From right to left: Shoshana (Kosowski) Harkabi, unknown, Yocheved (Eliashberg) Rutenberg, Yaakov Kosowski