Krasilov ShtetLogo

               Attestation

                              Attestation of the righteous from Yad Vashem
                         Darya Zhir, Vasiliy and Vera Zhir (children of Darya)

Return to Home Page
Copyright © 2013 Barry Chernick