Ekaterinoslav

Alexandrovskii District

 

Jewish Colony No. 8

Priyutnoye

Priyutnaya, Bogodarovka, Gorkaya

Yevreyskaya Kolonia Priyutnaya Nome

Takni

 47 43' / 36 40'

Priyutnaya, Bogodarovka, Gorkaya, 1904.

Population

In 1911, Priyutenensky district had 2,372 Jewish inhabitants.

 

At the end of 1885 there were 30 families in the colony.

Surnames from Russian State Archives of Ancient Acts (RGADA):(Fond 1308, series 5, files 1444,1448,1451) Averbukh, Binder, Blinkov, Borukhman, Butsin, Dedinski, Dibin,  Elyashevich, Iofe, Izraelit, Kis, Khait, Khurin, Minin, Mosin, Mostovski, Nevler, Nitts, Overshtein, Perelman, Platon, Risov, Rivkind, Sheer, Sorkin, Tomsinski, Tsadkin, Yali, Yeleshevich, Yukhnikov,

Sources

WWWW

    

Home 

Jewish Gen Home Page

 KehilaLinks Directory