Yocheved (Eliasberg) Rutenberg (right), Yaakov Kosovski, Etel (Eliasberg) Prener