Standing (right to left): Etel (Eliasberg) Prener, Unknown, Shlomo Alperstein.
Sitting: Yaakov Kosovski (in the middle), Eliezer Kosovski (Yaakov's brother, second from the left)