Krasilov ShtetLogo

          Yad Vashem

                               Certificate of the righteous Yad Vashem
                                     Darya, Vasiliy and Vera Zhir

Return to Home Page
Copyright © 2013 Barry Chernick