From right to left: Yitzchak Eliashberg, Saul Rotberg, Zeev ("Volfke") Zlotoyabko