Cohen
26. Czechanowitz, Tschekhnovich
27. Chernovits
28. Danielewitz
29. Derevensky
30. DuboWsky
31. Eisenburd
32. Eizenstat
33. Epshtein
34. Fabrikant
35. Farber
36. Farfel
37. Feder
38. Feinberg
39. Feinstein
40. Feitelovich
41. Feigelman
42. Florens
43. Friedberg
44. Friedman
45. Finkelstein
46. Gabrielow
47. Gach
48. Galay
49. Galperin/ Halperin
50. Garber
51. Gelfand/Helfand
52. German/Herman
53. Gertsik
54. Gershman
55. Gertsman
56. Gesik
57. Getsov
58. Getsuk
59. Geyve
60. Ginsburg
61. Glezer
62. Goland /Galyanda
63. Golansky
64. Goldberg
65. Goldin
66. Golubev
67. Gurfunkel
68. Gorodensky
69. Griczanik
70. Grunblat
71. Grunberg
72. Grunfeld
73. Grungauz
74. Grunvald
75. Grunis
76. Grushsky / Grushka
77. Gurwitz And Horowitz
78. Idels
79. Itskowitz
80. Israel
81. Jellin
82. Kagan / Kahan
83. Kalmanovsky
84. Kantorovich
85. Kaplan
86. Kapusta
87. Kaufman
88. Kharlap
89. Khaymov
90. Khodosh / Hodosh /Kadisch
91. Kirshner/ Kirzner
92. Kletsky
93. Kobrinsky
94. Kotun
95. Kozlik
96. Krasnoselsky
97. Kravets
98. Kulesh
99. Kulik
100. Lachowitz
101. Lande
102. Lemshich
103. Lewin
104. Leyzerowitz
105. Leiberman
106. Lifshits
107. Lipowsky
108. Lishitsky
109. Lyubetsky
110. Mazya (Masja)
111. Mekhanik
112. Meler
113. Meltser
114. Menaker
115. Minsky
116. Mints
117. Mirsky
118. Mogilensky
119. Mowshowicz
120. Moses
121. Novogrudsky
122. Ozipowicz (Josipowicz)
123. Pagmeletsky
124. Paleier
125. Palipsky
126. Pasemanik
127. Paver
128. Peker
129. Perelman
130. Perlin
131. Poliak
132. Prensky
133. Preskovski
134. Prostakow
135. Protas
136. Rabinowitz
137. Rodun/Rodin
138. Rodunsky
139. Rapaport
140. Recheles
141. Reishes
142. Resnik
143. Ritker
144. Rogowsky
145. Rosen
146. Rosenblum
147. Rozovsky
148. Sablotsky / Zablotsky
149. Sachnowitz/ Shachnowitz
150. Sadowsky
151. Salomionsky
152. Saturansky / Zaturansky
153. Schalpin
154. Schapovski
155. Shapira, Shapiro, Spira, Safir
156. Shaykevich
157. Shein
158. Sheinmark
159. Shelibovsky
160. Shestak
161. Shostak
162. Schiffenhaus/ Shifengauz
163. Shifres
164. Shmid
165. Shofer
166. Shragovich / Sragovich
167. Shusterman
168. Schwarts
169. Schwed
170. Slominsky
171. Slutsky
172. Solomonsky
173. Soloweichik
174. Stolowitsky
175. Strugach
176. Swerdginsky
177. Swetsky
178. Tarshis, Torshis, Tarszys
179. Tabachik
180. Turchin
181. Uzhansky
182. Wilenchik
183. Wilner
184. Viner/Weiner
185. Winikov /Vinikov
186. Vinograd/ Winograd
187. Wolochinsky
188. Yudkes
189. Yudovich
190. Zak /Sack
191. Zaturensky /Saturansky
192. Zausky /Zaosky
193. Zelikowski
194. Zechnowitz (see Tsechnowitz)
195. Zinman/ Tsinman
196. Zukermann /Tsukermann